Ajax-loader

Salamon Konrád könyvei a rukkolán


Salamon Konrád - Történelem ​IV.
A ​tankönyv által tárgyalt időszak: egyetemes és magyar történelem: az első világháború kezdetétől az 1990-es évek elejéig.

Salamon Konrád - Utak ​a Márciusi Front felé
A ​Márciusi Front a két világháború közti Magyarország történelmének talán legnagyobb hatású antifasiszta mozgalma. Salamon Konrád könyve azt vizsgálja, milyen politikai, szellemi és társadalmi előzményei voltak a Front létrejöttének, milyen utakon- buktatókon keresztül jutottak el a résztvevők a közös fellépés gondolatáig.

Salamon Konrád - Történelem A középiskolák 12. évfolyama számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Salamon Konrád - Geschichte ​IV.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Salamon Konrád - A ​Márciusi Front
A ​szerző 1937 elejétől, a mozgalom zászlóbontásától tárgyalja az eseményeket 1938 végéig, a Márciusi Front felbomlásáig. Elsősorban a Márciusi Front eseménytörténetére fordítja a figyelmet, de nem kerüli meg az események során felmerülő ideológiai kérdéseket sem. Bemutatja a népi írók mozgalmában rejlő politikai lehetőségeket, szól azokról a korabeli hivatalos magyar politika által támasztott akadályokról, amelyek e többre hivatott mozgalom kibontakozását megakadályozták.

Salamon Konrád - Kovács ​Imre forradalma
Kovács ​Imrének „minden személyes adottsága megvolt ahhoz, hogy jelentős politikus legyen: jó megjelenés, kellemes modor, kapcsolatteremtő képesség, szónoki és írói tehetség, műveltség, szorgalom, munkabírás, nyitottság, határozottság, gyors áttekintő-képesség, sőt még a tudományos elmélyülés készsége is. Abban a rövid időben, amíg politikusként tevékenykedhetett, nemcsak pártjának, de a korabeli magyar politikai életnek is egyik legnépszerűbb személyisége volt. Ugyanakkor mindenestől népképviselő, aki az Országházat szent helynek tekintette, aki a viták során nem kiabált közbe, aki a gondolat erejével igyekezett legelvakultabb ellenfeleit is szótértésre bírni”. Új kötetében Salamon Konrád a történész tárgyilagosságával és dokumentarista alapossággal tárja az olvasók elé Kovács Imre (1913–1980) parasztpárti politikus, író életútját, a népi mozgalomban játszott kiemelkedő szerepét, politikai pályáját, emigrációs tevékenységét, falukutatói-irodalmi munkásságát és személyes szféráját.

Salamon Konrád - Rendszerváltoztató ​újratemetés
"Május ​26-án az MSZMP Politikai Bizottsága hosszasan tárgyalta a temetés várható, számukra kellemetlen következményeinek, illetve azok elhárításának lehetőségét. Ennek során sajnálattal állapították meg, hogy az elhangzó beszédek cenzúrázására nincs lehetőségük, de ha e beszédeket nem tartanák megfelelőeknek, akkor az élő tévé közvetítést még megakadályozhatják. Ennek érdekében viszont előre meg kellene ismerni az elhangzó beszédeket. Nyers Rezső javaslata szerint informálisan meg kell szerezni azokat. Ha ezek a beszédek - mondta Nyers - Vásárhelyi Miklós kezébe jutnak, akkor ezeket megszerezhetjük, de ha nem, -akkor nem tudom, hogy hogy tudjuk megszerezni - ." 1989. június 16-án a nemzet mindazokra emlékezett, akik 1956 demokratikus forradalma és nemzeti szabadságharca során életüket adták a hazáért és a szabadságért. A Kádár-rendszer vége ekkor lett mindenki számára nyilvánvaló. Salamon Konrád érdekfeszítő tanulmánya mellett az akkor elhangzott búcsúbeszédeket is közöljük.

Mann Miklós - Párdányi Miklós - Salamon Konrád - Kalmár Árpád - A ​Német Szövetségi Köztársaság története
A ​Német Szövetségi Köztársaság ma a tőkés Nyugat-Európa vezető hatalma. Története korántsem azon a napon kezdődik, amikor megalakulását kikiáltották, hanem 1945-ben, a hitleri Harmadik Birodalom megsemmisulésével. A nyugati hatalmak minden eszközt felhasználtak arra, hogy minél előbb talpra segítsék az általuk megszállt övezetekban a nagytőkét. Maga az NSZK hosszú utat járt meg mind gazdaságilag, mind politikailag, amíg mai erős pozicióját kivívta. A nagyszabású amerikai támogatás nyomán kibontakozó gazdasági fellendülés hamar meghozta számára a „gazdasági óriás” státuszát, de egy egész korszaknak kellett eltelnie, míg szakított azzal a szélsőséges politikával, amelyet ma az adenaueri korszakkal, az egyedüli képviselet elvével és a hírhedt Hallstein-doktrínával szokás fémjelezni, míg az országban a belső tartalmi változások megérlelték egy reálisabb politikai irányvonal, a szociáldemokrata-liberális kormányzás megvalósításának, többek között a szocialista országokhoz fűződő kapcsolatok rendezésének feltételeit. A kötet szerzői végigkísérik az elmúlt több mint négy évtized eseményeit, feltárják a politika és a gzdaság kölcsönhatásának azokat a fő momentumait, amelyek döntően befolyásolták az NSZK politikai útját.

Salamon Konrád - A ​harmadik úton
Salamon ​Konrád tanulmánykötete a XX. század több fontos kérdését tárgyalja. Ennek során új és elgondolkodtató megállapításokat tesz az 1917-18-as orosz, valamint az 1918-19-es magyar eseményekkel kapcsolatban is. Mindenekelőtt arra hívja fel a figyelmet, hogy a bolsevikok, a kommunisták hatalomátvétele nem tekinthető forradalomnak, mert a forradalom a régi, részben zsarnoki rend megdöntése és a szabadság megteremtése. Ez történt az 1917. februári orosz, illetve az 1918-as magyar őszirózsás forradalomban. Az ezeket követő bolsevik, illetve kommunista hatalomátvételek viszont felszámolták a forradalmak után kibontakozó demokráciákat, és a helyükbe totális diktatúrákat vezettek be. Több tanulmány foglalkozik a népi-falukutató mozgalom történetével, eszmeiségével, kezdve a népiségnek, mint művészeteszménynek a témájával, folytatva Németh László minőségszocializmusával, s eljutva a Bibó István által részletesen tárgyalt harmadik út kérdéséhez. A sokszor felemlegetett "népi-urbánus" vita kapcsán a szerző rámutat arra, hogyha ezt a történetet -a különböző sanda magyarázatok helyett- a valóságnak megfelelően a nemzeti demokraták illetve a nemzeti demokraták illetve a radikális demokraták közti vitának tekintenék, akkor érthetővé válna a köztük lévő ellentét lényege.

Salamon Konrád - A ​csonka ország
Az ​első világháború és következményei. Az őszirózsás forradalom és az első köztársaság bukása. Vörösterror- fehérterror. Trianon és akiken átlépett a határ. A megcsonkított ország talpra áll. Viták a magyar jövőről. A második világháború. Több mint 300 színes fényképpel, rajzzal és térképpel.

Salamon Konrád - A ​magyar ezredforduló krónikája
Ez ​a könyv az 1989 őszén befejeződött Nemzeti Kerekasztal-tárgyalásoktól a 2009 júniusában tartott európai parlamenti választásig terjedő 20 év krónikája, amelynek során a kommunista rendszer megbuktatásával kivívott szabadság - a baloldali kormányok idején - rendszerváltássá silányult. Hazánk pedig a térség éllovasából annak sereghajtója lett. 1990 óta a jobboldal két, a baloldal három választást nyert. Miért döntöttek így a magyar szavazók? Mert a baloldali értelmiség, valamint a túlsúlyban lévő nyomtatott és sugárzott sajtója olyan egyoldalú tájékoztatást adott, aminek következtében a nép nem tudott reálisan dönteni. Ennek következtében hazánk sorsa 2002 után egyre reménytelenebbé vált, mert a baloldal az ismételten megszerzett hatalmat elsősorban önigazoló restaurációra használta. A könyvben egy gazdag melléklet is található, amely tartalmazza a legfontosabb időpontokat, statisztikai adatokat, az országgyűlések és kormányok összetételét, valamint a legmagasabb közjogi tisztségeket viselők hivatali idejét.

Salamon Konrád - Magyar ​történelem 1914-1990
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Salamon Konrád - Ez ​volt a magyar 20. század
A ​neves történész írásbeli dokumentumokkal illusztrált könyve objektív képet ad a 20.század magyar társadalmáról, valamint tudományos és művészeti életéről 1914-től 1990-ig. Mindenekelőtt arra keres választ, hogy mi volt a magyar megosztottság oka, miért nem tudott a nemzet a sorsdöntő pillanatokban egységesen cselekedni. A könyv feldolgozza az első világháborútól, a trianoni tragédiától kezdve - részsikereken és még több bukáson keresztül - a magyar nép 20. századi golgotáját, túllépve a mai divatos álobjektivitáson, és megnevezi azokat, akik felelőssé tehetők az ismert tragédiák bekövetkeztéért. A szerző külön érdeme, hogy bátran hozzányúl a rendszerváltás előtti időszakhoz is, és leszámol a Kádár-korszak iránt ma is élő nosztalgiával, a "gulyáskommunizmus" és a "legvidámabb barakk" illúziójával. Ugyanilyen tárgyilagossággal viszonyul a rendszerváltás időszakához is. 1989-1990 történetének kapcsán pl. bemutatja a rendszerváltó erők felfogása közti jelentős különbséget, ami egyes politikai csoportok hiszterizáló magatartása folytán máig tartósan kiélezett, a politikai cselekvést megbénító ellentétekhez vezetett. A közérthető stílusban megírt könyv a középiskolás kortól kezdve a történelem iránt érdeklődő "átlagember" számára nyújt biztos, tudományos és egyben olvasmányos eligazítást.

Salamon Konrád - Világtörténet
A ​kötet célja, hogy a történettudomány jelenlegi eredményeinek alapján egy kötetben foglalja össze az emberiség történetét a kezdetektől a XX. század végéig. A szerzők e hatalmas anyagot úgy próbálták tömöríteni, hogy az egyetemes történet minden fontos eseményével megismerkedhessenek az olvasók. Elsősorban a politikatörténet bemutatására törekedetek, mert ebből vonható le a legtöbb tanulság, de az egyes fejezetek bevezetőiben áttekintést adnak az adott korszak tudományáról, művészetéről, gazdaságáról, és az akkor élt emberek életmódjáról is. Részletes tartalomjegyzék, a név- és földrajzi mutató, valamint kronológia segíti az olvasót az eligazodásban.

Salamon Konrád - A ​harmadik út küzdelme - Népi mozgalom 1944-1987
Salamon ​Konrád évtizedek óta kutatja a magyar népi mozgalom történetét. Munkája a második világháború végétől kezdi tárgyalni a népi gondolat képviselőinek, a falukutató mozgalom nemzedékének küzdelmét a demokratikus Magyarország megteremtése érdekében. A népi gondolat politikai erővé válása, a baloldallal kialakított kapcsolata éppúgy hangsúlyt kap, mint a mozgalom erőfeszítései a kommunista előretörés megállítására. A szovjet megszállás és a kommunisták hatalomra kerülése nyilvánvalóan új helyzetet teremtett a harmadikutas politika hívei előtt A megváltozott erőviszonyok között más utakat kellett választaniuk a demokráciát, a valódi ön- igazgatást akaróknak. Az 1956-os forradalom szellemi előkészítésének fő irányvonalát is tulajdonképpen a harmadik út gondolata adta. Az ezt követő megtorlás és visszarendeződés, vala- mint a „puha diktatúrához" való alkalmazkodás és a népi mozgalomnak a rendszerváltozás előkészítésében játszott szerepének bemutatása zárja a kutatói alapossággal megírt, néhol új koncepciókat is felvető művet.

Salamon Konrád - A ​nemzeti önpusztítás
A ​könyv a 20. századi magyar történelem egyik legmozgalmasabb, ugyanakkor leginkább vitatott és vitatható, eseménydús időszakát tárja az olvasó elé. A szerző életszerűen érzékelteti a Monarchia összeomlását, az őszirózsás forradalmat, a proletárdiktatúrát, az ellenforradalmi korszak első éveit és a trianoni békediktátumot. Újszerűen tárgyalja az ország nemzeti tragédiájának okait, választ ad arra, hogy miért nem sikerült megakadályozni az első Magyar Köztársaság bukását. Alkalmazott módszere - az idézetek találó kiválasztása, a történeti folyamatok bemutatása - a könyvet élvezetessé, olvasmányossá teszi.

M. Kiss Sándor - Raffay Ernő - Salamon Konrád - Magyarország ​sorstragédiái a 20. században
A ​Magyarország sorstragédiái az Osztrák–Magyar Monarchia korszakától napjainkig tekinti át Magyarország történelmét. A Millennium-korabeli Magyarország, a Monarchia stabil, felfelé ívelő időszak előtt állott – erre utalt a pénzügyileg, gazdaságilag szilárd birodalom: az aranykorona Európa egyik legerősebb fizetőeszköze volt. A felszín alatt azonban ott lapult a megoldatlan nemzetiségi kérdés, aminek elmélyüléséhez hozzájárult az is, hogy a nyomor egymillió embert űzött külföldre – ennyi magyarral lettünk kevesebbek. Aztán a Monarchia darabjaira is hullott, jóval több darabra, mint kellett volna… Innen indul a könyv, hogy aztán a forradalmak, világháborúk, diktatúrák által sújtott ország sorsát M. Kiss Sándor, Raffay Ernő és Salamon Konrád beszélgetéseiből ismerhessük meg. Vélemények ütköznek, új nézőpontok merülnek fel, rejtett összefüggések szálai futnak össze. Könyvünket ajánljuk mindazoknak, akik a (közismert) történelmi tények hátterét is szeretnék megérteni, megismerni.

Salamon Konrád - Tizenkét ​nap szabadság, 1956
Salamon ​Konrád albuma izgalmas áttekintésben tárja elénk az 1956-os forradalom és szabadságharc történetét a forradalom kibontakozásától egészen a megtorlásig. A történeti eseményeket közérthetően átfogó kötetet mintegy 200 kép illusztrálja, köztük számos nyomtatásban korábban nem megjelent '56-os vonatkozású fotóval, így a könyv egyszerre tud kézikönyve és képes albuma lenni 1956 történetének.

Salamon Konrád - A ​harmadik út kísérlete
Könyvem ​megírásával az volt a célom, hogy a népi mozgalom kibontakozásának történetéről írt munkám folytatásaként feldolgozzam e mozgalom 1938-1944 közti történetét. Könyvemet a népi mozgalom szemszögéből írtam, felmutatva értékeit, de nem hallgatva el egyes csoportjainak durva hibáit sem...

Csorba Csaba - Estók János - Salamon Konrád - Magyarország ​képes története
A ​könyv 248 oldalán csaknem 700 képpel és térképpel ad színes összefoglalást történelmünkről és művelődésünkről, néppé alakulás évezredeitől napjainkig. A neves történész szerzők a legújabb kutatások eredményeit is ötvözve hiteles képet rajzolnak arról a népről, amely a Kárpát-medencében gyökeret verve, államot alapítva nemcsak átvette Európától,amit átvenni érdemes volt, hanem sajátos magyar szellemiségével gazdagította is a közös európai kultúrkincset.

Kollekciók