Ajax-loader

Visky András könyvei a rukkolán


Missing--book
elérhető
0

Visky András - Aranylevél
Minden hónapra egy vers

Visky András - A ​különbözőség vidékén
Írás ​és alkotó, szöveg és ember, mű és személy a színházban, de pontosabb, ha azt írjuk: a színházi formában legalábbis, amely az átváltozó azonosulász, a transz-formát és a transz-szubsztanciát tekinti a műalkotás egyedüli legitim létmódjának, és ebből következően nem hajlandó a világért sem játszóra és nézőre, íróra és olvasóra, műre és befogadóra osztani a teret. A színházi olvasási mód - nevezzük így a máskor már szóba hozott módszarünket - a szövegre mint előadhatóra tekint. Előadható: megjeleníthető? az emberi mivolt (a test - ha ez így önmagában egyáltalán jelent valamit) 'anyagában' megmutatható.l Megcselekedhető, sőt: megélhető.

Visky András - Megváltozhat-e ​egy ember
Amikor ​a műtárgy belépésre hív meg, önmaga megszüntetésére törekszik. Arra vesz rá, amit a legkevésbé szeretnénk, hogy befogadva őt, mi magunk is befogadtassunk, és ettől a pillanattól kezdve magunkat már a befogadás és befogadottság eseményében szemléljük, és nem különállóan ettől. Ez a szituáció esszenciálisan a privát epifániával rokon. Tűzforró érzés, tűzforró vagy jéghideg, de, ha valódi műalkotással van dolgunk, semmiképpen sem langymeleg.

Visky András - Tirami ​sú - Két monológ / Tanger
Bernadett, ​a _Megöltem az anyámat_ főhőse, elhatározza, hogy felkutatja gyökereit, hiszen, mivel árvaházakban nőtt fel, önazonossága legalapvetőbb kérdéseire sem ismeri a választ. Olykor megrázó, olykor meg humoros történetekből ismerjük meg e különös életutat. A Fekete Zsolt gyönyörű gyermekportréival illusztrált könyv tartalmazza a már több országban és nyelven előadott nagysikerű _Júlia_ című monológot is.

Visky András - Hóbagoly
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Visky András - A ​szökés
A ​szerző három drámáját gyűjtötte egybe a kötetében. Tekintettel a művek változatos színpadi bemutatóira, a könyv nem pusztán drámákat ad közre, sokkal inkább az előadásokat kívánja az olvasás terében életre hívni. Ezt szolgálják az illusztrációk, amelyek - a Tanítványok esetében - több előadás (debreceni, kolozsvári és amerikai) fotóiból kerülnek ki, így önmagában is támpontot nyújtanak a színpadi értelmezések sokféleségéhez.

Visky András - Júlia
Visky ​András drámájában az erdélyi magyarság közelmúltja tárul fel egy asszony monológjában. Hét gyermek, bebörtönzött férj, kitelepítés... A költői szöveg elevenen izzik a történelem száraz tényeivel szemben. A darab díjat nyert a Magyar Rádió hangjátékpályázatán. A Júliát 2002-ben a Thália Színház és a Kolozsvári Magyar Színház közös produkcióként vitte színre Szilágyi Enikővel. A kötetet az előadás felkavaró képei illusztrálják.

Visky András - Nevezd ​csak szeretetnek
Egyetlen ​könyvet ismerek behatóan, azaz mindennel együtt, ami és aki vagyok: a Bibliát. Szilánkos töredékek és nagy ívű elbeszélések, istentelen családtörténetek és sötét szerelmek: egy cenzúrázatlan, véres és boldog megváltástörténet dokumentuma, aminek már a gyermekkoromban saját jogú szereplőjévé lettem. Esténként, fogságunk éveiben anyám nyitotta meg a könyvet, és a petróleumlámpa ugráló lángjánál felolvasta a napi szakaszt, én meg minden szavát értettem. Egyiptom, igen, itt élünk most, a szolgaság házában. A Vörös-tenger pedig, igen, a szétterülő Duna kiismerhetetlen deltája. Apám meg, ez a szép tekintetű Mózes, akit én nem ismertem, majd eljön, és kivezet bennünket innen, most még a magányos csipkebokor lángra lobbanását és a tűzből beszélő Mindenható rejtélyes utasításait várja, egy kietlen és puszta börtöncellában, valahol. És úgy lőn minden, tökéletesen, az Írás szerint. De utána újabb, ismeretlen egyiptomok és némaságba burkolózott csipkebokrok állták el az utat, és még csak nem is odakünn. Megnyitom, elolvasom, hangos szóval, a napi szakaszt. És írom, tovább, az egyetlen könyvet. Visky András

