Ajax-loader

Reisinger János könyvei a rukkolán


Vankó Zsuzsanna - Reisinger János - Bevezetés a Biblia tanulmányozásába
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Reisinger János - A ​legnagyobb kérések
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Reisinger János - A ​Biblia a bűnrendezésről
Maga ​Isten sem tudja meg nem történtté tenni azt, ami egyszer megtörtént – tanította egy ókori egyházatya. Van-e akkor lehetőség arra, hogy elrendezzük bűneinket, vagy azok örök sebként sajognak másokban, és hol elfelejtett, hol felelevenedő emlékként gyűlnek a magunk életében? Ha az őszinte szívből jövő megbánás az egyetlen feltétele a bűnrendezésnek, milyen ismérvei vannak ennek a megbánásnak? Magunkból kell-e kikényszerítenünk, vagy segítség által nyerhetjük el? Mit jelent az, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűnökért és ezt a segítséget mindenki számára felajánlja?

Reisinger János - A ​Biblia a magyar képzőművészetben
A ​középkori templomi faliképektől a gótikus szárnyas oltárakon át a barokk, klasszicizmus, romantika és az azután következő stílusirányzatok alkotásaiig számtalan mű áll rendelkezésünkre amely a Biblia útját a magyar képzőművészetben megmutatja. Ez a könyv az első nagyobb szabású kísérlet arra, hogy ezt az örökséget számba vegye.

Reisinger János - Bibliai ​jelképek lexikona
Minek ​a jelképe az átfordítás, a bárány, a só, a rákfekély? Milyen történelmi hatalmakat jelképez az oroszlán, a medve, a párduc, a fenevad} Ki is egészen pontosan a kis szarv, a sokat emlegetett Antikrisztus, mit jelöl a 666? Minek a jelképpé vált személye Bálám, Jézabel, Júdás, „a veszedelem fia”? Mit jelentenek az olyan jelképes cselekedetek, mint a meghintés, az olajjal való felkenés, a zsákba öltözés, mit fejezett ki a papi és & főpapi szolgálat? Mi mindent jelképez a tűz, a víz, a világosság, a Nap? Mikor van szó 24 órás napokról, és mikor jelentenek a napok éveket? Miért vannak kettős jelképek, mint a kovász, a csillag, az oroszlán? Miről beszél a 490 vagy a 2300 éves prófécia? Hány jelképe van a Szentléleknek és Jézus Krisztusnak? Miért mondta ez utóbbi, hogy „azért tévelyegtek, mert nem ismeritek az írásokat, sem Istennek hatalmát” (Mk 12:24)? - A Bibliai jelképek lexikona több mint 1200 szócikkel és utalással siet azok segítségére, akik szeretnék megérteni a Könyvek könyvét. Reisinger János irodalomtörténész, MTA-kandidátus (1999). Tanulmányait a mosonmagyaróvári Kossuth Gimnáziumban, majd az ELTE bölcsészkarának magyar-francia szakán végezte. 1978-1989 között az MTA Irodalomtudományi Intézetének volt a munkatársa. Alapító tagja a Bibliaiskolák Közösségének (1989), az Oltalom Alapítványnak (1991), a Sola Scriptura Főiskolának (1993). „Látók, szóljatok!” címmel televíziós sorozatot tartott a Bibliáról (2000-2003). Főbb könyvei: Bibliai olvasókönyv (1992), A legnagyobb kérések (1998), Hogyan küzdött Jézus? (1998), Kisvers-nagymesterek (1999), Bibliai próféciák korunkról (2004), Miről szól a Jelenések könyve? (2005), A lelkiismeret (2005), A Júdás-rejtély (2006), Rembrandt (2007), A Biblia a magyar képzőművészetben (2008), Magyar költők jövendölései (2009), Merre halad a történelem? (2010), Munkácsy Krisztus-trilógiája (2012), Szúdy. 1913—2013 (2013), Az élő Rónay (2014), Világszem. Magyar vershangverseny, /.—//. (2014, 2015), Hol a halár...? (2015) Az Életadó Televízió internetes honlapján több mint 200 óra műsort készített (www.eletadotv.hu). Előadásai a www.sola.hu, bibliaccntrum.hu, a bibliahaz.hu és kerak.hu honlapokról ingyenesen letölthetők.

Reisinger János - Soós Attila - A ​szabadság törvénye
El ​tudnánk képzelni egy olyan világot, amelyben a gyerekek tisztelettel beszélnek szüleikkel, tanáraikkal, a házastársaknak eszükbe sem jut megcsalni a párjukat? Ahol nem kell félni a lopástól, a csalástól, az állami és a munkahelyi korrupciótól, ahol mindenki a másik javát keresi? Ahol ismeretlen a félelem, a harag, a gyűlölködés, az indulatosság, a féltékenység és az irigység? Mi kellene ahhoz, hogy ez az utópisztikusnak tűnő elképzelés valósággá váljon? Életre hívásunkkor a Teremtő mindannyiunk „szívébe írta”, majd 3500 évvel ezelőtt „emlékeztetésképpen” a saját ujjával kőtáblákra is véste a „szabadság” örök törvényét. Mindössze tíz parancsolatban összefoglalta számunkra, hogy életünknek melyek azok a sarkalatos pontjai, amelyek elengedhetetlen feltételei a szabad és örömteli életnek. Fedezzük fel közösen az elfeledett kőtáblákat! Tartalom: A gondolkodás törvénye A választás törvénye A beszéd törvénye A cselekvés törvénye A szülők, idősek védelme Az élet védelme A házastárs védelme A tulajdon védelme A becsület védelme A szívünk védelme

Reisinger János - Miről ​szól a Jelenések könyve?
Aki ​végigolvassa ezt a könyvet, amely fejezetről-fejezetre halad a Jelenések könyve megismerésében, Jézus Krisztus kijelentéseivel szembesül. Az egész Biblia a megváltásról, és a Megváltóról szóló kinyilatkoztatás, különösen a négy evangélium, amelyek Jézust mutatják be, a Jelenések könyvében azonban még ennél is többet kapunk: közvetlenül Tőle származó látomásokat és üzeneteket. Az evangélium és a prófécia szerves összekapcsolódása jelenik meg előttünk, négy fő részre tagolt, kristálytiszta szerkezetben.

Reisinger János - Jézus ​boldog-mondásai
A ​tanulmány az emberi boldogság-elképzelésekből kiindulva elemzi Jézus Krisztusnak a Hegyi beszéd elején elmondott kijelentéseit. A boldogmondások fokozatain végighaladva képet nyerhetünk a valódi boldogságról, mely Jézus tanítása szerint a rossztól való megtisztulásban határozható meg.

Reisinger János - A ​Júdás-rejtély
Júdásnak, ​Jézus Krisztus tanítványának a sorsa számos kérdést vet föl. Miért és hogyan lett a tanítványból áruló? Mikor és minek hatására fordult szembe először Jézussal? Ha a Mester kezdettől fogva tudott Júdás szándékáról, miért nem leplezte le őt? Ha viszont nem akarta leleplezni, mit tett azért, hogy szándéka helytelenségéről, meggyőzze és megmentse tanítványát? Ha Júdás visszakozik, megvalósult volna a megváltás terve? Valóban megbánta-e Júdás, amit tett? Ezekre a kérdésekre keres választ ez a könyv, a bibliai kijelentések fényében. Ezáltal nemcsak Biblia-ismeretet nyújt, hanem útmutatást is ad a napjainkban előkerült és nemrég közzétett Júdás evangéliumával kapcsolatos kérdésekben.

Reisinger János - A ​lelkiismeret
1912 ​óta nem jelent meg önálló kötet hazánkban a lelkiismeretről. Mint fogalomra gyakran hivatkozunk rá, hiányát keserűen panaszoljuk, de hogy a lelkiismeret törvénye a legegyetemesebb, amelynek követésétől, megtartásától függ az emberségünk, boldogságunk, ezt mintha nem vennénk komolyan. Meggyőződése, hite, vallása nem mindenkinek van, nem is lehet, lelkiismerete azonban igen. Ha magunknak jót kívánunk, és általában teljes mértékben, akkor vajon mi akadályoz meg minduntalan abban, hogy a másik embernek is megadjuk ugyanazt a figyelmet és jót? Mi az, ami mozdíthatatlan bizonyosság a lelkiismeretről, s mi az, ami segíti is ennek megvalósulását a hétköznapi életben? Hogyan viszonyul egymáshoz lelkiismeret, értelem, akarat? Mit tegyünk a lelkiismeret-furdalással? Adottság vagy alakítható képesség is a lelkiismeret? Ennek az emberben lévő igazságosságmércének van-e további mércéje? Miért késlekedett oly sokáig a történelemben a lelkiismereti szabadság elismerése és mindenki számára való biztosítása? Mint a turista, aki nekivág egy magas hegynek, s közben meg-megállva gyönyörködik az eléje táruló panorámában, indul el a lelkiismeretről szóló levelezés egy tanár és tanítványa között. Közösen teszik meg az utat a csúcs felé, sőt fölérve egyszer-egyszer lefelé is ballagnak, hogy bizonyos dolgoknak még jobban a végére járjanak, majd ismét fölfelé irányítják lépteiket. Az itt sorakozó negyven levél - egyben negyven fejezete is egy megírható értekezésnek - talán meggyőzi az olvasót, hogy nincs az emberi életnek egyetlen területe sem, amely kivonhatná magát a lelkiismeret hatálya alól, így igazolva a régi bölcs mondást: „Ami testnek az egészség, az a léleknek az igazságosság.”

Reisinger János - Munkácsy ​Krisztus-trilógiája
"A ​magyar idők egyik leghíresebb, legeredetibb és legfüggetlenebb festője egy magyar, akit Munkácsynak hívnak. Ma már gazdag ember, mivel képei rendkívül magas árat érnek, lám nemrég még nyomorban élt, melyet úgy viselt el, ahogy kell, mosolyogva és bátran. Egyik ünnepelt képe a szerencsétlen Miltont ábrázolja, amit vakon, családi fájdalmaktól meggyötörten, tölgyfából és bőrből készült öblös karosszékében ülve diktálja a lányainak az Elveszett Paradicsom verssorait. Nem véletlen, hogy századunkban, amelynek kaotikus, de a jövőt előkészítő nagysága még nem tudott jelképekbe tömörülni, Munkácsynak ez a képe rajongással tölti el a kritikusokat és a néptömegeket, még akkor is, ha néhány figurája túl szilaj, ha néhány részlet utólagos hozzátoldásnak, mintegy másodlagos gondolatnak, a vezéreszme díszítésének tűnik, még akkor is, ha már eltűnt a hit, amit abba a vallásba vetettek az emberek, amelynek ez a festmény emléket állít. Munkácsy úgy tekint Jézusra, mint akiben a legtökéletesebb formában ölt testet a legyőzhetetlen eszme hatalma... Munkácsy Jézusa a tiszta szellemben megtestesülő hatalom." José Marti (1835-1895) kubai költő Munkácsyról A Krisztus-trilógia első darabjának ötlete 1878 táján, Milton képének sikere után jelent meg Munkácsy pályáján. Ezt követően 17-18 évig foglalkoztatta Jézus életének legdrámaibb részlete: áldozati halála, melyet hat kihallgatás előzött meg, közöttük a két Piilátus előtti is. A Trilógia egyes darabjait - két, mintegy 26, egy mintegy 34 nm2-es óriásvásznat - összesen két és fél év alatt festette meg emberfeletti erővel. Kötetünk két részre oszlik: az elsőben nyomon kísérjük az alkotásfolyamatot, a másodikban mindhárom festményt részletesen elemezzük, értelmezzük. Rámutatunk európai előzményekre és kortársi párhuzamokra, közölve ezeket a műveket is. A kötetet összesen 150 festményreprodukció, vázlatrajz, fotó illusztrálja.

Reisinger János - Magyar ​költők jövendölései
Többféle ​módja van a nemzeti költészet értékei számbavételének: készíthetünk korszak- és egyéni életút monográfiákat, kiemelhetünk és értelmezhetünk nagy költeményeket, de teret adhatunk annak az igénynek is, hogy az élet alapkérdéseiről szóló megnyilatkozásokat értelmezzünk, például hogyan szóltak költőink a boldogságról, szabadságról, szeretetről vagy igazságosságról. Ez a könyv az utóbbi szemlélet jegyében magyar költők jövőről szóló sejtelmeit, aggodalmait, megérzéseit veszi számba.

Reisinger János - Bibliai ​olvasókönyv
Ismerjük-e ​a Bibliát? Olvassuk-e állandóan, a felfedezés vágyával? Vajon tudjuk-e érzékelni a legrövidebb történeteiből is sugárzó erkölcsi erőt: az igazságosságot és a szépséget? ___ Ez a _Bibliai olvasókönyv_ 15 történet segítségével kívánja bevezetni olvasóit a Könyvek Könyve belső világába. Azt a tapasztalatot kívánja megerősíteni, hogy a gondos, odafigyelő olvasás csodát művelhet: megvilágosodik előttünk a régmúlt mellett a magunk jelene és az a jövő is, melyért érdemes küzdenünk. ___ Ebben az első kötetben -- mely a 12-18 éves diákok vitakérdéseire van elsősorban tekintettel -- olvashatunk az igazi segítőkészség példájáról, a rossznak jóval való meggyőzéséről, az állhatatosságról és tekintélytiszteletről, vagyis a kamaszok új kérdéseinek régi megválaszolásairól. Irodalom, történelem, rajz, ének és osztályfőnöki órák anyaga egyaránt lehet e könyv, hiszen a bibliaismereten kívül kultúrtörténetet is nyújt, műelemzéseket is tartalmaz, és közel félszáz reprodukció, térkép, rajz hozza közel a fiatalokhoz a Biblia örök érvényű, de a mának különösképp szóló üzenetét.

Reisinger János - A ​Biblia a házasságról
Sok ​szó esik mostanában a házasság általános válságáról. Néhány éve fordult meg az európai helyzet: többen élnek együtt házasságkötés nélkül, úgynevezett „nyitott házasságban”, mint a hagyományos egybekelést vállalva, esküvővel, rokonságot meghívó lakodalommal. Magyarországon ma minden harmadik gyermek házasságon kívül születik. A házasságban élők között pedig a válások száma már jó ideje folyamatosan növekszik. A szerző alapvető kérdésekre keresi a választ: - Mi a házasság? - Miben más a házasság, mint a többi szeretetkapcsolat? - Hogyan lehet felkészülni a házasságra? - Mi a jó házasság titka?

Reisinger János - A ​Biblia a halálról
Bű­ne­ink ​mi­att ha­lunk meg, ame­lyek egy­részt örö­költ haj­la­ma­ink­ból kö­vet­kez­nek, más­részt ön­ző gon­dol­ko­dá­sunk­ból fa­ka­dó rossz dön­té­­seink hív­nak lét­re és ál­lan­dó­sí­ta­nak rossz szo­­káso­kat, kí­ván­sá­go­kat. Ah­hoz, hogy a ha­lált le­győz­zük, a bűnt kell le­győz­nünk. Ez egye­dül Jé­zus Krisz­tus ál­tal le­het­sé­ges, aki ön­fel­ál­do­zó sze­re­te­té­vel megnyeri a bi­zal­mun­kat, majd meg­­té­ré­sünk után erőt ad az Is­ten sze­re­tettör­vé­nye irán­ti en­ge­del­mes­ség­hez – hoz­zánk ha­son­ló gyen­ge em­be­ri ter­mé­szet­ben meg­va­ló­sí­tott győ­zel­mes éle­té­vel.

Reisinger János - "Ezen ​a Kősziklán..."
Jézus ​Krisztus nem jelölt ki emberi "utódot" vagy "helyettest" arra az időre, miután a menybe ment. Jézus nem azt mondta Péternek, hogy "rajtad", "terád" építem fel egyházamat, hanem "ezen a kősziklán", akit az imént Messiásnak vallottál. Krisztus az igazi kereszténység feje, aki mindenkinek elküldi "helyettesét", " a vigasztaló Szentlelket", hogy az ember megjobbuljon és megigazulásra juthasson.

Reisinger János - Bibliai ​próféciák korunkról
A ​kereső ember a bibliai jövendölésekből mindenről hiteles módon értesülhet, ami a szemei előtt zajlik. Az ó- és újszövetségi próféciák szólnak az ökológiai válságról, az Egyesült államok világhatalmi szerepéről, az Európai Unió létrehozásának indítékairól, az iszlámról, vallás és politika mind szorosabb egybekapcsolódásáról, az emberi történelem végkifejletéról Külön-külön fejezetet szentelve mindegyiknek, tárja fel e könyv a próféciák mának szóló üzenetét.

Vankó Zsuzsa - Reisinger János - Bevezetés ​a Biblia tanulmányozásához
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Reisinger János - A ​Biblia a gyógyításról
Mesterkélt ​civilizációnk egészséget romboló bűnökre bátorít. A természettel harcban állnak a hagyományok és a divat: a szokások, melyeket megkövetelnek, és az élvezetek, amelyeknek táptalajt adnak, egyre csökkentik mind a fizikai, mind a szellemi erőt, és elviselhetetlen terhet rónak az emberiségre. Iszákosság és bűnözés, betegség és szerencsétlenségek – ezt látjuk mindenütt. Sokan tudatlanságból szegik meg az egészségügyi törvényeket, ezért tanítani kell őket. A nagy többség viszont többet tud ezekről, mint amennyit gyakorol. Meg kell értetni velük, mennyire fontos, hogy útmutatóként fogadják el azt, amit megismertek. Az orvosnak számos alkalma van arra, hogy egyrészt megismertesse az egészség elveit, másrészt pedig megmutassa, milyen fontos betartani, gyakorolni ezeket. Megfelelő tanítással sokat tehet a kimondhatatlanul nagy károkat okozó gonoszságok jóvátételéért.

Reisinger János - Kisvers-nagymesterek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók