Ajax-loader

Kósáné Ormai Vera könyvei a rukkolán


Kósáné Ormai Vera - Beilleszkedési ​nehézségek és az iskola
Mit ​jelent veszélyeztetett gyereknek lenni a ma iskolájában? Hogyan befolyásolja a pedagógus bánásmódja, nevelési stílusa a nehezen beilleszkedő kisiskolások társas helyzetét? Miként alakul a gyerekek önértékelése, az iskolához, a nevelőhöz való viszonya a beilleszkedés sikerétől vagy kudarcától függően? Mit tehet az iskola a magatartási problémák megelőzése érdekében? Ezekre a lényeges kérdésekre keres sokoldalúan megalapozott választ könyvében a pszichológus szerző, Kósáné Ormai Vera. Közel kétszáz gyerek igen körültekintő neveléslélektani vizsgálata alapján plasztikusan mutatja be az iskola szerepét a családi szocializációs hátrányok felerősítésében, illetve enyhítésében. A munka középpontjában a pedagógus nevelési stílusa, az osztály közvéleményét alakító értékelő-minősítő megnyilvánulása áll. A nevelői magatartás önelemzésre is alkalmas szempontjai és a kutatás fontos eredményei meggyőzik az olvasót, hogy az iskolába lépés "kritikus periódus" a beilleszkedés eredményességét tekintve, még számos kiaknázatlan lehetőség van a veszélyeztetett, viselkedési zavart mutató gyerekek integrálódásának elősegítésére. A kutatók és a gyakorló pedagógusok érdeklődésére egyaránt számot tartó, vonzó stílusban írott könyv a "Társadalmi beilleszkedési zavarok" c. kutatási program első eredményeiről számol be egy olyan időszakban, amikor az iskolára és a családra egyaránt fokozott felelősség hárul a megelőzésben.

Kósáné Ormai Vera - A ​mi iskolánk
Pedagógiai ​munkánk során szeretnénk, hogy az iskolában tanítványaink jól érezzék magukat, motiváltak legyenek, tudásuk gyarapodása, értelmi és társas képességeik fejlődése minél kedvezőbb legyen. Szeretnénk, hogy mind kevesebb nehézséggel kelljen megküzdenünk. És kíváncsiak vagyunk arra is, vajon mennyire vagyunk jó pedagógusok, mi lehet sikereink és kudarcaink magyarázata. Könyvünk neveléspszichológiai módszerek gyűjteménye, a pedagógusok és a gyerekek életében zajló események megismeréséhez ad segítséget. Gyakorlati kézikönyv, amely módszereket kínál az osztálylégkör, a nevelőtestület, a tanár-tanuló viszony, a baráti kapcsolatok, a motiváció, a tanulás, az értékelés-osztályozás, a lelki egészség, a konfliktusok, a tanulási és a viselkedési problémák, valamint az egyéni sajátosságok elemzéséhez. A megfigyelési szempontok, interjúk, attitűdvizsgálatok és kérdőívek felhasználása hozzájárul saját munkánk megismeréséhez. A kézikönyvet tanítóknak, tanároknak, iskolavezetőknek, a pedagógusképző intézetek oktatóinak és hallgatóinak ajánljuk. Ajánljuk könyvünket a szaktanácsadóknak, mentoroknak, közoktatási szakértőknek, pedagógiai kutatóknak, és az iskolai munkát segítő szakembereknek, a fejlesztő pedagógusoknak és az iskolapszichológusoknak is.

Szekszárdi Júlia - Kósáné Ormai Vera - Neveletlenek?
A ​hanganyaggal és az ehhez készült módszertani útmutatóval mindenekelőtt a pedagógusoknak kívánunk segítséget nyújtani abban, hogy a megismert eseteken elgondolkodva azokat kollégáikkal és/vagy növendékeikkel együtt elemezve közelebb kerüljenek saját neveletlenjeik" problémáinak megértéséhez, illetve az érdemi segítségnyújtáshoz. A hanganyag eredményesen használható a pedagógusképzés, illetve -továbbképzés keretében tervezett eset- és konfliktuselemző kurzusokon. (...) Az önismeret gazdagításán túl ezek az esetek mások problémáinak megértését, a segítőkészség felkeltését, az empátia fejlesztését is szolgálhatják." (Szekszárdi Júlia)

Kósáné Ormai Vera - Pszichológus ​az iskolában
Tartalom: Történeti ​előzmények - Az iskolapszichológus feladata és helye a nevelési intézményben - A pedagógiai tevékenység pszichológiai segítése - Módszerek - Szakmai felkészülés - Szervezeti keretek

Kósáné Ormai Vera - Járó Katalin - Kalmár Magda - Fejlődéslélektani ​vizsgálatok
Könyvünk ​különböző életkorú gyermekek és gyermekcsoportok pszichológiai vizsgálatára alkalmas módszerek gyűjteménye. A gyermeknevelés, a személyiségfejlesztés feladatát végző nevelők, kisgyermekekkel, óvodásokkal, kisiskolásokkal, serdülőkkel foglalkozó pedagógusok, szülők, a nevelési tanácsadásban tevékenykedő szakpszichológusok, valamint a jövő iskolapszichológusai számára kívánunk élvezettel forgatható, hasznos gyakorlati kézikönyvet közrebocsátani. A nevelő nemegyszer érezheti, hogy még többet szeretne tudni a gyermekekben munkáló indítékokról, a szunnyadó képességekről, érzelmi gazdagságukról, álmaikról és vágyaikról, akaratuk teherbírásáról. Számtalanszor felteszi magának a kérdést, miként függ össze mindez a családdal, amelyben a gyermek él, a kapcsolatokkal, amelyeket társaival, nevelőjével kialakít vagy amelyekre törekszik, és milyen módon lehet elképzelni az adott fejlettségi szint ismeretében az elkövetkező periódus várható eseményeit, azok csendes vagy viharos jellegét...

Kósáné Ormai Vera - A ​mi óvodánk
Ez ​az óvodai bibliográfia a múlt értékeinek megőrzésére törekszik. Az óvodapedagógia és az óvodapszichológia gazdag szakirodalmából (a megjelenés időpontjától függetlenül) igyekeztünk mindazokat összegyűjteni, amelyekről úgy gondoltuk, hogy témánk szempontjából maradandóak. Könyvünket óvónőknek, óvodavezetőknek, az intézménnyel kapcsolatban álló szakembereknek ajánljuk. Mindazoknak, akik az óvodás életkort fontos fejlődési szakasznak tartják és szeretnék, ha ez a fejlődés minél biztosabb alapot szolgálna az iskolás-, a serdülő- és majdnem a felnőttkor számára. (Részlet az előszóból)

Bakonyiné Vince Ágnes - Benis Mária - Gerő Zsuzsanna - Járó Katalin - Kalmár Magda - Kósáné Ormai Vera - Szabadi Ilona - A ​gondolkodás fejlődése és fejlesztése óvodáskorban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horányi Annabella - Kósáné Ormai Vera - Gyerekeinkért
Gyakorlati ​pszichológia szülőknek, nagyszülőknek, egészséges és beteg gyerekekkel foglalkozóknak Mit gondol egy kisgyerek, ha a közeli hozzátartozója meghal? Megosszuk-e vele tudásunkat, vagy kíméljük meg attól az érzelmi megrázkódtatástól, amely a közlés nyomán éri? Miért nem jó eltitkolni a gyerek előtt, hogy nem vérszerinti gyermeke az őt örökbefogadó szülőnek? Hogyan beszéljük meg vele, hogy házasságunk megromlott és az egyik szülő elköltözik a közös otthonból? Mit jelent a gyerek számára, ha testvére születik? Mit gondolhat, mit érezhet ilyenkor? Hogyan kezelheti a szülő és nevelő az olyan nehéz kérdéseket, mint a gyerekkori szexualitás? Mit tegyen, ha gyereke „más” mint a többi? Akkor vagyunk-e „jó” szülők, ha szükségleteit azonnal és feltétel nélkül teljesítjük, vagy ha korlátozzuk, hogy könnyebben tudjon beilleszkedni a társadalom követelményrendszerébe? Hol van az engedékenység és a szigor közötti határ? Könyvünkben nem szeretnénk konkrét tanácsot adni. Minden gyerek és minden szülő más és más. Ugyanakkor a „pszichológus szobájában”, a játékterápia során a gyerekek sok mindent elárulnak érzéseikből. Ezeket a – gyerekek számára sem tudatosult – lelki nehézségeket, próbálja megérteni és megfejteni a pszichológus, hogy azután a belső akadályok elhárításával megnyílhasson az út a „gyógyulás” felé. A kötet mindazoknak szól, akik gyerekekkel foglalkoznak, elsősorban szülőknek és pedagógusoknak, de nevelőotthoni nevelőknek, védőnőknek, gyermekorvosoknak is.

Horányi Annabella - Kósáné Ormai Vera - Mi, ​pedagógusok
A ​pedagógus pálya az emberi kapcsolatokról szól. Az óvónő, a tanító, a tanár nap mint nap a legkülönbözőbb helyzetekben találkozik a gyerekekkel, a szülőkkel és kollégáival. Hiába szeretne objektív lenni, lépéseit, döntéseit – szakmai tudásán és kreativitásán kívül – saját személyisége határozza meg. Az, hogy mit tart fontosnak, mi jelent értéket számára, mit gondol a gyerekekről, mennyire képes beleélni magát mások érzéseibe. A pedagógus munkájához szükséges képességeket nem lehet könnyen megtanulni. Viselkedésünket neveltetésünk, az életünk során felhalmozott tapasztalataink befolyásolják. Minél jobban megismerjük önmagunkat, cselekedeteink lelki hátterét, annál könnyebben tudunk változni, változtatni. Könyvünket pedagógusokról és pedagógusoknak írtuk, egy kicsit más­képpen, mint ahogy megszoktuk. Nem fogalmazunk meg általános igazságokat, nem adunk tanácsot, mert úgy gondoljuk, hogy az érzések kifejezését, a kapcsolatok alakulását támogathatjuk, de közvetlenül nem irányíthatjuk. Munkánkkal önmagunk megismerésében szeretnénk segíteni, hogy el­gon­dolkozzunk, miért válaszolunk haraggal, szorongással, vagy éppen meg­értően és elfogadóan a különböző szituációkban és miért esünk bele ugyanabba a csapdába, amibe már többször belekerültünk. Olyan kérdése­ket fogalmazunk meg, amelyekre aligha lehet igennel vagy nemmel válaszolni. Eltöprenghetünk rajtuk, felidézhetjük élményeinket, gondola­t­a­inkat, érzéseinket annak érdekében, hogy a kérdésekre megtaláljuk saját válaszainkat.

Kósáné Ormai Vera - Neveléslélektani ​vizsgálatok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók