Ajax-loader

Makszim Gorkij könyvei a rukkolán


Makszim Gorkij - Az ​Artamonovok
E ​művében egész történelmi korszakot mutat be az író, egyetlen család sorsának tükrében. A család feje az öreg Ilja, maga a megtestesült őserő. Kezdetben vaskézzel fogja össze családját, s ő veti meg az Artamonov cég alapjait. Ám a család következő nemzedékeinek élete már nem úgy alakul, ahogy az apa elképzelte. A családi kötelékek fokozatosan fellazulnak, az utódok elsatnyulnak, és a család széthullásával egyben az öreg Artamonov dédelgetett álma, a cég is alapjaiban rendül meg, s széthull a forradalom tisztító viharában. Gorkij egy család merészen ívelő fölemelkedésével és tragikus széthullásával egyidőben a kor történelemformáló erejét is nagy művészi erővel ábrázolja ebben a regényében, amely magyarul 1926-ban a Nyugat-ban jelent meg először.

Makszim Gorkij - Éjjeli ​menedékhely
Az ​Éjjeli menedékhely Gorkij leghíresebb, a világ minden nagyobb színházában játszott színműve a tőkés társadalom aljára sodródott emberek sorsát tárja fel páratlan emberábrázoló és megelevenítő erővel. Alakjainak vergődő-megnyugvó hullámzásából két hang szól hozzánk, a kapitalizmus kíméletlen kritikája, a kapitalizmusé, mely korai vagy kései formációjában is az emberek nagy tömegét rántja le a "fenékre", de kihalljuk belőle a szocialista humanizmus hitét is, melynek legfőbb tartalma: az ember felszabadíthatja magát mindenféle elnyomás alól.

Romain Rolland - Makszim Gorkij - Jean-Christophe ​gyermekévei / Ilja gyermekkora
Jean ​Christophe gyermekévei: Ez a mű a századforduló emberének vallomása, annak a nemzedéknek tapasztalatait, tévedéseit, jóhiszeműségét és csalódásait summázza, amely fellázadt az emberi értékeket, képességeket gúzsba kötő társadalom ellen. A főhős - egy német kisváros ragyogó tehetségű szülötte - Németországban, Párizsban és Svájcban vívja meg harcát a boldogságért és az igazi művészet diadaláért. Az író szenvedélyes humanizmusa hatja át a művet, ez szüli tiltakozását a művészetet áruvá züllesztő világ embertelenségével szemben. Ilja gyermekkora: Az ikonfestő műhelyében inaskodó Miska életének leghőbb vágya, hogy egyszer, egyetlenegyszer eljusson a cirkuszba. Lonyka halálosan megrendül, amikor megtudja, hogy nagyapja az öreg koldus lopásra vetemedett az ő érdekében. Ilja még Lonykánál is ínségesebb, őt egy vén koldus "bérli" azért, hogy vele járjon kéregetni. Jaska pedig az Úristennek panaszolja el, hogy azért került a mennyországba tízéves korában, mert sokat ütötték és éheztették, de visszamegy a földre, hogy megtanuljon balalajkázni, s majdan azzal járjon kedvébe a vértanúk állandó panaszáradatáról elkeseredett Úristennek. Danko pedig kitépett szívével világítja meg az utat embertársai, az új hazát, új életet kereső téveteg tömeg előtt.

Makszim Gorkij - Első ​szerelmem
...túl ​sokat láttam, gondolkodtam, örökös nyugtalanságban éltem... ...az asszony halkan nevetett, megsimogatott tekintetével.szeme egész nap szemem előtt ragyogott és meg voltam róla győződve, hogy csupán nekem ragyog... a szerző szépségről , jóságról álmodik.... 5 elbeszélés

Covers_265593
elérhető
0

Makszim Gorkij - Konovalov
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Makszim Gorkij - Az ​áruló
"... ​Gorkij volt az első és a legnagyobb azok között, akik a 19. század mestereinek örököseként, de már a munkásosztály érzelmeit és világszemléletét formálták művészetté. Így vált ő folytatóvá, Tolsztoj örökösévé, és így vált újítóvá, a szocialista irodalom megteremtőjévé, első és legnagyobb mesterévé. Vannak írók, akik mesterei a szónak, a formának, a szerkesztésnek, akiket bámulnak is, de nem érezzük hangjuk melegét, nem érezzük azt a boldogító pillanatot, amikor az író szavai fészket építenek szívünkben. És vannak írók, akiket olvasva, színpadi alakjaikat látva, nem válunk a hideg tökély bámulóivá, hanem úgy érezzük, hogy az író közénk telepedik, ránk néz, hozzánk beszél, társunk és vezetőnk, barátunk, de apánk is, aki mint egy képeskönyvet nyitja elénk a társadalmat, a világmindenséget. Gorkij ezek közül való. S ezek közt is a legnagyobbak egyike." Zelk Zoltán

Covers_150826
elérhető
0

Makszim Gorkij - Nyár
Az ​orosz polgári értelmiséget, amelynek egy tekintélyes része az 1905 előestéjén együtt érzett a népfelszabadító küzdelemmel, a forradalom leverése után kiábrándulás és ingerült félelem fogta el. Mint annyiszor a vérbe, terrorba fojtott népmegmozdulások után, az akkori Oroszországban is kezdetét vette az "írástudók" árulása, vezeklés a régi hitekért, rokonszenvekért, heveskedésekért. Ez mutatkozott meg az egész közéletben, ezt tükrözte a sajtó, s ennek az árulásnak hullámai öntötték el az irodalmat. A polgári írók "belátták", hogy túlságosan is engedékenyek voltak addig, nyakig belemerültek az "átkos liberalizmusba". S mint ahogy az oly sokszor előfordult már a történelemben, a renegátokból lettek az ellenforradalom ideológiájának leghangosabb szószólói. Írók és költők, akik azelőtt halálosan megsértődtek volna, ha valaki kétségbe vonja szeretetüket a nép iránt, egyszeriben gyalázni kezdték az orosz népet. S főleg a muzsikot, aki - mint írták - megbízhatatlan sötét erő, ha van benne valami akart és ösztön, akkor az a rablás és a program ösztöne, akarata. Ezt a sötét erőt eloldozni, láncaitól megszabadítani, azért, hogy rögtön a kultúremberek torkának essék? Nem, ezt nem lehet - hirdették újságcikkel és "irodalommal" a kultúrának ezek a finom őrei. Inkább maradjon csak a muzsik olyannak, mint amilyen volt, cár- és uraságtisztelő, hitbuzgó, ikonos, imádkozó pravoszlávnak. Felemeli a fejét? Oda neki! Rohangáljanak csak a kozák paripák és a csendőrlovak, csillogjanak a kivont szablyák, a kultúrát védelmezik ők, barbárságukból béke, kultúra, jólét fakad... Ezzel a polgári-kispolgári szennyáradattal csak néhányan fordultak szembe a korabeli orosz írók közül. S köztük is leghatározottabban, a szellem és gondolat legteljesebb erejével Gorkij. Leninnel való barátsága, a bolsevikokkal való együttműködése egyáltalán nem lazul az első orosz forradalom bukása után, sőt erősödik. A vereség nem ábrándítja ki, hite, hogy az első forradalom után még hatalmasabb megmozdulás, győzelem következik, még acélosabbá válik. Ez a hit és az orosz nép erkölcsi nagyságába vetett bizalom indítja arra, hogy szépirodalmi művekben ábrázolja; művészileg általánosítsa az 1905-ös forradalom nagy népi, történelmi tapasztalatait. Így születik meg nem sokkal a forradalom után Az anya című regény, az Ellenségek című dráma, majd valamivel később, 1909-ben, a sztolipini reakció kibontakozása a falun játszódó, a muzsikok forradalmi harcát mutató Nyár.

831941_5
elérhető
3

Makszim Gorkij - Az ​anya
Az ​anya az orosz társadalom állapotának ábrázolása a 20. század elején. A regény nem véletlenül kapta a címét. Gorkij ezzel is hangsúlyozza, hogy az anya a regény központi alakja, mindenekelőtt az anya jellemének a fejlődését ábrázolja. Ezzel egy emberi élet példáján mutatja meg az utat, amelyen a munkástömegek a forradalom felé haladnak. A munkások és a forradalmi értelmiség a regény egyik leglényegesebb kérdése, amelyet az író Szasa, Natasa, Szofja és Nyikolaj Ivanovics tevékenységével világít meg. Pelagéja (az anya) a mű elején a munkásnegyed öntudatlan, szürke asszonya, aki a szomorú, szenvedésekkel teli életét törvényszerűnek tartja, s a vallásban keres vigasztalást. Legfőbb jellemző vonása a félelem. Ezzel egyidőben azonban sok elégedetlenség halmozódik fel benne az élettel szemben. Segíteni kezd fiának, nemcsak azért, mert az ő fiáról van szó, hanem azért is, mert megérti fia céljait. Gondolatait tettek követik. A regény vége megmutatja, milyen átalakulás ment végbe az anya lelkében. A regény kezdetén "kicsit oldalvást jár, mintha attól félne, hogy nekimegy valaminek", a regény végén már megszállja szívét a bátorság: a harc és a győzelem feltétele. Ez az oka annak, hogy - bár a regény a munkásforradalmárok látszólagos bukásával végződik - mégis érezzük közelgő győzelmüket.

Makszim Gorkij - Gyermekkorom ​/ Inasévek / Az én egyetemeim 1913-1923
Három ​kötetben, már érett alkotóművészként írta meg (1912-16) gyermekkorának és emberré válásának történetét Makszim Gorkij. Fiatal évei a nép sűrűjében teltek el, s amikor élményeire és ábrándjaira emlékezik vissza, az egész kor vajúdó valóságát eleveníti meg. Nagyszerű egyénisége vonzó és megrázó regénnyé formálta saját sorsának történetét. Feledhetetlen figurái - a nagymama, a szentképfestők, a kültelki gyermekbarátok - a szocialista realizmus típusalkotásának örökbecsű emlékei. Az orosz nép életének tengernyi baja és ellentmondása, forradalmakkal terhes világa, tájainak s embereinek szépsége tárul elénk, amikor elkísérjük bonyodalmas útjain az ifjú Gorkijt. S magunk előtt látjuk a férfi Gorkijt, a forradalmárt is, aki halhatatlan önéletírásával is az emberek teljesebb és boldogabb életéért harcolt.

Makszim Gorkij - Huszonhat ​férfi - egy leány
"Most ​már nyugodtan meghalhatok - mondta a sír felé tartó öreg Tolsztoj, amikor kéziratban olvasta Gorkij első novelláit -, mert a XX. századnak is megszületett a nagy orosz költője." Valóban, a kötetünkben levő tizennégy novella egy-egy gyöngyszeme nemcsak a XX. századi orosz prózának, hanem az egyetemes világirodalomnak is. Az 50 év körüli korosztály jól ismerheti ezeket a kis remekműveket, a Makar Csudra, a Csalkas, A tutajon és a címadó Huszonhat féri - egy leány című elbeszélést, a Kozmosz olvasóközönsége azonban talán csak most ismerkedik meg ezekkel a művekkel, mivel Gorkij-novellákat önálló kötetben hosszú ideje nem adott közre könyvkiadásunk.

Makszim Gorkij - Inasévek ​/ Az én egyetemeim
"Okos ​szíve van magának!" - jegyezte meg Tolsztoj, amikor Gorkijjal először találkozott, és megismerkedtek egymással. E trilógia olvasása közben járja át igazán az embert Tolsztoj megjegyzésének igazsága, amikor a "keserű" író (a Gorkij szónak ez a jelentése) végigvezet bennünket a forradalom előtti proletárélet poklain, de tevékeny emberszeretetében, az emberi lélek iránti bizalmában egy pillanatra sem inog meg. De nemcsak okos ez a szív, hanem végtelenül nagy is, hiszen belefér a munkássá lett parasztok, volgai hajósok, kisinasok, utcakölykök, rakodómunkások, diákok, próféták, csavargó "mezítlábasok", a "fölösleges emberek" eddig még alig ismert, új életet sóvárgó egész mélyvilága. Az emlékiratok áradatában Gorkij életregénye az első személyes híradás volt a szegények világáról, a proletársors valódi mélységeiről, s ezt a megrázó vallomást a forradalmi változtatás sürgető igénye ihlette. Ebben különbözött a hagyományostól, s rendkívüli hatása is éppen ebben a lényeges különbségben rejlik.

Makszim Gorkij - Az ​áruló / Malva
Gorkij ​két kitűnő elbeszélését tartalmazza ez a kis kötet. A címadó elbeszélés, _Az áruló_ hőse egy hajdani tehetséges és merész forradalmár, aki inkább kíváncsiságból, mint félelemből a cári titkosrendőrség besúgója lesz. Gorkij ebben az írásában nagy elődjéhez, Dosztojevszkijhez hasonlóan erkölcsi-lélektani kérdésekre keresi a választ, de elődjétől eltérően válasza a forradalmi humanizmus tisztánlátását példázza. A kötet második darabja, a _Malva_ költői szépségű, romantikus elbeszélés. Egy világtól távol eső kis halásztelepen játszódik le három ember összecsapása. Apa és fia támad egymásra Malváért, az izgató szépségű asszonyért. De Malva leigázhatatlan. Malva nem tulajdon, nem árucikk: szabad és független a szerelemben - mindig maga dönt sorsáról. Gorkij a maga életét élő, s a szabadságot tudatosan vállaló Malva alakjában életművének egyik legvonzóbb, legérdekesebb nőalakját rajzolta meg. A két elbeszélésből sikeres magyar tv-feldolgozás készült, a _Malvá_-t 1975-ben másodízben tűzik műsorra, _Az áruló_-t 1975 őszén mutatják be.

Makszim Gorkij - Gyermekkorom
Az ​életrajzi trilógia első része. "Okos szíve van magának!" - jegyezte meg Tolsztoj, amikor Gorkijjal először találkozott, és megismerkedtek egymással. E trilógia olvasása közben járja á igazán az embert Tolsztoj megjegyzésének igazsága, amikor a "keserű író (a Gorkij szónak ez a jelentése) végigvezet bennünket a proletárélet poklain, de tevékeny emberszeretetében, az emberi lélek iránti bizalmában egy pillanatra sem inog meg. De nemcsak okos ez a szív, hanem végtelenül nagy is, hiszen belefér a munkássá lett parasztok, volgai hajósok, kisinasok, utcakölykök, rakodómunkások, diákok, próféták, csavargó "mezítlábasok", a "fölösleges emberek" eddig még alig ismert, új életet sóvárgó egész mélyvilága. Az emlékiratok áradatában Gorkij életregénye az első személyes híradás volt a szegények világáról, a munkássors valódi mélységeiről...

Makszim Gorkij - Az én egyetemeim
Az életrajzi trilógia harmadik része. "Okos szíve van magának!" - jegyezte meg Tolsztoj, amikor Gorkijjal először találkozott, és megismerkedtek egymással. E trilógia olvasása közben járja á igazán az embert Tolsztoj megjegyzésének igazsága, amikor a "keserű író (a Gorkij szónak ez a jelentése) végigvezet bennünket a proletárélet poklain, de tevékeny emberszeretetében, az emberi lélek iránti bizalmában egy pillanatra sem inog meg. De nemcsak okos ez a szív, hanem végtelenül nagy is, hiszen belefér a munkássá lett parasztok, volgai hajósok, kisinasok, utcakölykök, rakodómunkások, diákok, próféták, csavargó "mezítlábasok", a "fölösleges emberek" eddig még alig ismert, új életet sóvárgó egész mélyvilága. Az emlékiratok áradatában Gorkij életregénye az első személyes híradás volt a szegények világáról, a munkássors valódi mélységeiről...

Romain Rolland - Makszim Gorkij - Lully
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Makszim Gorkij - Gorkij ​válogatott elbeszélései
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Makszim Gorkij - Január ​9. / Az Ember
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Makszim Gorkij - Amerikában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Makszim Gorkij - A ​kán meg a fia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Makszim Gorkij - Az ​ifjúságról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Makszim Gorkij - Elbeszélések ​1895-1896
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ivan Bunyin - Makszim Gorkij - Vaszilij Rozanov - Apokalipszis ​- 1917
Az ​1917-es oroszországi forradalomról természetesen tömérdek könyv jelent meg magyarul is, de hogy valójában mi történt - vagy inkább: hogyan történhetett meg, hogy a bolsevizmus elképesztően rövid idő alatt kegyetlen, ateista diktatúrává változtatta a hatalmas, pravoszláv birodalmat -, azt ma sem igazán tudjuk. A három mű (Ivan Bunyin: Elátkozott napok, Makszim Gorkij: Időszerűtlen gondolatok, Vaszilij Rozanov: Korunk apokalipszise), amely e kötetben helyet kapott, nem ad választ ugyan minden kérdésre, de háromféle - és egymástól nagyon különböző nézőpontból - megvilágítja az 1917-18-as eseményeket és azokat a folyamatokat, amelyek az apokalipszishez elvezettek.

Makszim Gorkij - Bolondoska ​Ivanuska
"Hol ​volt, hol nem volt, volt egyszer egy derék szép legény. Csak egy baja volt: bolondosan járt az esze."

Makszim Gorkij - Foma ​Gorgyejev
A ​fiatal Gorkij "mezítlábas" hőseivel világsikert aratott. Elbeszélései s hősei, a szabályos élettel szakító, a kispolgári életfelfogás elleni lázadásukban annyira rokonszenves figurái már a századfordulón ismertek Magyarországon. De az íróban egyre inkább érik az az igény, hogy Oroszország társadalmának alapvető osztályairól is valljon. Az átfogóbb kép átfogóbb műfajt is igényel, így születik meg, mintegy az író első korszakának lezárásaképpen 1899-ben első regénye, a Foma Gorgyejev, amelyet magyarul első ízben 1901-ben adtak ki.

Makszim Gorkij - Itáliai ​mesék
Súlyos ​tüdőbaja Gorkijt 1906-tól 1913-ig, hét éven át Capri szigetéhez kötötte. A sziget: a tenger ragyogó fényei, az ég átható kékje, a növényzet egzotikus szépsége, s az olasz halászok, munkások, parasztok temperamentumos, érzelemgazdag élete, mely nem rejtegeti a figyelő szem elől titkait, belső törvényeit, ihlette az itáliai mesék novellafüzérét. Az érzelmek nyitottsága, ereje, az igazságérzet, amely az olasz embert ösztönös forradalmárrá teszi, s egyben magyarázza az olasz munkásmozgalom mindenkori erejét, az emberi együttélés, összetartás bensősége kelthette föl az orosz író érdeklődését a sziget lakói iránt, s mondathatta vele a különösnek tetsző szavakat: "az olasz emberek csodálatosan hasonlítanak az oroszokhoz". Ez az otthonosság, szeretet és a mesélőkedv hatja át az itáliai történeteket, s teszi összetéveszthetetlenül jellegzetessé, Gorkijivá a témáiban, stílusában sokrétű, szerteágazó novellaciklust.

Makszim Gorkij - Matvej ​Kozsemjakin élete
Ahogy ​Gorkij első alkotói korszakára a novellák, a második alkotói korszakra az átfogóbb igényű, nagyobb lélegzetű művek, a színdarabok és regények a legjellemzőbbek. Ezek közül is kiemelkedik kitűnő regénye, a Matvej Kozsemjankin élete, amelyet 1911-ben írt Capriban, s magyarul 1949-ben Vergődés címmel jelent meg. Gorkij e regényében az orosz vidék, a kispolgárság alakjainak lélektani diagnózisát adja, a jellemtorzulás előzményeinek és jelenségeinek olyan mesteri leírásával, amelyre csak századunk későbbi prózájában találunk példát. Kozsemjakin az élet igazi gondjai és a hasznos tettek elől a túlhajtott szerelembe, majd a vallásosságba menekül, csöndes elmúlásában a XX. századi "felesleges ember" tragédiáját sikerült megrázóan feltárnia Gorkijnak. Művészi értéke és olvasmányossága méltán emeli e regényt századunk mesterművei közé.

Makszim Gorkij - Ilja ​gyermekkora
Az ​ikonfestő műhelyében inaskodó Miska életének leghőbb vágya, hogy egyszer, egyetlenegyszer eljusson a cirkuszba. Lonyka halálosan megrendül, amikor megtudja, hogy nagyapja, az öreg koldus lopásra vetemedett az ő érdekében. Ilja még Lonykánál is ínségesebb, őt egy vén koldus "bérli" azért, hogy vele járjon kéregetni. Jaska padig az Úristennek panaszolja el, hogy azért került a mennyországba tízéves korában, mert sokat ütötték és éheztették; de visszamegy a földre, hogy megtanuljon balalajkázni, s majdan azzal járjon kedvébe a vértanúk állandó panaszáradatáról elkeseredett Úristennek. Danko pedig kitépett szívével világítja meg az utat embertársai, az új hazát, új életet kereső téveteg tömeg előtt. A sikeres elbeszélésgyűjteménynek ez a negyedik kiadása.

Makszim Gorkij - Ember ​születik
Maxim ​Gorkijt a magyar olvasóközönség főleg a regényei alapján ismerik. Ez a könyv most Gorkijt, mint novellaírót mutatja be. A nagy orosz realista író novelláiban is a dolgozó nép bajainak, szenvedéseinek ábrázolója. Gorkij művészetének tükrében a társadalom elesettjei megelevenednek, élővé, hitelessé válnak. Az író a legkülönbözőbb területeken ismerős. Éppoly hitelességgel rajzolja meg a nyomortanyák lakóit, a parasztok életét, mint a kóbor cigányok bánatát, vagy az amerikai „demokrácia” kizsákmányoló, imperialista elnyomását. A novelláskötet megtelik népi motívumokkal, valódi népi meseanyaggal, s ezen keresztül Gorkij magát a nép fiát szólaltatja meg, vele beszélteti el az egész nép tragikus sorsát. Gorkij novelláskötete kimagasló helyet foglal el az író munkái között. Utat mutat a realista novellaírásban és teljesebb képet nyújt Gorkij írói művészetéről.

Makszim Gorkij - Drámák
Gorkijt, ​a drámaírót már első színműve, az 1901-ben írott Kispolgárok ismertté tette, az Éjjeli menedékhely pedig, amelyet egy évvel később, 1902-ben írt -világhírűvé. Drámáiban elsősorban olyan embereket ábrázol, akik úgy érzik, semmit sem tehetnek sorsuk ellen - még csak meg sem érthetik. Nemcsak az Októberi Forradalom előtt született drámák főhősei tétova, vergődő figurák, őket idézi az 1932-ben írott Jegor Bulicsov is, de talán ebből a műből szól legerősebben a figyelmeztetés - amelybe már nem vegyül szánalom - azoknak, akik értetlenül és tehetetlenül élnek. Különös módon: a szép és a jó, az okos és rendezett fonákját mutatva serkent Gorkij mindmáig arra, hogy keressük meg helyünket a világban, s éljünk tudatos emberi lényként.

Makszim Gorkij - Visszaemlékezések ​/ Elbeszélések 1913-1925
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Makszim Gorkij - Színművek ​1901-1906
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Makszim Gorkij - Mezítlábasok
Megy, ​vándorol az orosz pusztákon, hajtja, kergeti a vágy: megismerni az embereket. Írói igazságszomja elviszi az élet nincstelenjei, mezítlábasai közé, ott gyúrja, formázza az emberi lelket. Mert mérnök volt ő is, az ő humanizmusa is magasba lendítő erőként segített a régi világ helyén egy újat építeni. Élményeiből bőven telik: sok és sokféle típust rajzol meg ebben a kötetben. De nem öncélúan vizsgálgatja, boncolgatja az emberi lelkeket: mindben a jót, az emberséget akarja lángra lobbantani. Ezek az elbeszélések most kerülnek először magyarul az olvasó kezébe. Méltó megemlékezés ez Gorkij halálának 20. évfordulójára. A kötet harminc elbeszélése közül nem egy olyan tökéletes remekmű, hogy elolvasása megrázó és maradandó élmény.

Kollekciók