Ajax-loader

Kun Miklós könyvei a rukkolán


Kun Miklós - Tanuló ​filmezők kiskönyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kun Miklós - 1917
Az ​1917-es esztendő oroszországi krónikájába a szerző igyekezett olyan forrásokat beilleszteni, amelyek túlzás nélkül világtörténelminek nevezhető események tényszerű mozzanatain túl érzékeltetik a históriás idők utánozhatatlan atmoszféráját is, és segítik az olvasót, hogy a nagy októberi szocialista forradalommal -ahogyan a kortársak mondták, az októberi fordulattal- kapcsolatos sok évtizedes sztereotípiákon túllépve egy élő, dinamikus, szenvedélyes vitákkal teli, izgalmas korról alkosson plasztikus, és amennyire ez lehetséges háromdimenziós képet. A közölt írások, jegyzőkönyvek, újságcikkek, levelek, kortársi visszaemlékezések alig néhány évvel 1917 után születtek. Akkor még az érintetteknek módjuk volt a szövegek ellenőrzésére, kiegészítésére, s ha kellett, helyesbítésére is. A szerző törekvése volt az is, hogy a krónikában úgyszólván valamennyi domináns politikai erő véleménye, felfogása helyet kapjon. A könyvben található dokumentumok többnyire(a Lenin-írások kivételével) Magyarországon még soha nem jelentek még meg, és eredeti nyelven is csak makacs kutatómunka, sokéves gyűjtés és jó adag szerencse segítheti hozzájuk a történészt.

Holló Dénes - Vásárhelyi István - Kun Miklós - Amatőrfilmes ​zsebkönyv
Az ​amatőrfilmes szakirodalomban egyedülálló mű kerül most az olvasó kezébe.A szerzők ugyan nem törekedtek teljességre, mert az egy zsebkönyv terjedelmébe talán el sem férne, mégis ez a munka tartalmazza mindazt, ami ma fontos lehet az amatőrfilmezők népes tábora számára.A könyv összefoglalja mindazt, ami az amatőrfilmezés történetéből, kezdettől napjainkig, érdekes és számottevő.Tárgyalja a filmezés alapismereteit, ezt követőleg részletes összefoglaló műszaki tájékoztatást ad az egyes géptípusokról, ugyanakkor részletesen ismerteti a fölszerelési kellékek gyakorlati felhasználásának területeit is.Betekintést ad a filmkészítés műhelytitkaiba, ismerteti az egyes film-műfajok sajátosságait és azok alkalmazási lehetőségeit az amatőrök számára.Kiegészítésül tartalmazza még a filmszakma szakkifejezéseinek gyűjteményét, szómagyarázattal, végül adja a szakkifejezések német, angol, francia szóváltozatait is.Mindenesetre a könyv hasznos segítőtársa lesz minden amatőrfilmes olvasónknak a további filmes tevékenysége során.

Kun Miklós - Az ​ismeretlen Sztálin
Kun ​Miklós három kötetesre tervezett sorozatának első kötetében Sztálin személyiségét, a hatalomhoz vezető útját, családjához, batátaihoz, vélt vagy valós ellenségeihez fűződő személyes kapcsolatait vizsgálja meg. A reprezentatív kivitelű könyvben egyforma értéket képvisel a több évtizeden át folyó, levéltári kutatásokra, visszaemlékezésekre, dokumentumok feldolgozására épülő szöveg, valamint a kiváló, sok ritka felvételt tartalmazó képanyag.

Kun Miklós - Oroszország ​válaszúton
A ​korábban ismeretlen levéltári forrásokra alapuló tényfeltáró nyomozás eredményeként a szerző "a hosszú XIX. század" fontos szereplőit állítja elénk: Oroszország és a világ történetét befolyásoló cárok, útkereső főnemesek, liberális gondolkodók és titkosrendőrök izgalmas élettörténetét ismerhetjük meg. Az 1917 utáni történelemből merítő fejezetekben Kun Miklós feltérképezi a szovjet korszak valóságát, a diktatúra természetrajzát és működési mechanizmusát. E részek szereplői múltjukkal szakító értelmiségeik, egymással küzdő bolsevik politikusok, haláltáborokat üzemeltető főrendőrök, de a Gulag áldozatai is. Részleteket olvashatunk Sztálinnak és lányának a világon először megjelenő levelezéséből. A szerző feltárja a szovjet nómenklatúra zárt világát, és olyan politikusokat, KGB-főnököket is megszólaltat, akiket életük legvégén sikerült rávennie, hogy felfedjék féltve őrzött titkaikat, a szovjet rendszer valóságos történetét.

Kun Miklós - A ​színes fényképezés ábécéje
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kun Miklós - Tanuló ​fotoamatőrök könyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kun Miklós - Útban ​az anarchizmus felé
Mihail ​Bakunyin a forradalmi mozgalom kétségtelenül kimagasló, de mindmáig vitatott személyisége volt. Tevékenységének megítélésekor mind az egyetemes progresszió történetét kutató elméleti műhelyekben, mind a tudományos konferenciákon ma is parázs viták alakulnak ki. E könyv keretéül Bakunyin pályájának mindmáig feldolgozatlan firenzei korszaka szolgál...

Kun Miklós - A ​"Prágai tavasz" titkos története
Kun ​Miklós történész, habilitált egyetemi tanár, a Károli Gáspár Református Egyetem Kremlinológiai Intézetének igazgatója. Főleg a szovjet térséggel és a hidegháború történetével foglalkozik. Évtizedek óta Mihail Bakunyin, Joszif Sztálin, Nyikolaj Buharin, George Orwell életét kutatja ismeretlen levéltári források alapján. Munkái magyarul, angolul és oroszul is megjelentek. Ez az ötödik könyve, amely az Akadémiai Kiadó gondozásában lát napvilágot. Ez a könyv arról tanúskodik, hogy a nemzetközi történettudományban különösen Sztálinról írt könyve angol változatának megjelenése óta oly nagy tekintélyű történész az 1968-as év titkainak feltárásában is tud újat mondani. Pálinkás József akadémikus, az MTA elnöke Hálával gondolok az 1968. évet folyamatosan és kitartóan tanulmányozó, több könyvében az érdeklődés középpontjába állító Kun Miklós budapesti történész értékes, koncentrált erőfeszítésére. Čestmír Císař, a „prágai tavasz” nagy egyénisége A furcsa az, hogy sem a szlovákok, sem a csehek nem igyekeznek felfrissíteni a történéseket és megtalálni az emlékeket, mintha egy nem létező múltról lenne szó. Ezért kell tudományos és közszolgálati tettként értékelni Kun Miklós „A prágai tavasz titkos története” című könyvét, mert amellett, hogy felelevenítheti az akkori eseményeket, érthetővé is teszi azokat. Kun Miklós a tőle megszokott hitelességgel és alapossággal tárja elénk közös közép-kelet- európai történelmünknek ezt a fejezetét. Duray Miklós

Kun Miklós - Prágai ​tavasz - Prágai ősz
Kun ​Miklós, az ismert történész, közel egy évtizedet töltött azzal, hogy feltárja az 1968-as "prágai tavasz" fehér foltjait. Az egykori barikád két oldalán álló interjúalanyok sok olyan titkot fednek fel, amelyek az eddig megjelent levéltári anyagokban és memoárokban nem voltak fellelhetők. Ám nélkülük lehetetlen rekonstruálni az 1968-as csehszlovákiai eseményeket. Bepillantást kapunk például abba, hogy milyen szerepe volt a Kremlnek Alexander Dubcek első titkárrá választásában, miféle titkos moszkvai kapcsolatokkal rendelkezett Ludvík Svoboda államelnök, hogyan kötött alkut Vasil Bilak Pjotr Seleszttel az augusztusi intervenció előtt egy hónappal Balatonaligán, Kádár János nyaralójában. Érdekes, eddig ismeretlen részleteket tartalmazó kép rajzolódik ki Kádár szerepéről is a megszállást megelőző folyamatban. Az interjúk bevezetőiben Kun Miklós szembesíti a történelmi kutatások eredményeit az interjúkban elhangzottakkal. Bár e kettő nem mindig egyezik meg, és az interjúk néha egymásnak is ellentmondanak, az elbeszélések emberközelbe hozzák a harminc évvel ezelőtt történteket. Mindenkinek! Valamennyi alakulat kétszeres lőszerellátással rendelkezzen és a hátországban még eggyel! Élelemről öt-két napra gondoskodjanak! Semmiféle kiegészítő parancs nincs a jelszón kívül: VLTAVA- 666! A feladatot egyénileg hajtják végre az elkövetkező két napban! Van valakinek kérdése?! Mindenki hallgatott. Kérdés nem volt... Valamennyiünk fejében az járt, hogy ez azt jelenti: kitört a háború! Alekszandr Majorov, hadseregtábornok, 1968 és 1972 között a Csehszlovákiát megszálló szovjet csapatok parancsnoka 1968-nak óriási jelentősége volt. De húsz évvel később már sokan láttuk, hogy a dubceki típusú szocializmushoz való visszatérés egyszerűen lehetetlen. Ludvík Vaculík, író, a "Kétezer szó" szerzője

Sárközi Zoltán - Sevcsik Jenő - Kun Miklós - Fotósok ​könyve
Az ​olvasók kívánságának tesz eleget a Műszaki Könyvkiadó, amikor az amatőr- és szakfotózás kidolgozási és felvétel-technikai tudnivalóit egy kötetben jelenteti meg a tanulni vágyó fotósok részére. A könyv első részében - szerző: Sárközi Zoltán - a fénytani és optikai alapismeretekkel, a lencse. rendszerek felépítésével, jellemzőivel s a lencsehibákkal foglalkozó fejezetek a fotósok széles rétegeinek érdeklődésére tarthatnak számot. Részletesen foglalkozik a szerző a fényrekeszekkel, fényérték skálákkal, a mélységélesség számításaival, az élesre állítás módszereivel, a közelfényképezéssel stb. "A felvétel technikája" és a "Felvételi területek" c. fejezeteket Dr. Sevcsik Jenő írta. A technikára vonatkozó rész a témaválasztásra, a képet alkotó elemek, pontok, vonalak, felületek szerepére, a kép kialakítására terjed ki. A könyv utolsó részében Kun Miklós a képkidolgozás technológiájával foglalkozik. Bevezetésül kémiai alapismereteket ad, megismertet a fényérzékenység elméletével, a felvételi anyagok fajtáival.

Kun Miklós - Sztálin ​alkonya
A ​Széchenyi-díjas történész professzor új, ritka fotókkal illusztrált könyvében lebilincselő stílusban ír a sztálini diktatúra kialakulásáról és a véreskezű diktátor tetteinek mozgatórugóiról.

Kun Miklós - Buharin
A ​milliók számára tragikus 1937-es esztendőben, amikor éjszakánként ártatlan embereket hurcoltak el otthonukból, Moszkvából szájról szájra járt egy történet. A hírhedt Lubjanka börtönbe, az egykori Rosszija biztosítótársaság épületébe berendeltek egy idős jogászprofesszort. A vizsgálóbíró a megszokott mozdulattal arcára irányította az asztali lámpa fényét, és gépiesen megkérdezte: - Vádlott, elismeri bűnösségét? A köztiszteletben álló tudós csodálkozott: - Hogy lehetnék én vádlott? Legfeljebb gyanúsított... A vizsgálóbíró erre az idős embert az ablakhoz vezette, és a rácson túl, Moszkva egyik legnagyobb terén nyüzsgő tömegre mutatott. - Látja? Ők egytől egyig gyanúsítottak. Aki azonban ide belépett, az már vádlott... Nyikolaj Ivanovics Buharin, könyvünk főszereplője, hol "a párt kedvence", hol "fasiszta-trockista összeesküvő" volt hazája történetében, a mindenkori politikai klímától függően. Életútja regénybe illő: megjárta az orosz cárok rendőrségét, az osztrák, a svéd, a japán, a német, majd a sztálini börtönöket, hol anarchisták,hol lengyel kémek követtek el ellen merényletet. Sokat vitatkozott Leninnel, aki fiaként szerette és egy ideig szövetségese volt Sztálinnak, aki irigyelte és gyűlölte. 1927-ben Buharin javában a hatalom csúcsán állt, amikor a zsarnok szemében már rég gyanúsított volt. És elkezdődött a leszámolás...

Kun Miklós - Kedves ​Hilda
Kun ​Miklós 1908-ban született Szegeden. Orvosi tanulmányait a prágai, bécsi és szegedi egyetemen végezte. Orvosi működését a budapesti Szabolcs utcai zsidókórházban kezdte, majd dolgozott Szondi Lipót pszichológiai laboratóriumában, György Júlia patronázs egyesületében. A háború alatt munkaszolgálatos, s több száz zsidó gyermek életét menti meg. A háború után a Népjóléti Minisztériumban főosztályvezető, bányaorvos, majd a Hévízi Állami Gyógyfürdőkórház igazgatója. 1957-től az Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézet osztályvezető főorvosa, majd tudományos főigazgató-helyettese, az Országos Alkohológiai Intézet igazgatója, az Eötvös Loránd Tudományegyetem pszichológiai tanszékének címzetes egyetemi tanára. Nyugalomba vonulása után az Igazságügyi Elmemegfigyelő és Gyógyító Intézet tudományos tanácsadója. Kun Miklós önéletrajzát 1999 és 2003 között Füri Anna és Kun János jegyezte le.

Kun Miklós - Stalin
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók