Ajax-loader

Hajdu Péter könyvei a rukkolán


Hajdu Péter - Latin nyelvkönyv
Hajdan a humán gimnáziumokban nyolc éven át, heti öt-hat órában tanították a latin nyelvet - sikerrel és hatékonyan. Majd az európai kultúrának ezt az alapját évtizedekig félretették, elhanyagolták. Napjainkban - szerencsére - újra felismerve jelentőségét, egyre több középiskola tér vissza a hagyományokhoz, és vállalja a latintanítást, nyelvtudást és általános műveltséget adva egyszerre. Ezt a célt szolgálják hat- és nyolcosztályos gimnáziumok számára írott nyelvkönyv-család kötetei is.

Hajdu Péter - Csak ​egyet, de kétszer
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hajdu Péter - A ​magyarság kialakulásának előzményei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hajdu Péter - Tudás ​és elbeszélés
Két ​korai novelláskötetétől eltekintve Mikszáth Kálmánnak inkább csak a regényeit emlegetik. Pedig haláláig írt novellákat – nem is akármilyeneket. És korabeli népszerűségét talán politikai publicisztikájának köszönhette elsősorban. Az immáron több mint egy évtizede bekövetkezett fordulat a Mikszáth-olvasásban, amely szövegeinek frissességére, a jelen irodalom értés közegében termékeny párbeszéd-képességére hívja fel a figyelmet, mindeddig keveset foglalkozott az érett kisprózával. Hajdu Péter könyve arra tesz kísérletet, hogy ennek az újabb Mikszáth-értésnek a keretei között értelmezze kései novelláit, politikai cikkeit és irodalmi kritikáit.

Hajdu Péter - Már ​a régi görögök is
Hogy ​olvassunk ókori szövegeket? A klasszikus antikvitás irodalmához egyrészt évszázadok során felhalmozódott magyarázatok tartoznak, és ezek a magyarázatok önmagukban is érdekesek mint az európai kultúrtörténet dokumentumai, másrészt az olvasásnak leginkább akkor van értelme, ha közben saját korunk, a 21. század fontos elvi kérdéseit is fontolgatjuk. Az ókori irodalmat Hajdu Péter tanulmányai nem elszigetelt kultúrkincsként mutatják be, hanem beszélgetőpartnerként léptetik fel. Ha irodalomelméleti kérdésekről van szó, az ókori örökség úgy jelenhet meg, mint jelenünkben is ható, a történelem során folyamatosan átírt, és ma is átíródó hagyomány. Így az elemzések egyaránt szólnak az antik elméleti vagy epikus szövegek értelmezéséről és modern elméleti problémákról, az európai szemléletmódok kialakulásáról és jelenkori lehetőségeiről.

Hajdu Péter - Uráli ​népek
A ​mai finnugor és szamojéd népek germán, szláv, román és török népek közé ékelődve, szétszórtan élnek Európa közepén és keleti tájain, illetve Északnyugat-Szibériában. Az összefoglalóan urálinak nevezett nyelvcsaládnak szám szerint és kulturális teljesítményei alapján is legismertebb tagja a magyaron kívül a finn és az észt. E népek származásáról, történeti szerepéről, régi és mai kultúrájáról legközelebbi szomszédaik is meglehetősen tájékozatlanok, a távolabb élő, kisebb finnugor és szamojéd népekről pedig még a velük rokon finneknek és nekünk, magyaroknak sincsenek kellően megalapozott ismereteink. Az informálódás hiánya nyilván arra vezethető vissza, hogy a szélesebb közönségnek szánt összefoglaló tájékoztatás még nem született meg. Könyvünk ezt a mulasztást kívánja részben pótolni, az információ-átadás eszköze kíván lenni. Kötetünk célja az, hogy dokumentációs anyaggal illusztrált, tömör, modern, világos és tárgyilagos áttekintést adjon az uráli népek történetének alapvető problémáiról, művelődésük néhány jellegzetes megnyilvánulási formájáról. A kötetben szereplő tanulmányok szerzői ismert magyar és finn tudósok, akik több éves kutatómunkájuk eredményeit összegzik ezekben az írásokban, megismertetve az olvasót az uráli népek anyagi és szellemi kultúrájával, népművészetével, hiedelemvilágával, antropológiájával, a nyelvészet és régészet legújabb eredményeivel. A kötetet gazdag fotó- és ábraanyag illusztrálja.

