Ajax-loader

Győri János könyvei a rukkolán


Bíró Andor - Győri János - De Pott György - A ​kutya nevelése és kiképzése
A ​kutyatartás az utóbbi években óriási méreteket öltött hazánkban. Elsősorban a városokban nőtt a kutyák száma. Nem véletlen ez, hiszen a kutya, az ember ősrégi segítőtársa, a ma emberének is hűséges barátja, s a városban lakók számára a természettel való kapcsolattartást is elősegíti. A kutya kedvéért a gazda rendszeresen sétál, kirándul, ami hozzájárul egészséges életmódja kialakításához. A tömeges kutyatartásnak azonban árnyoldalai is vannak. Ezt jártunkban-keltünkben nap mint nap tapasztaljuk. A a neveletlen kutyák valamennyiünk számára bosszúság, kellemetlenség forrásai. A neveléshez azonban nem elég a jószándék. El kell sajátítani hozzá a kutyanevelés ismereteit. Ez minden kutyatartó számára nélkülözhetetlen. Azoknak pedig, akik speciális feladatokra is ki akarják képezni kutyájukat, alapos szakismeretekre van szükségük. Az erre a célra szolgáló szakkönyv már régóta hiányzik. E hiányt pótolja most kötetünk. A szerzők - valamennyien kiváló kutyakiképzők - saját gyakorlati tapasztalataik és elméleti ismereteik alapján állították össze a kutya nevelésének és kiképzésének tudnivalóit. A könyv első része a kutyakölyöknevelés, a második rész a kiképzés ismereteit tartalmazza. Ez utóbbi részben foglalkoznak a szerzők a nyomkövetői, az ügyességi, az engedelmességi, az őrzőgyakorlatok elsajátításának elméletével és gyakorlatával. A könyvet a kezdő és haladó kutyatartóknak ajánljuk. Reméljük, hogy segítségével minden kutya jól neveltté és sok közülük képzetté válik a kutyatartók és a kutyát csak messziről kedvelők örömére.

Győri János - A ​magyar katonai repülés kronológiája
A ​katonai repülés mindig népszerű volt a haditechnika és a hadtörténet iránt érdeklődő olvasók körében. Ezért az elmúlt években számos összefoglaló jellegű mű, visszaemlékezés, ismeretterjesztő könyv jelent meg a Magyar Királyi Honvéd Légierő eseménytörténetéről, a második világháború csatarepülőinek bevetéseiről, a Magyar Honvédség újjászervezését követő katonai repülés fejlesztéséről, annak állományáról, eredményeiről. Győri János nyugállományú katona öt éven át gyűjtötte, kronológiailag rendezte a magyar katonai repülés második világháború óta eltelt időszakának eseményeit, átszervezéseit, fejlesztését, diszlokációit, a hajózók képzését, a repülőbaleseteket és a katonák kiemelkedő helytállását tanúsító dokumentumokat. Az elkészült mű pilóták ezreinek személyes adatait, korabeli fotókat, köztük békeidőben katasztrófát szenvedett katonák, pilóták és ejtőernyősök fényképét tartalmazza. A szerző több mint hat évtizedet átfogó gyűjteményes műve megjelenéséhez nemcsak a katonai és polgári repüléssel foglalkozó archívumok, levéltárak, múzeumok, szerkesztőségek műhelyeiben kutatott, hanem felkeresett több száz ma már nyugállományú pilótát, katonát, repülési szakembert is, akik személyes visszaemlékezéseikkel, adategyeztetéseikkel, a birtokukban lévő dokumentumok rendelkezésre bocsátásával segítették és támogatták e nemes, aprólékos munkát. A magyar repüléstörténet hatalmas vállalkozása ez a kötet, amely nem csupán az eddig soha nem publikált adatok miatt számít hadtudományi és katonapolitikai újdonságnak, hanem a nem kevés titkos vagy cenzúrázott katonai adatok, parancsok nyilvánosságra kerülésével egyben egy-egy történelmi időszakot bemutató, forrás értékű korrajz is.

Győri János - Áprily ​Lajos
A ​XX. századi magyar líra egyik legnépszerűbb és legvonzóbb egyénisége Áprily Lajos, kinek életútját alkotásai és vallomásai tükrében ez a kötet bemutatja, "annak a csodálatosan termékeny lustrumnak szülötte - írta róla néhány évvel ezelőtt a magyar kritika great old man-je, Benedek Marcell - , amely oly lírikusok születési évét foglalja magában, mint Babits Mihály, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád, Füst Milán... Különösképpen csupa poéta doctus, a távoli Erdélyből ideszakadt Áprilyval együtt... Nemcsak tehetségük, doctus voltuk is segítette őket: az intellektus, a mélyen magukba szívott és tudatosan feldolgozott kultúra". S ez tette lehetővé Áprily számára is, hogy lírájában szintézist teremtsen magyarság és európaiság között. A költészet égtájainak ismeretével együtt jár, hogy Áprilyt csakúgy megérintette Csokonai zeneisége, Vajda János "tömör mélabúja", Reviczky "édes mérge" vagy Ady szimbolizmusa és Kosztolányi formaművészete, mint Lenau és Turgenyev természetlátása, Stefan George tömörítő módszere, s élete utolsó évtizedeinek szeretett versformájához, a négysoroshoz Francis Jammes olvasása közben kapott kedvet. Tanult az impresszionizmus és szimbolizmus nyugati és magyar képviselőitől, tanult a görögöktől, de sem formai, sem a tartalmi hatások nem némították el, nem változtatták meg, hanem felszabadították azt a belső zenét, mely összetéveszthetetlenül az övé.

Kollekciók