Ajax-loader

Bozóki András könyvei a rukkolán


Bozóki András - Magyar ​panoptikum
Ha ​voltak a magyar történelemben olyan politikai generációk, mint a "negyvennyolcasok", az "ötvenhatosok", vagy a "hatvannyolcasok" nemzedéke, úgy büszkeséggel tölt el, hogy a "nyolcvankilencesek" közé tartozom. Számomra ez a "nyolcvankilencesség" mindenekelőtt a diktatúra és a demokrácia közötti világos különbségtétel, a demokrácia intézményes rendje és működtetése melletti elkötelezettséget, a szabadságot és az erőszakmentességet jelenti. Politikai publicisztikámban mindig azt tartottam legfontosabbnak, hogy szembeszálljak egyrészt azokkal a radikális jobboldali nézetekkel, amelyek a történelmi szakítást a "permanens forradalom" jegyében az éppen kivívott jogállamisággal való szakításként értelmezték; másrészt azokkal a baloldalról jövő restaurációs nézetekkel, amelyek a régi rezsimmel való kontinuitást hangsúlyozták, arra törekedve, hogy minimálisra csökkentsék az 1989-90-es szakítás jelentőségét. Könyvem válogatás a 1988 és 1996 között született cikkeimből, rövidebb írásaimból, amelyek többsége a Magyar Narancsban jelent meg.

Bozóki András - Politikai ​pluralizmus Magyarországon 1987-2002
E ​könyv a magyarországi politikai tagoltság kialakulásának másfél évtizedes történetét vizsgálja, egészen a 2002-es választásokig. A pluralizmus kialakulása a történetileg meghatározott mélyáramlatok mellett bizonyos töréspontokhoz, fordulópontokhoz köthető. Egyes történeti pillanatok meghatározó befolyást gyakoroltak a politikai erők megszerveződésére, átalakulására stb. Ilyenek voltak az 1980-as években a némely körökből, klubokból, ellenzéki kezdeményezésekből kinőtt mozgalmak, amelyek révén Magyarországon előbb volt pluralizmus, mint demokrácia. E kötet a pluralizmus kialakulására ható legfontosabb tényezőket elemzi történeti, összehasonlító megközelítésben.

Stumpf István - Bozóki András - Javorniczky István - Magyar ​politikusok arcképcsarnoka
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bozóki András - Virtuális ​köztársaság
„Ha ​a mindenkori hatalommal szembeni társadalmi ellensúly hiányzik a rendszerből, akkor a demokrácia veszélyben van. Ahogy az autokrácia hívei nem betonozhatják be hatalmukat önmaguk mauzóleumába, és nem állíthatják meg az órát az örökkévalóságig rögzítve a mostani, számukra kedvező pillanatot, úgy a demokrácia hívei sem dőlhetnek hátra nyugodtan – mintha minden rendben lenne –, ahogy az elmúlt évtizedben tették. A demokrácia sohasem befejezett állapot, hanem feszültségekkel teli, dinamikus folyamat; erők és ellenerők harcának törékeny egyensúlya. Ha a magyar demokrácia a társadalmi ellenállásnak köszönhetően túléli a tekintélyelvű kihívást, jó esély van arra, hogy utána erősebb legyen, mint valaha volt. A politikai válság arra hívja fel a figyelmet, hogy a demokrácia nem szűkíthető le az intézményes keretekre, mert az intézményeket könnyen kiüresíthetik olyan vezetők, akik nem tisztelik a szabadság rendjét. A demokrácia csak akkor őrizhető meg, ha azt annak értékei mellett elkötelezett emberek sokasága folyamatosan támogatja.” Bozóki András legújabb publicisztikakötete a szerző elmúlt másfél évtizedben született rövidebb írásaiból ad válogatást. A korábban megjelent kötetek közül a Magyar panoptikum (Kávé kiadó, 1996) a szerzőnek a korai Magyar Narancsban közölt cikkeit, az Ars politica (Jószöveg kiadó, 2007) pedig kulturális miniszterként publikált írásait foglalta egybe. A könyv potenciális olvasói lehetnek a politika iránt érdeklődő értelmiségiek, tanárok, újságírók, politikai aktivisták, egyetemi hallgatók, baloldaliak és jobboldaliak, fiatalok és idősebbek.

Bozóki András - Tiszta ​lappal
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bozóki András - Sükösd Miklós - Az ​anarchizmus elmélete és magyarországi története
Könyvünk ​egészének közelítésmódja vállaltan interdiszciplináris jellegű. E választást gondolatmenetünk egységes kifejtésének lehetősége motiválja: így nyílik módunk logikus elemzési egységeket és azok leggyümölcsözőbb elemzési szempontjait elkülöníteni. Írásunk három nagy fejezetre tagolódik, melyekben eltérő arányban, ám szándékunk szerint mindvégig tudatosan reflektáltan, módszeresen alkalmazunk politikai filozófiai, történetszociológiai és eszmetörténeti szempontokat.

Bozóki András - Sükösd Miklós - Anarcho-demokraták
Ez ​a szintetizáló mű először foglalja össze e politikai hagyomány és társadalomfilozófia hazai történetét és elméletét. A monográfia három részre tagolódik: külön rész foglalkozik az elméleti és a történeti kérdésekkel, valamint az anarchista hagyomány hazai örökségével A kötet I. része módszeres elemzési hálóval jellemzi az anarchista elmélet lényegi vonásait és elkülöníti az anarchizmus fő típusait. A II. rész áttekinti az anarchizmus társadalmi bázisát, a munkásság, a parasztság, az értelmiség, az arisztokrácia és a művészek köreiben jelentkező anarchista áramlatokat, a nemzetközi trendeket. Az anarchizmus öröksége című befejező fejezet a két világháború között jelentkező, illetve a késői államszocializmus ellenzékében fellelhető anarchista hatásokat veszi számba. Feltérképezi a rendszerváltás körül jelentkező anarchista csoportok tájékozódási irányait, illetve az új társadalmi mozgalmakban jelentkező anarchista vonásokat.

Bozóki András - Cenzorok ​helyett fekvőrendőrök
Bozóki ​András legújabb kötete mindenekelőtt a magyar politikai kultúráról és a kulturális politikáról szól. Arról, hogy ezek a fogalmak nem függetleníthetők egymástól. Arról a tapasztalatról, hogy miközben „voltak nekünk élményeink”, amelyektől sem elhatárolódni nem kell, sem pedig megtagadni azokat, a politikai kultúra mélyáramlatai számos tekintetben nehezen mozdíthatónak – ha nem is változtathatatlannak – bizonyultak. A kötet esszéket, rövidebb írásokat és interjúkat tartalmaz, s bennük olyan meglátásokat, amelyek okulásul szolgálhatnak a téma iránt érdeklődők számára. A szorongás indokolatlan, kelet-európai maradvány. Próbáljuk meg magyar történetünket végre oldottan, görcsök nélkül nézni! Például az 1989-es legendás évben nemcsak formálisan, tárgyalásokkal, politikai egyeztetésekkel és pártalapításokkal lehetett rendszert váltani, hanem száguldozva, mozgalmasan, vidáman is. A rendszerváltás nemcsak gengszterváltás volt – ahogy ezt a fiatalok manapság naponta hallják – hanem mindenekelőtt egyetlen, véget nem érni akaró, hatalmas, ünnepi buli. A szabadság mámora. Volt egy nemzedék, amely 1989-ben a jogállami forradalom és a politikai változás élménye mellett egyúttal hatvannyolcat, a kiszabadulás kulturális forradalmát is átélte.

Kollekciók