Hajdu Péter - Az ​uráli nyelvészet alapkérdései
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hajdu Péter - Domokos Péter - Uráli ​nyelvrokonaink
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hajdu Péter - Irodalom, ​történet, titok, idegenség
A ​tanulmánykötet Hajdu Péter irodalomelméleti és összehasonlító irodalomtudományi írásait tartalmazza. Több szöveg foglalkozik az irdalomtörténet-írás elméleti problémáival, kitérve a legújabb irodalomtörténeti vállalkozásokra is. Az irodalomértés konvencióit vizsgáló és nagyobb ívű irodalomtörténeti folyamatokat tárgyaló szövegek példaanyaga az ókoritól a kortárs irodalomig terjed, de a legtöbb szó a 19. századról esik. A tárgyalt elméleti problémák egy része kevésbé kötődik konkrét társadalmi kontextushoz (mint az értelmezői közösségek, az elbeszélésciklus problémája vagy a történetiség és fikcionalitás viszonya), míg más kérdések kifejezetten összekapcsolódnak társadalomtörténeti folyamatokkal, mint az imagológiai problémák (a törökök, bosnyákok ábrázolása a magyar irodalomban) vagy az ókori irodalom szelektív recepciója és a magyar kulturális életben betöltött változó szerepe. A tanulmányok mintegy egyharmada itt jelenik meg először.

Hajdu Péter - Finnugor ​népek és nyelvek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hajdu Péter - Claudius ​Claudianus eposzai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hajdu Péter - Fejezetek ​a filozófiai gondolkodás történetéből
Sem ​a történelem, sem a filozófiatörténet folyamatossága nem ragadható meg csupán abban, hogy az események, illetve a gondolatok valahonnan valahová tartanak. Fontos ismerni a belső mechanizmust is, például azt, ahogy az újban mindig megtalálhatók a régi , a megelőző gyakorlatok, világlátások maradványai. A könyvben elsősorban a régi és az új kapcsolódásait szeretném felmutatni. Ehhez képest az, hogy egyes iskolákról, filozófusokról kialakított jelenlegi értelmezéseim mennyiben találkoznak az Olvasó jelenlegi felfogásával, csak harmadlagos fontosságúnak tűnik számomra. Életútjának előrehaladásával ki-ki megtapasztalja majd - ami engem illet, már múltidőben szólhatok erről - ,hogy az általunk megélt történelemrészlet, illetve a benne szerzett személyes tapasztalataink, élményeink függvényében miként változnak az egyes gondolkodók s műveik iránti vonzódásaink és ellenérzéseink. Az is érthetővé válik előbb vagy utóbb, miért határozzák meg a filozófiát mind tudományként, mind művészetként és még az élethez való sajátos egyéni, kritikai viszonyulásként is. Elég például Senecát, Augustinust vagy Nietzschét a különböző életszakaszainkban újraolvasnunk, hogy belássuk ennek az állításnak igazságát. De persze nemcsak filozófiai művekre érvényes ez, hanem szépirodalmi művekre, drámákra, filmekre is.

Hajdu Péter - Latin ​nyelvkönyv a nyolcosztályos gimnázium IV. osztálya számára
Hajdan ​a humán gimnáziumokban nyolc éven át, heti öt-hat órában tanították a latin nyelvet - sikerrel és hatékonyan. Majd az európai kultúrának ezt az alapját évtizedekig félretették, elhanyagolták. Napjainkban - szerencsére - újra felismerve jelentőségét, egyre több középiskola tér vissza a hagyományokhoz, és vállalja a latintanítást, nyelvtudást és általános műveltséget adva egyszerre. Ezt a célt szolgálják hat- és nyolcosztályos gimnáziumok számára írott nyelvkönyv-család kötetei is.

Szegedy-Maszák Mihály - Hajdu Péter - Romantika
A ​tanulmánykötet áttekintést ad a romantikával kapcsolatban olyan átfogó, ma leginkább aktuális kérdésekről, mint a romantikus világkép, a töredék mint beszédmód, a romantikus természetszemlélet, az irodalom és a társművészetek viszonya. Több tanulmány foglalkozik a német romantikus filozófiával, Novalis, Schelling és Humboldt munkásságával. A nemzetközi kutatás eredményeit hasznosító, korszerű megközelítések olvashatók a magyar romantika képviselőiről Vörösmartytól Kemény Zsigmondon, Czakón és Jókain át Mikszáthig.

Fehér Bence - Hajdu Péter - Latin ​nyelvkönyv a nyolcosztályos gimnázium II. osztálya számára
Hajdan ​a humán gimnáziumokban nyolc éven át, heti öt-hat órában tanították a latin nyelvet – sikerrel és hatékonyan. Majd az európai kultúrának ezt az alapját évtizedekig félretették, elhanyagolták. Napjainkban – szerencsére – újra felismerve jelentőségét, egyre több középiskola tér vissza a hagyományokhoz, és vállalja a latintanítást, nyelvtudást és általános műveltséget adva egyszerre. Ezt a célt szolgálja Fehér Bence hat- és nyolcosztályos gimnáziumok számára írott nyelvkönyv-családja.

Hajdu Péter - Pálinkás Jenő - Szász Gábor - Vámosi Zoltán - Az ​információs kor sajátosságai
Nyitott ​rendszerű képzés, távoktatás, oktatási segédlet - felsőoktatási tankönyv.

Kollekciók