Ajax-loader

Nemes Nagy Ágnes könyvei a rukkolán


Nemes Nagy Ágnes - A ​gyufaskatulyától Prométheuszig
Nemes ​Nagy Ágnes költői és esszéírói életművét kiegészíti és értelmezi az a félszáznál is több interjú és beszélgetés, amelyeket 1966 és 1990 között készített. Mindazt, amiről verseiben oly kivételes nyelvi sűrítettséggel, tanulmányaiban oly éles tisztánlátással beszél, itt az élő hang közvetlenségével, könnyedén társalogva mondja el olvasóinak. De az interjúk nem csak saját művészetébe és gondolkodásmódjába vezetnek be. A huszadik század második felében Nemes Nagy Ágnes azon kevesek közé tartozott, akik a nőket képviselték a nyilvánosság előtt. Ő maga is tudatában volt társadalmi szerepének, és sok újságíró, szerkesztő is észrevette ezt, s folyamatosan teret adtak véleményének. A kötet, amely Nemes Nagy Ágnes valamennyi ismert, nyomtatásban megjelent interjúját közli, így valóságos szellemi bédekker. Egy nagy költő kalauza a világban való eligazodáshoz.

Nemes Nagy Ágnes - Összegyűjtött ​versek
Nemes ​Nagy Ágnes (1922-1991) a magyar költészet kiemelkedő jelentőségű alakja, aki szinte szenvedélyes tudatossággal formálta egységessé lírai életművét. Köteteinek anyagát folyamatosan újrarendezte, új verseit az így kialakított szerkezetbe illesztette. Az 1986-ban megjelent A Föld emlékei című gyűjteményes kiadás tekinthető költői végakaratának. Ez a kötet a személyes közlésektől, életrajziságtól radikálisan elzárkózó, de izzó fegyelemmel megformált tárgyias költészet nagyszabású műve. Halála után azonban több kéziratos füzete is előkerült. Hátrahagyott versei azt mutatják, hogy szinte egész pályája során volt egy másik beszédmódja, belső használatra, amely nagy tárgyias lírájának ellenpontjaként lobogó indulattal beszélt legszemélyesebb tapasztalatairól, érzéseiről. Költői életműve így szó szerint megkettőződött. Az életmű két fele, noha ellentétes beszédmódot és versfelfogást követ, újabb ellentmondásként, ugyanazon az eltéveszthetetlen hangon szól. Kiadásunk eredeti formában közli A Föld emlékei teljes anyagát, valamint a költő életében megjelent, de ebbe a kötetbe fel nem vett verseket. Közreadjuk továbbá a jelenleg ismert kéziratos vershagyaték teljes anyagát, köztük azokat a verseket is, amelyek a korábbi összegyűjtött kötetekben nem jelentek meg. Így a jelen kiadás közel kilencven korábban publikálatlan verssel bővült. Tartalmazza ezenkívül Nemes Nagy Ágnes életében megjelent és hagyatékából előkerült gyerekverseit. A versekhez készült jegyzetek az első megjelenés és a keltezés adatai mellett közlik a kéziratokban fennmaradt szövegváltozatokat is.

Nemes Nagy Ágnes - Lengyel Balázs - Polcz Alaine - Mészöly Miklós - Szorongatott ​idill
Négy ​alkotó, két házaspár - egy történet, amely az 1950-es években kezdődött, és kisebb-nagyobb zökkenőkkel élethosszig tartott. A kötetben olvasható "nyolckezes" levelekben a szerzők érzékletesen tudósítanak mindennapjaikról vagy éppen az írással kapcsolatos vívódásaikról. Azokról az évtizedekről, amikor személyes és szakmai életük alakulását döntően meghatározta a korszak megingathatatlannak tűnő politikai berendezkedése és ideológiája. Az utazásokról, társas eseményekről szóló leírások és a könnyed hangú beszámolók mellett olykor súlyos magánéleti és elvi konfliktusok is felvillannak a sorok között. A gazdagon jegyzetelt levelezéskötet fényképeket, dokumentumokat, valamint a Nemes Nagy Ágnes - Lengyel Balázs és Polcz Alaine - Mészöly Miklós házaspár közös történetéhez fűződő szépirodalmi írásokat is közöl. "Sokat voltunk együtt, és szorosan összetartoztunk. Ez olyan négyes volt, hogy mindenki mindeniket szerette. Ritkaság két házaspárnak ilyen meleg barátsága" - írta négyük kapcsolatáról Polcz Alaine. "Édes Cimborák, nagyon jól vagyunk, üdén, frissen, csinosan. Sokat dolgozunk. (keveset eszünk) Csurogjon a nyálatok, és mi is irigyeljük a havas Szigligetet. (lakás - leválasztunk, fejben) Kirándulni még nem voltunk. Nem írtok, büdös disznók. Hát ne is írjatok!" Polcz Alaine levele 1959. január 19-én

Nemes Nagy Ágnes - Látkép ​gesztenyefával
Összegyűjtött ​versei (Között, 1981, A Föld emlékei, 1986), valamint esszé-, illetve tanulmánykötetei után (64 hattyú, 1975, Metszetek, 1982, A hegyi költő, 1984) most ismét esszékkel jelentkezik a kiváló költő, remek esszéista.

Nemes Nagy Ágnes - Szó ​és szótlanság
Két ​esszékötetem anyagát tartalmazza ez a könyv: a _64 hattyú_ét (1975) és a _Metszetek_ét (1982). Nagyjából érintetlenül hagytam a könyvek felépítését, a tanulmányok sorrendjét; úgy gondolom, leginkább ezen a módon adhatnak számot a mögöttük lévő, alakuló-születő gondolatmenetekről, témakörökről, amelyek felvetődnek, olykor visszatérnek, és nem utolsósorban arról az időbeli háttérről, amely a tanulmányok létrejöttét befolyásolta. Egy gondolkodási folyamatot láthat így maga előtt az olvasó, egy irodalmi észjárással találkozhat, amelynek megnyilvánulása azonban, papíron való megjelenése nem választható el a külső lehetőségektől, az idők járásától. Ezt a belső-külső folyamatszerűséget mindössze azzal törtem meg, hogy az első kötet irodalmi jegyzettömbjét, Naplóját kiemeltem a helyéről, és egyesítettem a második kötet Irodalmi szénaboglya című részével. Nemes Nagy Ágnes

Nemes Nagy Ágnes - Nemes ​Nagy Ágnes összegyűjtött versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nemes Nagy Ágnes - Az ​aranyecset
Szádeli, ​a kisfiú mindenáron festő akart lenni. Végül is szert tett egy aranyecsetre. De az nem volt ám akármilyen ecset: minden, amit festett vele, életre kelt. A madár felrepült a vászonról, a hal kiugrott a falból, a festett vitorlásra még maga a hatalmas, kapzsi császár is felszállhatott. El is fújta a festett vihar, mert ez az ecset az igazságtevés ecsetje. Kelet gazdag mesevidékein, királyi rózsáskertek közt, világvégi sivatagokban, griffmadár lakta, havas hegycsúcsokon és szegény, pici falvak világában jár azóta is Szádeli maga festette táltos lován, segít a rászorulókon, és szembeszáll a gonoszokkal... Nemes Nagy Ágnes lírai hangú meséje második kiadásban, Hajnal Gabriella illusztrációival jelenik meg.

Nemes Nagy Ágnes - 51 ​vers / 51 Poems
A ​kétnyelvű kötet Nemes Nagy Ágnes 51 versét tartalmazza magyarul és angolul, Peter Zolmann fordításában. A rímek után a költő előszavát is elolvashatjuk, majd egy rövid leírást Nemes Nagy Ágnesről, illetve a fordítóról. A könyv kiváló segítség lehet az angol nyelvet tanulóknak és szép ajándék külföldi ismerősöknek, akik érdeklődnek a magyar irodalom után.

Nemes Nagy Ágnes - Mit ​látunk az utcán?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nemes Nagy Ágnes - Amerikai ​napló
Iowa ​városban (USA), az ottani egyetemen évek óta működött egy úgynevezett Writing Program, amely évente elég hosszú időn át a legkülönbözőbb nemzetiségű írókat hívta meg szinte az egész földgolyót behálózva, s rendezett kebelében közös írói előadásokat, kirándulásokkal, sőt utazásokkal egybekötve. 1979 őszén Nemes Nagy Ágnessel együtt négy hónapon keresztül vettem részt ebben a nagyszabású (és nagylelkű) programban, amely Ágnes válogatott verseit is kiadta Bruce Berlind fordításában. Ágnes a Program idején gyors feljegyzésekkel rendszeresen naplót írt, egy egész könyvre valót. Nem irodalmi napló volt ez, esze ágában sem volt stilizálva-cizellálva kiadni. Írt, hogy feljegyezze, mi történt vele, mit látott, min elmélkedett. Ezt a kézzel írt naplót hagyatékában most megtaláltuk, és az elkerülhetetlen szükséges jegyzetekkel kiegészítve a nyilvánosság elé bocsátjuk. /Lengyel Balázs/

Nemes Nagy Ágnes - A ​Föld emlékei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nemes Nagy Ágnes - Metszetek
Nemes ​Nagy Ágnes nemcsak legjobb költőink egyike, és nemcsak nagyszerű műfordító, hanem, miként ez a mostani és az 1975-ben 64 hattyú címen megjelent tanulmánykötete tanúsítja, tanulmány- és esszéíróként is a legjobbak közé tartozik. Sok mindneről szó esik ebben a mostani kötetben, a legjelentősebb elemzések azonban a versről a modern vers eszközeiről, a költői mesterségről szólnak. Nemes Nagy Ágnes minden csínját-bínját jól ismeri ennek a mesterségnek, s lényegre tapintó, izgalmas megállapítások garmadáját tárja elénk érzékletes nyelven megírt, élvezetes tanulmányaiban. A költői képről, a vers mértanáról, a szavak divatjáról, a magyar jambusról, Rilke költészetéről, a francia esszéirodalomról vagy Rónay György műfordításairól szóló eszemefuttatásai kitűnőek, s különösen manapság, kritikaírásunk bizonytalan időszakában érdemelnek elismerést, figyelmet. Az ő esszéiből ugyanis nemcsak az alapos tárgyismeret sugárzik, hanem az is, lett légyen szó bármilyen részletkérdésről, hogy szenvedélyesen érdekli, szereti, amiről beszél. Heve, lendülete van írásainak. S ugyanakkor közli velünk kételyeit, aggályait is; rámutat például arra, hogy mennyi minden tisztázatlan és pontatlan még a modern költészetre vonatkozó vélekedéseinkben. Szinte alig van eszköz vagy módszer, amit egyértelműen meg tudunk határozni, amit egyértelműen javallhatunk vagy elvethetünk. Tévednénk azonban, ha ebből valamiféle olcsó relativizmusra következtetnénk. Tanulmányaiban csakúgy, mint verseiben, Nemes Nagy Ágnes rendíthetetlenül hisz az értelemben, és elemzései közben mindig törekszik arra, hogy elavuló fogalmainkat, elemző módszereinket, eszközeinket tökéletesítse, megbízhatóbbá tegye.

Nemes Nagy Ágnes - Jó ​reggelt, gyerekek!
"Itt ​a reggel, szép a reggel, keljetek fel, szól a vekker! Évi, jól aludtatok? Jóból is megárt a sok. [...]"

Nemes Nagy Ágnes - Szárazvillám
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nemes Nagy Ágnes - Nyúlanyó ​húsvétja
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nemes Nagy Ágnes - A ​hegyi költő
A ​mű a Kossuth-díjas Nemes Nagy Ágnes nagyszerű tanulmánykötete Babits Mihályról.

Nemes Nagy Ágnes - Szökőkút
Nemes ​Nagy Ágnes versei megújították a magyar gyermekköltészetet. Lírája a realitásból építkezik, s ezt tölti meg a gyermeki képzeletvilág ezer fényével. Lágyság, derű, vidáman csillogó irónia jellemzi verseit. Kötetünk Nemes Nagy Ágnes egész gyermekköltészetét felöleli. Tartalmazza a _Lila fecske_, a _Mennyi minden_ és a _Bors néni könyve_ anyagát. Az ünnepi jelentőségű kötet Pásztor Gábor színes illusztrációi díszítik, kivételes művészi erővel szuggerálva a költő varázslatos világát.

Nemes Nagy Ágnes - A ​gondolj-rám virág
"Azt ​kérdezitek, hogyan kezdtem el gyermekmesét, gyerekverset írni? Az úgy kezdődött, hogy volt egy bokor. Nem fa, nem fű, nem autó, nem púpos teve - csak egy bokor. Olyan kerek, leveles, nagy gombolyag, ami azért nem olyan nagy, hogy ágaskodva el ne lehetne érni a tetejét. Már ezért is tetszett nekem ez a bokor, meg azért is, mert bújócskázás közben el lehetett bújni mögötte. Ettetek már ribiszkét?..."

Nemes Nagy Ágnes - Lila ​fecske
"A ​szobában van a lámpa, hogy ragyog, hogy ragyog, mert a lámpák boldogok..." A _Mi van a szobában?_ című versében a költő az asztalt, a széket, a szekrényt, az ágyat, a lámpát írja le, de úgy, hogy nem hajol le a gyerekhez, hanem maga is átváltozik gyerekké, és gyermeki képzelet álom-valóságában látja a világot. Nemes Nagy Ágnes gyerekversei egyszerű dolgokról szólnak. Két részre tagolt kötete egyik fele madarakról, másik fele magukról a gyerekekről beszél. De akár tárgyakról ír a költő, egy darab krétáról, egy labdáról, akár a természetről, gesztenyefáról, felhőről, madárról, meg tudja mutatni az egyszerűben a költőit - azt, ami ha egyszer rányílik a szemünk, felkelti ámulatunkat és csodálatunkat. A kiváló verseket Szántó Piroska gazdag, színpompás technikával készített rajzai kísérik, a vers és a rajz együttese nagyszerűen tükrözi a gyermeki világot, a valóság és játék ötvöződését.

Nemes Nagy Ágnes - A ​lovak és az angyalok
Szenvedélyes ​intellektualitás és intellektuális szenvedély adja meg Nemes Nagy Ágnes költészetének karakterét. Soha nem tár az olvasó elé fedetlen érzelmi állapotokat. Költészete mégis érzelmi telítettségű, a konkrét világ elemeit szinte szétfeszíti az indulati mondanivaló. Érzelmeit kivetíti a tájba, a tárgyakba, a külvilágba. A vers tárgyi rétege azonban sosem veszít érzékletes realitásából, képeit szinte páratlan anyagszerűség jellemzi - a képek szuggesztivitását sohasem csak a közvetlen szemlélet formálja, hanem a vízió belső feszültsége is, a _látvány és a látomás_ együttes ereje hozza létre. ___Alapvető emberi-költői programja az erkölcsi elkötelezettség. Az erkölcsi igény és érzékenység szinte valamennyi versének tartalmi szférájában teremtő erőként működik. S erkölcs a "tiszta ismeret"-ben való hit, az élethez, az anyagi világhoz való ragaszkodás, a hivatástudat is - s az erkölcsiség megalkuvás nélküli követelése vonja költészetébe a mítosz formanyelvét, ősiségben kijegecesedett fogódzóit, nagy képleteit. ___A válogatás kirajzolja a költő szinte teljes oeuvre-jét, s végső bizonyítéka annak, hogy Nemes Nagy Ágnes költészete módszerében, hangvételében egyedülálló. Kifejezésbeli pontossága, látomásainak, képeinek hallatlan élessége, vitathatatlanul a nagy líra jellemzője.

Nemes Nagy Ágnes - Között
Nemes ​Nagy Ágnes költészete elemi indulatú, gondolatilag hihetetlenül igényes, nagy hatású költészet. Kialakulását a második világháború fenyegetése, iszonyata, majd a felszabadulást követő évek erkölcsi önvizsgálata, szellemi pezsgése befolyásolta leginkább. A későbbiekben, a kényszerű hallgatás idején s az elmúlt negyedszázad során aztán tovább mélyült, gazdagodott, és ekkor vált igazán jelentős költészetté is. Egyik kritikusa, Rónay György, a _Napforduló_ című kötetét ismertetve máig érvényesen állapította meg róla: "Tárgyi, anyagi, elemi líra; de anyaga nem >>holt anya<<, hanem sajátos súly, tartalom, jelenlét: élő anyag, maga is állandóan a létezésnek azon a peremvidékén, ahol - nemléte állandó partján - a fenyegetett lét a leghangsúlyosabban >>valósítja meg<< magát és lényegét a Semmivel szemben."

Nemes Nagy Ágnes - Ki ​ette meg a málnát?
Nemes ​Nagy Ágnes kedves verseskönyve.

Nemes Nagy Ágnes - A ​magasság vágya
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nemes Nagy Ágnes - Szőke ​bikkfák
Bizony, ​bizony, a művészet ereje: erről szól Rilke Archaikus Apolló-torzó című verse. Méghozzá a művészet hatásának egy sajátos esetéről, amely olyan, mint a villámcsapásé. Bizony, bizony, aki még sosem állt villámütötten egy mű, a művészet egy ténye előtt, az nem tudja, mi a művészet. A franciáknak van egy lélektani szakkifejezésük a szerelem egy fajtájára: coup de foudre, villámcsapás-szerelem. Nyugodtan párhuzamba vonhatjuk a művészet adta élmény egy fajtájával. Annál is inkább, mert a villámcsapás-szerelem nem szokott sem igazabb, sem tartósbb lenni az egyéb szerelemnél, míg a művészet villámcsapása, ha elér minket, Rilke szerint visszafordaíthatatlanul megmásítja az életünket.

Nemes Nagy Ágnes - Sampusz ​a fekete krampusz
Nemes ​Nagy Ágnes gyermekversei, Füzesi Zsuzsa Rajzaival

Nemes Nagy Ágnes - Vándorévek
Nemes ​Nagy Ágnes versfordításai az ókortól, napjainkig

Nemes Nagy Ágnes - Az ​öt fenyő
"Nemes ​Nagy Ágnes Az öt fenyő című regényt – emlékezetem szerint – 1948-ban fejezte be Rómában. Nemcsak Róma impresszionisztikusan eleven benne, hanem ott az utca, a di Spagna is, ahol Lénárd Sándor lakott, s ahol gyakran jártunk nála. Lénárd a római akadémia orvosa volt; meg persze költő, németül, olaszul, angolul, magyarul, sőt latinul. Az öt fenyő Nemes Nagy Ágnes első és utolsó regénye. De a regényt sohasem jelentette meg, bár a szöveget benyújtotta egy kiadónak (talán a Franklinnak), de onnan egy eléggé elmarasztaló véleményt kapott róla, és a nagy kritikus, Schöpflin Aladár is némi dicséret mellett sok kifogást mondott róla. Ezért nem adta ki. Sok-sok évvel Nemes Nagy Ágnes halála után szabad-e nekem a kis regényt a Tiszatáj Könyvek sorozatában megjelentetni? Nehéz kérdés. Azt gondoltam azonban, hogy aki olyan szinten részt vett és részt vesz ma is a magyar irodalomban, mint ő, az minden művében – még a kifogásolhatóban is – fontos lehet. Így nem hagytam a regény további mellőzését, mégha ő – bár többször sajnálkozva – le is mondott róla. A magam részéről a nyelvi érzékletesség gazdagságát, a hősök ellentéteinek rajzát tartottam elgondolkoztatónak, és némileg könnyelműnek a regény gyors befejezését. Ebben Nemes Nagy Ágnes valami trükkös szellemességet érzett, amit saját regényeiről szólva Szerb Antal is el-elmondott. De ez ma már nem kérdés. Nem mondhatok mást: döntse el az olvasó, hogy Az öt fenyő kiadásában helyesen jártunk-e el vagy sem." (Lengyel Balázs)

Nemes Nagy Ágnes - Nemes ​Nagy Ágnes válogatott versei
A ​Holnap Kiadó Válogatott versek sorozatának legújabb darabja Nemes Nagy Ágnes legszebb verseit tartalmazza.

Nemes Nagy Ágnes - "Maszk ​nem takarta már"
Nemes ​Nagy Ágnes hagyatékában fennmaradt fényképei felvillantják életének főbb szakaszait nem éppen idilli gyerekkorától tündöklő fiatalságán és küzdelmes alkotóévein át irodalmi szerepének kiteljesedéséig. Minden fényképről ugyanaz a tiszta és áthatóan okos tekintet néz vissza. A fényképeket verseiből, prózai írásaiból, interjúiból válogatott szövegek kísérik, amelyek végigkövetik Nemes Nagy Ágnes életét, bemutatják nézeteit a világról és az irodalomról, és mint egy kis breviárium, válogatást nyújtanak életművéből. Nemes Nagy Ágnes születésének századik évfordulóján nemcsak írásainak vitathatatlan értékeivel, sugárzó szellemiségével, hanem aktualitásával is folyamatosan jelen van a magyar irodalomban. A kötet ezt a jelenlétet a fényképek személyességével hozza az olvasókhoz közelebb. "Mohó vagyok. Vad vagyok. Önmagamban rab vagyok. Rémület és gyűlölet feszíti a bőrömet. Csinos vagyok, szép vagyok. Hosszúlábú, ép vagyok. Mosolyomból - mézzel tele - kilóg, pléhből, létem nyele."

Nemes Nagy Ágnes - Magyarul ​és világul
Az ​utazás kötelező, de valódiak a szenzációi. Nemes Nagy Ágnes számos külföldi utazása során vezetett naplót, készített hosszabb-rövidebb fel-jegyzéseket arról, hogy hol járt, mit látott, kikkel találkozott. Ezek a kéziratos útinaplók a halála után, hagyatékából kerültek elő és jelentek meg az elmúlt két évtizedben. Volt, amelyik önálló kiadásban, némelyikük gyűjteményes prózakötetébe is bekerült, azonban együtt kötetben összegyűjtve sosem jelentek meg. Nemes Nagy Ágnes a külföldi utazásokon többnyire Lengyel Balázzsal együtt vett részt, aki azonban nemcsak a naplók szereplője, hanem olykor szerzője is volt. 1956-os erdélyi útjukról felváltva készítettek feljegyzéseket. Kiadásunk közli a Lengyel Balázs által írt részeket is.

Nemes Nagy Ágnes - Bors ​néni könyve
Bors ​néni visszatér! Nemes Nagy Ágnes halhatatlan mesealakja, akit Dayka Margit formált meg varázslatosan a színpadon, 1978-ban indult el hódító útjára. De kicsoda is valójában Bors néni? Határtalan jóságú, látszatra kicsit koros, pedig mindössze nyolcvan esztendős tündér, aki fent lakik a padláson, s harminchárom szobájának harminchárom ablakából kitekintve akár harminchárom világot is beláthat. Gondozgatja háztetőnyi magasban levő kertecskéjét; karóráján méri, hány perc alatt fut fel a futóbab a karóra; kendőjével tisztogatja a hold képét, ha foltos, majd kézen fogva sétál vele egyet az égen és így tovább, és így tovább. Bors néni bűbájos, nyelvileg is páratlan megformáltságú és játékosságú történetei mindenki szívébe belopják magukat.

Nemes Nagy Ágnes - Válogatott ​versek és esszék
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók