Ajax-loader

Aradi Nóra könyvei a rukkolán


Aradi Nóra - Gustave ​Courbet
"Nehéz ​leírni olyan jelzőt, hogy Courbet zseniális festő volt, pedig ez igaz. És ezt a kortársak is tudták, érezték. Miért pazaroltak volna rá annyi ócsárlást, miért aggódtak volna egész alakos polgárai, parasztjai, robusztus aktjai miatt? Miért láttak volna veszélyhelyzetet almás csendéleteiben, ha nem érezték volna meg mind e kezdeményezéseknek kvalitását, roppant festői erejét?" - írja Aradi Nóra a 19. század nagy francia festőjét bemutató monográfiájában. A Szemtől szemben sorozat legújabb kötete nemcsak a pályaképet vázolja fel a korabeli dokumentumok alapján, hanem új szempontokat is ad a múlt századi realizmus értékeléséhez.

Aradi Nóra - Koszta 1861-1949
Koszta József az Alföld leghivatalosabb megörökítői közé tartozik. Képein a szegényparasztság életét eleveníti meg, nem életképszerű mesélő képpel, hanem szűkszavú drámai sűrítéssel. Életét és munkásságát Aradi Nóra tanulmánya ismerteti. A könyvet 55 kép, közöttük 6 színes nyomat illusztrálja.

Aradi Nóra - Fónyi
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Aradi Nóra - Ernyey Gyula - Rényi András - Bonta János - Neuberger Róbert - A ​realizmus a képzőművészetekben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Aradi Nóra - Koszta
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Aradi Nóra - Fónyi
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Aradi Nóra - Fényes ​Adolf
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Aradi Nóra - Száz ​kép a magyar történelemből
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Aradi Nóra - Plein-air ​festészet a magyar művészetben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Aradi Nóra - Szurcsik ​János
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Aradi Nóra - Fukász György - Művészet ​és technika
A ​tudományos-tecnikai forradalom támasztotta esztétikai, művészetelméleti kérdések vizsgálatára vállalkozott Aradi Nóra és Fukász György a hazai szakirodalomban először. A tecnikai fejlődés vizsgálatában a két szélsőséget állítják a középpontba: a technikát művészetpusztító démonnak feltüntető romantikus technikaszemlélet, és a tecnikát istenítő művészetelmélet hamis végletét. Három fejezetben elvi kérdéseket fejtegetnek, és a művészet egészét vizsgáják a tudományos-technikai forradalom szemszögéből, majd három művészeti ág - zene, képzőművészet, film - és a technika viszonyát elemzik. Végkövetkeztetésük, hogy a technika forradalmasodása a jelenkor művészete számára nem "áldás" és nem "átok", hanem egy elvileg új helyzetből fakadó új lehetőség, melyet a humanista művészet a társadalmi és művészeti haladás érdekében használhat fel.

Aradi Nóra - Réti ​István 1872-1945
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Aradi Nóra - Mednyánszky
"Helyezzünk ​mindent bensőnkbe, mert minden külső múlandó, és ezért ne ragaszkodjunk se helyhez, se tárgyakhoz. Minden, ami bennünket környez, akkor is ha saját művünk, illúzió csupán, melyet szét kell rombolnunk, különben más létformákba követ, és súlyos lánccá válik, amely szabadságunkban, a legfőbb jóban akadályoz" - írta egyik naplójegyzetében Mednyánkszky László (1852-1919), a buddhista nézeteket valló filozófus-festő. Örök vándorlásban töltött élete bizonyítja, hogy elvei szerint cselekedett: senkinek és semmihez nem igazodva, szabadságnak megélt magányosságban járta be emberi és festői útját. Csavargók, szegényemberek, az elesettek közé vegyült, illetve másik alapvető élményeként alázattal és lenyűgözötten merült a természet szemlélésébe, egyaránt szépséget találva az alföldi és a havasi tájban, a ködös vízpartokban, a virágzó fákban vagy sejtelmes parkokban. Megfordult Münchenben és Párizsban, a barbizoni iskola festésmódja átmenetileg hatott is rá, mint ahogy az impresszionizmus festői vívmányait is átemelte művészetébe. Festészetét mégis nehéz lenne csupán stílusjegyekkel jellemezni, hiszen rembranti emberlátásának mélysége és panteisztikus természetfelfogása eredetiségével és árnyaltságával túlnő mindenfajta stíluskategórián. Aradi Nóra tanulmánya igen szép és érzékletes útikalauz ehhez a különleges festői világhoz, melynek jelentéstartományait igyekszik átvilágíthatóvá, dimenzióit pedig szemléletessé tenni. A kötetet 80 színes kép illusztrálja. A címlapon: Öregember.

Aradi Nóra - A ​katedrálistól az ipari formáig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Aradi Nóra - Bolmányi ​Ferenc
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Aradi Nóra - Szárján
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Aradi Nóra - Munkásábrázolás ​a magyar képzőművészetben
Másfélszáz ​képet talál ebben a kötetben az olvasó: festmények, grafikák, köztéri szobrok, kisplasztikák, épületet díszítő domborművek reprodukcióit. Köztük sok olyat, amelyet csak kiállításokon láthatott, vagy még ott sem: régi röpcédulák, újságok, albumok közt kellene búvárkodnia, ha látni akarja. A képek témája így foglalható közös címbe: a magyar munkásosztály képe a képzőművészetben. Történetileg mintegy száz évet ölel fel: egy régi munkásnaptár címlapjától kezdve két 1975-ös szobortervig, amelyek a legmodernebb kísérletek, a téma legújszerűbb megragadásai közé tartoznak. Aradi Nóra könyve úttörő vállalkozás: ilyesfajta csoportosításban még sehol sem dolgozták föl a munkás, illetve az osztály képzőművészeti ábrázolását. Összeállításában a történeti szempont dominál: hogyan tükröződnek a munkástípus értelmezésében a társadalmi viszonyok és a munkásosztály mindenkori történelmi szerepe s ennek tudata. Minthogy Magyarországon a munkásosztály történelmi szövetségese és tartaléka évtizedeken át a szegényparasztság, illetve az agrárproletár volt: a szerző az ő képi megjelenítését sem hagyta el. Éppígy nyomon követi a munkásnő ábrázolásának változásait.

Aradi Nóra - A ​szocialista képzőművészet jelképei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Aradi Nóra - Guttuso
"Guttuso ​világában nagyon jó élni" - írta Alberto Moravia, és ez tulajdonképpen annyit jelent, hogy élni jó, mert az emberi életnek - az örömöknek, a bánatoknak, a küzdelmeknek - értelme van. Guttuso világa ugyanis maga az élet - a szoba, amelyben lakunk, a rigó az erdőben, a körülöttünk élő emberek ismerős arca, a női szépség és a jelenkori történelem hősies és tragikus eseményei. Főként az utóbbiak adnak súlyt ennek a mozgékony életműnek: a munkástüntetések és földfoglalások, Garcia Lorca tragédiája, a második világháború, az algériai szabadságharc, a francia diákmozgalmak és a vietnami hősiesség képei - szóval mindaz, ami távlatokat teremt a mindennapok kis jelenségeinek és segít eligazodni bennük. Aradi Nóra tanulmánya, amely elemzően ismerteti a műveket és indítékaikat, hasznos kalauz az olvasó kezében. A kötetet 64 kép illusztrálja, közöttük 6 színes nyomat.

Aradi Nóra - A ​szocialista képzőművészet története
Tartalom Megjegyzés ​a második, átdolgozott, bővített kiadáshoz Előszó Az előtörténet és a történet kezdetei (a negyvennyolcas forradalmaktól az 1917-es forradalmi hullámig) A művészi tájékozódás megváltozott feltételei Daumier A peredvizsnyikek A társadalomkritika századvégi változásai A magyar agitátor-képek A német művészet és Kollwitz Két forradalom között A két világháború között (1917-1945) A Nagy Októberi Szocialista Forradalom közvetlen hatása A forradalmi hullám európai hatása A gép, a város, az ember Új korstílus-tendencia a húszas években A művészet a háború és a fasizmus ellen Művészet és agitáció A kompozíció és a típus. Derkovits A jelenkor (A második világháború után) A szocialista művészet nemzetközi helyzete "Közösségi művészet felé" A műfajok és a gyakorlati funkció változásai Eszmetörténet. A téma és a tartalom Zárszó Színes táblák Jegyzetek A fekete-fehér képek jegyzéke A színes táblák jegyzéke Művészek névmutatója

Aradi Nóra - Harmincöt ​év - harmincöt művész
Évtizedek ​távlatából - történelmi tapasztalatok birtokában és személyes elfogultságoktól mentesen - sem könnyű művészeti folyamatok tárgyilagos megítélése, hát még kortársként. Kötetünk erre a nem könnyű feladatra vállalkozik. Úgy ad képet a felszabadulás utáni magyar művészetről, hogy harmincöt festő, szobrász és grafikus munkásságáról vázol fel egy-egy rövid - az életmű valamely korszakára, fontos mozzanatára vagy központi kérdésére összpontosító - portrét. A két háború között indult nagyságok mellett (Ferenczy Noémitól Pátzay Pálon át Kmetty Jánosig) felvonulnak az életművüket 1945 után kiteljesítők (Domanovszky Endre, Barcsay Jenő, Somogyi József stb.), s a vezető mesterek között helyet kaptak a középnemzedék képviselői (Kokas Ignác, Kiss István, Szabó Zoltán) és a fiatalabbak (Deim Pál, Kő Pál) is. Változatos a porték szerzőinek megközelítési módja: akad az írások között részletező műhelytanulmány és nagyvonalú esszé, lendületes vázlat és aprólékos műelemzés, publicisztika és leíró összegezés. Ez a sokféleség a mentségünk. Ebből következik ugyanis, hogy a kötet - egészében és összességében - mégsem esetleges. Szó esik benne felszabadulás utáni képzőművészetünk minden lényeges szellemi mozgalmáról és közéleti gondjáról. Műhelyekbe pillanthat az olvasó, s a műhely négy fala közül széles panorámában tárul elé az új magyar képzőművészet.

Aradi Nóra - Absztrakt ​képzőművészet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Aradi Nóra - Kondor ​György
A ​Kondor György pályáját bemutató kötet összeállítója nem küzd a bőség zavarával a képek válogatásakor. A szokásostól eltérő feladat olyan festő életművének az ismertetése, akinek három-négy alkotása szinte sztereotip módon, a szó jó értelmében véve közhelyszerűen vissza-visszatér a XX. századi, századközepi magyar művészettörténetet áttekintő írásokban, és akinek fennmaradt munkássága szám szerint csak hat-hét tucatnyi műből áll, beleértve a festményeket, rajzokat, grafikákat és zsengéket is.

Benczédi László - Bertalan Vilmos - Papp Antal - Aradi Nóra - Budapest
A ​Panoráma nagyútikönyveinek sorozatában első pillantásra rendhagyónak tűnik ez a kiadvány. Sok év óta megszokta az olvasóközönség, hogy a jellegzetes, színes borítójú kötetek egy-egy országról hoznak hírt (Itália, Csehszlovákia, Franciaország, Jugoszlávia, stb.) vagy éppen egy tájról, mint a Balaton. Ez a mostani kötet azonban egyetlen várost mutat be. De ez a város a magyar utasközönségnek legalább annyira kedvelt célpontja, mint a közeli és távoli országok. Múltja, jelene, gazdasági, történelmi, kulturális élete, látnivalóinak sokasága "országnyi" érdekességű a magyar olvasónak. Mert ez a város Budapest. Fővárosunk a magyar közönség számára nem afféle ritkán látogatott ünnepi célpont, mint valamely külföldi ország, hanem állandóan szemünk előtt előtt levő, hazánk legtávolabbi részében lakók által is sűrűn felkeresett nagyváros. Budapest egy kicsit mindennapi életünkkel azonos, nemcsak lakói, hanem minden magyar számára. Úgy illik hát, hogy ezt a különleges helyzetű "idegenforgalmi célpontot" valóban nagy részletességgel ismertessük sorozatunkon belül. Mikor az "idegenforgalmi célpont" kifejezést idézőjelbe tesszük, arra kívánunk utalni, hogy ez a kötet a város bemutatását nem korlátozza a szoros értelemben vett turizmus szempontjaira. Olyan igénnyel és szándékkal ismertetjük a várost, hogy ne csupán az átutazó vendégnek mondjunk el mindent, amire kíváncsi lehet, hanem az itt élő mintegy kétmillió lakosnak is tudjunk újat, általa még nem ismertet mondani. Szerkezetében a könyv a Panoráma útikönyvek jól bevált rendjét követi. Első, általános részében azokat az adatokat, összefoglaló tudnivalókat ismerteti (földrajzi leírás, történelem, gazdasági, kulturális élet, idegenforgalmi szervezet stb.), amelyek az egész városra vonatkoznak. - Ezt követi a voltaképpeni "útikönyv", a város útvonalainak, tájainak részletes ismertetése. Legalaposabban, legbővebben természetesen azokat a területeket mutatjuk be, amelyek hagyományosan a legtöbb látnivalót, nevezetességet tartalmazzák, így a pesti és budai belvárost. De nincs a városnak egyetlen kerülete sem, amelyet - idegenforgalmi nevezetességének, értékeinek megfelelően - ne ismertetnénk. Végül a kötet harmadik részében címtárat adunk, az idegenforgalomban legjelentékenyebb szerepet betöltő intézmények (hivatalok, vendéglátóhelyek, múzeumok, gyűjtemények stb.) címét foglaljuk össze, kerületenként s ezen belül műfaji csoportosításban. Gazdag illusztrációs anyagról is gondoskodtunk: a kötet 180 fényképet és 16 színes térképet tartalmaz, bemutatva a legemlékezetesebb részleteket, és segítve tájékozódásában az utast.

Aradi Nóra - Dejneka
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók