Ajax-loader

Alekszandr Szergejevics Puskin könyvei a rukkolán


Alekszandr Szergejevics Puskin - A ​kapitány leánya
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alekszandr Szergejevics Puskin - Anyegin
A ​verses regény főhőse a kor nemesi intelligenciájának alaptípusa, elégedetlenséget érző, de döntésre és ellenállásra képtelen ifjú, a "felesleges ember", aki kora társadalmától és a néptől egyaránt távol áll, s a kibontakozás útját nem találva egykedvű, életunt. Anyegin figuráján keresztül nemcsak Puskin két száműzetésének, majd a fővárosba való visszatérésének élményei épülnek a műbe, hanem a szerelem, párbaj, bál és színház motívumok hangsúlyos szerepével voltaképpen saját életformáját örökíti meg a kiábrándult dekadencia atmoszférájában. A mű - polifonikus kompozíciója révén - egyúttal hű és tárgyilagos képet rajzol a kor Oroszországának életéről, nemcsak a főváros, hanem a falvak és az udvarházak hangulatát is híven tükrözi. S bár közvetlen politikai vonatkozásai nincsenek, a sorok mögé bújva érezhető feszültséget teremt a forradalom szükségességének vágya.

Alekszandr Szergejevics Puskin - A ​rézlovas
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alekszandr Szergejevics Puskin - Alekszandr ​Szergejevics Puskin versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alekszandr Szergejevics Puskin - Alekszandr ​Puskin válogatott prózai művei
Puskin ​prózai műveit tartalmazza ez a kötet. Nagyobb részében a jól ismert, régóta szeretett, könnyed, elegáns széppróza-író Puskin kisregényeit és elbeszéléseit közöljük. A maga korában oly döbbenetesen új felfogású A kapitány lányát, a viharzó szenvedélyekkel villogó Dubrovszkijt, a művelt és szabadelvű európai ámuló és értő tekintetének fényében sugárzó egzotikus Erzerumi utazásá-t (ezt kötetünk számára készült új fordításban), a sötét tónusú, váratlanul modern, új regényhős-típust teremtő Pikk Dámát, a vidéki udvarházak nekünk oly ismerős atmoszférájában lebegő Regény levelekben-t mind a többit, Puskin valamennyi szépprózai írását. De ezúttal arra is vállalkoztunk, hogy azokból a Puskin-művekből is válogassunk, amelyeket úgyszólván egyáltalán nem ismer a magyar olvasó: esszéket, kritikákat, naplórészleteket közlünk gyűjteményünk kisebbik felében. Túl azokon a ritka élvezeteken, amelyeket egy nyomott kor felett sugárzó, nemes és fényes európai szellem nyújthat, érdekes kordokumentumokkal és történeti tanulságokkal szolgál nekünk az értekező prózaíró Puskin vagy a háziruhában járó naplóíró Puskin: szemmel kísérhetjük az ostoba és nehézkes hatalom meg az ide-odasikló, hajlékony, kényes ízlésű értelem egyenlőtlen párharcát, amely az adatok információjánál százszorta izgalmasabban és elevenebben tárja fel poraiból a kort.

Alekszandr Szergejevics Puskin - Puskin ​versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alekszandr Szergejevics Puskin - Dubrovszkij
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alekszandr Szergejevics Puskin - Költemények ​és egyéb verses munkák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alekszandr Szergejevics Puskin - Cikkek ​/ Tanulmányok / Napló
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alekszandr Szergejevics Puskin - A ​pikk dáma
"A ​pikk dáma" főhősét Hermannt végzetes rögeszme keríti hatalmába: megtudni a nyerést jelentő három kártyát, hozzáférkőzni a szerencse, a boldogulás a kiemelkedés titkához. Hermann egész társadalmára jellemző, hogy a kiemelkedés egyetlen módját csak a véletlenben látja, mert csak az egyedi szerencse révén lehet kitörni a szegénységből a gazdagságba, a jogtalanságból a hatalomra. Puskin kritikai erővel jeleníti meg kora társadalmát, s prózai műveinek ez a válogatása is bizonyítja a költő világirodalmi nagyságát.

