Ajax-loader

Magyar Imre könyvei a rukkolán


Magyar Imre - Behrens ​doktor és társai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Magyar Imre - Judit
"- ​Gyönyörű szép vagy Judit, még a szokottnál is szebb, és ki tud neked ellenállni? - Köszönöm elismerésedet. Jólesik, és megelégedésemre szolgál. Hiszen épp ezt akartam tudni járatos és hozzáértő férfiútól, hogy elegendő-e a női varázsom. - Mihez? - Tervem végrehajtásához. - Nem ismerem terveidet - dadogja meglepetten Achior. - Miféle tervek lehetnek azok, amelyekhez női varázs szükséges? Nem tudom, de ünnepélyesen kijelentem, hogy szívesen veszek részt terveid végrehajtásában, és ha pompás ruházatod felöltésében nem is segédkezhettem, a levetésében annál szívesebben állok rendelkezésedre. - Szemérmetlen a beszéded, és sérti tervemet, mely a mi Urunk, az Örökkévaló dolgaival kapcsolatos..." Majd Judit elindul szolgálólányával a körülzárt város kapuin túlra, hogy az "Örökkévaló dolgaival kapcsolatos" magasztos terveit megvalósítsa. Az akció részben sikerül. Legalábbis a Holofernes hadaitól fenyegetett Bethulia megmenekül.... Asszonyi erénye is makulátlan marad. Judit is így akarta...?

Magyar Imre - Diabetes ​mellitus
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Magyar Imre - Stílusgyakorlat
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Magyar Imre - Petrányi Gyula - A ​belgyógyászat alapvonalai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Magyar Imre - Belbetegségek ​elkülönítő diagnózisa
A ​belbetegségek elkülönítő diagnosztikájának a lényegesen bővített és átdolgozott kiadása is igyekszik megfelelni annak a sokfajta igénynek, melyet a belgyógyász képzése és gyakorlata, a gyakorló orvos tevékenysége és az orvostanhallgató igyekezete támaszt. Az új kiadást új ismeretek, új vizsgálóeljárások, új syndromák, új tünetek, sőt új betegségek tették szükségessé. A könyv célja változatlanul az, hogy az orvostanhallgató, a gyakorló orvos vagy akár a szakorvos is a betegágy mellett vagy a rendelésen észlelt tünetekből, ezek megfelelő csoportosításából, logikus gondolkodással, következtetéssel, kizárással és a lehetőségek számbavételével pontos diagnózishoz jusson, melyet a gyógyítás alapjaként használhat. Ez a kiadás is bőséges irodalmat tartalmaz, mely 1980 végéig terjed. Ez azt szolgálja, hogy az érdeklődő egy-egy kérdésnek utánanézhessen. A könyvben ritkább syndromák is előfordulnak, mert hiszen ezek - ha nem is gyakran - előfordulnak a mindennapi gyakorlatban is. Orvostanhallgatók számára a munka lehetőséget nyújt arra, hogy a tankönyvből elsajátított anyag más, új, a gyakorlatnak megfelelő szempontokból legyen áttekinthető. A könyv stílusa kerüli az unalmas és egyhangú tudományosságot, így nemcsak utánanézésre, hanem elolvasásra is alkalmas. Mint az eddigi kiadások, ez is egyformán szolgálja a gyakorló orvost, a szakorvost és az orvostanhallgatót, és vezérfonalat ad a belgyógyászat oktatását végző gyakorlatvezetők számára is.

Magyar Imre - "Oly ​korban éltem én..."
A ​deportálás negyvenedik évfordulójára megjelenő könyv századunk legszégyenletesebb tragédiájának egy látszólag perifériális metszetéről szól; a budapesti zsidóságról, a gettóházakról, a munkaszolgálatos századokról. Tehát azokról a viszonylag szerencsésebb áldozatokról, akik nem járták meg a koncentrációs táborok poklát, akiket nem gázosítottak el, akiknek volt némi esélyük a túlélésre. Amit ők persze ott és akkor nem tudhattak. A kiszolgáltatottság, a fenyegetettség, az életveszély a mindennapok szerves részévé vált - ezt érzékelteti két barát, az orvos Heller László és a mérnök Fehér Pál sorsának, az utóbbi szereplő és egy fiatal lány bontakozó szerelmének kibontakozása tükrében, meggyőző erővel az író, miközben rendkívül plasztikus portrékkal, a drámai epizódok sokaságával idézi föl a borzalmas időszak atmoszféráját. Kényszerűen összezárt emberek a légópincékben, nyilas razziák, hosszú menetelések, pánikhangulatok, megalázó kihallgatások, rémhírek - egyszóval 1944. Magyar Imre könyve tehát nem csak a gettóról szól: sem a szó szoros, sem a szó tágabb értelmében. Hanem a korszakról. Mert a regény rendkívül széles társadalmi horizontján időről időre felbukkantak, olykor epizódok főszereplőivé válnak azok a nem zsidók is, akiknek cselekedeteivel, gesztusaival árnyalja a szerző műve alapproblematikáját: a nemzeti felelősség kérdését.

Magyar Imre - A ​Pannon-medence ősföldrajza és környezeti viszonyai a késő miocénben
Ez ​a könyv „A Pannon-medence ősföldrajza és környezeti viszonyai a késő miocénben őslénytani és szeizmikus rétegtani adatok alapján” című akadémiai doktori értekezés javított, nyomtatott változata. Köszönettel tartozom a disszertáció bírálóinak: Bohnné Havas Margitnak, Posgay Károlynak és Pálfy Józsefnek hasznos és gondolatébresztő kritikájukért; megjegyzéseik, javaslataik nagy többségét figyelembe vettem a könyv írása soráén. A könyv alapját képező publikációkban számos társzerzőm volt, akikkel sokszor és hosszasan volt lehetőségem megvitatni szakmai kérdéseket akár a terepen, akár a laboratóriumban, vagy a munkaállomások előtt. Különösen is hálás vagyok Müller Pálnak, aki elsőként hívta fel a figyelmemet arra, hogy milyen kutatási potenciált rejt az őslénytani és szeizmikus rétegtani adatbázisok összekapcsolása. Sokat tanultam Dana Gearytől, Szatnó Orsolyától, Szónoky Miklóstól, Lantos Miklóstól, ő Zoltánnétól, Hably Lillától, Szurominé Korecz Andreától , Juhász Györgyitől, Pogácsás Györgytől, Révész Istvántól, Wanek Ferenctől, Krézsek Csabától, Vakarcs Gábortól, Horváth Ferenctől, Marco Sacchitól, Szergej Popovtól, Frank Wesselinghtől, Kordfos Lászlótól, Csillag Gábortól, Babinszki Edittől, Tari Gábortól, Milota Katalintól, Jay Schneidertől, Radovan Pipíktől, és Uhrin Andrástól. A marosorbói ősmaradványok SEM felvételeit Bóka Károly készítette, az ábrák egy részének kivitelezésében Mary Diman és Markóné Pócsik Márta volt segítségemre. A könyv összeállításában Abbas Amir segített. Külön köszönöm munkahelyi vezetőimnek, Czeller Istvánnak, Király Andrásnak, és Palásthy Györgynek (MOL Nyrt.), hogy lehetővé tették a disszertáció, majd a könyv elkészítését. Kutatásaimat az elmúlt két évtizedben a MOL-on kívül támogatta az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) a T007482, T019679, T 029342, T 037724, T 035168, T 0343664, K73195 számú projekteken keresztül, a Magyar-Amerikai Tudományos és Technológiai közös Alap J.F.No.511, az amerikai National Science Fundation EAR 9706230, és az Albert és Alice Weeks Alapítvány (Wisconsini Egyetem, Geológiai és Geofizikai Tanszék). A könyv szerkesztéséért, gondozásáért, a kiadás ötletgazdáját, Pál-Molnár Elemért illeti köszönet. A kiadást a Mol Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. és a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai kart Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport anyagi támogatása tette lehetővé. Budapest, 2010. ősze, Magyar Imre

Magyar Imre - Tanulságos ​utazás
Három ​hónap története 624 oldalon – első hallásra aránytalannak tetszik, mégis lebilincselő mindvégig. A „kezdetekről” – a hazai fasizálódás első megnyilatkozásairól – rajzol aprólékosan gondos képet a szerző, egy századnyi munkaszolgálatos sorsának szinte napról napra való ábrázolásával, „mert tanulságos az eseményeket kezdetükben figyelni meg”. Sőt – maga vallja – nem is annyira az eseményeket „sokkal inkább a hangulatot szeretném érzékeltetni, az embertelenség, megaláztatás és mindenekfelett a feneketlen butaság hangulatát, emlékeztetőül mindazok számára akik – akár aktív, akár passzív szerepet vittek – már elfeledték.” Ez a szemlélet emeli (több más erényével együtt) Magyar könyvét a szokvány emlékiratok fölé, s természetesen az őszinteség, a vulgarizálást nem ismerő, szinte fanatikus valóság iránti hűsége s jellemezni tudása, mert egész légiónyi figurát vonultat föl, s ezek egytől egyig hús-vér emberek, másokkal össze nem téveszthetők.

Magyar Imre - Az ​évszázad gyermeke
Az ​évszázad gyermeké-ben az író viszonylag rövid időszak, tizenegy év (1910-1921) történetének leírására vállalkozik, de meggyőzően képes érzékeltetni, hogy a személyiségfejlődés szempontjából döntő jelentőségű kisgyermek és kamaszkori élmények hogyan, miképpen befolyásolhatták, alakíthatták egyéniségét, életútját. E kétségtelenül lélektani indíttatású mű azonban sohasem merül bántó pszichologizálgatásokba. Ellenkezőleg: Magyar Imre a hangsúlyt a könyv igen gazdag arcképcsarnokának felrajzolására helyezi. Magyar Imre könyvének legfőbb írói erénye tehát a jellemábrázolás. Mindig találó jelzőivel, humoros-ironikus helyzetrajzaival az egész embert képes megjeleníteni, sőt ami még ennél is több: az ember légkörét. Megközelítése majd mindig kétirányú, de eredményében, a kész portréban, csodálatos harmóniában ötvöződik a gyermeki optika intuitív éleslátása és a pontos diagnózisra törekvő orvosprofesszor rendkívül gazdag emberismerete.

Magyar Imre - Ruth
"Ezt ​a könyvet pedig a szépségnek szentelem... a természetnek... és az embernek... És Ruthról is szól ez a könyv, Naominak, az efratai Elomelek özvegyének menyéről" - így kezdődik a sánta rabszolga, a bölcs Hillél krónikája az ókori Palesztinában élő család történetéről - véres és gyilkos szenvedélyekről, ideális szerelemről, az ösztönök csapdáiról és az értelem öntudatlan elfogultságáról. Hillél, a rabszolga a "szellem emberének" vallja magát, s biztos benne, hogy a szépséges Ruth iránti vonzalma is testiségtől mentes, magasabb rendű érzelem. Vajon jól ismeri-e magát - és a szerelmet - a sánta filozófus? Lehet-e valaki elfogulatlan tanú saját perében? El lehet-e szigetelni az észt az ösztönöktől, az emberi szenvedélyektől? Megbízható jós-e a "szellem embere" a szerelemben? Ezekre a kérdésekre válaszol Magyar Imre mély lélekismerettel megírt, derűs bölcsességet és megértő iróniát egyesítő regényében.

Magyar Imre - Rövid ​belgyógyászat
A ​könyv első kiadása kedvelt alapmunkává vált, és bár egyáltalában nem ez volt a célja, mintegy tankönyvként került használatba. Ez tette szükségessé átdolgozását és bővítését. Új formájában a réginél részletesebb, de a belgyógyászatnak most is csupán a lényegét tartalmazza. Szolgálja a gyakorló orvosok megszerzett tudásának felfrissítését, vezérfonal a mindennapi gyakorlatban, és a belgyógyászati ismereteknek olyan összefoglalását adja, amelyet a nagyon elfoglalt körzeti orvos is a magáévá tehet. Szolgálja az oktatást, mert alkalmas a megszerzett tudás felújítására, ismétlésre, utánanézésre és vizsgaanyagként is kielégítő. Legfőbb értéke még mindig aránylag rövid terjedelme, mely azonban nem megy annak a rovására, hogy minden fontos kérdésben tanáccsal tudjon szolgálni és állást tudjon foglalni vitatott kérdésekben. A harmadik kiadás "Kiegészítés"-sel bővült, amely a belgyógyászati kutatások legújabb eredményeit tárgyalja.

