Ajax-loader

Katona István könyvei a rukkolán


Katona István - Szentek, ​szent életű emberek
XVI. ​Benedek pápa gondolatai a szentekről: „Mindnyájunk életében vannak olyan kedves személyek, akik közel állnak hozzánk. Néhányan közülük már Isten karjaiban vannak, mások még velünk együtt járják az élet útjait: szüleink, rokonaink, tanáraink, akik jót tettek velünk, vagy akiken mi segítettünk. Ők azok, akikre mindig számíthatunk. Az is fontos, hogy keresztény életünkön is legyenek társaink, segítőink. Gondolok itt a lelki vezetőnkre, a gyóntatónkra, akikkel megosztjuk hitbeli tapasztalatinkat. De különösképpen is gondoljunk is Szűz Máriára és a szentekre. Kell, hogy mindnyájunk életében legyenek olyan szentek, akiket szinte családtagoknak érzünk, hiszen az imádság és a közbenjárás által közel vannak hozzánk, de azért is, mert igyekszünk követni Őket. Arra kérlek titeket, hogy ismerjétek meg jobban a szenteket, kezdve azzal, akinek a nevét viselitek. Olvassátok el az életüket és írásaikat. Higgyétek el, jól és hitelesen vezetnek benneteket, hogy még jobban szeressétek az Urat és tökéletesedjetek emberségben és a keresztény életben. Tudjátok, én is különleges módon kötődöm néhány szenthez: Szent Józsefhez és Szent Benedekhez, akiknek a nevét viselem. Továbbá Szent Ágostonhoz, akit nagyon tisztelek. Abban a kegyelemben részesültem, hogy alaposan megismerhettem őt tanulmányaim és az imádság által, segítő útitársam lett életemben és szolgálatomban.”

Katona István - Szentek, ​szent életű emberek III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Katona István - Bevezetés ​a misztikába
Munkafüzet ​azok részére, akik hitüket szeretnék elmélyíteni, azok részére, akik „Élet a Lélekben” szeminárium előtt állnak, azok részére, akik elvégezték az „Élet a Lélekben” szemináriumot, azok részére, akik bérmálásra készülnek. Az első keresztények élték a misztikát. Hitték, hogy Jézus a mennybemenetel után is mindig velük van. Hitték, ha szólnak Hozzá, hallja őket és válaszol nekik. Hitték, ha nevét kiejtik a béna, koldus fölött, akkor az meggyógyul (ApCsel 3,6). De azután jött egy nagy változás…A barbár népeket meg „kellett” hódítani…a világ uraival szövetséget „kellett” kötni, a katedrálisok fölépítéséhez pénzt „kellett” gyűjteni. A világ meghódításának vágya Isten helyett egyre inkább a földi dolgok felé fordította a keresztény ember figyelmét. A misztika lassan visszaszorult a kolostorok csendjébe. Elérkezett a XX. század és egy bátor teológus (Karl Rahner) ki merte mondani a keresztények elvilágiasodása láttán: „Ha a jövő kereszténye nem lesz misztikus, akkor nem lesz keresztény” A misztika a te kereszténységed jövője…sőt ezzel együtt az Egyház jövője is. Mire hív a misztika? Lépj be Isten teremtő erejébe (2Kor 5,17), lépj be a tűzbe (Zsid 12,29), lépj be a lelki szabadság győzelmes világába (Róm 8,21)! Nyisd meg zárkózott szíved ajtaját Jézus előtt (Jel 3,20)! Engedd, hogy az Úrral való személyes kapcsolat egészen átjárja életedet!

Katona István - Az ​Úr arca előtt
Az ​ima a szabadság cselekedete. Aki ezer szállal kötődik ehhez a világhoz, az nem képes imádkozni. Csupán elmondja az ima szavait, de a lelke a földön marad. Ezért nagyon fontos összekapcsolni az imát a Szentírással. Az Igében Isten közli önmagát az emberrel. Ezt a közlést befogadva az embert elfogja a csodálat, az öröm, a hála, a dicsőítés. Az ima nem kényszer, hanem ajándék. Szabad kifejezni szavakban azt, ami elragadóan szép, ami végtelenül jó, ami megdöbbentően igaz. Az ima ezekből a megtapasztalásokból fakad. Amikor imádkozol, a végtelenül hatalmas és végtelenül szerető Istennel kerülsz kapcsolatba. Ha szívedből imádkozol, Isten jelenléte körülfog. Ha az ima folytatódik benned az imádság percei után is, akkor átéled azt, hogy mit jelent közösségre lépni az Úrral. A közösség - ahogy a családban is - az odafigyelésre épül, egymás örömének keresésére, a másik elfogadására, tiszteletére, az együtt végzett munkára. Mindez átvihető az Istennel való közösségre is. Mennél mélyebb és állandóbb a közösséged Istennel, annál mélyebb lesz az imádság. Jézus maga is szüntelenül közösségben volt az Atyával, de hajnalban fölkelt és kiment egy csendes helyre imádkozni. Ajánlom mindazoknak, akik a Szentírás alapján el akarják mélyíteni imaéletüket. Katona István rk. lelkész

Katona István - Űzd ​el a farkasokat, Pásztor!
A ​Biblia szerint a gyűlölet, a bosszú-vágy, a szeretet hiánya mögött fel kell ismernünk a gonosz lélek támadásait. A gonosz mindent elkövet, hogy elszakítsa szívünket Istentől, és ezáltal az üdvösségtől. A könyvet ajánljuk mindazoknak, akik szeretnék elérni a lelki szabadságot, és azt az örömet, ami Isten szeretetéből fakad.

Katona István - Örömöt ​adtál a szívembe
Vl. ​Pál pápa azt írja nagy jelentőségű apostoli buzdításában: „A mai embert inkább érdeklik a tanúk, mint a tanítók" (Evangelii Nuntiandi 41.) Ezzel természetesen nem kisebbíti a tanítás fontosságát, hanem arra hívja fel a figyelmet, hogy a mai emberek már belefáradtak a tanrendszerekbe. Szívüket nem érinti meg az elvont igazságok fejtegetése. De amikor valaki hitelesen elmondja életének örömteli változását, Isten újjáteremtő kegyelmének működését, az már megragadja. Jelen könyvünk megtérésekről szól: katolikus fiatalok és idősebbek, munkások és diplomások vallanak arról, hogy életük egy ponton gyökeresen megváltozott. A Szentlélek által megtapasztalták Isten szeretetét és öröm költözött szívükbe. Ezt a könyvet mindazoknak ajánljuk, akik keresik az igazságot. A tanúságtevőket személyesen ismerjük; amiről vallanak, az valóság!

Katona István - Boldog ​vagy, mert hiszel
Ebben ​a gyönyörű képekkel illusztrált könyvecskében a szerző röviden összefoglalja a keresztény hit alapigazságait a katolikus Egyház tanításának tükrében. A Szentírásból és a Katolikus Egyház Katekizmusából vett idézetek nagyszerűen alátámasztják a keresztény ember életét meghatározó igazságokat. A közvetlen, barátságos hangnem és a személyes, megélt hit sorok közt átsugárzó öröme mindenki számára vonzóvá teszi a kiadványt. Főleg azoknak ajánljuk, akik felnőttként ismerkednek a hittel a tiszta forrásra vágyva, de azok is haszonnal forgathatják, akik föl akarják frissíteni hitismereteiket.

Katona István - A ​sziklára épített ház
A ​lelkigyakorlatos beszédek könyvalakban való megjelentetése alkalmat ad arra, hogy elgondolkodjunk keresztény életünk alapjairól. Az elmélyült imádság, a megbocsátás, a belső gyógyulás, az Evangélium szerinti gondolkodás különösen fontos a mai időkben. Sok keresztény életére sajnos jellemző a világiasság, az elmélyülés hiánya, a belső sebekből fakadó indulatosság, szomorúság, az ima elhanyagolása. Isten ma is szeretne belső szabadságot, örömöt és új szívet adni. Ez a kis könyvecske arra hívja fel figyelmünket, merjük hittel kérni a Szentlelket szívünk megújulásához! - Katona István

Katona István - Ila ​testvér
Posztumusz ​kötetet tart a kezében a kedves Olvasó. Dr. Katona Istvánné született Tatár Ilona - a második világháború frontkórházában Ila testvér - nem érhette meg, hogy tollba mondott élettörténete napvilágot lásson. Ila testvér fiatal műtősnőként találkozott a háborúval. A könyvben a korabeli egészségügyi, hadikórházi ellátásról szóló részletek néha annyira pontosak, hogy akár tankönyvként is szolgálhatnának. Ugyanakkor időnként egyéb harccselekményekről, fronteseményekről is olvashatunk, amelyek nem nélkülözhetik az egyéni megítélés, a sok évtizedes visszaemlékezés sajátosságait. Tatár Ilona frontállomásai Kurszk és Nyikolajevka, harcos- és sorstársai katonák, orvosok, sebesültek, nővérek, orosz parasztok voltak. Emberek és cselekedetek, esküvel vállalt hivatás és helytállás.

Katona István - Kunszabó Zoltán - Meghívás ​az életre
Ebben ​a könyvben szeretnénk segíteni azoknak a felnőtteknek, akik rendbe akarják hozni életüket egy átfogó életgyónás formájában. Isten személyes kapcsolatba akar lépni velünk. Ennek a szerető kapcsolatnak az akadálya a bűn. Ha szívünk tele van rosszindulattal, hazugsággal, lázadással, haraggal, akkor nem leszünk képesek személyes kapcsolatba lépni az Úrral. Nem szolgálhatunk a bűnnek és ugyanakkor az Istennek. Jézus határozottan megmondta:„Senki nem szolgálhat két Úrnak. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak." (Mt 6,24). A szívtisztaság nemcsak az Úrral való kapcsolat szempontjából fontos, hanem saját boldogságunk szempontjából is. Isten növekedésre hív bennünket. Lelki növekedésünket akadályozzák a bűnök. Ha nem akarunk éretlen, boldogtalan emberek lenni, ha be akarjuk fogadni azt a teljes életet, amit Isten felkínál nekünk, akkor kerülnünk kell a bűn minden formáját. Ajánlom mindenkinek, aki új életet akar élni Krisztusban! Különösen azoknak, akik most indulnak el a hit útján. Haszonnal olvashatják a katekumenátust végző fiatalok is!

Katona István - Szentek, ​szent életű emberek I-IV.
XVI. ​Benedek pápa gondolatai a szentekről: „Mindnyájunk életében vannak olyan kedves személyek, akik közel állnak hozzánk. Néhányan közülük már Isten karjaiban vannak, mások még velünk együtt járják az élet útjait: szüleink, rokonaink, tanáraink, akik jót tettek velünk, vagy akiken mi segítettünk. Ők azok, akikre mindig számíthatunk. Az is fontos, hogy keresztény életünkön is legyenek társaink, segítőink. Gondolok itt a lelki vezetőnkre, a gyóntatónkra, akikkel megosztjuk hitbeli tapasztalatinkat. De különösképpen is gondoljunk is Szűz Máriára és a szentekre. Kell, hogy mindnyájunk életében legyenek olyan szentek, akiket szinte családtagoknak érzünk, hiszen az imádság és a közbenjárás által közel vannak hozzánk, de azért is, mert igyekszünk követni Őket. Arra kérlek titeket, hogy ismerjétek meg jobban a szenteket, kezdve azzal, akinek a nevét viselitek. Olvassátok el az életüket és írásaikat. Higgyétek el, jól és hitelesen vezetnek benneteket, hogy még jobban szeressétek az Urat és tökéletesedjetek emberségben és a keresztény életben. Tudjátok, én is különleges módon kötődöm néhány szenthez: Szent Józsefhez és Szent Benedekhez, akiknek a nevét viselem. Továbbá Szent Ágostonhoz, akit nagyon tisztelek. Abban a kegyelemben részesültem, hogy alaposan megismerhettem őt tanulmányaim és az imádság által, segítő útitársam lett életemben és szolgálatomban.”

Katona István - Gyógyító ​lelkigyakorlat
Jézus ​a legmélyebb belső sérüléseinket is meg akarja gyógyítani. Ezen az úton vezet a lelkigyakorlat 10 hét alatt. Egyénileg is végezhető.

Kollekciók