Alekszandr Szergejevics Puskin - Mese ​a halászról és a kis halról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alekszandr Szergejevics Puskin - Borisz ​Godunov / A kapitány lánya
Puskin ​drámai remekének, a _Borisz Godunov_ -nak - mint a mű fordítója, Németh László írja - két főhőse van: a rossz lelkiismeretű cár, akit az uglicsi gyilkosság, IV. Iván fiának megöletése emel trónra, s a szökött barát, aki a krónikaíró szerzetes elbeszéléséből ismeri meg a gyilkosság körülményeit, s az igazságtevő s a bitorló szerepét vállalva, a megölt cárevicsnek adja ki magát, s a nép rokonszenvére támaszkodva foglalja el Borisz trónját, hogy a nevében elkövetett kegyetlenségek őt is lejárassák. _A kapitány lányá_ -t, a költő prózai remeklését Belinszkij joggal tartotta az Anyegin prózában írt ikerpárjának. A mű egy boldogság után sóvárgó és életveszélyesen szorongató helyzetekbe kerülő nemesifjú sorsát és egy lázadásoktól nyugtalan, drámai feszültségű kornak történetét idézi, már-már felülmúlhatatlan tömörséggel. A szerelemnek és a Pugacsov-felkelésnek e a művészein egybeszőtt regénye a tizennyolcadik század orosz világának múlhatatlan érvényű "enciklopédiája"

Alekszandr Szergejevics Puskin - Két ​magyar Anyegin
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alekszandr Szergejevics Puskin - Elbeszélő ​költemények / Mesék
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alekszandr Szergejevics Puskin - Jevgenyij ​Anyegin / Drámák
A ​kötet a méltán ismert Alekszandr Szergejevics Puskin, orosz író és költő leghíresebb regénye, az Anyegin mellett a szerző drámáit is tartalmazza.

Alekszandr Szergejevics Puskin - Lírai ​költemények
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alekszandr Szergejevics Puskin - Regények, ​elbeszélések
Hóvihar; ​titokzatos párbaj; három kártyalap, amely gazdagságot hoz és őrületbe kerget; átváltozás, átöltözés, parasztfelkelést vezető haramia és trónbitorló; Kleopátra szeretői; megszöktetett lány; Nagy Péter és Nagy Katalin; udvaroncok, talpnyalók és hű alattvalók; női fürdő Tifliszben és a Sátánt nem tagadó jezídiek szektája; titkos szerelmek és kikényszerített házasságok; láncon tartott medve, tűzvész és a fa odvába dobott gyűrű. Néhány kiragadott kép Puskin prózájából, ebből a teljes, sokrétű, fényűző, költői világból. A XIX. századi nagy orosz regényirodalom Gogol, Dosztojevszkij, Tolsztoj, Turgenyev, Goncsarov történeteinek forrásvidékéről. Ha valóban igaz Dosztojevszkij elhíresült mondása, hogy mindannyian Gogol köpönyegéből bújtunk elő, akkor ez a köpönyeg Puskin szédületesen gazdag írói garderobe-jából való. És hogy onnan való, ezt maga Gogol és Dosztojevszkij tudhatta a legjobban. A puskini elbeszélés olyan kezdet az orosz prózairodalomban, amely minden későbbi költői lehetőséget magában foglal. Nem kordokumentum csupán, nem száraz irodalomtörténet. A Puskin szépirodalmi munkáit minden eddiginél bővebb válogatásban közreadó sorozatunk második kötetében a szépprózai írásokat veheti kezébe az olvasó. A költőből lett prózaíró egyetlen befejezett regényét most új fordításban adjuk közre.

Alekszandr Szergejevics Puskin - Borisz ​Godunov
A ​nagy orosz költő drámai mesterműve, legjobb korszakának legérettebb gyümölcse, méltó társa a nálunk is annyi lelkesedéssel olvasott Anyéginnek. Ennek a lélekzetelállító feszültségű drámának igazi tárgya nem annyira a gyermekgyilkosság árán trónra jutott cár és a klastromból szökött trónkövetelő harca a trónért, mint inkább az egyén és a közösség, a nagy történelmi alak és a tömegek viszonyának problémája. Puskin itt Shakespeare legkonzseniálisabb tanítványa a drámai konfliktus, az egyéni tragikum, a jellemfestés művészetében. Gáspár Endre művészi fordítása, Lukács György mélyen szántó tanulmánya teszi különösen értékessé a kötetet.

Alekszandr Szergejevics Puskin - Szerettem ​önt...
Galgóczy ​Árpád régtől vallja: egyetlen nép szellemiségét, lelkiségét, művészetét sem szabad azonosítani az őt megnyomorító és elaljasító politikai rendszerrel. Az ilyen esetekben egyenlőségjelnek nincs helye, és nem is lesz soha.

Alekszandr Szergejevics Puskin - Szabadság ​árva magvetője
Valójában ​mindenki ismeri, az is, aki azt hiszi, hogy nem, mert gyerekkorában hallotta a mesét a halászról meg a kishalról, az aranykakasról vagy Szaltán cárról, mert kamaszként találkozott Anyeginnel, az európai irodalom első nagy kiábrándult hősével, vagy épp Borisz Godunovval, az operavilág egyik feledhetetlen alakjával. Puskin egyike a világ alapköltőinek, aki tulajdonképpen megalapozta a modern orosz irodalmat, nélküle nincs Tolsztoj, nincs Dosztojevszkij és nincs Bulgakov. Élete is egészen különleges volt. 1799-ben született, de nem lezárója volt a tizennyolcadik századnak, hanem elkezdője a tizenkilencediknek. Ereiben afrikai vér is csörgedezett, mégis orosz arisztokrata volt. Hiába volt kivételezett, csatlakozott a konzervatív Oroszország és a cár ellen szervezkedők csoportjához. Kegyelt volt és száműzött lett, csak évek múltán kerülhetett vissza Pétervárra, ahol végül személyes cenzort kapott az új cár, I. Miklós személyében. Ontotta magából a műveket, mintha tudta volna, hogy harminchét évesen egy feleségéért vívott párbaj áldozata lesz. Rengetegen fordították magyarra, jelen kötet mégis kivételes. Egy fordítói gondolat fut rajta végig, Soproni Andrásé. Ő válogatta és látta el olvasást megkönnyítő jegyzetekkel a verseket. Az összeállítás végigkalauzol a teljes életművön. Soproni András gondosan ügyel a költő által használt versformákra, mégis olyan természetesen gördülnek a sorok, mintha eredetileg magyarul íródtak volna. Megőrzi az eredeti közvetlenségét, köznyelvi fordulatait, s nem utolsósorban, amit néha klasszikusoknál el szoktunk felejteni: a humorát. Engedjük hát, hogy ez a különleges alkotó beléphessen hozzánk. Marasztalni fogjuk, mert jó vele időt tölteni.

Alekszandr Szergejevics Puskin - Anyegin ​/ Válogatott írások
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alekszandr Szergejevics Puskin - Elbeszélő ​költemények
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alekszandr Szergejevics Puskin - Puskin ​válogatott művei - Költemények
Lírai ​és kisebb költemények. Elbeszélő költemények. Mesék. Drámai művek.

Alekszandr Szergejevics Puskin - A ​kapitány lánya
Puskin ​korszakos jelentőségűt alkotott minden műfajban. Dosztojevszkij "vezérlő teremtő szellemnek" nevezi őt, Belinszkij az orosz élet "enciklopédiájának" minősíti az Anyegin-t, a későbbi méltatók Puskin "irodalomalapító" életművétől számítják az új orosz irodalmat, az egységes irodalmi nyelvet s a Belinszkij, Dobroljubov és Csernisevszkij munkáiban kiteljesedő esztétikai gondolkodás kezdetét. "Puskin mindig az egész határt nézte" - írta róla Németh László. Kötetünkbe tíz kisregényét, illetve elbeszélését válogattuk.

Alekszandr Szergejevics Puskin - Költemények ​/ Jevgenyij Anyegin
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alekszandr Szergejevics Puskin - Alekszandr ​Szergejevics Puskin legszebb versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alekszandr Szergejevics Puskin - Alekszandr ​Puskin válogatott költői művei
Olvatag ​romantika, szerelem, holdvilág, fülemüle, bor, az antik költészet kecses nimfái és gráciái, bachánsnői és faunjai a fiatal Puskin lírájának leggyakrabban használt kellékei. De a zord valóság szétfeszíti ezt a mesterkélt világot: a cári Oroszország félelmes képei, a sivár táj, a nyomorult nép - az iszonyú jelen s a sóvárgott szabadság megéneklésével, a kor társadalmi, politikai harcainak, forrongó szellemének szenvedélyes átélésével és ábrázolásával teljesedik ki ez a nagy költészet. Puskin teljességre tört: megragadni a kor lényegét, számot vetni az orosz múlttal, jelennel és jövővel, teljes gazdagságában ábrázolni az emberi lelket, forró izzásában a szenvedélyt, egész mélységében a fájdalmat. s egyetemes ez a költészet eszközeiben és műfajaiban is. A lágy zenétől a pontos realizmusig, a népköltészet motívumaitól a bonyolult intellektuális elemzésig mennyi árnyalat! S a költő éppoly otthonos a líra közvetlen kifejezésformáiban, mint a korfestő epikában vagy a lélektani és társadalmi helyzeteket boncoló drámákban. A kötet tartalmazza Puskin költői életművének valamennyi lényeges darabját.

Alekszandr Szergejevics Puskin - Jevgenyij ​Anyegin
A ​szentimentális regényeket olvasgató, önmagát regényhősnők helyébe képzelő Tatyjána beleszeret a távoli fővárosból érkező Anyeginbe. A világirodalom egyik leghíresebb levelében szerelmet vall neki, a férfi azonban visszautasítja. Aztán a regény végén a két főhős újra találkozik: ekkor a nagyvilági férjes asszony, Tatyjána kap szerelmes levelet Anyegintől, és ő utasítja vissza a férfit. Bár van még a regényben névnapi ünnepség, rejtélyes álom, tragédiába torkolló férfibarátság, halálos kimenetelű párbaj, mégis egyszerű cselekmény ez. A varázs azonban évszázadok óta tart. Ahogy a magyar irodalom egyik legnagyobb Anyegin-rajongója, Kosztolányi Dezső írta: "Ott áll Tatjána, Olga, Anyegin és Lenszkij, mint egy örökkévaló álomban, mozognak, sírnak és teáznak, egymásra merednek, s úgy rémlik, nem is múlnak el soha." Szépirodalmi munkáit minden eddiginél bővebb válogatásban közreadó sorozatunk első kötetében Puskin "klasszikus" verses regényének, a Jevgenyij Anyegin-nek két teljes fordítását (Áprily Lajosét és Galgóczy Árpádét) és két megejtően szép fordítástöredékét (Vas Istvánét és Weöres Sándorét) veheti kézbe az olvasó: Áprily nőiesen kecses, költői Anyegin-jét, a puskini regényforma szigorúságát megjeleníteni képes, rideg-lélekelemző Galgóczy-Anyegin-t, Vas István félbemaradt dandy-eposzát és az Anyegin-strófába beleszerelmesedő Weöres önfeledt játékait.

Alekszandr Szergejevics Puskin - Elbeszélések ​és egyéb prózai munkák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alekszandr Szergejevics Puskin - Mesék
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alekszandr Szergejevics Puskin - Puskin ​válogatott versei
A ​legnagyobb orosz költő nemcsak hazájáé, hanem a világirodalomé, s mint a bevezető tanulmány joggal állapítja meg, a miénk, magyaroké is. Részben a legjobb magyar műfordítók régebbi fordításaiból, részben új fordításokból, köztük magyarul most első ízben megjelenő Puskin-versekből áll e kötet, amely végre méltó képet ad Puskin költői lángelméjének sokoldalúságáról és eleven aktualitásáról.

Vic Sjouwerman - Alekszandr Szergejevics Puskin - A ​Hattyúhercegnő
Kedves ​Szülők és Nagyszülők! Az idén immár kerek 50 esztendeje mesélem a Zeneakadémia nagyterében az ezres gyermekseregnek a művészi muzsika titkait. Talán Önök is ott voltak egy-egy ilyen előadáson, és élvezettel őrzik a közös zenehallgatás, éneklés, játék és mese emlékét. E gyönyörű zenés mesekönyv segítségével most Önök vezethetik be gyermekeiket, unokáikat a zene és a mese elvarázsolt világába, az esti mesemondás meghitt perceiben. Nagy költő, világhirű zeneszerző és aranykezű festőművész jóvoltából bontakoznak ki a szereplők kalandjai, amik a mesék örök szabályai szerint a Jó győzelmével végződnek: a szeretet diadalmaskodik a bosszúállás szellemén, a szépség, jóság és igazság a gonoszságot és az ármányt. Osszák meg a gyermekekkel a zene és a mese szeretetét, az élményt, ami gyermekkorukban oly nagy hatással volt Önökre! A klasszikus mese és zenemű örök értékei segítenek abban, hogy az érdeklődő gyermekből művelt, zeneértő felnőtt váljék. Kedves Gyerekek! Amikor kinyitjátok ezt a könyvet, tündérvilág tárul elétek. Az izgalmas mese - és a színes képek mellett csodálatos muzsikával is találkoztok. Az izgalmas kalandok mellett megismerhetitek a nagyzenekar legfontosabb hangszereit is. A muzsika belopja magát a szívetekbe, a Dongó zümmögése sokáig elkísér majd benneteket! Jó utazást kíván a mese és a zene birodalmában Lukin László zenetanár

Kollekciók