Ajax-loader

Northrop Frye könyvei a rukkolán


Northrop Frye - Az irodalom anatómiája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Northrop Frye - Anatomy ​of Criticism
Striking ​out at the conception of criticism as restricted to mere opinion or ritual gesture, Northrop Frye wrote this magisterial work proceeding on the assumption that criticism is a structure of thought and knowledge in its own right. Employing examples of world literature from ancient times to the present, he provides a conceptual framework for the examination of literature. In four brilliant essays on historical, ethical, archetypical, and rhetorical criticism, he applies "scientific" method in an effort to change the character of criticism from the casual to the causal, from the random and intuitive to the systematic. Harold Bloom contributes a fascinating and highly personal preface that examines Frye's mode of criticism and thought (as opposed to Frye's criticism itself) as being indispensable in the modern literary world.

Northrop Frye - The ​Great Code
An ​examination of the influence of the Bible on Western art and literature and on the Western creative imagination in general. Frye persuasively presents the Bible as a unique text distinct from all other epics and sacred writings. “No one has set forth so clearly, so subtly, or with such cogent energy as Frye the literary aspect of our biblical heritage” (New York Times Book Review). Indices.

Northrop Frye - Words ​with Power
Frye ​continues his exploration, begun in The Great Code, of the influence of Biblical themes and forms of expression on Western literature, with discussions of authors ranging from Chaucer and Shakespeare to Yeats and Eliot. Frye identifies four key elements found in the Bible-the mountain, the garden, the cave, and the furnace-and describes how they recur in later secular writings. Indices.

Northrop Frye - Fearful ​Symmetry
This ​brilliant outline of Blake's thought and commentary on his poetry comes on the crest of the current interest in Blake, and carries us further towards an understanding of his work than any previous study. Here is a dear and complete solution to the riddles of the longer poems, the so-called "Prophecies," and a demonstration of Blake's insight that will amaze the modern reader. The first section of the book shows how Blake arrived at a theory of knowledge that was also, for him, a theory of religion, of human life and of art, and how this rigorously defined system of ideas found expression in the complicated but consistent symbolism of his poetry. The second and third parts, after indicating the relation of Blake to English literature and the intellectual atmosphere of his own time, explain the meaning of Blake's poems and the significance of their characters.

Northrop Frye - A ​Biblia igézetében
A ​világhírű kanadai tudós, Northrop Frye (1912-1991) írásait és vele készült interjúkat életéről, Bibliáról, hitről tartalmaz a füzet. Életének kevésbé ismert oldalát mutatják be magyar és angol nyelven közreadott prédikációi. A füzet első magyar nyelvű válogatás írásaiból, és egyúttal bevezető a Bibliáról írt, azóta magyarul is megjelent nagyobb műveihez (Kettős tükör, 1996, Európa Kiadó; Az Ige hatalma, 1997, Európa Kiadó) és tartalmazza Northrop Frye könyveinek annotált bibliográfiáját is.

Northrop Frye - Az ​Ige hatalma
A ​költők sajátos hatalmát, akárcsak Krisztus királyságát, ritkán ismeri el a társadalom, ugyanakkor még a legjátékosabb, legironikusabb alanyi költőben is inkább látunk tekintélyes prófétát, semmint cirkuszi mutatványost. Northrop Frye (1912-1991) utolsó nagy művében e hatalom mibenlétét vizsgálva veti fel újra a Biblia és az irodalom kapcsolatának kérdését, melyről magyarul is nagy sikert arató művében, a Kettős tükör-ben más szempontból értekezett. Ez a tekintély a kanadai irodalomtudós szerint végső soron abból fakad, hogy a költők folyvást a társadalom alapvető ismereteit összefoglaló mitológiát, de nem az ideológiát alkotják újra. E kettő ugyanis nem azonos, mivel az utóbbi a szónoklat közvetlenül megszólító nyelvén a fennállókat igazolja, az előbbi pedig csak fontos történeteket mond el. Ráadásul a költő nem szólítja meg közönségét, elrejtőzik művében, a mítoszok metaforikus nyelvében. Mitológiánk alapvető foglalata, a Biblia is alapjában véve a mítosz metaforikus nyelvén íródott, így a Szentírás és az irodalom osztozik a világot teremtő szón, a (keresztény) Biblia főhősében, Jézus Krisztusban testet öltött Igén.Az Ige hatalma önmagában is olvasható mű, noha abban az értelemben folytatja a Kettős tükör-t, hogy e korábbi munka a Biblia irodalmi elemeit mutatta be, a mostani pedig mindezek irodalmi átvételét követi nyomon."Frye legfőképpen arra törekszik - írja Julia Kristeva -, hogy felmutassa a Nyugat gazdag, változatos irodalmában az eleven bibliai üzenetet és a görög-római hagyományt. Értékeitől megfosztott világunkban az emlékezés eme felértékelése tűnik nekem a kritika őseredeti feladatának." Ebben a tekintetben Frye-t "egyikőnk sem múlja felül."

Northrop Frye - A ​kritika anatómiája
Northrop ​Frye irodalomkritikus neve a magyar irodalom szakmai körökben jól ismert. Alapművét, A kritika anatómiáját sűrűn emlegetik, de olvasni keveseknek állt módjában, magyarul eddig csak néhány részlete jelent meg. A kötet négy esszét tartalmaz: a Történeti kritika, az Etikai kritika, az Archetipikus kritika és a Retorikai kritika címűeket. "Frye diakrón és szinkrón értelemben is kísérletet tesz, hogy rekonstruálja az irodalom sokféle jelensége mögött rejlő átfogó értelemrendet, mely a szimbólumok motívumrendszerré való összeállásából jön létre. Történetileg egymást követő fikcionális kifejezésmódokat különít el a szerint az arisztotelészi gondolat szerint, hogy a hősök vagy jobbak, vagy rosszabbak, vagy olyanok, mint mi." A mítoszkritika néven ismert irodalomirányzat e legnevesebb képviselője így ír a kritika szerepéről: "Összekovácsolhatja a kettétört kapcsokat teremtés és tudás, művészet és tudomány, mítosz és fogalom között... ha a kritikusok továbbra is csak a maguk dolgát végzik, mind egyértelműbben ez lesz fáradozásaik társadalmi és gyakorlati eredménye." Így legyen.

Northrop Frye - Kettős ​tükör
Szellemi-irodalmi ​örökségünk kellős közepében ott áll a Biblia, mégsem tudunk a közelébe férkőzni. Pedig nélküle irodalmunk jó részét aligha érthetjük meg. Biblia és irodalom: akár a kettős tükör, amely folyvást egymás képeit, alakzatait adja vissza. Northrop Frye egyedülálló munkájában egyrészt bemutatja a Biblia egységes kép- és elbeszélésvilágát, amelyet a költők költőkként, nem pedig hívőkként vettek át. Másrészt egységes elméleti keretben elemzi a Biblia egészének, a szent könyvnek a világi irodalommal való összefüggését. Northrop Frye (1912-1991) kanadai irodalmár, metodista lelkész a háború utáni angolszász irodalomkritika egyik legnagyobb alakja. Írt monográfiát Blake-ről (Rettentő szimmetria, 1947), átfogó irodalomelméletet (A kritika anatómiája, 1957), több kötetnyi tanulmányt, esszét. Gazdag életművét mégis egyetlen vezérmotívum uralja: A Biblia irodalmi hatása, így a Kettős tükör (1981) és folytatása, Az igék hatalma (1990) összegezése egész életművének. Frye egyike azon kevés irodalomtudósnak, akiknek sikerült nagy közönséget megszólítaniuk: egy amerikai felmérés szerint a huszadik századi bölcsészettudományban ő az egyik legtöbbet idézett szerző. Ennek oka talán az, hogy korszerűen, mégis több évezred hagyományát megelevenítve, ideológiai szigorúság nélkül beszél a Bibliáról. Az ő számára a Szentírás az emberi szabadság kiáltványa, mely a szorongásból emelt börtönfalak lerombolására hív.

Kollekciók