Visky András - Reggeli ​csendesség
Ahogy ​a hiábavalóság ősi könyve - a Prédikátoré - botrány volt mindig, ugyanúgy nem könnyű azok mellé szegődni, akik szembenéztek a "hiábavalóval", és vállalták, hogy megküzdenek a hitelességért. A confessio-irodalom gazdag hagyományából merítő szerzőt többek között Origenész, Nazianoszi Szent Gergely, Szent Ágoston, Kálvin, Buber, Kafka és Pilinszky kíséri el ezen az úton. Személyes hangvételű elmélkedéseiben a hit és az álhit, a mester és a tanítvány, a szegény és a gazdag, a próféta és a hatalom, a személy és a tömeg, a szenvedés és az öröm kérdéseit veti fel - a szavak mérhetetlen törékenységének tudatában. Reggeli csendesség: a megtorpanás, megilletődés ideje, "a való és a hiábavaló egymásnak szegülése". Mondattól mondatig hosszú út vezet: belső terek, "csendességek" képződnek a szövegben. Az író itt mint szemlélődő van jelen, s ahol az olvasó egyedül marad, ott az ő egyedüllétében osztozik. Ám aki nem riad vissza a magáramaradástól, annak életében megteremtődik a csönd tere, a mindenkori várakozásé. _A test lámpása a szem - de vajon a léleké is? Ha látunk, akkor nem tévedünk el? Elég, ha nem látunk, és folyvást tévedezve, boldogok vagyunk és megérkezünk? Elég, elég nekünk._

Visky András - Hullócsillag, ​Habakukk
"Ez ​a nevem, eltaláltad, S azt is, hogy pásztor vagyok: Fehér frakkban és sisakban A tejúton ballagok, Bivaly-ború, bárányfelhő Mögöttem jő, poroszkál, És eközben a szívemben Ötszáz versláb motoszkál."

Visky András - Gyáva ​embert szeretsz
A ​könyvek alcímet viselő kötet verseket, prózaverseket tartalmaz. Az alaki változatosság, az imaforma, a témává tett betű és hang jellemzi ezeket a darabokat. A szakrális átnyúlik a személyesbe, majd az irány megfordul, és az egyén története válik biblikussá. A két világ nem csupán egymás hangján szólal meg, hanem egymásba is íródik. Az apa-anya, test-lélek, szerelem-halál drámai párjai, a haszid- és zsoltárparafrázisok erősítik a kötet jelenbeöl-tött archaikus tragikusságát. A szövegek mégis intim, indulattal teli hangon szólaltatják meg az elmúlás, a meg-váltódás gondolatát.

Moldvay Katalin - Kovács András Ferenc - Selyem Zsuzsa - Láng Zsolt - Salat Levente - Visky András - Kié ​Erdély? / Wem gehört Siebenbürgen?
Kovács ​András Ferenc, Láng Zsolt, Salat Levente, Selyem Zsuzsa és Visky András szövegei a játékosság, a végiggondoltság és a szentség felől kérdeznek rá a köztudatban rögzült Erdély-képre. Ezekkel az írásokkal lehet vitatkozni, lehet egyetérteni, lehet felháborodni miattuk és rajongani értük, de figyelmen kívül nem hagyhatók. Aki megdöbben egyes bekezdések-gondolatok merészségén, az gondolja meg, hogy éppen Makkai Sándor, a sokak számára emblematikussá és útmutatóvá vált Nem lehet című cikk szerzője harcolt Széchenyi szobra ellen – nyilván nem a rombolás, hanem a megértés kedvéért. Most már a Makkai szobrát is meg kellene értenünk. (Litera.hu)

Berszán István - Visky András - Szentvidám ​karácsony
E ​kötet két karácsonyi színjátékot bocsát az Olvasók elé: Berszán István Szentvidám karácsony című bábjátékát és Visky András Ajándéknap című karácsonyi maszkos misztériumát. Angelus, az Ajándéknap "főszereplője", az elmaradhatatlan angyal, sommásan fejezi ki a füzetecske szándékát és létjogosultságát: eljuttatni a játék révén olvasóit "az igazi karácsonyhoz"

Visky András - Partraszállás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók