Ajax-loader

Mihail Sadoveanu könyvei a rukkolán


Mihail Sadoveanu - Virágöböl
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mihail Sadoveanu - A ​nyestfiak
Mihail ​Sadoveanu történelmi regényei közül a legjelentősebb A Nyestfiak. 1935-ben adta ki a trilógia első kötetét, 1943-ban a harmadikat. A romantikus kalandokban bővelkedő, keletiesen pazar költőiségű regény a nagy moldvai fejedelem, Stefan cel Mare korát és alakját ábrázolja. A moldvai fejedelemség Stefan cel Mare idejében élte fénykorát: a csaknem ötven esztendeig (1457-1504) uralkodó Stefan kiépíti a fejedelmi hatalmat, nagymértékben függetleníti magát Mátyás királytól és a lengyel királyságtól, és élethalálharcot vív a terjeszkedő török hatalom ellen. Ennek a szinte folytonos háborúnak egyik történelmi jelentőségű állomása volt a regényben festői színekkel megírt, a moldvai Vaslui térségében megvívott győzelmes ütközet (1475).

Mihail Sadoveanu - Moldvai Szél
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mihail Sadoveanu - Hanu ​Ancutei
Mihail ​Sadoveanu rămâne în literatura română un scriitor însemnat cu o operă vastă în care tematica abordată este variată, pornind de la istorie, roman mitic, până la problematica socială. Mihail Sadoveanu, la fel ca Mihai Eminescu în poezie, propune în operele sale („Fraţii Jderi”, „Zodia cancerului”, „Creanga de aur”) un loc unde lumea nu este cotropită de legile civilizaţiei industriale. Opera sa, „Hanu-Ancutei” rămâne o memorabilă demonstraţie naratologică. Reprezentativă pentru specia literară a povestirii în literatura română, scurta culegere de povestiri a lui Sadoveanu apărută în anul 1928 conţine nouă povestiri, reprezintă o trecerea spre perioada de maturitate a scriitorului, spre etapa marilor cărţi sadoveniene şi stă sub semnul construirii unui univers mitic şi fabulos.

Mihail Sadoveanu - Válogatott ​művek I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mihail Sadoveanu - Povestiri ​şi nuvele
Stilul ​inflorat, umorul subtil, horbota discretă a tainei, învăluind încă şi mai accentuat realitatea, reflexivitatea profundă, sensul nu o dată emblematic al faptelor, ce se lasă anevoie descifrat, sînt doar cîteva din notele imprimate de autor naraţiunilor sale de maturitate, în tentativa de esenţializare a povestirii si de înălţare a ei "dincolo de gluma şi anecdota" literaturii de tip occidental. Relevîndu-le, nu putem să nu observăm, implicit, strădania autorului de a-şi cizela, pînă în ultima clipă în vieţii, arta narativă şi de a o pune mereu de acord cu sensul gîndirii şi viziunii sale asupra lumii şi vieţii." I. Oprişan

Mihail Sadoveanu - Perzsa ​díván
Életszemléletében ​Sadoveanu gyakran amolyan erkölcsbírónak tetszik. Egy-egy dolog jelentőségét Creanga úgy domborítja ki, hogy közmondást, népi szólásmondást iktat a történet előadásába. Sadoveanunál nem találunk esetre kész közmondásokat, hanem mosolyvillanásokkal kísért velős mondásokat és személyes megjegyzéseket. Idősebb korára a szerző elmélkedő kedve gyarapodott, s a Perzsa dívánt egyik kedvenc könyvének tekintette. Százakra menő szentenciái és aforizmái (csupán ezekből is összeállhatna egy kis illemkódex) mint viruló mezei virágok ragyognak. Nincs az a román író, aki szembetűnőbb emléket állított volna a bölcsességnek. Constantin Ciopraga (Mihail Sadoveanu, 1966)

Mihail Sadoveanu - Inasévek
Mihail ​Sadoveanu legfontosabb önéletrajzi írása, az Inasévek (1944), egyik legérdekesebb könyve is. Nem regény, de annak tekinthető, mert bizonyos értelemben cselekménye is van. Az író művészi fejlődését bontogatja az ifjúkor eseményeinek és élményeinek tükrében. A pascani-i gyermekkor, a falticeni-i gimnáziumi évek után életének döntő jelentőségű korszaka volt az iasi-i Nemzeti Líceumban töltött idő: ekkor kezdődött el ízlésének, műveltségének, sőt írói egyéniségének a kialakulása - kitűnő oktatók keze alatt, jó barátok társaságában. Ezek az esztendők jegyezték el egész életére az egykori moldvai székvárossal, a román művelődés bölcsőjével, a moldvai szellemi élet eredeti és mozgalmas központjával, amelyről rajongó szavakkal ír. Következtek a katonaévek, amelyek szintén maradandó nyomot hagytak műveiben, majd az első irodalmi élmények Bukarestben, az ország fővárosában, ahová St. O. Iosif, a Samenatorul szerkesztője hívta meg. Barátságuk története a könyv legszebb lapjaink elevenedik meg; de Sadoveanu színes, mozgalmas arcképcsarnokot kínál a századforduló irodalmi életének fontosabb vagy kevésbé fontos, ám eredeti, mulatságos vagy tragikus alakjairól is.

Mihail Sadoveanu - Kisvárosi ​csend
Mihail ​Sadoveanut nevezték a legnagyobb román elbeszélőnek, a nagy mesélőnek, az emberi lélek avatott ismerőjének. Megannyi megtisztelő, méltató szóval köszöntötték művészetét. Sadoveanu azonban elsősorban az olvasóké, azoké, akiket regényei, elbeszélései, a képzelet, a múlt, a színes történetek világába röpít. Műveinek hősei szegényeket pártfogoló, igazságosztó betyárok, vad havasokban élő vadászok, favágók, a nádasok és lápos tavak halászai, a régmúlt harcainak hős katonái. Egyszerű emberek sorsa, szerelme, harca elevenedik meg e könyv lapjain, a lélegzetelállítóan izgalmas történetekben.

Mihail Sadoveanu - Örvény ​felett
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mihail Sadoveanu - Margaretta ​kisasszony / Haia sanis
A ​huszadik századi román irodalom klasszikusának e két rövid írását, amelyeket Csiki László avatott tolmácsolásában vehet kezébe a magyar olvasó, a szerző és a román irodalom legszebb prózai alkotásai közt tartja számon az irodalomtörténet. A századelő vidéki román kisvárosainak világát idézik e művek, azt a fülledt és nyomasztó levegőjű, unalomba és közönybe fulladt világot, amelyben úgymond "nem történik semmi", a parlagiság iszapjában minden mozdulatlan, ám a felszín alatt ártó indulatok izzanak, feszülő drámák pattannak ki. Ilyen a megejtően szép zsidó leány, Haia Sanis vagy Margareta kisasszony szomorú szerelmi históriája is, amelyet őszinte együttérzéssel és nagy művészi megjelenítő erővel tár elénk a nagy román elbeszélő.

Mihail Sadoveanu - Mitrea ​Cocor útja
A ​Béke Világtanács Béke Aranyérmével és a Román Népköztársaság 1949. évi Állami Díjával kitüntetett regény.

Mihail Sadoveanu - Jött ​egy malom a Szereten
A ​nemesség hanyatlása, elkerülhetetlen alkonya, a polgári átalakulásoktól és újításoktól mozgalmas társadalmi kontextusba ágyazva állandó téma szinte mindenik századfordulón alkotó román - és nemcsak román - író művében. A kilátástalanság tudatának drámaisága, anarchikus kórtünetek vagy bizonyosfajta belenyugvás, tehát egy adott kritikus pillanatban a végleges bukás tudatában való vonaglás, az arisztokráciának mint osztálynak lassú, fokozatos halódása és degenerálódási folyamatának természetes és elkerülhetetlen következménye - mind ez nem maradhatott közömbös a kor gyorsütemű társadalmi átalakulásaira figyelő írók számára; egy alapjaiban megingott társadalom jellemzőiben a leghálásabb, leggazdagabb témát vélték felismerni.

Mihail Sadoveanu - Lehunyt ​szemmel
Mihail ​Sadoveanu (1880-1961) a XX. századi román elbeszélő próza legnagyobb egyénisége. Első írásaival 1904-ben jelentkezik. 1915 és 1942 között sorra jelennek meg fő művei: A parasztkapitány, Ankuca fogadója, A balta, a Nyestfiak stb. 1952-ben készült el történelmi regénye a Nicoara Potcoava. Közkedvelt olvasmány a gyermekek körében: Virágöböl, A bűvös erdő, az Inasévek, valamint novellái, elbeszélései nagyobb hányada.

Mihail Sadoveanu - A ​balta
...Bizonyára ​nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogy Sadoveanu egyik legmardandóbb értékű írása: A balta (1930) Szerkezete, tömör cselekménye és konfliktusának robbanásszerű ábrázolása miatt műfajilag inkább hosszú elbeszélésnek lehet tekinteni... A balta hősei, akikben az író felejthetetlen művészettel testesítette meg a moldvai nép (és minden nép) tulajdonságait: a becsület- és igazságérzést, az emberi együttélés alapvető törvényeinek tiszteletét, a jóságot, a vendégszeretetet, de a bátorságot és a kitartást is, ha erre szükség van. A balta hősnőjének, amikor elindult viszontagságos útjára, hogy megkeresse eltűnt férjét...nincs szüksége prefektusi segédletre, nem is bízik ebben, hanem nélküle, sőt ezt majdnem kijátszva keresi meg a maga igazságát... (Lőrincze László)

Mihail Sadoveanu - A ​balta / Kisvárosi csend
A ​balta, Mihail Sadoveanunak talán a legköltőibb regénye, a csodálatos román halálballada, A bárányka költői világából sarjadt, annak mintegy folytatása. Egy elszigetelt emberi közösség életét tárja az olvasó elé, a tegnap havasi pásztorvilágát, melynek külön törvényei vannak, szigorú, kérlelhetetlen törvények, ősi, nemesi erkölcsök és éppily ősi babonák és hiedelmek. A torokszorítóan szép történetben Sadoveanu nem csupán a népköltészetet emelte méltóan magas rangra, de elérte nyelvteremtő művészete legmagasabb csúcsát is. Mihail Sadoveanut nevezték a legnagyobb román elbeszélőnek, a nagy mesélőnek, az emberi lélek avatott ismerőjének. Megannyi megtisztelő, méltó szóval köszöntötték művészetét. Sadoveanu elsősorban az olvasóké, azoké akiket regényei, elbeszélései, a képzelet, a múlt, a színes történetek világába röpít. Műveinek hősei szegényeket pártfogoló, igazságosztó betyárok, vad havasokban élő vadászok, favágók, a nádasok és lápos tavak halászai, a régmúlt harcainak hős katonái. Egyszerű emberek sorsa, szerelme, harca elevenedik meg e könyv lapjain, a lélegzetállítóan izgalmas történetekben.

Mihail Sadoveanu - Baltagul
"Baltagul ​este, prin repeziciune şi desăvârşit echilibru al expresiei, una din cele mai bune scrieri ale lui Sadoveanu." (George Călinescu, "_Istoria literaturii române de la origini până în prezent_") "Cartea sadoveniană conservă, dincolo de eşecul vieţii, valorile supreme ale fiinţei umane. Nu moare odată cu civilizaţiilea succesive, bucurându-se de şansa unei intemporalităţi pururi senine. Reflectând o experienţă schimbătoare, este ea, nealterabilă? Pare a coborâ periodic din cerul ei imaginar ca să dea vieţii o lecţie. Se raportează la viaţă, ca o morală, ca o filosofie, ca un cod al frumuseţii. A fost gândită şi scrisă odată pentru totdeauna. Poate fi imitată, nu creată din nou. Conţine un adevăr etern." (Nicolae Manolescu, "_Sriitori români_", Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1978)

Mihail Sadoveanu - Medveszem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.