Ajax-loader

Gábor Andor könyvei a rukkolán


Gábor Andor - Vacsora ​a Hotel Germániában
Gábor ​Andor a novellában is hű maradt ahhoz az irodalmi elvhez, mely jóformán minden írását a társadalmi élet és a történelem konkrét eseményeivel hozta összefüggésbe. Az életmű kitűnő elemzője, Diószegi András így ír a novellista Gábor Andor indulásáról és kibontakozásáról: "Mint ahogy költészetében, prózai munkásságban is van néhány figyelemre méltó dokumentuma 1905 körüli politikai radikalizmusának. Fegyelmezetten komponál, oroszosan sötéten látó novelláiban élesen körvonalaz szociális problémákat, és plasztikusan jellemez egyszerű, nyomorúságos körülmények között élő embereket... A háború éveiben írt novelláiban szentimentalizmustól ment, tiszta hangot üt meg. Az emigrációban Gábor Andor megteremti a realista novellának egy sajátságos, korszerű változatát, melynek leginkább reprezentáns darabjai A számla és a Vacsora a Hotel Germániában. Ezekben az író - elsők között az európai irodalomban - a fasizmus dehumanizáló hatását leplezi le. Pontos, aprólékosan dokumentált tényanyagot felhalmozva mutatja be a német koncentrációs táborok, börtönök életét, a rendőrségi módszereket, az egész korszak atmoszféráját. Azonban nem áll meg a bár igényes, de mégis egysíkú külső dokumentációnál. A két évtizeddel korábban kifejlesztett pszichológiai ábrázolásmódot mélyíti el, a lélektani módszerrel nemcsak jellemző típusokat, hanem differenciáltan egyénített emberi alakokat ábrázol. E korszakbeli írásaiban megrázó ábrázolást nyújt az elferdült emberi ösztönökről s a kegyetlen céltudatossággal tönkretett emberi lelkek szenvedéseiről. Emberábrázolása annyival inkább is megrázó, mert Gábor a lélektani mozzanatokat is pontosan, racionalisztikusan dokumentálja, lélekábrázolásától idegen minden homályosság, irracionális motiválás. Erős logikai érzékkel, a modern detektívregények logikus vonalvezetésére emlékeztetően követi nyomon a fasizmus gépezetének belső működését s teremt kapcsolatot a külső, fizikai, valamint a rejtett, lélektani motívumok között."

Gábor Andor - Doktor ​senki / Novellák
Doktor ​senki (regény, 1917) Novellák Meghalni jobb (1917) A csatatér árjegyzéke (1928) A búcsú (1934) A lépcső (1934) A tévedés (1935) A motorkerékpár (1935) Vacsora a Hotel Germániában (1936) Seregi József honvédtizedes története

Gábor Andor - Miréio - Roland ének és kisebb műfordítások II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gábor Andor - Összegyűjtött ​novellák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gábor Andor - Ahogy ​én látom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gábor Andor - Pesti ​sirámok
Pesti ​sirámok. A budapesti ember egy tipikus betegsége nyilatkozik meg Gábor Andor ily czimű könyvében. Semmiféle más város lakója nem szereti annyira szidni a maga városát, mint a budapesti. Mindig ideges és epés, siet akkor is, a mikor nincs sürgős dolga, úgy viselkedik, mintha csak épen ő érte volna az egész város, sehol sem tud sorára várni, pöröl minden apróságért. S mivel a városi életnek százféleképen hézagos berendezkedése lépten-nyomon okot ad bosszúságra, mivel a kínok épen rosz kedve van, okot a bosszúságra talál a napnak minden órájában, hát a város mindig tele van panaszkodással és zsörtölődéssel. Gábor Andor a budapesti panaszkodás tipikus, mondhatni örökbecsű tárgyait írja meg apró czikkekben, melyeket most könyvbe gyűjtött össze. Ügyes kis czikkecskék, egy könnyű fegyverzetű újságíró tollával írva, - az olvasó mindenütt talál bennük olyan dolgokat, a miben már maga is százszor elboszankodott. Bizonyára kelete is van a könyvnek, mert mindig szolgálatot tesz az embereknek, a ki helyettük és értük csöröl-pöröl.

Gábor Andor - Gábor ​Andor válogatott művei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gábor Andor - Bécsi ​levelek
Szubjektívek ​ezek az írások – egyik nagy erejük ez – szenvedélyesek, s az egyes szám első személy nem tolakodó hivalkodás, hanem velejárója, elengedhetetlen része a cikknek. Üres moralizálás nincs bennük; teli vannak gondolatokkal, sok-sok ember ráismerhetett e gondolatokból a magáéra. Mi kell ehhez? Sok minden. Elsősorban persze írástudás, tehetség, De ez nem lehet életismeret nélkül, az összefüggések ismerete nélkül, mert az írástudás ezek nélkül válik szócsépléssé, egyszerű stilisztikai feladattá, Az igazi írások – s éppen e műfaj leginkább – nem tűrik a szokványosat, a közhelyeket, a frázisszerűséget, a kölcsönvettet és az elkoptatottat. Az írás: a meglátás és a gondolkodás, az élet ismerete és a mérlegelés egyszerre. A tömörség: nem technikai, terjedelmi, hanem tartalmi-eszmei kérdés. És minden írásnál – de kiváltképp az ilyen szubjektív, személyes hangú műfajoknál – a legfontosabbak egyike.

Gábor Andor - Hét ​pillangó
Szép ​könyv, igazi regény kerül az olvasó kezébe, nagyon jól megírt, szép, szabályos regény és persze mindenek felett regénye az ifjúságnak, és a szerelemnek mindenekelőtt, és több mindháromnál: a Hét pillangóban Gábor Andor egy olyan világot búcsúztat el, amely minden fogyatéka, sebe, mélyen megbúvó - lehet: gyógyíthatatlan - baja dacára még egy megformált világ volt, egy cinikus, de még emberi érzeményekkel és évezredes mélységekben gyökerező kultúráival átitatott cinikus világ, amelyben a csibészségnek is megadták még a módját, amelyben a szélhámosságot is stílusosan űzték, egy olyan világtól búcsúzott e könyvben Gábor Andor, amely 1914-ben, azon a különös, különös nyár-éjszakán eltűnt végérvényesen.

Gábor Andor - Véres ​augusztus
Ugyanaz ​az olthatatlan szenvedély, magas hőfokú indulat fűti az író szavait, igazságért síkra szálló szarkazmusát, félelmetes vitakészségét, amelynek erejéről a híres "Bécsi levelek " is tanúskodnak. A "Véres augusztus" cikkei is könyörtelenül megsemmisítő, gyakran gúnyos képsorozatban leplezik le a Horthy-rendszer nyílt vagy keresztény-nemzeti szólamokkal álcázott szörnyűségeit: a különítményesek és vérbírák garázdálkodást, a soviniszta lélekfertőzést, a botrányos frankhamisítás részleteit - s kíméletlenül rámutatnak a már konszolidálódó úri rend, a mosakodó és parfümözködő ellenforradalom terrorisztikus lényegére is. Az író hol megrázó dokumentumok seregével, hol csalhatatlan okfejtéssel bizonyít és kiáltja világgá mindazt, ami ellen nem jelent védekezést semmiféle szemhunyás vagy borzongó humanizmus, és rendíthetetlenül hirdeti, sürgeti az egyetlen megoldást: a proletárforradalmat. A cikkek nagy része kötetben most jelenik meg először, s nemcsak megingathatatlan elvi állásfoglalásukkal, hanem találó szatírájukkal s igényes szellemiségükkel is a magasrendű, érdeklődésre mindig számot tartó publicisztikát képviselik irodalmunkban.

Gábor Andor - Doktor ​Senki
A ​szellemes, szatírikus regény főhőse Schenk I. János. A jó modorú, megnyerő fiatalember fizetéstelen szerkesztőségi gyakornokból laptulajdonos, képviselő, sőt született báró lesz, ilyen karriert még a "boldog békeidők" idilli éveiben is nehéz volt befutni. Vagy mégsem? Maupassant "Szépfiú"-jának pesti rokona - úgy is hívják: Szépember - hihetetlen szerencséjét rokonszenves jellegtelenségének és vonzó külsejének éppúgy köszönheti, mint a véleteleneknek. Hiszen Schenk véletlenül tanúja egy miniszter szerelmi légyottjának, véletlenül hagyja magát ezután megvásárolni, véletlenül lesz a miniszter kedvesének a barátja, s gyors politikai előrejutásában is véletlenül segíti keresztény mivolta. Az ötletes, mulatságos - és olykor szomorú - történet során megismerjük a ferencjózsefi kor közéletének számos színhelyét, a parlamentet és a budoárt is.

Gábor Andor - Szépasszony ​- Színművek
„Van ​egyénisége, mégpedig saját egyénisége, művelt, gondolkozó, intellektuális és csiszolt egyénisége, van finoman kárörvendő világszemlélete, elmésen rajtakapó emberismerete, tiszta, fürge és leleményes stílusa, s hézagtalan tanultságban megerősödött irodalmi tájékozódottsága. Ilyen írók írják Párizsban azokat az aranyos és mulatságos darabokat, melyekkel az úgynevezett kis színházak nem az utcaseprőket mulattatják, hanem a szerzőkhöz hasonlóan művelt, pallérozott és filozófus nagyvárosi embereket”, írta Ignotus Gábor Andorról. Ez a rendkívül sokoldalú, groteszken komikus és bámulatos nyelvi fantáziájú ember francia szakos egyetemi hallgatóként műfordításokkal kezdte, majd a nemrég százéves kabaré egyik legünnepeltebb és azóta is legtöbbször játszott szerzője lett, akinek Karinthy az Így írtok ti-t ajánlotta. Hihetetlenül termékeny volt, a teljesítménye a Színház és Divat 1916-os statisztikája szerint „napi átlagban 32 és háromnegyed óra munka” volt. Állítólag abban az évben megírta a Paliká-t, a Dollárpapá-t, a Szépasszony-t, lefordította a Csárdáskirálynő, a Csillagok bolondja, a Csokoládékatona szövegkönyvét, megírta a Mágnás Miska, a Gróf Rinaldó, az Aranyfácán verseit. Aztán amikor a kabaréból a színházba vezetett az útja, kiderült róla, hogy biztos kezű, éles szemű, sajátosan kesernyés humorú vígjátékíró. Most csaknem teljes drámai életművét veheti kezébe az ínyenc Olvasó. Talál benne képtelen személycserét, rafinált pénzügyi és szívügyi manővereket, ügyetlen hazatoppanásokat, s alighanem a legszomorúbb pezsgőzést, amelyet a magyar polgári színmű csak kínálni képes. Válogatta, a jegyzeteket és az utószót írta Győrei Zsolt.

Gábor Andor - Tarka ​rímek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gábor Andor - Összegyűjtött ​cikkek 1920-21 I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gábor Andor - Szokj ​le róla!
Gábor ​Andornak, a kitűnő publicistának, írónak és műfordítónak neve nem ismeretlen az olvasó előtt. A "Szokj le róla!" mintegy négy évtizedes humoros írói tevékenységből ad ízelítőt. A kötet nem filológiai célokra készült - a sorozat olvasóinak szórakozási igényeit tartotta elsősorban szem előtt. Az időrendet figyelembe vevő összeállítás műfajilag és tematikailag is változatos. Humoreszkek, szatírák, politikai pamflettek, ma is irodalmi kabarészínpadra kívánkozó villámtréfák, sanzonok és jelenetek váltakoznak a kötetben.

Kollekciók