Ajax-loader

Vankó Zsuzsa könyvei a rukkolán


Vankó Zsuzsa - Az "egészséges" hit
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vankó Zsuzsa - Mit ​mond a Biblia...
Két ​dolog teszi indokolttá e kis könyv megjelentetését: Egyrészt az, hogy bár bő választék van vallásos irodalomban, a Biblia még mindig általánosan ismeretlen könyv. Szavait sokszor elfedik a róla szóló magyarázatok, vélekedések. Kevés olyan vallásos kiadvány jelenik meg nálunk, amelynek segítségével a Biblia valódi üzenetéhez lehetne közelebb férni. Többeket visszatart a Szentírás olvasását az is, hogy tájékozatlannak és avatatlannak érzik magukat ehhez. Ebben a könyvben a Biblia tényleges tartalmával és mondanivalójával szeretnénk megismertetni az olvasót röviden, egyszerűen, ellenőrizhetően. Ez az írás teljességgel mentes minden olyanfajta agitációtól, amely gyakran jellemzi a népszerű vallásos kiadványokat, és amellyel szemben sokan - okkal és joggal - ellenérzésekkel viseltetnek. (Részlet az előszóból)

Vankó Zsuzsa - Istenképek ​és az "élő Isten"
Milyen ​istenképek jellemzőek a mai kor emberére? Azonosak-e ezek a régi hívők, illetve a Biblia élő Istenével? Létezik-e ma is az a fajta különbség, amelyet Pascal érzékelt a 17. században: "Ábrahám Istene, Izsák Istene, Jákób Istene, nem a filozófusoké és a tudósoké...Jézus Krisztus Istene!" Ezekre a kérdésekre keresi a válaszokat ez a könyv.

Vankó Zsuzsa - Reisinger János - Bevezetés ​a Biblia tanulmányozásához
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vankó Zsuzsa - Jézus ​Krisztus Apokalipszise I-IV.
A ​jelenések könyvének részletes magyarázata

Vankó Zsuzsa - Az ​alapvető bibliai tanítások kátéja
A ​Biblia tanításának kis kátéja kérdések és feleletek formájában ismerteti az alapvető bibliai tanításokat. A válaszok bibliai igék megjelöléséből és magyarázó megjegyzésekből állnak. A kérdés-felelet formában való feldolgozásnak két oka, illetve kettős célja van: - Úgy foglaljuk rendszerbe a legfőbb bibliai tanításokat, amint azok a bennünk megfogalmazódó kérdésekre feleletet adnak. A bibliai iratok a történelem folyamán "sok rendben és sokféleképpen" közölt isteni kinyilatkoztatásokat tartalmaznak. A bennük foglalt tanítások mintegy témakörönként kigyűjtve és csoportosítva tárulnak elénk a káté segítségével.

Vankó Zsuzsa - Az ​isteni előre elrendelés
Isten ​"gondolatai annyival magasabbak a mieinknél, mint az ég a földnél " (Ésa 55,8-9) - ez válik nyilvánvalóvá az isteni előre elrendeléssel kapcsolatos bibliai kijelentések megértése nyomán. A kétségek homálya eloszlik, helyette felszabadító, bátorító jó hírről szerezhetünk tudomást. Isten kegyelme és " végéremehetetlen bölcsessége" olyan sokféle módon, olyan bámulatos mélységben nyilatkozik meg az emberek megmentéséért folytatott küzdelemben, hogy szinte felfoghatatlan számunkra.

Vankó Zsuzsa - Ezredforduló ​vagy korszakforduló?
A ​könyv az ezredfordulón felvetődő "nagy" kérdésekre keres választ a Bibliai próféciák fényében.

Vankó Zsuzsa - A ​boldogság törvénye - Bibliai etika
E ​könyv címe és alcíme két állítást foglal magában. Az egyik állítás úgy hangzik, hogy a bibliai etika nem egyebet tanít, mint a boldogság törvényét. Egészen más elképzelésük van az embereknek a bibliai etikáról vagy erkölcstanról általában. Azt gondolják, hogy merev valláserkölcsi előírások halmaza, amelyek egy emberidegen vallási eszmény megvalósítására irányulnak; az ember boldogságához nemcsak hogy nincs közük, de ellenségei is annak. Igaz lehet ez ember alkotta valláserkölcsi kódexekre vonatkozóan, a Bibliában azonban egészen más etikai rendszer tárul elénk...

Vankó Zsuzsa - "Ha ​meghal az ember, hol van Ő?"
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók