Ajax-loader

Vikár György könyvei a rukkolán


Linczényi Adorján - Radnai Béla - Vikár György - A ​szexuális élet zavarai
Tartalom: Előszó A ​nemi szervek anatómiája és élettana A férfi nemi szervek anatómiája A női nemi szervek anatómiája A nemi szervek működése A szexuális működések hormonális zavarai A szervi eredetű impotencia A potenciazavarok fajtái Fejlődési rendellenességek A nemi szervek betegségei A nemi betegségek okozta impotencia Az urológiai megbetegedésektől eredő impotencia gyógyítása Potenciazavarok a mindennapi orvosi gyakorlat tükrében A pszichés eredetű impotencia Az ösztönökről A nemi ösztön és az erogén zónák Lelki tényezők és a szexuális ösztön Mikor jelentkezik először a nemi ösztön? A nemi ösztön fejlődése kisgyerekkorban Az első érzelmi kapcsolatok szerepe Az én fejlődése. Mi a neurózis? Az ösztönlappangás kora és a serdülőkor Mi a libidofixáció és a regresszió? Milyen tünetekkel jelentkezik a potenciazavar? A potenciazavarok kezelésének újabb irányzatai A frigiditásról Az onániáról A homoszexualitásról Egyéb perverziókról Társadalom és szexualitás

Vikár György - A gyermekkori autizmus analitikus megvilágításban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vikár György - Válság, ​túlélés, kreativitás
A ​Szent Ágoston vallomásait, Ferenczi Sándor klinikai naplóját, a töprengő Hamlet alakját vagy éppen Szentkuthy Miklós ifjúkori regényét elemző pszichoanalitikus szerző arra keresi a választ: vajon mi a szerepe a kulturális modelleknek belső konfliktusaink keletkezésében és kimenetelében. "Valójában mindegyik tanulmány élettörténeti krízisek pszichés történéseit igyekszik feltárni a lélekelemzés eszközeivel" - írja a szerző.

Vikár György - Gyógyítás ​és öngyógyítás
Az ​ún. "Budapesti Iskola" mai élgárdájának egyik kiemelkedő analitikusa nemcsak a gyakorlatban, hanem az érdeklődő laikusok számára is világosan, érthetően - elméletben is kamatoztatja azt a szakmai tudást és "együttérző fantáziát", amelyet hosszú gyakorlata után alkotó módon továbbfejlesztett. Tanulmányai a legkülönbözőbb témakörökben - például a gyermekkori gyász kérdései, a freudi álomfejtés modern megközelítése vagy Thomas Mann egyik novellájának analízise - egyetlen fontos kérdés köré csoportosulnak: hogyan dolgozza föl az emberi psziché az őt ért ingereket, illetve megrázkódtatásokat, hogyan, milyen munkamódokkal éri el, hogy orvosi, pszichológiai segítséggel - de néha anélkül is - képes túljutni a traumák okozta mélypontokon, és megőrizni, helyreállítani, sőt bizonyos esetekben tovább is fejleszteni személyiségét, énje integritását. A munka egyaránt érdekes azok számára, akik a mélylélektan mai eredményei felől szeretnének tájékozódni, azokéra, akiket az esetleírások, elemzések kötnek le inkább, vagy önismeretüket fejlesztenék.

Vikár György - Az ​emlékezés ösvényein
Lélekbúvárként ​is mindig izgatott a történelem és az egyéni lelki fejlődés összefüggése, a belső függetlenség lehetősége. Fordított előjellel utalva Shakespeare-re: meggyőződésem, hogy az ember nem csak "az idő bohóca": a külvilág eseményei, korának traumái formálják, de törekvése, hogy a maga törvényei szerint építkezzék, végigkíséri őt. Saját belső élményvilágom tükrében megkíséreltem felvázolni egy nemzedék indulásának történetét, azét a nemzedékét, melynek sorsa olyannyira meghatározott, egyszersmind meghatározó is volt az elmúlt évtizedek magyar történelmében. Ellenpontként nyomon követhető a háttérben az emlékezet élete, titokzatos működése, sajátos játéka, amint egyazon élményeket az idő különböző metszeteiben más és más színben mutat meg. Talán "ő" e könyv igazi főszereplője. Vikár György

Popper Péter - Paneth Gábor - Vikár György - Erényi Tibor - Freud, ​avagy a modern individuum felfedezése
A ​20. század eszméinek és a század történelme alakítóinak szentelt előadás-sorozat Sigmund Freud alakja és műve köré csoportosítja anyagát most megjelenő második kötetében. A tanulmányok szerzői Freudot mint a Nyugat kultúrájának egyik kimagasló személyiségét ábrázolják: olyan tudósként, aki - a tudomány, a pszichoanalízis eszközeivel - az emberi lélek eladdig szinte ismeretlen tartományát tárta fel, ráirányítva ezzel a figyelmet az egyén szabadságának fontos alkotóelemére. Freud a tudattalan felfedezésével elsősorban is az egészséges embert akarta hozzájuttatni mélyebb önismerethez és ezen keresztül a külvilág alaposabb értelmezéséhez, ezzel járulva hozzá leginkább a 20. századi új emberkép kialakulásához. A kötet írásai (Popper Péter címadó dolgozatán túl) foglalkoznak a pszichoanalízis tudománytörténeti gyökereivel (Paneth Gábor), a pszichoanalitikus látásmód nyomán átformálódó emberképpel (Vikár György) és a freudi felfedezést alakító társadalmi-politikai miliővel (Erényi Tibor). A Philoktétész alakjának 20. századi irodalmi felbukkanását elemző írás pedig mintegy működésében mutatja be az addig elmondottakat. Ily módon a kötet több oldalról is megvilágítja, hogy miközben a világ vitázik Freuddal és Freudról, a nevéhez fűződő áttörő felfedezés áthatotta századunk gondolkodását, a pszichoanalitikus látásmód mély nyomokat hagyott a pszichológia mellett valamennyi társadalomtudományon, az irodalmi alkotásokon, az irodalomtudományon, beivódott az esztétikai elemzésekbe és hatással volt a politikai gondolkozásra is: hatása messze túlmutat a 20. századon.

Vikár György - Az ​ifjúkor válságai
"Az ​ifjúság emléke a legtöbb emberben nosztalgiát kelt valamilyen elveszett boldogság után. Holott ennek az életkornak a kutatója ismételten nehéz problémákkal, gyötrõ küzdelmekkel, keserû szenvedésekkel találkozik. Felnõttek kamaszkori emlékeit hallgatva kiderül, hogy jól vissza tudják idézni ennek az idõszaknak az eseményeit, de szinte képtelenek akkori érzelmi állapotukat újraélni." Az ifjúkorról tudós szinten, ám közérthetõ stílusban keveset olvashatunk. A szerzõ, a serdülõterápiák híres mûvelõje több évtizedes tapasztalatára támaszkodva írta-írhatta meg hiánypótló mûvét. Az új kiadást két frissebb munka zárja: az ígért tanulmány, valamint a témához immáron szépíróként közelítõ szakember lírikus hangvételû, mûves prózába foglalt esszéje.

Kollekciók