Ajax-loader

Bartha Dénes könyvei a rukkolán


Bartha Dénes - Veszélyeztetett erdőtársulások Magyarországon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bartha Dénes - Természetvédelmi ​élőhelyismeret
Bartha ​Dénes könyve ennek a nem olyan nagy múltra visszatekintő tudományágnak hiánypótló kötete. A mű ismeretanyaga hozzájárul a természetvédelmi tervezés, monitorozás és kezelés feladatainak elvégzéséhez. A mű két nagy részből áll. Az első a vegetáció általános törvényszerűségeit, a vegetációs folyamatok jellemzését tartalmazza, meghatározza a vegetációismereti fogalmakat. A másik fő rész az élőhelytípusokat ismerteti. A Kárpát-medencét természetföldrajzi egységként kezeli, de csak a hazai élőhelyeket ismerteti részletesen. Feltárja a fás élőhelyeket, a természetes és kultúrerdők jellemzőit, fajait, a fátlan élőhelyeket, a gyepek, vizes élőhelyek, természetes mocsarak, lápok stb. növényfajait. Az élőhelyek leírásán, fajismertetésén kívül felhívja a figyelmet az élőhelyeket veszélyeztető tényezőkre is. A függelékben összegyűjti és rendszerezi az eddig ismert élőhelyi osztályozásokat, s ezzel is segíti a tájékozódást a még nem egészen kiforrott tudományág területén. A könyv nagy erénye, hogy szinte minden élőhely jellegzetes fotója megjelenik a mű színes mellékletében, ezzel is gazdagítva az olvasó természetföldrajzi, növényismereti tudását. A könyvet elsősorban a természetvédelmi mérnökképzés oktatásában ajánljuk az alapképzéstől a mesterképzésig. Új ismereteket adhat még a biológusoknak, a biológiatanároknak, a mezőgazdáknak, az erdőgazdáknak is, de a gyakorlatban tevékenykedő természetvédőknek is hasznos lehet újszerűsége, gazdag információanyaga miatt.

Bartha Dénes - Beethoven ​kilenc szimfóniája
Beethoven ​kilenc szimfóniája a hangverseny-látogatónak és hivatásos muzsikusnak egyaránt „mindennapi kenyere". Épp ezért napvilágot látott már erről a monumentális zeneműtömbről seregnyi könnyebb-nehezebb ismertető és ugyanannyi dokumentum, tudományos elemző munka is. Bartha Dénes könyve mégis úttörő: úttörő abban, hogy összegyűjt mindent mindenkinek. Felderít történelmet, társadalmat, emberi jellemet, munkamódszert, zenei stílust. És mindezt úgy fogalmazza meg, hogy gondol azzal, mondandója kinek szól: „Akikre itt mint olvasókra elsősorban gondolok, azok a zenét tanuló ifjúság ezrei és a hangjegyolvasó zeneértők tábora. A kottát nem olvasó zenekedvelőknek pedig a bevezető fejezeteket és a szimfóniák részletes elemzése elébe adott keletkezéstörténeti adatokat, a tételek élén közölt általános tartalmi jellemzést, továbbá egy-egy szimfónia végén a mű történetéről és későbbi sorsáról közölt érdekes zeneirodalmi dokumentumokat ajánlom' - írja előszavában

Bartha Dénes - Révész Dorrit - Joseph ​Haydn élete dokumentumokban
Amikor ​Joseph Haydn egy kis burgenlandi falu bognármesterének házában meglátta a napvilágot, még élt és alkotott a barokk muzsika két zsenije, Bach és Händel. Amikor az agg mester örökre lehunyta a szemét, már lezajlott Beethoven 5. és 6. szimfóniájának bemutatója. Egy évvel Haydn halála után pedig megszületett Chopin, Schumann. Ez a hosszú életút, mely Mozart egész pályafutását magába zárja, nemcsak a zenetörténet nagy korszakain ível át a barokk muzsikától a bécsi klasszikán keresztül a korai romantikáig, hanem a világtörténelem mozgalmas eseményeinek egy döntő szakaszát is felöleli a felvilágosodás korától a francia polgári forradalmon át a napóleoni háborúkig. A kötet CD-melléklettel jelenik meg. Ajánlott olvasmány az MR3-Bartók Rádió által tervezett Haydn Műveltségi Verseny résztvevőinek

Bartha Dénes - Oroszi Sándor - Őserdők ​a Kárpát-medencében
A ​mai Magyarország területén őserdő már sehol sem maradt fenn, ezért a külföldi tudományos eredményeken kívül kiemelt jelentőségük van az egykori őserdeink szerkezetéről, összetételéről és működéséről szóló tanulmányoknak. Az elmúlt két évszázad szakirodalmában mintegy félszáz olyan hiteles leírást találunk, amely fontos szakmai megállapításokat és tanulságokat tartalmaz. Ezek egy új típusú erdőkezelés alapelveinek és követelményeinek megfogalmazásához biztos alapokat nyújtanak. Kötetünk valamennyi fellelhető tanulmányt felsorakoztat úgy, hogy - rövid magyarázatokkal kiegészítve - a természetes módon működő őserdő főbb jellemzői, és az őserdőkben zajló folyamatok elénk táruljanak. Ezt a megközelítést azért választottuk, mert ebből könnyen megérthető az egyébként rendkívül bonyolult természetes erdő összetétele, szerkezete és működése. Az idézeteket tartalmazó bekezdésekben megtartottuk az egykorvolt szerzők stílusát, írásmódját, amelyhez archív fotókat, korabeli grafikonokat, a nagyközönség számára is érthető üzenetet kívánunk közvetíteni. A múlt felidézése, jelenkori bemutatása azt az erdészettudományi, sőt a szélesebb természettudomány által is vallott igazságot kívánja alátámasztani, amely szerint a fák meghalnak, de az erdő örök.

Bartha Dénes - A ​jánoshidai avarkori kettőssíp / Die avarische Doppelschalmei von Jánoshida
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bartha Dénes - Beethoven ​és kilenc szimfóniája
Beethoven ​kilenc szimfóniája a hangverseny-látogatónak és hivatásos muzsikusnak egyaránt „mindennapi kenyere". Épp ezért napvilágot látott már erről a monumentális zeneműtömbről seregnyi könnyebb-nehezebb ismertető és ugyanannyi dokumentum, tudományos elemző munka is. Bartha Dénes könyve mégis úttörő: úttörő abban, hogy összegyűjt mindent mindenkinek. Felderít történelmet, társadalmat, emberi jellemet, munkamódszert, zenei stílust. És mindezt úgy fogalmazza meg, hogy gondol azzal, mondandója kinek szól: „Akikre itt mint olvasókra elsősorban gondolok, azok a zenét tanuló ifjúság ezrei és a hangjegyolvasó zeneértők tábora. A kottát nem olvasó zenekedvelőknek pedig a bevezető fejezeteket és a szimfóniák részletes elemzése elébe adott keletkezéstörténeti adatokat, a tételek élén közölt általános tartalmi jellemzést, továbbá egy-egy szimfónia végén a mű történetéről és későbbi sorsáról közölt érdekes zeneirodalmi dokumentumokat ajánlom' - írja előszavában. E szimfónia-monográfia a korszak történelmének, társadalmának, zenei stílusának, zenei köznyelvének, s magának Beethovennek korszerű portréja.

Bartha Dénes - Magyarország ​fa- és cserjefajai
A ​Szerző azoknak az őshonos és meghonosodott fa- és cserjefajoknak a leírását és a felismerését segítő ábraillusztrációit adja közre, amelyekkel a hazai tájak erdeiben, mezein találkozhatnak az erdészek és erdőtulajdonosok, valamint a természetjárók. A könnyű kezelhetőséget segíti a mű felépítése: az egyes fa- és cserjefajokat tudományos nemzetségneveik ábécérendjében mutatja be, egységes, tömör és mégis minden információt (ezen belül pl. a német és angol elnevezést is) magába foglaló szerkezetben. A könyv végén helyet kaptak a festő-, a cserző- és a mérgező növényeket összefoglaló táblázatok, valamint a magyat és latin névmutató is.

Bartha Dénes - A ​XVIII. század magyar dallamai
Több ​mint negyedszázad telt el azóta, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Fabó Bertalan munkájával "A magyar népdal zenei fejlődése" (Budapest, 1908.) megindította a magyar népdal történeti emlékeinek kutatását. Most, huszonhat év multán, megint az Akadémia veszi kezébe a népdaltörténeti kutatás irányítását; abból a gondolatból kiindulva, hogy kritikai forráskiadvány nélkül nincsen eredményes kutatás, történeti dallamgyűjtemény formájában bocsátja közre a magyar népdaltörténeti kutatás segédeszközét. Fabó Bertalan még az aprólékos forráskutatást megelőzve, megbízható előmunkálatok híján akart összefoglaló képet adni a magyar népdal zenei fejlődéséről. Vállalkozásának szükségszerűen kudarccal kellett végződnie: könyve ma már teljesen elavult, használhatatlan. A Bartók és Kodály úttörő munkája nyomán erőteljesen megindult új népdalgyűjtés azóta teljesen új világításban mutatta be a magyar népdal szellemi és formavilágát. Ez a hagyománymentő munka egyúttal rámutatott a lelkiismeretes anyaggyűjtés mindenek felett való fontosságára.

Bartha Dénes - Fa- ​és cserjehatározó
A ​könyv útmutatása alapján valamennyi, hazánkban őshonos fa- és cserjefaj, valamint a gyakran termesztett és kivaduló fajok, továbbá jó néhány díszfa és díszcserje is meghatározható. Különös érdeme a műnek, hogy-az eddigi hasonló témájú munkáktól eltérően- nem csupán egy-egy, hanem hat morfológiai bélyeg - rügy, levél, termés és mag, csíranövény, kéreg- alapján külön-külön is meghatározza a fajokat. Az eligazodást közel 800 részletrajz és 100 kéregfotó segíti. A kitűnő grafikák közül külön említésre méltóak Csapody Vera ritkán publikált csíranövényrajzai. Az erdőt járó hivatásos és amatőr dendrológusok egyaránt haszonnal forgathatják.

Szabolcsi Bence - Bartha Dénes - Haydn ​emlékére
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bartha Dénes - Johann ​Sebastian Bach
Bachról, ​a "harmónia atyjá"-ról ez ideig magyar nyelven alig találtak hozzáférhető anyagot az érdeklődő olvasók. De még a német nyelvtudás sem sokat használt, hiszen a klasszikusnak számító német Bach-monográfiák nem a mai tudományos álláspontot képviselik. E munkának az a fő törekvése,hogy a legutóbbi évek kutatási eredményeit is felhasználva, korszerű Bach-életrajzot adjon. A könyv elsősorban a szélesebb olvasóközönséghez szól, és nemcsak stílusában, hanem szép illusztrációival is igyekszik megszerettetni a nagy német zeneköltőt.

Bartha Dénes - Beethoven
E ​munka összeállításában az a szándék vezetett, hogy a művelt magyar zeneértő ebben a kis kötetben röviden, világosan egybefoglalva együtt lássa mindazt, amit Beethoven zenéjéről tudnia kell és mindenek felett tudnia érdemes. Hasonló természetű összefoglaló stílustörténeti munka legjobb tudomásom szerint a nemzetközi Beethoven-irodalomban sem áll rendelkezésre.

Kollekciók