Ajax-loader

Kuncz Aladár könyvei a rukkolán


Kuncz Aladár - Fekete ​kolostor
Az ​írót a francia háború kitörése Franciaországban érte, s ellenséges állam honpolgáraként társaival együtt öt évig gyötrődött különböző francia internálótáborokban. Nagy regényekre emlékeztető ellenállhatatlan sodrású "feljegyzéseiben" rendkívüli egyszerűséggel és erővel idézi fel a nacionalista gyűlölködésnek kiszolgáltatott internáltak szenvedéseit, a rabok erőszakosan beszűkített elveszejtő és félelmetes infenóvá torzuló világát. Egyedüli iránytűje, mentsége és menedéke a megértő humanizmus az óvja meg őt minden durva elfogultságtól, általánosítástól, s ez teszi lehetővé hogy rabtartóinak egyik-másikában meglássa az embert, s hogy ne a francia népből, kultúrából ábránduljon ki, hanem a polgári demokráciának álcázott imperializmusból. Rabságának második felében egyre világosabban látja, hogy a háború céltalan vérontása kizárólag imperialista érdekeket szolgál, s bár emberileg érthető, szubjektív sértettsége miatt nem tud teljesen kivülálló józansággal, határozottan állást foglalni a háborús felek igazságának, igazságtalanságának kérdésében, magát a vérontást embertelennek, jogosulatlannak tartja.

Kuncz Aladár - Levelek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kuncz Aladár - Egy ​márványdarab
Kuncz ​Aladár egybegyűjtött műveinek második kötetében az író kisepikai művei, illetve a publicisztika és a szépirodalom határmezsgyéjén született írásai olvashatók, továbbá itt kapott helyet egyetlen drámai kísérlete, a Csokonai Vitéz Mihály utolsó napjáról szóló egyfelvonásos színpadi játék is, melynek első változata szintén egy karcolat volt. Filep Tamás Gusztáv, a kötet gondozójának bevezető tanulmá-nyából idézünk: „Kuncz novellái, tárcái sohasem jelentek meg önálló kötetben (publicisztikájából is csak annyi, amennyit a Pomogáts-váloga-tásokban megtalálunk). Kisepikájáról többnyire még a rajongói is azt mondják, hogy érdektelen, másodlagos, konstruált, legalábbis romantikus, s ezzel az ítélettel valószínűleg nem is érdemes vitatkozni. Mégis megéri (újra)olvasni ezeket a novellákat, karcolatokat. Néhány éve Juhász Andrea – a megkerülhetetlen Kuncz-elemző, Láng Gusztáv tiszteletére megjelent könyvben – tanulmányt szentelt a francia fogságból cipőtalpban hazaküldött – hazacsempészett – Egy márványdarab című, különös sorsú Kuncz-novellának, egyaránt bizonyítva önértékét és kapcsolatát a Fekete kolostorral. Nos, a Kuncz-novellák számbavétele azért is fontos, hogy tisztában lehessünk a fő mű, illetve az abban megjelenő prózapoétika, módszer, stílus – az életút végén megtalált forma – előzményeivel, kialakulásával. Talán általános vélemény az, hogy a fiktív, vagy közvetlenebbül epikus írásainál „igazibbak” azok, amelyekben fölismerhető a személyes élmény, amelyek referenciája egyértelműbb, azaz amelyeknek szembetűnő a dokumentumjellege és -értéke.”

Kuncz Aladár - Felleg ​a város felett
Kuncz ​Aladárnak halála után, posztumusz megjelentett könyve a már legendává vált Fekete kolostortól eltérően a reális látásmód és szürreális szimbolizmus maradandó ötvözetével lep meg. A Trianon utáni magyarság önmarcangolóan néz szembe közelmúltjával, közöttük nem egy akkor élő kortársainak gyarlóságaival, de érdemeivel is. Sokan a regényt a Bánffy család leleplező családregénynek tekintik, mások Szabó Dezső fiatalkorát látják visszaköszönni lázadó főhősének cselekedetében és gondolkodásmódjában. A Re-Vízió sorozat szerkesztői a hiteles valóságkutatóra, a láttató lélekbúvárra, a mindig tapintatos barátra és szerkesztőre emlékeznek, amikor másodikként ezt a művet nyújtják életmintákat kereső mai fiatalságnak!

Kuncz Aladár - Tanulmányok, ​kritikák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók