Ajax-loader

Alekszandr Szergejevics Puskin könyvei a rukkolán


Alekszandr Szergejevics Puskin - A ​rézlovas
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alekszandr Szergejevics Puskin - Anyegin
A ​verses regény főhőse a kor nemesi intelligenciájának alaptípusa, elégedetlenséget érző, de döntésre és ellenállásra képtelen ifjú, a "felesleges ember", aki kora társadalmától és a néptől egyaránt távol áll, s a kibontakozás útját nem találva egykedvű, életunt. Anyegin figuráján keresztül nemcsak Puskin két száműzetésének, majd a fővárosba való visszatérésének élményei épülnek a műbe, hanem a szerelem, párbaj, bál és színház motívumok hangsúlyos szerepével voltaképpen saját életformáját örökíti meg a kiábrándult dekadencia atmoszférájában. A mű - polifonikus kompozíciója révén - egyúttal hű és tárgyilagos képet rajzol a kor Oroszországának életéről, nemcsak a főváros, hanem a falvak és az udvarházak hangulatát is híven tükrözi. S bár közvetlen politikai vonatkozásai nincsenek, a sorok mögé bújva érezhető feszültséget teremt a forradalom szükségességének vágya.

Alekszandr Szergejevics Puskin - A ​kapitány leánya
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alekszandr Szergejevics Puskin - Alekszandr ​Szergejevics Puskin versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alekszandr Szergejevics Puskin - Jevgenyij ​Anyegin / Drámák
A ​kötet a méltán ismert Alekszandr Szergejevics Puskin, orosz író és költő leghíresebb regénye, az Anyegin mellett a szerző drámáit is tartalmazza.

Alekszandr Szergejevics Puskin - Mese ​a halászról és a kis halról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alekszandr Szergejevics Puskin - Puskin ​válogatott művei - Költemények
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alekszandr Szergejevics Puskin - Ruszlán ​és Ludmíla
Ha ​azt mondjuk orosz felvilágosodás, ez mindenekelőtt Puskin. Ha azt mondjuk orosz romantika, ennek legmagasabb csúcsa Puskin. Ha azt mondjuk orosz realizmus ennek Puskin a kezdete és szakadatlan ösztönzője. Első sikeres elbeszélő költeménye, a Ruszlán és Ludmilla olyan igazán népmesei téma, amilyenhez nem is tért vissza, de máris népszerűvé tette

Alekszandr Szergejevics Puskin - Regények, ​elbeszélések
Hóvihar; ​titokzatos párbaj; három kártyalap, amely gazdagságot hoz és őrületbe kerget; átváltozás, átöltözés, parasztfelkelést vezető haramia és trónbitorló; Kleopátra szeretői; megszöktetett lány; Nagy Péter és Nagy Katalin; udvaroncok, talpnyalók és hű alattvalók; női fürdő Tifliszben és a Sátánt nem tagadó jezídiek szektája; titkos szerelmek és kikényszerített házasságok; láncon tartott medve, tűzvész és a fa odvába dobott gyűrű. Néhány kiragadott kép Puskin prózájából, ebből a teljes, sokrétű, fényűző, költői világból. A XIX. századi nagy orosz regényirodalom Gogol, Dosztojevszkij, Tolsztoj, Turgenyev, Goncsarov történeteinek forrásvidékéről. Ha valóban igaz Dosztojevszkij elhíresült mondása, hogy mindannyian Gogol köpönyegéből bújtunk elő, akkor ez a köpönyeg Puskin szédületesen gazdag írói garderobe-jából való. És hogy onnan való, ezt maga Gogol és Dosztojevszkij tudhatta a legjobban. A puskini elbeszélés olyan kezdet az orosz prózairodalomban, amely minden későbbi költői lehetőséget magában foglal. Nem kordokumentum csupán, nem száraz irodalomtörténet. A Puskin szépirodalmi munkáit minden eddiginél bővebb válogatásban közreadó sorozatunk második kötetében a szépprózai írásokat veheti kezébe az olvasó. A költőből lett prózaíró egyetlen befejezett regényét most új fordításban adjuk közre.

Alekszandr Szergejevics Puskin - Költemények ​/ Jevgenyij Anyegin
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alekszandr Szergejevics Puskin - Borisz ​Godunov
A ​nagy orosz költő drámai mesterműve, legjobb korszakának legérettebb gyümölcse, méltó társa a nálunk is annyi lelkesedéssel olvasott Anyéginnek. Ennek a lélekzetelállító feszültségű drámának igazi tárgya nem annyira a gyermekgyilkosság árán trónra jutott cár és a klastromból szökött trónkövetelő harca a trónért, mint inkább az egyén és a közösség, a nagy történelmi alak és a tömegek viszonyának problémája. Puskin itt Shakespeare legkonzseniálisabb tanítványa a drámai konfliktus, az egyéni tragikum, a jellemfestés művészetében. Gáspár Endre művészi fordítása, Lukács György mélyen szántó tanulmánya teszi különösen értékessé a kötetet.

Alekszandr Szergejevics Puskin - A ​pikk dáma
"A ​pikk dáma" főhősét Hermannt végzetes rögeszme keríti hatalmába: megtudni a nyerést jelentő három kártyát, hozzáférkőzni a szerencse, a boldogulás a kiemelkedés titkához. Hermann egész társadalmára jellemző, hogy a kiemelkedés egyetlen módját csak a véletlenben látja, mert csak az egyedi szerencse révén lehet kitörni a szegénységből a gazdagságba, a jogtalanságból a hatalomra. Puskin kritikai erővel jeleníti meg kora társadalmát, s prózai műveinek ez a válogatása is bizonyítja a költő világirodalmi nagyságát.

Alekszandr Szergejevics Puskin - Alekszandr ​Puskin válogatott költői művei
Olvatag ​romantika, szerelem, holdvilág, fülemüle, bor, az antik költészet kecses nimfái és gráciái, bachánsnői és faunjai a fiatal Puskin lírájának leggyakrabban használt kellékei. De a zord valóság szétfeszíti ezt a mesterkélt világot: a cári Oroszország félelmes képei, a sivár táj, a nyomorult nép - az iszonyú jelen s a sóvárgott szabadság megéneklésével, a kor társadalmi, politikai harcainak, forrongó szellemének szenvedélyes átélésével és ábrázolásával teljesedik ki ez a nagy költészet. Puskin teljességre tört: megragadni a kor lényegét, számot vetni az orosz múlttal, jelennel és jövővel, teljes gazdagságában ábrázolni az emberi lelket, forró izzásában a szenvedélyt, egész mélységében a fájdalmat. s egyetemes ez a költészet eszközeiben és műfajaiban is. A lágy zenétől a pontos realizmusig, a népköltészet motívumaitól a bonyolult intellektuális elemzésig mennyi árnyalat! S a költő éppoly otthonos a líra közvetlen kifejezésformáiban, mint a korfestő epikában vagy a lélektani és társadalmi helyzeteket boncoló drámákban. A kötet tartalmazza Puskin költői életművének valamennyi lényeges darabját.

Alekszandr Szergejevics Puskin - Puskin ​válogatott versei
A ​legnagyobb orosz költő nemcsak hazájáé, hanem a világirodalomé, s mint a bevezető tanulmány joggal állapítja meg, a miénk, magyaroké is. Részben a legjobb magyar műfordítók régebbi fordításaiból, részben új fordításokból, köztük magyarul most első ízben megjelenő Puskin-versekből áll e kötet, amely végre méltó képet ad Puskin költői lángelméjének sokoldalúságáról és eleven aktualitásáról.

Alekszandr Szergejevics Puskin - Cikkek ​/ Tanulmányok / Napló
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alekszandr Szergejevics Puskin - Elbeszélő ​költemények
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alekszandr Szergejevics Puskin - Anyegin ​/ Válogatott írások
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alekszandr Szergejevics Puskin - Mese ​Szaltán cárról meg a fiáról, a dicső és hatalmas Gvidon hercegről, meg a Lebegyről, a gyönyörű cárlányról
Három ​ékes hajadon fonogat a guzsalyon. Szól a legnagyobbik fennen: Kérne csak a cár meg engem! Sütni-főzni állanék, s mindenkit jól tartanék! Szól utána a középső: Engem kérne cári kérő! Szőne-fonna gyors kezem új ruhát bőségesen!

Alekszandr Szergejevics Puskin - Mese ​Szaltán cárról
Szaltán ​cár házasodni készül. Kihallgatja három nővér ígéretét, mit tennének, ha őket venné feleségül. A legkisebbet, aki aranyhajú fiú utódot ígér, feleségül veszi. A két irigy nővér és a palotában lakó gonosz dajka viszályt szít, s a cár messzi háborúba indul. Közben a cárné kisfiút szül, ám nővérei és a dada meghamisítják a hírt. Az anyát és gyermekét egy hordóba zárva a tengerbe dobják. A cárné fohászát meghallgatja a víz, és egy kopár szigetre veti őket. A kisfiú csodálatos módon felnő, és ifjúként lép a partra. Meghagyja egy hattyú életét, aki jó tündérként varázslataival segíti, hogy rátaláljon édesapjára. A gonosz dajka végül elpusztul, a hattyú átváltozik ékes cárleánnyá és a herceg felesége lesz. Szaltán cár pedig újra elnyeri boldogságát a cárné mellett. Mai felgyorsult világunkban Puskin meséje igazán alkalmas arra, igazi ?csodavilágot? tárjunk a gyerekek elé, hogy őket is megérintse a tiszta, mély, ?szláv lélek? költőisége és szépsége.

Alekszandr Szergejevics Puskin - Költemények ​és egyéb verses munkák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alekszandr Szergejevics Puskin - Elbeszélések ​és egyéb prózai munkák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alekszandr Szergejevics Puskin - Jevgenyij ​Anyegin
A ​szentimentális regényeket olvasgató, önmagát regényhősnők helyébe képzelő Tatyjána beleszeret a távoli fővárosból érkező Anyeginbe. A világirodalom egyik leghíresebb levelében szerelmet vall neki, a férfi azonban visszautasítja. Aztán a regény végén a két főhős újra találkozik: ekkor a nagyvilági férjes asszony, Tatyjána kap szerelmes levelet Anyegintől, és ő utasítja vissza a férfit. Bár van még a regényben névnapi ünnepség, rejtélyes álom, tragédiába torkolló férfibarátság, halálos kimenetelű párbaj, mégis egyszerű cselekmény ez. A varázs azonban évszázadok óta tart. Ahogy a magyar irodalom egyik legnagyobb Anyegin-rajongója, Kosztolányi Dezső írta: "Ott áll Tatjána, Olga, Anyegin és Lenszkij, mint egy örökkévaló álomban, mozognak, sírnak és teáznak, egymásra merednek, s úgy rémlik, nem is múlnak el soha." Szépirodalmi munkáit minden eddiginél bővebb válogatásban közreadó sorozatunk első kötetében Puskin "klasszikus" verses regényének, a Jevgenyij Anyegin-nek két teljes fordítását (Áprily Lajosét és Galgóczy Árpádét) és két megejtően szép fordítástöredékét (Vas Istvánét és Weöres Sándorét) veheti kézbe az olvasó: Áprily nőiesen kecses, költői Anyegin-jét, a puskini regényforma szigorúságát megjeleníteni képes, rideg-lélekelemző Galgóczy-Anyegin-t, Vas István félbemaradt dandy-eposzát és az Anyegin-strófába beleszerelmesedő Weöres önfeledt játékait.

Alekszandr Szergejevics Puskin - Puskin ​titkos naplója
"Kortársaim ​nem ismerhetnek engem úgy, mint amilyen betekintést engedek a jövendő nemzedékeknek. Ügyelnem kell N. tisztességére és a gyermekeim becsületére, hogy miattam életükben ne érje őket gáncs. Mégsem tudom megállni, hogy papírra ne vessem azt, ami a lelkemet nyomja: talán leküzdhetetlen grafomániám nyilvánul meg e késztetésben. Az írás utáni vágy gyakran végzetes: kortársaim megölnének, ha kinyilvánítanám mindazt, ami lelkemben kavarog, ha megismernék igazi énemet, ha megsejtenék, mi az, amit leírni készülök. Ám a következő nemzedékek úgysem tehetnek velem semmit, de még az ükunokáim sem, mert az időbeli távolság elveszi a dolgok élét, történelemmé simít mindent." Így kezdődik Alakszandr Szergejevics Puskin titkos naplója, amelynek első magyarországi kiadását tartja kezében a kedves olvasó. Az orosz író-költő eredetileg francia nyelven papírra vetett, titkosírással készült műve az 1970-es években bukkant fel a Szovjetunióban, ám a szigorú cenzúra elől kimenekített kézirat csak bő egy évtizeddel később, az Egyesült Államokban kezdhette meg világhódító körútját. A titkos napló lapjain nem a hatalmas műveltséggel rendelkező, ünnepelt művész, és nem is az Anyegin révén méltán népszerűvé vált, biztos kezű verselő tárulkozik fel az olvasók előtt, hanem az esendő ember, aki megállíthatatlanul száguld előre megjósolt végzete felé.

Alekszandr Szergejevics Puskin - Mesék
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alekszandr Szergejevics Puskin - Borisz ​Godunov / A kapitány lánya
Puskin ​drámai remekének, a _Borisz Godunov_ -nak - mint a mű fordítója, Németh László írja - két főhőse van: a rossz lelkiismeretű cár, akit az uglicsi gyilkosság, IV. Iván fiának megöletése emel trónra, s a szökött barát, aki a krónikaíró szerzetes elbeszéléséből ismeri meg a gyilkosság körülményeit, s az igazságtevő s a bitorló szerepét vállalva, a megölt cárevicsnek adja ki magát, s a nép rokonszenvére támaszkodva foglalja el Borisz trónját, hogy a nevében elkövetett kegyetlenségek őt is lejárassák. _A kapitány lányá_ -t, a költő prózai remeklését Belinszkij joggal tartotta az Anyegin prózában írt ikerpárjának. A mű egy boldogság után sóvárgó és életveszélyesen szorongató helyzetekbe kerülő nemesifjú sorsát és egy lázadásoktól nyugtalan, drámai feszültségű kornak történetét idézi, már-már felülmúlhatatlan tömörséggel. A szerelemnek és a Pugacsov-felkelésnek e a művészein egybeszőtt regénye a tizennyolcadik század orosz világának múlhatatlan érvényű "enciklopédiája"

Alekszandr Szergejevics Puskin - Puskin ​versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alekszandr Szergejevics Puskin - Két ​magyar Anyegin
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alekszandr Szergejevics Puskin - Lírai ​költemények
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vic Sjouwerman - Alekszandr Szergejevics Puskin - A ​Hattyúhercegnő
Kedves ​Szülők és Nagyszülők! Az idén immár kerek 50 esztendeje mesélem a Zeneakadémia nagyterében az ezres gyermekseregnek a művészi muzsika titkait. Talán Önök is ott voltak egy-egy ilyen előadáson, és élvezettel őrzik a közös zenehallgatás, éneklés, játék és mese emlékét. E gyönyörű zenés mesekönyv segítségével most Önök vezethetik be gyermekeiket, unokáikat a zene és a mese elvarázsolt világába, az esti mesemondás meghitt perceiben. Nagy költő, világhirű zeneszerző és aranykezű festőművész jóvoltából bontakoznak ki a szereplők kalandjai, amik a mesék örök szabályai szerint a Jó győzelmével végződnek: a szeretet diadalmaskodik a bosszúállás szellemén, a szépség, jóság és igazság a gonoszságot és az ármányt. Osszák meg a gyermekekkel a zene és a mese szeretetét, az élményt, ami gyermekkorukban oly nagy hatással volt Önökre! A klasszikus mese és zenemű örök értékei segítenek abban, hogy az érdeklődő gyermekből művelt, zeneértő felnőtt váljék. Kedves Gyerekek! Amikor kinyitjátok ezt a könyvet, tündérvilág tárul elétek. Az izgalmas mese - és a színes képek mellett csodálatos muzsikával is találkoztok. Az izgalmas kalandok mellett megismerhetitek a nagyzenekar legfontosabb hangszereit is. A muzsika belopja magát a szívetekbe, a Dongó zümmögése sokáig elkísér majd benneteket! Jó utazást kíván a mese és a zene birodalmában Lukin László zenetanár

Alekszandr Szergejevics Puskin - Alekszandr ​Szergejevics Puskin legszebb versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alekszandr Szergejevics Puskin - A ​kapitány lánya
Puskin ​korszakos jelentőségűt alkotott minden műfajban. Dosztojevszkij "vezérlő teremtő szellemnek" nevezi őt, Belinszkij az orosz élet "enciklopédiájának" minősíti az Anyegin-t, a későbbi méltatók Puskin "irodalomalapító" életművétől számítják az új orosz irodalmat, az egységes irodalmi nyelvet s a Belinszkij, Dobroljubov és Csernisevszkij munkáiban kiteljesedő esztétikai gondolkodás kezdetét. "Puskin mindig az egész határt nézte" - írta róla Németh László. Kötetünkbe tíz kisregényét, illetve elbeszélését válogattuk.

Alekszandr Szergejevics Puskin - Dubrovszkij
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók