Ajax-loader

Réthy Endréné könyvei a rukkolán


Réthy Endréné - Szabolcs Éva - Franz Schaffhauser - Iskolák ​és iskolareformok Magyarországon és Svájcban
Egy ​magyar és egy svájci kutatócsoport 1996-ban fejezte be azt az összehasonlító vizsgálatot, amelynek során áttekintették a két ország iskolapolitikájának történetét és empirikus elemzésekkel mérték fel jelenkori állapotát. A kötetben - takarékossági megfontolások miatt - a Svájcra vonatkozó rész csak magyarul, a magyarországi eredmények pedig csak németül olvashatók. Svájc kantonok szerint szervezett iskolarendszere napjainkban nagyjából hasonló problémákkal küzd, mint a rendszerváltozás utáni magyar iskolapolitika. Mindkét helyen megingott a bizalom az állami iskolák iránt, és előtérbe kerültek a magán, az alapítványi és az egyházi iskolák. A vizsgálatok három területre koncentrálódtak: szakirodalmi elemzések, törvényi rendelkezések és iskolai rendtartások vizsgálatával a két ország iskolatörténetének elemzése; pedagógiai programok és szervezeti modellek tükrében annak bemutatása, hogy milyen reformelképzelések léteznek az állami és a magániskolákban; végül empirikus vizsgálatok arra vonatkozóan, hogy "milyen didaktikai jellemzőik vannak az állami és a magániskoláknak". ; A kétnyelvű kötetben előbb a magyar iskola történeti áttekintése olvasható németül, majd Svájc iskolatörténete magyarul.

Réthy Endréné - Motiváció ​a tanítási órán
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Réthy Endréné - Tanári ​teljesítmény-visszajelzés hatása a tanulók személyiségére
A ​könyv bemutatja azt a kapcsolat-összefüggést, amely a tanári teljesítmény-visszajelzés és a tanulók tanulási motivációja, önértékelése és önszabályozó tanulása között kimutatható. A könyv elkészítéséhez felhasználást nyertek egyrészt a témával kapcsolatos eddigi teoretikus és empirikus kutatómunkánk eredményei, másrészt széles körű nemzetközi és hazai interdiszciplináris szakirodalomra épülő, még nem publikált újabb kutatási fejlemények. Az értekezés kutatási előzményei az 1974-ben elkészített bölcsészdoktori disszertáció (A tanítási-tanulási folyamat motivációs lehetőségeinek összehasonlító pedagógiai vizsgálata), az 1981-ben megvédett kandidátusi értekezés (A tanítási-tanulási folyamat motivációs lehetőségeinek elemzése), s a 2002-ben megszerzett habilitáció (A tanulási motiváció értelmezésével kapcsolatos paradigmaváltás fő elemeinek bemutatása), továbbá a közben megjelent monográfiák. A könyv emellett a szerző által vezetett OTKA pályázati projekt keretében megvalósuló újabb empirikus kutatásokra is épít. Feltételezésünk szerint a gyermekekről alkotott, s időről-időre változó kép, felfogás, hit, meggyőződés, mentalitás legmarkánsabban a gyermek, a tanuló teljesítményének visszajelzésében fejeződik ki. E társadalomtól, felnőttektől, szülőktől, nevelőktől jövő visszajelzés (tiltás, büntetés, dicséret) alakítja, befolyásolja a gyermek tanulásra irányuló magatartását (motivációját), önértékelését, továbbá tanulása milyenségét, minőségét, szabályozottsága mértékét.

Réthy Endréné - Motiváció, ​tanulás, tanítás
Az ​ember lényegét alapvetően meghatározó motiváció, tanulás és tanítás jellemzői mindig is izgatták a kutatókat. Réthy Endréné új szakkönyve olyan témakörrel foglalkozik, mely meghatározó pillérét képezi az iskolával kapcsolatos elméleti és gyakorlati területéről is kvalitatív és kvantitatív módszerek felhasználásával diagnózist kíván adni. A könyv érdekessége, hogy a motiváció, tanulás és tanítás kérdéseit multidiszciplináris megközelítéssel, a pedagógiai, pszichológiai, szociológiai, etikai és mentálhigiénés aspektusok integrálásával mutatja be. Rávilágít arra a paradigmaváltásra, mely elsősorban az önszabályozás problematikáját helyezi új megvilágításba. Az empirikus vizsgálatokat elsősorban a kvalitatív kutatásmetodika jellemzi, mely a mélyrétegek árnyaltabb feltárását is lehetővé tette a tanulók tanulási motívumainak területén. A kötet a hazai pedagógiai kutatók, egyetemi oktatók, hallgatók, valamint a gyakorló tanárok számára egyaránt hasznos olvasmány. Réthy Endréné az ELTE Neveléstudományi Intézetének oktatója. Kutatási területei a didaktika, a tanulási motiváció, az oktatási folyamat és az inklúzió.

Kollekciók