Ajax-loader

Maruzs Roland könyvei a rukkolán


Maruzs Roland - Középkereszt, ​tisztikereszt, lovagkereszt
Minden ​nemzet alapvető erkölcsi feladata, hogy ne felejtse el azokat a hőseit, akik életüket áldozták a hazáért a harcmezőn. A halál utáni kitüntetés a hadseregekben régóta az áldozathozatal és a helytállás elismerésének elterjedt formája. Több mint tízezer hősi halált halt honfitársunk részesült a második világháborúban posztumusz kitüntetésben, közülük 874 fő részére adományozták a Magyar Érdemrend valamely fokozatát. A kötet arra tesz kísérletet, hogy megőrizze ezeknek a katonáinknak az emlékét.

Maruzs Roland - Vitéz ​és önfeláldozó magatartásért
Kései ​főhajtás e könyv - talán túl kései is - a második világháborúban elesett és kitüntetett hőseink előtt. Mára már a világégést túlélt bajtársak döntő hányada nincs az élők sorában. Sírba szállt velük a távoli harcmezőkön nyugvók haditetteinek története is. A világháború végével az elesetteket sokszor megemlíteni sem volt szabad, hiszen a Szovjetuniót kiszolgáló rezsim szerint egy vesztes háború bűnös nemzetének voltak áldozatai. A kitüntetett hősi halottakról pedig mélyen hallgatni kellett, mivel tudnivaló volt, hogy azt a "Kis Ezüstöt" vagy "Signum Laudist" ingyen nem adták. Példa erre a Magyar Tiszti Arany Vitézségi Éremmel kitüntetett Lövei Dániel tartalékos zászlós özvegye, aki az új rendszerben még özvegyi járandóságát sem kaphatta meg, mert férje a galíciai fronton önfeláldozó módon felrobbantott egy szovjet T-34-est. A férj vagy az apa után maradt emlékek között ezért egyik legrejtettebb a kitüntetés vagy az azt igazoló okirat volt. Előfordult, hogy félelemből elásták, vagy elégették ezeket, a gyermekek, unokák előtt pedig sok esetben meg sem említették, hogy a háborúban "odamaradt" édesapa, nagyapa hogyan szolgálta Hazáját. Emlékük felidézésében próbál a kötetben megjelenő adattár segíteni. Értékvesztett világunkban, közös öntudatunkhoz feltétlenül fontos, hogy ne felejtsük el azokat a katonáinkat, akik életüket áldozták a harcmezőn és ezért valamilyen utólagos kitüntetésben részesültek. Ez az egyik legelfogadottabb forma minden hadseregben, amivel az áldozathozatalt elismerték és elismerik ma is

Illésfalvi Péter - Maruzs Roland - Szentváry-Lukács János - Hősök ​naptára 1917-1918
Ez ​a könyv azért íródott, hogy a ma embere se felejtkezzen el a Nagy Háború kisembereiről. Az utókor ne csak mint hadi események kronologikus sorára gondoljon az első világháború éveire, és a harcoló, küzdelmekben elesett katonák ne szürküljenek nevekké. Hősök voltak ők, akik helytálltak a rettenetben, kitartottak a vérzivatarban, bátrak voltak, leleményesek és önfeláldozóak. Lelkesítő haditetteik sorával emlékezik ez a kötet rájuk: 1917. január 1. és 1918. november 3. között minden nap egy-egy példaértékű epizódjával. A leírt események a két világháború között megjelent ezredtörténeti munkákból, a korabeli folyóiratokból, valamint a közelmúltban feltárt levéltári forrásokból merítenek.

Maruzs Roland - Tábornoki ​kar 1945-1956
Az ​első olyan feldolgozást ismerheti meg az olvasó, amely hiteles levéltári források alapján mutatja be a honvédség és a néphadsereg tábornoki karát az 1945 és 1956 közötti időszakban. A második világháború befejezése és az 1956-os forradalom és szabadságharc között csupán tizenegy esztendő telt el. A történelem időkerekében ez elenyésző, a magyarság történetéhez mérten sem számít nagy időintervallumnak, mégis akkora változások mentek végbe ez alatt, amely több évtizedre meghatározta Magyarország, valamint a magyarság sorsát és szerepét. A haderőben is jelentős átalakulások történtek, megszűnt a nagy múltú Magyar Királyi Honvédség s előbb „demokratikus honvédség” jött létre, majd szovjet minta alapján létrehozták a Magyar Néphadsereget. A korszak jellegzetességéből fakadóan az 1945 és 1956 között szolgáló tábornokok között jelentős különbségek figyelhetőek meg. Az első években még többségben voltak a Ludovika Akadémiát végzett komoly katonai tudású „régi” tisztek, majd a kommunista hatalomátvételt követően a szakmai tudás háttérbe szorult és csak az elvhűség számított. Így fordulhatott elő, hogy a pártvezetés péksegédből, szabóból, vasmunkásból vagy villamoskalauzból kreált tábornokokat…

Babucs Zoltán - Maruzs Roland - Ahol ​a hősök születnek
... ​az ezred minden tagja nevében ünnepélyesen ígérem, hogy dicső őseinkhez méltóan, bátran és hősiesen fogunk harcolni, és Eger város falai közé győztesen, dicsőségesen fogunk visszatérni. Közös küzdelmünkhöz Isten áldását kérem. Még egyszer köszönöm az ezred iránt megnyilatkoztatott őszinte szeretetet. Az Isten óvja és segítse Heves vármegye és Eger város hazafias, derék, becsületes polgárait. így hangzottak a frontra indulás előtt a 14-esek parancsnokának a később hősi halált halt, vitéz Mike József ezredesnek a szavai 1942. június 20-án, a Dobó (akkor Kossuth) téren. A kötet emléket kíván állítani azoknak a javarészt egri vagy heves megyei illetőségű honvédeknek, akik Eger háziezredében a 14. gyalogezredben harcoltak a második világháborúban. A könyvet 16 korabeli színes és mintegy 130 fekete-fehér fotó illusztrálja, több táblázat ábrázolja a gyalogság fegyverzeti és felszerelési viszonyait, valamint egykori térképvázlatokon lehet nyomon követni a harcok színhelyeit. Egyedi módon kerül bemutatásra az ezred tisztikara, több mint 200 tiszt katonai pályafutásának le- írásával. Mindezek mellett megtalálható a kötetben azon 14-es honvédek lajstroma, akik a különböző hadműveleti területeken haltak hősi halált.

Babucs Zoltán - Maruzs Roland - "Jász ​vitézek rajta, előre!"
Ez ​a kötet, amelyet az Olvasó kezében tart, a jászberényi kerékpáros, majd harckocsi zászlóalj teljes történetét mutatja be 1921-től kezdve, megismertetve a kerékpárosok és páncélosok mindennapjait, kapcsolatukat Jászberénnyel, valamint egyenruházatukat, fegyverzetüket és a harckocsi zászlóalj páncélos felszerelését. A II. világháborús események kapcsán az 1941-es hadjárat során tanúsított szereplésüket, majd az 1944-1945. évi magyarországi helytállásukat lehet nyomon követni, egészen a II. világégés végéig. A fejezetcímek is nagyon árulkodók, hisz már ezekből kiderül, hogy a kerékpáros, majd páncélos egység a háború minden fontosabb magyar vonatkozású eseményénél jelen volt, kezdve a felvidéki, majd erdélyi bevonulástól a szovjetek elleni támadóhadjáraton át Magyarország védelméig. Az egyes fejezeteknél több kiegészítő táblázatot is találhatunk, melyek a zászlóalj anyagi felszereltségét, részletes veszteségeit, illetve tisztjeinek névsorát tartalmazzák. Természetesen az alakulat történetének leírása során nagyobb hangsúlyt kapott a második világháborús eseményekben betöltött szerep bemutatása. A könyvből kiderül, hogy a zászlóalj (ill. részei) nem véletlenül volt ott minden fontos eseménynél, hisz megbízható, jól képzett katonákból állt, akik a fronton is megállták a helyüket. Jellemző azonban a magyar haderő lehetőségeire és anyagi feltételeire az a forrás, mely a jászberényi páncélosok 1941. évi tapasztalatait összegzi. Ebből kiderül, hogy a páncélos állomány nem felelt meg mindenben a kor követelményeinek, valamint a katonák felszerelése és ellátmánya is olykor elég hiányos volt. A háború során többször került sor a zászlóalj átszervezésére, illetve új eszközökkel való ellátására, de a problémákat nem sikerült maradéktalanul megoldani, hisz a háború utolsó éveiben már az utánpótlás biztosítása is komoly gondot okozott. Mindezek ellenére a magyar katonák a lehető legtöbbet hozták ki a rendelkezésre álló eszközökből, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a kiosztott kitüntetések és elismerések sora (erről szintén találhatunk táblázatot, felsorolást a műben). A könyv alaposságát mutatja az is, hogy a történeti leírás végén az alakulat által használt haditechnikáról is kapunk egy áttekintő leírást (Ansaldo, Toldi, Turán és Nimród páncélosok, Botond, Opel és Krupp teherautók ill. terepjárók), sõt még a katonák öltözetéről is olvashatunk egy rövid bemutatást. Összességében ez a könyv nagyon alaposan körüljárja a választott témát, felhasználva minden elérhető forrást. Olvasmányos stílusban emel ki az érdeklődőknek egy apró szeletet a második világháború történéseinek sorából. A hadtörténelem iránt érdeklődő minden olvasónk érdekes ismeretekkel gazdagodhat a könyv elolvasásával. A „JÁSZ VITÉZEK, RAJTA, ELŐRE”! című ezen kiadványt az 1921-től 1945-ig terjedő időszakban a jászberényi kerékpáros és harckocsi zászlóalj története, felszereltsége, hadműveletekben való részvétele és az alakulatot jellemző egyéb technikai és ellátmányi összetevők iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk.

Babucs Zoltán - Maruzs Roland - Szabó Péter - Légy ​győzelmek tanúja...
Ezredtörténeti ​sorozatunk újabb kötetét tartja kezében az Olvasó. A kötet emléket kíván állítani azoknak a - javarészt kecskeméti, valamint az egykori Bács-Bodrog, továbbá Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyei illetőségű - honvédeknek, akik Kecskemét házezredében, a 7. gyalogezredben szolgáltak és harcoltak a második világháborúban. A könyvből többek között megismerhetik az ezred helytállását a Don menti hadműveleti területen, 1943, januári kitörését a szovjet csapatok által körülzárt Osztrogozsszk városából, majd visszavonulásának viszontagságait. Mindezek mellett betekintést nyújt a békehelyőrségben eltöltött időszakra, az ezred és a város kapcsolatára, s nyomon követhető az 1944 őszi harca a Kárpátokban, valamint pótezredének magyarországi területen folytatott küzdelme. A könyvet mintegy 200 fotó illusztrálja, a gyalogság fegyverzetét és felszerelését több táblázat mutatja be, a korabeli térképvázlatokon pedig a harcok színhelyeivel ismerkedhet meg az Olvasó. Mindezek mellett megtalálható a kötetben azon 7. gyalogosezredbeli honvédek lajstroma is, akik a 2. hadsereg Don menti hídfőcsatáiban, az 1943. januári védelmi és utóvédharcokban, illetve a visszavonulás közben haltak hősi halált.

Illésfalvi Péter - Kovács Vilmos - Maruzs Roland - "Vitézségért"
A ​kiváló szerzőtrió elkészítette a tíz éve megjelent kötetük bővített, átdolgozott kiadását, amely tartalmazza a legújabb kutatási eredményeket és rengeteg új információval, archív fotóval, illetve dokumentummal bővült. A könyv annak a közel két tucat hősnek állít emléket, akik a „Magyar Tiszti Arany Vitézségi Érem”-mel lettek jutalmazva haditettükért. Többen közülük már csak hősi haláluk után érdemelték ki a II. világháború egyik legbecsesebb tiszti kitüntetését. A szerzők a rendelkezésre álló adatok alapján elkészítették a kitüntetettek életrajzát, haditettük leírását, amiért e magas kitüntetést kiérdemelték. Emellett három kitüntetett Magyar Tiszti Arany Vitézségi Érme is bemutatásra kerül! Kihagyhatatlan olvasmány azok számára, akik érdeklődnek a magyar hadtörténelem iránt. "Mert ők hősök voltak! Hősök, akik nem azért vállalták a sokszor lehetetlent, mert hősökké akartak válni, hanem azért mert ragaszkodtak az esküjükhöz. Az eskühöz, amely a Haza megvédésére kötelezte őket és számukra a Haza szent volt."

Kollekciók