Ajax-loader

Engel Pál könyvei a rukkolán


Engel Pál - Világtörténet évszámokban Első kötet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Engel Pál - Világtörténet évszámokban Harmadik kötet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Engel Pál - Világtörténet évszámokban Második kötet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Engel Pál - Honor, ​vár, ispánság
E ​kötet Engel Pál azon tanulmányait tartalmazza, amelyek többsége ma már tananyag, a magyar középkor-kutatás megkerülhetetlen részei, mint például A honor, Nagy Lajos ismeretlen adományreformja vagy Az ország újraegyesítése. Károly Róbert küzdelmei az oligarchák ellen. Egyes tanulmányok ma már nehezen hozzáférhetőek, ugyanakkor kötelező olvasmányként szerepelnek az egyetemi oktatásban. Valamennyi Engel-mű alapvető jellemzője, hogy egyrészt rendkívül adatgazdag, másrészt valamilyen új felfedezést, értelmezést, hipotézist tartalmaz. A tanulmányok elkészítésük kronologikus rendje szerint követik egymást a kötetben, ez a megjelentetési mód ugyanis lehetőséget ad a szerző munkamódszerének megismerésére: az egymást követő tanulmányok jól láthatóan egymásra épülnek, az egyik tanulmányban felvetett problémát a következőkben önálló tanulmányban oldja meg.

Engel Pál - Beilleszkedés ​Európába a kezdetektől 1440-ig
Vajon ​lehetséges-e ideológiai-politikai előírások és propaganda nélkül nemzeti történeti szintézist írni? Vajon milyen az a nemzeti történelem, amelyik nem a közjogi, párt- és államhatalom alakulására, vagy éppen az osztályharcos szemléletre építi a múltat? Egyáltalán lehet-e másként írni és beszélni a múltról, mint ahogy ezt addig tettük? Annak a harmadfél évszázadnak a története, melyben a magyarság sorsát részben a török fenyegetés, részben az akkori világ két legerősebb birodalma - a török és Habsburg - közé szorultsága határozta meg, különösen alkalmas a kérdések megválaszolására. A szerző az eseménymenetet követve részletesen elemzi és bemutatja a demográfiai, etnikai, gazdasági és társadalmi fejlődést. Célja, hogy az eddig szétválasztott és elemekre bontott történelmet, az egykoron szétválaszthatatlanul együvé tartozó elemek egységét helyreállítsa. 3 kötet (szerk. Glatz Ferenc): I. Engel Pál: Beilleszkedés Európába a kezdetektől 1440-ig II. Szakály Ferenc: Virágkor és hanyatlás 1440-1711 III. Kosáry Domokos: Újjáépítés és polgárosodás 1711-1867

Engel Pál - Szent ​István birodalma
A ​kötetről, amelyet az olvasó a kezében tart, elsősorban azt kell tudni, hogy nem itthoni, hanem külföldi közönség számára íródott. 1993-ban ért az a megtiszteltetés, hogy Andrew Ayton angol történész felkért, írjak egy 150 ezer szó terjedelmű összefoglaló művet Magyarország középkori történetéről a londoni I. B. Taurus Kiadó számára. Ilyen tárgyú munka külföldön addig tudvalevőleg egy került forgalomba: Hóman Bálinté, az is német nyelven, ráadásul igen régen, ennélfogva már jócskán elavult. Az ajánlatot tehát nem utasíthattam vissza, bármennyire sugallta is kényelemszeretetem az ellenkezőjét. Rettenetesen fáztam az óriási feladattól, de be kellett látnom: ilyen esetben minden magyar történésznek úgyszólván "hazafias" kötelessége, hogy éljen a kivételes lehetőséggel, és megtegye, ami telik tőle.

Engel Pál - Magyarország ​világi archontológiája 1301-1457 I-II.
A ​kötet a teljesség igényével összegzi az Árpádok kihalása és Hunyadi Mátyás megkoronázása közötti korszak összes világi méltóság- és tisztségviselőiről fennmaradt adatokat, minden korábbi kísérletnél szélesebb forrásbázis felhasználásával. A II. kötet névmutatóul szolgál az első kötetben előforduló mintegy 5550 személy tisztségeit, családi kapcsolatait illetően, így Engel műve az archontológia segédtudományán túl jóval többet nyújt a középkorász szakma számára.

Engel Pál - Királyi ​hatalom és arisztokrácia viszonya a Zsigmond-korban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Engel Pál - Szakály Ferenc - Virágkor ​és pusztulás
Magyar ​történelem térképeken elbeszélve. Ezt az alcímet adtuk az új Magyar Történeti Atlasznak. Olyan történelmi áttekintést szeretnénk az Olvasó kezébe adni, amely a térképeken ábrázolható történelmi eseményeket, jelenségeket állítja a tárgyalás középpontjába.

Engel Pál - Kristó Gyula - Kubinyi András - Magyarország ​története 1301-1526
A ​kötet Magyarország történetének 225 esztendejéről ad átfogó képet. 1301-ben, amikor a történet indul, az ország mélyponton volt, az állami egység csak névlegesen létezett, a tartományokra szakadás, a felbomlás tényleges veszélye fenyegetett. 1526. augusztus 29.-én, amely nappal a könyv befejeződik, a mohácsi csatavesztéssel megásták a középkori magyar állam sírját, s az hamarosan részekre bomlott. E két dátum között - a baljós indulás és a tragikus végkifejlet ellenére - a magyar történelem két fényes évszázada húzódik meg. Ez idő alatt Magyarország a térség regionális nagyhatalma volt, amely belső szerkezetében is óriási fejlődésen ment keresztül, sok mindent behozva abból a történelmi hátrányból, amely Nyugat-Európával szemben fennállott. A könyv részletesen bemutatja a késő középkori Magyarország gazdasági, társadalmi és művelődési viszonyait. A helyzetnek, a lehetőségeknek megfelelően e hosszú történelmi kor olyan, egymástól homlokegyenest eltérő karakterű, de egyaránt nagy formátumú uralkodókat termett, mint az ország szívós aprómunkával felépítő Károly Róbert, a szélrózsa minden irányában hadakozó Nagy Lajos, a császári címet megszerző Zsigmond vagy a törökverő Hunyadi János fiaként trónra került Mátyás. A könyv 225 év alatt az ország élén állt hét dinasztia tetteiről a falvak és városok népének mindennapi életéig széles tablót rajzol, monografikus áttekintést ad Magyarország 1031-1526 közti történetéről.

Kollekciók