Ajax-loader

Bábosik István könyvei a rukkolán


Bábosik István - Alkalmazott ​neveléselmélet
Kiadványunk ​a nevelés problémakörével foglalkozik, de sajátos szempontból. Az elméleti megközelítésmód helyett a gyakorlati szempontokat állítja előtérbe. Konkrétabban, a nevelés kérdéskörét érintő publikációkban többnyire mellőzött hatásszervezési problémák, a pedagógus és az iskola nevelőmunkájának hatékonyságát befolyásoló tényezők, feltételek és törvényszerűségek elemzésére törekszünk.

Bábosik István - Borosán Lívia - Hunyady Györgyné - M. Nádasi Mária - Schaffhauser Franz - Pedagógia ​az iskolában
A ​kötet tanulmányainak szerzői már a tudatos címválasztással is jelezték, hogy nem valamiféle zárt és homogén elméleti rendszer tartalmi kibontására vállalkoznak, hanem arra tesznek kísérletet, hogy az iskola életvilágában fogalmazzák meg a korszerű és életszerű iskolapedagógia jellemző jegyeit. A szakmai vállalkozás műfaja tehát az alkalmazott pedagógia értelmezési körében marad, és azzal a mindennapi pedagógiai munkára érzékenyítő szándékkal rajzolja fel az iskola pedagógiai környezetét, amely a Szerzők által koncipiált iskolapedagógiaként is azonosítható. A tanulmányok közös témája az iskola intézménye és életvilága, célja ezen intézményi világ fejlesztése, módszere pedig az alkalmazott pedagógiai kutatások konklúzióinak iskolapedagógiai értelmezése, adaptálása. E kutatói törekvések eredménye egy olyan öt részből álló tanulmánykötet, amelyet különösen azon kutatók, szakmai szolgáltatók, intézményvezetők, pedagógusok és tanárjelöltek forgathatnak haszonnal, akik az iskola működésének komplex pedagógiai mechanizmusaival nem csupán a megismerés szintjén, hanem a fejlesztés és az innováció szándékával is foglalkozni akarnak. A kötet, beváltva a címben is jelzett ígéretet, koncepciójában és tartalmi kidolgozottságában is elismerésre méltó szakmai alkotás. A szerzőgárda az iskolapedagógia hazai szakirodalmához egy olyan hiánypótló művel csatlakozott, amely a hazai pedagógiai kultúra várt és remélt modernizációjához is hozzájárulhat.

Bábosik István - Mezei Gyula - Neveléstan
Könyvünk ​kritikai elemzés alapján támpontokat ad a XX. századi nevelési irányzatok és gyakorlati megoldásmódok sokféleségének szakszerű megítéléséhez, bemutatja ezek előnyös és kevésbé előnyös elemeit. Ez lehetővé teszi azt, hogy ki-ki egyéni vagy saját intézménye neveléselméleti koncepcióját és gyakorlatát optimális szinten alakíthassa ki vagy fejleszthesse tovább. Ezen túl elemzésre kerül a jellemformálás, az intellektuális, az esztétikai és az egészséges életmóddal kapcsolatos szükségletek kialakításának folyamata, feltételrendszere, valamint metodikája. Végül a kézikönyv a nevelés egyik legfontosabb színterével, az iskola működésével, az oktatásügy és az iskolarendszer alakulását, fejlődését meghatározó törvényszerűségekkel foglalkozva segíti elő a tájékozódást a ma nevelési gyakorlatának terepén.

Bábosik István - A ​nevelés elmélete és gyakorlata
Könyvünk ​a legértékesebbnek bizonyult XX.századi neveléselméleti felismerések áttekintésével és egy általános neveléselméletté történő összegzésével kíván a korszerű gyakorlati nevelőmunkához segítséget nyújtani.

Bábosik István - A ​modern nevelés elmélete
E ​kézikönyv megjelenését az indokolja, hogy a szakirodalom többnyire kevés támpontot ad ahhoz, hogy az egyes XX. századi nevelési koncepciók, valamint a rájuk épülő megoldásmódok hatékonyságát, szakszerűségét, azaz pedagógiai értékeit vagy hiányosságait biztonságosan megítélhessük. A megbízható tájékoztatáshoz a szakmai elemzés, a sokoldalú összehasonlítás, az egyes megoldásmódok előnyös és kevésbé előnyös elemeinek a bemutatása elválaszthatatlanul hozzátartozik. Ezt a szempontot érvényesítve törekedtünk ebben a kézikönyvben a nevelés értelmezésének változásait, valamint a XX. század legnagyobb hatású nevelési koncepcióit elemzés alá venni, s a nevelés elméletének és gyakorlatának fejlődési irányait felvázolni.

Bábosik István - Személyiségformálás ​közvetett hatásokkal
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bábosik István - Neveléselmélet
A ​kötet a nevelés szerepét, feladatait és metodikáját is az Európai Unió elvárásaihoz igazodva tárgyalja. A nevelési folyamat bemutatása személyiségelméleti alapozású, a kézikönyv elemzi a személyiség motivációs, kognitív és biológiai sajátosságcsoportjának fejlesztési lehetőségeit. Kiemelt helyet kap a tevékenység és a felnőtt-gyerek, valamint a kortársi interakciók nevelésben betöltött funkcióinak tárgyalása, továbbá a direkt és indirekt hatásrendszert szervező nevelési módszerek részletes bemutatása, ami önmagában is jelzi a kézikönyv nevelésértelmezésének korszerűségét. Újszerű megoldás a kiadványban, hogy a Neveléselmélet című kézikönyvet egy Neveléselméleti báziskötet egészíti ki, amely az alapvetően teoretikus jellegű kézikönyv legfontosabb problémaköreit döntően empirikus, a gyakorlatot tükröző hazai és nemzetközi szakirodalmi szemelvényekkel teszi teljesebbé és alkalmazhatóbbá.

Kollekciók