Ajax-loader

Szabolcsi Bence könyvei a rukkolán


Szabolcsi Bence - Bevezetés ​a zenetörténetbe
Ennek ​a könyvnek - melynek jelen kiadása a szerző teljes irodalmi-tudományos munkásságát összefoglaló sorozat első köteteként lát napvilágot - különleges helye van Szabolcsi Bence életművében. Határköve e mű Szabolcsi két nagy alkotókorszakának. A harmincas évek közepéig munkásságának középpontjában azok a tanulmányai álltak, melyek utóbb, egységes ciklusként. A magyar zene évszázadai két kötetében láttak napvilágot. Az 1936-ban írt Bevezetés a zenetörténetbe azt az alkotóperiódust vezeti be, melyben Szabolcsit immár "a világ zenéjének évezredei" foglalkoztatták, s amelynek két összefoglaló remeke A zene története és A melódia története. A Bevezetés a zenetörténetbe e nagy művek "előhangja": a zenetörténet-írás története, módszereinek és rendszereinek bemutatása és gyakorlati alkalmazása. Magábanálló alkotása e kötet Szabolcsi életművének azért is, mert soha-sehol másutt nem szólt ily részletességgel tudományos műhelyének rendjéről: önnön belső világáról. Ars poetica ez a könyv: egy tudós művész életre szóló feladatvállalása.

Szabolcsi_bence_-_beethoven
elérhető
0

Szabolcsi Bence - Beethoven
"...Beethoven ​zenéje részt követel az életből, fellázít, megráz, megríkat és megkacagtat, magadba térít és harcba küld: állást foglal, cselekszik, harcol minden pillanatban. Ahogyan kiáll értünk, ahogyan felelősséget érez mindnyájunkért, ahogyan átvállalja életünk minden gondját, épp mert mindenről tud, mert minden örömünket és bánatunkat ismeri: az érzelmi élet olyan mélységeit és ellentéteit tárja fel, amilyenekről még senki sem álmodott. Olyan őszinte, olyan forró, olyan leplezetlen, amilyen zene még sohasem volt - nem elringat, hanem felébreszt, nem mákony és nem bűvészkedés, hanem a valóság roppant felmutatása, vallomás és himnusz, védő- és vádbeszéd, kiáltvány az emberiséghez..." - írja Szabolcsi Bence, Beethoven alakját, zenéjét, jelentőségét, korát a tudós kivételes koncepciójával bemutató és művészi módon megírt, gyönyörű monográfiájában, amely immár ötödik kiadásban jelenik meg.

Szabolcsi Bence - Bartha Dénes - Haydn ​emlékére
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabolcsi Bence - A ​magyar zene évszázadai I-II.
Az ​itt összegyűjtött tanulmányok az elmúlt három évtized folyamán elszórtan, ma már nehezen megközelíthető formában jelentek meg. Ezért is, meg azért is, mert egy sorozat tagjainak készültek (a magyar zeneélet történelmi térképét szerették volna felvázolni): indokoltnak látszott utólagos összefoglalásuk. Mindegyik tanulmány keletkezési idejének bélyegét hordja: a huszas-harmincas évekbeliek az akkor, többé-kevésbé romantikus nemzetszemléletét, a későbbiek főleg azét a felfogásét, melyet a kor a történelmi mozgalmak és a tömegzene kapcsolatairól vallott. De ezeken a nézeteken túl talán hasznosak lehetnek az elkövetkező kutatás számára adatgyűjtésük révén s mert elsőnek igyekeztek a régi magyar zenetörténet anyagában Bartók és Kodály nagy útmutatása nyomán eligazodni. _Budapest, 1959 őszén_

Szabolcsi Bence - Úton ​Kodályhoz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabolcsi Bence - Európai ​virradat
Az ​Európai virradat Szabolcsi Bence legszebb munkái között is előkelő helyet foglal el. A klasszikus zene kialakulása Vivalditól Mozartig, egy gazdag évszázad zenei világában tett csodálatos utazás, melynek állomásai egy új zenei stílus érdekes, izgalmas műhelyeit varázsolják elénk, Európa egy-egy nagyvárosát különböző időszakokban. A szerző keresi a helyes elnevezést; mi is ez a könyv? Képeskönyv vagy talán rajzos útikalauz egy elképzelt történelmi séta számára, vagy talán "egy kissé mégis felfedezőút..., hiszen alapjában naiv kíváncsiság éltette: hogyan és miből támad az élet teljes gazdagságát tükröző művéset, egy egész korszak szellemi diadémája?" A Kiadó szép képanyaggal, színes reprodukciókkal igyekszik Szabolcsi Bence művének új kiadását méltó keretben megjeleníteni.

Szabolcsi Bence - A ​zene története
Szabolcsi ​Bence (1899-1973), zenetörténész, a Zeneakadémia tanára, a Zenetudományi Intézet alapítója ebben a művében a zene történetét írja le az őskortól a 20. század elejéig. Részletesen ismerteti a többszólamúság megjelenését, a világi zene térnyerését, az új zeneformákat, az új zenei mufajokat, a zenei reneszánsz, a barokk, a rokokó, a korai és a kései romantika, majd a nemzeti mozgalmak sajátosságait, bemutatja a nagy mesterek - Bach, Bartók Béla, Beethoven, Berlioz, Brahms, Chopin, Csajkovszkij, Debussy, , Haydn, Händel, Kodály Zoltán, Liszt Ferenc, Mendelssohn, Mozart, Muszorgszkij, Rossini, Schönberg, Schubert, Schumann, Sibelius, Strauss, Stravinsky, Verdi, Vivaldi, Wagner, Weber és mások - munkásságát.

Szabolcsi Bence - Liszt ​Ferenc estéje
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabolcsi Bence - A ​magyar zenetörténet kézikönyve
"Mélységes ​mély a múltnak kútja. Ne mondjuk inkább feneketlennek?" Ezzel a kijelentő-kérdő invokációval kezdődik Thomas Mannak, Szabolcsi Bence egyik nagy irodalmi példaképének, történelmi-bibliai regény-tetralógiája. A vállalkozás eszerint - leszállni a múltnak kútjába mélységes mélyét - szinte lehetetlen. "Mert...minél messzebbre hatolunk s tapogatózunk a múlt alviágába, az emberinek, történetének, művelődésének kezdeti alapjai tökéletesen megismerhetetlennek bizonyulnak, s mérőónunk elől, bármily kalandos távolságokba gombolyítjuk alá zsinegét, mindig újra és tovább húzódnak vissza a feneketlenségbe." De hát valóban lehetetlen vállalkozás volna a történeti kutatás, a történelmi vizsgálódások szépirodalmi vagy tudományos feldolgozása? Thomas Mann az invokációt követő négy kötettel válszolta meg ezt a kérdést. Szabolcsi pedig A magyar zene évszázadaiban s A magyar zenetörténet kézikönyvében hozta föl a felszínre a magyar múlt mélységesen mély kútjából századok és évezredek zenei dokumentumait, zenei kincseit, monumentális történelmi körképet alkotva általuk. Amíg tehette: írásos dokumentumok szavára hallgatott. Zenei nyomtatványokat és kéziratokat, emlékezéseket és prózai feljegyzéseket, egykorú történeti leírásokat és vitairatokat fogott vallatóra. Nem kellett megtorpannia ott sem, ahol véget ért az írásbeliség. A népi emlékezet sok mindent megőrzött a magyar zenei múltból, melynek írásos emlékeit olyannyira pusztították a történelem viharai. S megőrzött olyan emlékeket is, melyeket soha nem foglaltak írásba. Megkeresni a dallamot, mögötte az embert s amögött a kört: ez volt Szabolcsi Bence ars poeticája. Feltárni terek és korok nagy összefüggéseit: a népzenéét a műzenével, az újat az ősivel, a keletit a nyugatival: ez volt tudományos módszere. Így születtek, több évtizedes kutatómunka betetőzéseként, A magyar zene évszázadainak tanulmányai, így született a történeti leírást dallamok-zeneművek repertóriumával kiegészítő remeke: A magyar zenetörténet kézikönyve.

Szabolcsi Bence - Forrai Miklós - Musica ​Hungarica
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabolcsi Bence - Tóth Aladár - Zenei ​lexikon I-III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabolcsi Bence - Vers ​és dallam
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabolcsi Bence - A ​XIX. század magyar romantikus zenéje
"Mindez ​csak mámor vagy álomkép" - írta Széchenyi István 1820-ban. Mámor és álomkép azonban sok mindent megmutatnak számunkra az élet valóságából is: megmutatják érzelmeink mélységét, vágyaink szárnyalását. A romantikus magyarság mámora és álmai kétségtelenül benne virulnak a XIX. század magyar zenéjében; de mikor eljött az ideje, hogy egy újabb, főútjára visszatérő magyarság a mámorral többé nem érte be s álmainak - nem: létének - mélyebb értelmét kezdte keresni: abban az órában a romantikus világnak el kellett süllyednie, - ott már a "dolgoknak őj rendje kezdődik".

Kollekciók