Magyar Imre - A ​kérdés
"Orvos ​vagyok, és valójában akkor is orvos maradok, ha munkámat nem végezhetem olyan körülmények között, mint az elmúlt csaknem ötven évben." - Az orvos-író, vagy ha tetszik: az író-orvos Magyar Imre új könyvének első mondata ez. A kérdés változatos műfajú írásainak: tanulmányainak, beszámolóinak, előadásainak, vitacikkeinek és önéletrajzi vallomásainak az élén, amelynek az ihlete, s ennélfogva a természete is egyanyagú; éppen azok a kérdések ösztönözték megírásukra a tudós belgyógyász professzort, amelyekkel elsősorban a gyógyító ember találkozik a Létben és a hétköznapi életben. A filozófia síkján vagy az Irodalomban éppúgy, mint a mindennapi klinikai gyakorlat vagy az egyetemi tanári oktató munka során, s ezeknek a szakmai szenvedély inspirálta kérdéseknek az általánosítható tapasztalatai, ahogyan a könyv szerzője a tudós hitelével és személyes meggyőződése prizmáján keresztül elénk tárja őket, minden "laikus" olvasója számára érthető és olykor drámaian izgalmas látleletekkel érnek föl, annak az írónak a tollából, aki "ebben a könyvben, amely a Műhely sorozatcímet viseli - folytatódik a már idézett mondata, amely a könyv ars poeticájaként is felfogható - nem óhajtok műhelytitkokat írni. Arról szeretnék beszámolni, amit orvosként a betegekről, a világról, az emberről általában gondoltam és gondolok ma is." A kérdések, amelyek körül Magyar Imre orvosi és írói műhelyének a gondolatai forognak, persze sokrétűek; Homérosz époszának orvosi vonatkozásai éppúgy beletartoznak, mint a magyar egészségügy mai helyzetének tárgyilagos átvilágítása (ami által a könyv az ősi hivatásra épülő mai intézményrendszer belülről látott diagnózisát is tartalmazza), s a nagyvizit értelmének platonizáló dialógusban való kifejtésétől az euthanázia vagy a beteg felvilágosításának dilemmájáig olyan, minden embert foglalkoztató és nyugtalanító kérdések, amelyekre elsősorban az orvos joga és kötelessége a válaszadás kísérlete, mert a "gyógyító ember" fogalmának a teljessége a valóságban is ezt követeli a hippokrátészi eskü igazi elkötelezettjeitől.

Kókay József - Magyar Imre - Elmosta-e ​az evolúciót az özönvíz
A ​könyv közérthetően nyújt geológiai ismereteket keresztény hitünk fényében a neokreacionizmus hamis állításaival szemben, és elválasztja a "szentet a profántól". A mű címe talán provokatív, inkább azonban szándékosan figyelemkeltő. Nem kevésbé provokatív címmel jelennek meg azonban kiadványok és előadások az evolúcióhoz és a geológia tudományához kapcsolódóan, az utóbbi két évtizedben világszerte megindult butítási kampányban. Művelői azt állítják, hogy ők ezzel a tevékenységgel a Biblia tekintélyét akarják helyreállítani, amikor az "evolucionisták" és "evolucionizmus" ellen kereszteshadjáratot hirdetnek.

Magyar Imre - Az ​orvos és a beteg
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Györffy-Villám András - Magyar Imre - Iskolalovaglás
Az ​iskolalovaglás a lovaglás művészete. A mozdulatok harmóniája, a mozgás lendülete, üteme, ló és lovas tökéletes egysége különleges élményt nyújt lovasnak és nézőnek egyaránt. A könyv Magyar Imre egykori edző, versenyző, oktató naplója alapján készült, amelyet Győrffy-Villám András rendszerezett és egészített ki a legújabb szakirodalom, valamint saját tapasztalatai alapján.

Györffy-Villám András - Magyar Imre - Idomító ​lovaglás
Az ​iskolalovaglás a lovaglás művészete. A mozdulatok harmóniája, a mozgás lendülete, üteme, ló és lovas tökéletes egysége különleges élményt nyújt lovasnak és nézőnek egyaránt. A könyv Magyar Imre egykori edző, versenyző, oktató naplója alapján készült, amelyet Győrffy-Villám András rendszerezett és egészített ki a legújabb szakirodalom, valamint saját tapasztalatai alapján.

Magyar Imre - Kozmikus ​sértődés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók