Ajax-loader

Thomas Merton könyvei a rukkolán


Thomas Merton - Lelkivezetés ​és elmélkedés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Thomas Merton - Találkozás Istennel
"Legfőbb gondom ne az legyen, hogy gyönyört és sikert, egészséges életet vagy pénzt és nyugalmat találjak, sőt még erényt és bölcsességet se keressek önmagáért, hanem minden történésben egyetlen vágyam és örömöm forrása az legyen, hogy tudjam: ez számomra Isten akarata, ebben nyilvánul meg szeretete, s akaratának elfogadásával viszontszerethetem Őt és átadhatom magam Neki, növekedhetem akaratának szemléletében, ami az örök élet."

Thomas Merton - Spiritual ​Direction And Meditation
This ​early work by Anglo-American Catholic writer Thomas Merton is both expensive and hard to find in its first edition. It contains a wealth of information on spiritual direction and how to learn the art of meditation. This fascinating work is thoroughly recommended for anyone with an interest in spiritual life. Many of the earliest books, particularly those dating back to the 1900s and before, are now extremely scarce. We are republishing these classic works in affordable, high quality, modern editions, using the original text and artwork.

Thomas Merton - A ​szemlélődés magvai
Thomas ​Merton trappista szerzetes a 20. század keresztény irodalmának egyik meghatározó, hazánkban is népszerűvé vált képviselője. Életművének egyik legfontosabb kötete A szemlélődés magvai, amelynek második, jelentősen kibővített és átdolgozott változata kap helyet ebben a kötetben. Merton az Isten létének megtapasztalásához, a Vele való kapcsolat megtalálásához vezető út rejtelmeibe avatja be az olvasót, megosztván vele a sok-sok éven át végzett csendes elmélyedés, szemlélődés során kikristályosodott tapasztalatait, gondolatait. „Az ember földi életének minden pillanata és minden eseménye elvet valamit a lelkében. Mert ahogy a szél látható és láthatatlan szárnyas magok ezreit szórja szerteszét, úgy sodorja magával az idő folyama a lelki élet csíráit, és ezek észrevétlenül megtapadnak az emberek gondolkozásában és akaratában. Ennek a megszámlálhatatlan magnak legtöbbje tönkremegy és elvész, mert az emberek nincsenek felkészülve befogadásukra; pedig az ilyen mag sehol másutt nem csírázhat ki, csak a szabadság, a spontaneitás és a szeretet termőtalajában.”

Thomas Merton - Keresztút
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Thomas Merton - Élet ​és életszentség
E ​könyv szándéka igen egyszerű: a keresztény lelkiség néhány alapvető gondolatát tárgyalja elemi fokon. Hasznos lehet ezért minden kereszténynek, s egyáltalán mindenkinek, aki meg akar ismerkedni a belső élet néhány elvével a katolikus Egyház értelmezésében. Nincs itt szó olyan témákról, mint "szemlélődés" vagy akár "elmélkedő ima". Mégis azt hangsúlyozza, ami a keresztény élet legáltalánosabb és egyben legtitokzatosabb oldala: a kegyelmet. Isten erejét és világosságát bennünk, amint megtisztítja szívünket, átalakít bennünket Krisztusban, Isten igazi gyermekeivé tesz, és képesít arra, hogy az Ő eszközeiként tevékenykedjünk a világban, minden ember javára és az Ő dicsőségére.

Thomas Merton - Sirató ​a büszke világért
Thomas ​Merton hazai ismertségét elsősorban önéletrajzi műve, a Hétlépcsős hegy és lelkiségi írásainak gyűjteménye, A csend szava alapozta meg. Kevésbé ismeretes azonban, hogy legközkedveltebb megnyilvánulási formája a líra. Költői hajlama indította el az irodalom felé, s prózai-teológiai munkásságával párhuzamosan mindvégig kitartott mellette. Ezt a folyamatosságot bizonyítják sorra megjelent kötetei, majd válogatott verseinek mind az Egyesült Államokban, mind pedig Angliában napvilágot látott gyűjteménye. Költészete ugyanabból a forrásból táplálkozik, mint elméleti művei, a megtérés s a hit világában föllelt hazatalálás élményéből. Mégsem nevezhetjük - főképp szűkkeblű behatároló szándékkal - csupán egyházi vagy vallásos lírának. Mint minden vérbeli költő, Merton is egyetemes érvényű, a lét tágas horizontját átfogó, saját hangú és egyéni szemléletű választ keres a végső kérdésekre. Egyik legvonzóbb tulajdonsága, hogy transzcendens irányultsága ellenére van szeme a körülötte zajló történelmi eseményekre, számonkéri mindazt a bűnt, merényletet, amit szerte a földgolyón naponta követ el az egyéni vagy állami erőszak az emberi méltóság ellen. Korszerű és hiteles, anélkül, hogy feladná a humánum időtlen parancsát, s a változhatatlan erkölcsi törvényt szegzi szembe a modern barbarizmus új törvényhozóival, akiknél semmivel sem tájékozatlanabb. Költői skálája a naív, gyermeki csengésű daltól a zsoltárok ótestamentumi indulatáig s a himnikus elragadtatásig terjed. Történelmi és lélektani érdeklődése sűrűn visszatér a mitológia s a biblikus múlt jeleneteihez. Elmélyült gondossággal kelti életre egy-egy kedves szentjének alakját. A szenvedéstörténet nagyívű ódájában a krisztusi eszmény áldozatát mutatja föl. Bensőséges képt fest a Gethsemáni apátság szerzeteseinek köznapjairól és ünnepi óráiról. Kötetünk, mely pályája második felének, a megtérését követő szakasznak summázta, mintegy a Hétlépcsős hegy folytatása - csak a líra nyelvén. Hosszú utazás ez is, de nem kontinensek, mérföldek messzeségén át, hanem a költő meditációjának, imádságának végtelenben, végcéljához, Istenhez...

Thomas Merton - Az ​új ember
Szent ​János evangéliumában olvasunk egy beszélgetést, amelyben Jézus egy ember újjászületéséről beszél a zsidók egyik vezető írástudójával, Nikodémussal. Jézus azt mondja: „Ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát" (Jn 3,3). Nikodémus ámultan kérdi: „Hogyan születhet valaki, amikor már öreg? Csak nem térhet vissza anyja méhébe azért, hogy újraszülessék?" De Jézus határozott szavakkal mond ellent: „Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondom neked: Újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar; hallod zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hova megy: így van mindenki, aki a Lélektől született" (Jn 3,5-8). Amiről Jézus beszél, az egy teljesen újfajta születés, amely végleges értelmet ad az életnek. Az első születés, a testből, előkészület a második születéshez elme és a szív lelki ébredésére. Újjászületni annyi - megszületni az egoizmuson, önzésen, individualitáson túl Krisztusban. A testből születni - beleszületni az emberi nembe annak küzdelmeivel, gyűlöletével, szeretetével, szenvedélyével és vágyaival. A lélekből születni - megszületni Istenben (vagy Isten országában) túl a gyűlöleten, túl a küzdelmen, békességben, szeretetben, örömben, önmegsemmisülésben, szolgálatban, gyengédségben, alázatban, erőben. Az újjászületés, amelyről Krisztus beszél, nem egyszeri esemény, hanem folyamatos, dinamikus, belső megújulás: „húsvét", amelyben az ember egyre jobban megszabadul az önzésétől, és nemcsak növekszik a szeretetben, hanem bizonyos értelemben ő maga válik szeretetté. A szerző e művében elénk tárja, hogyan valósította meg életében ezt az újjászületést Thomas Merton, a XX. század egyik kiemelkedő lelki mestere, a szemlélődő, de élményeit írásban is megjelentető trappista szerzetes.

Thomas Merton - Hétlépcsős ​hegy
THOMAS ​MERTON igazi világjáró volt. E híres önéletrajzi könyvében kedves humorral és kíméletlen őszinteséggel osztja meg velünk vándorlásainak kalandos történetét. Sorait olvasva látjuk a városokat, ahol élt, megismerjük a divatos eszméket, amik hatottak rá, bepillantunk az izgatott éjszakai viták, a szórakozások világába. Elkísérjük útján a forróvérű fiatalembert, a mindenre fogékony, mégis gyökértelen egyetemistát - aki végül, huszonhét évesen bekopog a kolostor kapuján...

Thomas Merton - A ​belső tapasztalat
Posztumusz ​könyvében Thomas Merton áttekintést nyújt a keresztény kontemplatív hagyomány elméleti hátteréről és gyakorlati problémáiról, múltjáról és jelenéről. Sok hasznos útmutatást ad, és kiemeli, hogy a szemlélődés nem különálló területe az emberi létnek, hanem lehetőséget biztosít arra, hogy egységes egésszé szervezzük életünket. „Az igazi szemlélődők nem tanúsítanak másoknál csekélyebb érdeklődést a hétköznapi élet iránt, nem foglalkoztatja őket kevésbé, hogy mi történik a világban; ellenkezőleg: jobban érdekli és jobban foglalkoztatja őket. Attól, hogy szemlélődők, nagyobb fokú érdeklődésre és mélyebb tájékozódásra képesek. Mivel valóban függetlenek, és mivel elnyerték a tiszta szív ajándékát, felfogásuk nem korlátozódik szűk látókörű és provinciális nézetekre. Nem bonyolódnak bele egykönnyen abba a felszínes zűrzavarba, amelyet az emberek nagy része a valóságnak tart. […] Az különbözteti meg őket másoktól, és az hozza őket másokhoz képest előnyösebb helyzetbe, hogy sokkal spirituálisabb természetű felfogásuk van arról, hogy mi a »valóságos« és a »tényleges«.”

Thomas Merton - A ​csend szava
Merton ​kalandokban bővelkedő 27 év után kopogtat be egy trappista monostorba. Jó tízéves teljes hallgatás után elöljárói kifejezett kívánságára veszi újból kezébe a tollat, aminek a belépésekor végleges búcsút akart mondani. Összeállítja önéletrajzát , naplóírásba fog. Később - hogy e néma közösségben hangot adjon benti és a világban élő testvérei iránti szeretetének - egy-egy kötetnyi írásban megosztja velük a monasztikus béke és a szemlélődő imaélet rejtett kincseit. Igaz, a kolostor szigorú fizikai korlátokat emel, de a szerzetes szíve lassanként az egész világ felé kitárul. Magány és világméretű közösség, egymásért viselt felelősség: ezek a jelen válogatás főbb műveinek alapgondolatai.

Thomas Merton - The ​Seven Storey Mountain
In ​1941, a brilliant, good-looking young man decided to give up a promising literary career in New York to enter a monastery in Kentucky, from where he proceeded to become one of the most influential writers of this century. Talk about losing your life in order to find it. Thomas Merton's first book, The Seven Storey Mountain, describes his early doubts, his conversion to a Catholic faith of extreme certainty, and his decision to take life vows as a Trappist. Although his conversionary piety sometimes falls into sticky-sweet abstractions, Merton's autobiographical reflections are mostly wise, humble, and concrete. The best reason to read The Seven Storey Mountain, however, may be the one Merton provided in his introduction to its Japanese translation: "I seek to speak to you, in some way, as your own self. Who can tell what this may mean? I myself do not know, but if you listen, things will be said that are perhaps not written in this book. And this will be due not to me but to the One who lives and speaks in both."

Thomas Merton - A ​zen és a falánk madarak
Ez ​a könyv a katolikus-zen buddhista párbeszéd alapműve. Thomas Merton amerikai trappista szerzetes, író, költő, misztikus (aki 1968-ban halt meg Bangkokban) összegyűjtött esszéit olvashatjuk itt a zenről és dialógusát D. T. Suzukival. Merton nem csak kívülről és könyvekből tanulmányozta a buddhizmust, hanem empátiával, a meditáció belső átélésével értette meg - ám mindvégig megőrizve keresztény hitét. A zen kreatív és élő tapasztalatát keresi ő is, mint barátja, Suzuki, a tantételek és elvi viták mögött. Aki a nyugati kultúra talajáról szeretné megismerni a zent, nem talál ennél érthetőbb, élvezetesebb bevezetőt hozzá.

Kollekciók