Ajax-loader

Károlyi Amy könyvei a rukkolán


Károlyi Amy - A ​nyúl feje
„Ebben ​a gyűjteményben négy vers híjával csupa új vers van. Négy esztendő alatt írtam őket, amióta a »házban« lakunk. A »ház« kulcs-szavam, addig álmodtam róla, míg valóság lett. Ugyan Turner, az angolok legnagyobb festője azt mondja, hogy padlásszobában fogkefével is lehet remekművet alkotni, és ez igaz is, de Turner azért nagyobbára mégis igen tágas terekben élt és dolgozott. Remekmű. Erről csak álmodunk, de azért a tér jót tesz a műnek. Jobban kilátunk a világra, a saját nyomorúságunk kisebbnek tetszik, a másé nagyobbnak. És ebben a kötetben erről van szó, indulattal, iróniával és gyöngéden: az ember nyomorúságáról. Hiszen annyiféle ember van, és annyiféle fáj nekik. Nekik ajánlom ezt a könyvet.” Károlyi Amy

Károlyi Amy - Requiem ​élőkért
"Inkább ​lennék kondás odafenn, mint fejedelem az alvilágban" - mondotta a hősök hőse, Akhillész. Pedig hát Akhillész nem ijedt meg a saját árnyékától, de az odalentiektől igen. Az örökös, egyforma ezüstös szürkeség, a zajtalanság zaja: ezellen a félistenség sem véd. Hát idekerült korunk kis népmesei figurája, a falusi legkisebb fiú, kinőtt ködmönében, olcsó cipőjében. Hamar kinőtte őket, s aki az elsők között hozott avant-garde hangzást a magyar költészetbe, egyúttal beöltözött Vörösmarty fenségébe, Berzsenyi zordonságába és Csokonai pillangóbájába. Ezt a szivárványszín csillagjátékot Weöres Sándornak hívták. Múlt időben. Most pedig együtt barangol Akhillésszel az alvilág ezüst mezőin, ahova nem vitt más útravalót, mint a tenyerem melegét. Károlyi Amy

Károlyi Amy - Harmadik ​ház
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Károlyi Amy - A ​kislány, aki fütyülni tudott...
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Károlyi Amy - Kulcslyuk-líra
A ​költő szókincse legfeljebb bővebb, de nem különbözik másokétól. Mi teszi akkor hát a költőt? A füle, mellyel dallamot, ritmust hall meg a szavakban? A szeme, mely képekben, szerkezetekben érzékeli az érzelmet és a gondolatot? A költészet elemi titka ez, hiába keresik rá a választ a költészet kezdetei óta a költők és esztéták. Bizonyára e titokzatosság is hozzájárul ahhoz, hogy élénk érdeklődés övezi a műhelynaplókat vagy a költők önfeledt feljegyzéseit, melyekből - ha az nem is derül ki, hogyan lesz költő a költő - kiderül, hogyan lát, hogyan gondolkozik, hogyan érzékel. Károlyi Amy a műhelynapló műfaját nemesítette meg e kötetben, új műfajt hozva létre: lírai kollázst, a szemlélődő, tűnődő, olvasó, verstöredékeket dúdolgató költő tudatának apró szenzációit rögzítve. A téli, tavaszi, őszi kert eseményeit leste el, ismerősök és ismeretlenek, élő és halott barátok szavait hallgatta ki, a magyar nyelv szavait ízlelgette, a magyar műveltség több évszázados történetének lapjait forgatta figyelmesen, mint lomos fiókokat, felbolygatta személyes emlékeit - s amit meglátott a kertben, amit meghallott a szavakban, óvatos kézzel kiemelte a felejtésből vagy a közönyös mindennapokból, hogy e gesztus által a részletek elnyerjék valódi jelentőségüket: valódi jelentésüket.

Károlyi Amy - Két ​kis bunda bandukol
A ​mesékben gyakran találkozol átváltozással, tudod, hogy a csúf békából rögvest daliás királyfi lesz. Károlyi Amy verseiben is lépten-nyomon mássá lesz egy felhő, egy cirokseprű, egy üres dióhéj, mint ami, mégsem egészen úgy, mint a mesében. Nemcsak a képzelet teremti mássá, hanem a vers zenéje, ritmusa, rímei is - olyan természetes itt a csoda, hogy alig válik el a természetestől, alig emelkedik ki a hétköznapiból. De abból is megőriz valamit, amiből lett - ezekben a versekben színét és visszáját egyszerre látod a világnak.

Károlyi Amy - Hazatérés
Mi ​a verseim közös jellemzője, ami már a legkorábbiakban is feltűnik? A valóság jelentéktelen dolgait kapcsolatba hozom a mindenséggel, anélkül, hogy életemben leírtam volna ezt a szót: galaktika vagy kozmosz. Legyünk szerényebbek, a kicsit szembesítem a naggyal. A halászháló csomóit a csillagokkal, a piacot a halottasszobával. S most valóban mondjunk nagy szavakat: az életet a halállal, és még tovább: a halált a végtelennel... Én a belső valóságnak a realistája vagyok. Szeretek a teremtésnél asszisztálni, mint szülőszobában a műtős. Élesen, pontosan megfigyelni a kintet, a bentet, mert ugyan mi különbség van egy szövettani vizsgálat s a lélek egy darabkájának szemrevétele között? Mindkét megfigyelés a teremtés és elmúlás módjaira és okaira keres választ. Persze nem naturalista módon és durván, hanem kellő áhítattal a teremtés misztériuma iránt. S ha ez misztikusság, vállalom a jelzőt.

Emily Dickinson - Károlyi Amy - Emily ​Dickinson válogatott írásai / Károlyi Amy fordításai és tanulmányai
Minden ​versének négy összetevője van: természet, érzelem, halál és öröklét. Tehát a van és a nincs. A halál csak annak okozhat ilyen élethossziglani problémát, aki minden ízében élvezi az életet. Verseinek sokkal kevesebbet mond az életrajz. Emily Dickinson 1830-ban született Amherstben, Massachusetts államban. Verseit az akkor legtekintélyesebb amerikai irodalmi folyóirat szerkesztőjének küldi el. Az megsejt valamint a rendhagyó géniuszból, és bátorítja, hogy írjon formában és tartalomban is kerékvágásba illő verseket. Emily Dickinson erre nem volt hajlandó, ezért a jövőbe, érvényesülésbe vezető út bezárult előtte. Ami nem sikerült az élőnek, sikerült a holtnak. 1886-ban halt meg, és már 1890-től kezdve gyors egymásutánban jelentek meg kis kiadásokban versei. De voltaképpen 1945-től indult el Emily Dickinson útja a világhír felé. Az értékelés ingamozgása, mely addig Poe-t és Whitmant lendítette magasba, most Emily Dickinsont repíti. Emily Dickinson verseivel való foglalkozás élethossziglani elfoglaltságot jelent a fordítónak. A több mint 40 verssel kibővített második kiadást szeretettel adja át az olvasónak Károlyi Amy.

Károlyi Amy - Születésem ​története
Számomra ​egyáltalán nem mindegy, hogy mivel és kivel foglalkozom. A nekem "kiosztott" feladatot általában csak akkor vállalom, ha megfelel legbensőbb indítékaimnak. Ezzel azt is megmondtam, hogy a költők divatjamúlt (vagy újra divatba jövő?) fajtájához, az alanyi, másképpen szubjektív költők közé tartozom. Ami nem zárja ki, hogy választott "tárgyaimat" ne tárgyilagosan mutassam be, tehát pontosan, kevés szóval, nem fellengzősen, ha szenvedéllyel is. ___Választott "tárgyaim" általában az elkésettek vagy korán jövők, a pályáról leszorultak, a posztumusz sikerűek. ___Könyvemmel nem elszomorítani, de megrendíteni kívánom olvasóit. Üdvözlet az olvasónak. _Károlyi Amy_

Weöres Sándor - Károlyi Amy - Tollrajzok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Weöres Sándor - Károlyi Amy - Macskaszerenád
Károlyi ​Amy és Weöres Sándor számtalan verse bizonyítja, hogy a természet minden jelensége, titokzatossága, szépsége és tragédiája erősen foglalkoztatta őket. Az állatok viselkedésében is a létezés örök törvényszerűségeit kutatták, az élet sokszínűségében gyönyörködtek. Közös életük végén otthonukat mindig megosztották egy-egy befogadott macskával. A költő házaspár egykori szerkesztője, egyben – Károlyi Amy szavaival élve – „cicapásztoruk”, Steinert Ágota Weöres és Károlyi macskákról szóló verseit gyűjtötte össze a szerzők és cicáik emlékére és a macskabarátok örömére. A kötetet Orosz István remek grafikái illusztrálják.

Károlyi Amy - A ​tű foka
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Károlyi Amy - A ​szobrok elindulnak
Az ​üzleti életben az év végi zárszámadást mérlegnek nevezik. Ez a könyv mérleg. Egy élet zárszámadása. Nyereségek, veszteségek. Sokféle úton elindulás, amit az élet kínált, és amerre a hajlam irányított. Végül a sokféleségek egysége, az utak összefutnak, a könyv elkészült. S a végén egy határozott vonal: ennyire telt. Európai kultúránk szülei, a latinok búcsúzáskor ezt mondták: vale. Én azt mondom: Isten hozzád, olvasó.

Károlyi Amy - Vonzások ​és viszonzások
Károlyi ​Amy műfordításkötete - mint minden őszinte élménből, belső igényből fakadó alkotás - tulajdonképpen szubjektív vallomás; vallomás azokról a titkos áramlatokról, amelyek a költőket korokon és nemzedékeken túl összekötik, s amelyeknek szüntelen és bonyolult összefonódásából táplálkozik a világirodalom. Gazdag és sok tekintetben meglepő könyv született így, amely szemelvényeket ad az ősi viking, ír, kelta, német mondavilágból, a grúz, francia, olasz népművészetről éppúgy, mint az angol barokk lírából, a perzsa, latin és régi kínai vagy a legmodernebb amerikai költészetből. Az orosz, az ukrán, a lengyel, a bolgár, román, cseh, szlovák, horvát, szlovén irodalom felvillantásával pedig a költőnő fontos és időszerű feladatot vállal, hozzásegít Kelet-Európa népei közös történelmi és költői múltjának teljesebb megismeréséhez. A mű alapgondolatát talán leginkább egy Babits-idézet fejezi ki: "Minden emberi élet és világkép egy-egy lehetséges állásfoglalás a világgal szemben, amelybe kivetett bennünket valamely ismeretlen erő, Robinson új meg új körülnézése a szigeten."

Károlyi Amy - Weöres Sándor - Weöres ​Sándor titkai
Valóság ​és ideál Utam jelekkel teleróttam de az Igaz, amelyre törtem, úgy maradt, mint tiszta papírlap s ragyog, mint hajnal a tükörben.

Károlyi Amy - Tik-tak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Weöres Sándor - Károlyi Amy - Tarka ​forgó
Weöres ​Sándor és Károlyi Amy csodálatos versgyűjteménye sok ismert és kevésbé ismert verset tartalmaz. Pici babáktól kisiskolás korosztályig szinte minden gyerek szavalja ezeket a fülbemászó rigmusokat. Irodalmi csodával találkoznak.

Károlyi Amy - XX. ​századi zsoltár
Ez ​a kötet megemlékezésül készült Weöres Sándorné Károlyi Amy századik születésnapjára. Egy teljes és gazdag művészi világ legjavát foglalja egybe, azokat a költő személyes sorsát tükröző és szemléletét meghatározó verseket, amelyekben az élet és a halál, a teremtés és a pusztulás, a hit és a kétely őt foglalkoztató problémáit, kérdéseit fogalmazta meg.

Károlyi Amy - Vers ​és napló
Eliotot ​idézve egy helyütt e kötetben, Károlyi Amy a "vasárnapi költőség" veszélyére figyelmeztet: a berozsdásodás veszélyére. Viszont az, aki éber érzékszervekkel, minden neszre, szóra, látványra, álomra nyitottan éli minden napját és éjszakáját, vagyis költőként él, többel telítődik mint amennyit költészete magába szívhat. Ezt a többletet - vagy egyszerűen mást - komponálta a költő e tizenkét fejezetből - vagy ciklusból - álló verses naplóba. A műfajt - a lírai kollázst - a Kulcslyuk-líra közreadásakor tapasztalta ki. De amíg annak a kötetnek ihletője az élete-munkája során kezébe sodródott régi könyvek, iratok, naplók, feljegyzések felszikrázó mondatainak és sorainak megmentése volt, ezeket helyezte gondosan olyan kontextusba, hogy időtlenné váljanak, amint időtlenné váltak ott a jelen pillanatai is; ebben az új kötetben a friss, a mindennapi élet - az elmúlt években tett utazások, fordítói kalandok, baráti találkozások, a reggel fényben megelevenedő ház vagy egy kép, a környezet mozgásai, az emlékezet mozgása szolgáltatta az anyagot. Utazás Erdélyben, Amerikában, Emily Dickinson bensőséges megismerése a verseinek fordítása közben, Kondor Béla, Ország Lili elsiratása, esszé Barcsayról, s esszé egy asszonyról - az anyjáról -, aki művészi hivatását feláldozta asszonyiságáért, vagy portré Bialoszewski lengyel költőről, vagy portré a kamasz Weöres Sándorról régi, diákkori levelek alapján - így kezdődhetnék a Vers és napló tematikus ismertetése. Csakhogy ez kissé félre is vezethetné az olvasót, mert e kötetben a nagyobb, szigetenként kiemelkedő témákat is körülölelik, körülhullámozzák az irónia, a derű, a nyugalom és a megrendülés futó percei. Maga a költő így jellemzi új vállalkozását: "Vajon rokona-e a Vers és napló, vagy éppen egyenes folytatása a Kulcslyuk-lírá-nak? Igen is meg nem is. Valóban rokon a szerkezetük, ahogy testvérek csontszerkezete is hasonlít egymásra. De más izomzat és más hús fedi a csontokat. A Kulcslyuk-líra montázs-szövevény, a Vers és napló pedig leginkább első személyben beszél, és ritkán idéz. Foglalkozik a művészi alkotás módjával, irodalom és élet kapcsolatával, érdekli a miből mi lesz, vagy mi lehetett volna. Beszél a szenvedélyről, az azonosulásról, mely hitelessé teszi a műfordítást, a költői morálról, mely megvalósítja a neki elrendelt pillanatot. Beszél a költészet Senki Földjéről, és újra és újra a mű talajáról, a valóságról. Az akaratlan költőiségről, mit létre hoz egy szituáció, két egymásnak sarkított vélemény, gyermeki észjárás, öregek tapasztalata, szóval a mindennapok megrendítő költészete. S ami mindennél fontosabb, a reflektorszerű ráismerésről, hogy mire van szüksége a világnak és teremtményeinek. Emberi érintésre, simogatásra. Erre a gyulafehérvári koronázótemplom bejáratának két kőoroszlánja ébresztett rá. Az egyik kerek, kisgyerek arccal kínálta a fejét, hogy simogassam. Ez hát a teremtett világ kulcshelyzete. Élők és holtak s az élettelen anyag is (ugyan ki mondhatná, hogy élettelen?) kínálja magát, hogy érintsük meg, hogy simogassuk. »Két ujjal téptem, lepke alól« - írtam ifjúkoromban a kék virágról. A mozdulat pontos, óvatos és gyöngéd, különben elszáll a lepke, a dolgok lelke. De tud a mozdulat ostor-csípős is lenni, ha kártékonyat, komiszat fricskáz le élőkről és holtakról, szavakról és tettekről."

Károlyi Amy - Bezárt ​ház
Az ​ötvenes évek elején, mikor idegen országok megismerése bezárult előttünk, elhatároztuk, hogy felmegyünk a vertikálisba, megismerkedünk a magassággal. Vagyis repülni fogunk. Kis, tizennyolc személyes, kétfedeles, szúnyog-gépen elrepültünk Pécsre. Egyik ablaktól szaladgáltunk a másikhoz, s az ablak mellé térdepelve néztük az út térképét. Autócskákat, emberkéket, mert ez a kis kétfedeles nem röpült nagyon magasan. Körülbelül másfél óráig tartott kirándulásunk a levegőbe, s máris látszottak a pécsi katedrális tornyai. A gép pár kört írt le a város felett (nem tudom, miért), s így jól megfigyelhettem, milyen felülről egy templom (zöldes sisakjait most is látom), s milyen felülnézetből egy vásár, mégpedig a teljes készültségű nagypiac. A pirosak, sárgák, zöldek virító szőttesének hatott a kép, ami a lenti emberek mozgásától (vagy a repülőgépétől is) ide-oda lengett, mint a szélfútta csokor. Aztán a leszállás. Az első leszállás életemben. Mégpedig zöld gyepre, lévén a pécsi röptér civilben marha- és birkalegelő. A patacs-cserkúti. Károlyi Amy

Károlyi Amy - Nincs ​út Avilába
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Weöres Sándor - Károlyi Amy - Hetedhét ​ország
Weöres ​Sándor és Károlyi Amy verseivel

Kollekciók