Ajax-loader

Száraz György könyvei a rukkolán


Száraz György - Szabóky Zsolt - Budapest
Ahogy ​jelképe lehet Londonnak a Trafalgar-oszlop, a Tower tömbje vagy a Westminster, Párizsnak a Notre-Dame, az Eiffel-torony, vagy akár a Moulin Rouge szélvitorlája, úgy lehet jelképe Budapestnek az Országház, a gellérthegyi Szabadság-szobor, vagy a Millenniumi emlékmű. Én mégis a Hidat választanám, amely a mi szemünkben mindörökre a Híd marad: társadalmi különbségeken és idők múlásán átívelő, soha meg nem unt csoda: országok és országrészek hídja, ipar, kereskedelem, műveltség hídja, három testvérváros - Pest, Buda, Óbuda - egybeforrasztója.

Száraz György - A ​tábornok
Nehezebb ​sors embernek aligha adatott, tragikusabb önfeláldozást bizonyára nem sokat ismer a história. Ha néphadseregünk napját ünnepelve emlékezünk az 1848-as pákozd-sukorói csata hőseire, honvédségünk elődjére, ne feledjük új hadseregünk első szervezőjét sem. Hajtsuk meg a tisztelet zászlaját a most hetvenöt éve született Pálffy György tábornok emléke előtt. Élete, tettei a magyar történelem immár elidegeníthetetlen része, és a nemzet emlékezetében, tudatában másíthatatlanul ott is marad.

Száraz György - Történelem ​jelenidőben
„Az ​ember kötődik. Tájakhoz, ősökhöz, anyanyelvhez. Ez a kötődés átszövi érzelmi életünket, s meghatározza értelmi fejlődésünket is. Csakhogy az ember szabadulni is akar. Gonosz és terhes emlékektől, elvásott és megkopott tárgyaktól, nyűgös hagyományoktól. Elszakadni az ősök követelőző árnyaitól, menekülni unt tájak szűk börtönéből. Egyszerre érezzük a szülőföld vonzását és a távolságok nosztalgiáját.” A publicista, a tanulmányíró leginkább találó válasza erre az „oldásra és kötésre” alighanem a történelem kritikus pontjainak, meghatározó jelentőségű alakjainak, jelenünkbe belenyúló vonulatainak elfogulatlan, tárgyszerű, de a ma kérdéseire összpontosító újragondolása, különös tekintettel „arra a kicsiny, de mégis tágas világra, amelyet a tájegységek nyelvén Közép-Kelet-Európának nevezünk”.

Száraz György - Erdély ​múltjáról, jelenidőben
"A ​történelem a valóság tudománya. A valóság ismerete nélkül illúzió minden, amit a múltról állítunk, és ingatag a jövő, amit nélküle építünk" - idézi fel a közelmúlt egyik követésre méltó történészi alapállását Száraz György, amikor önmaga, az író, a publicista, a mindenkori gondolkodó ember számára elfogultságoktól, mítoszoktól mentes hitvallást keres. Erdély múltjával foglalkozó posztumusz könyvében mai téveszmék mélybe nyúló gyökereinek nyomába ered, a hamis tudatok kialakulását vizsgálja - az életműből eddig megismert tárgyszerűséggel, elfogulatlansággal, a történelem kritikus pontjainak, a közös múlt jelenünkbe belenyúló vonulatainak újragondolásával.

Száraz György - Egy ​furcsa könyvről
Láncránjan ​tudományos kérdésekben éppoly illetéktelen, mint én. Amit művel: publicisztika és politikum - s ez már énrám is tartozik. Nem lenne bajom némileg túltengő nemzeti büszkeségével, idealizáló hajlamaival, történelmietlen és szubjektív romanticizmusával, elsőbbségei, sőt kizárólagosságai komplexusaival, de még miszticizmusával sem - az ő dolga, addig amíg csakugyan az övé. Csakhogy ő azt teszi, amit se magyar sem más nemzetiségű írónál elviselni nem tudok: mások rovására, másokat sértve érvényesíti hajlamait, méghozzá a tudatformálás igényével. Amit tesz, abban függetlenül a saját nép iránti szubjektív jó szándéktól - ott van nemcsak a mások, de az övéi iránt való felelőtlenség is. Neki megvan a maga véleménye, és szilárd meggyőződése, hogy amennyiben egy magyar történész másképp merészel vélekedni, mint román kollégája, akkor az nem lehet más, mint rossz szomszéd, irredenta, sőt - kedvenc szavával élve: - "söpredék". Ez a magatartás pedig végső soron nem segíti, hanem inkább diszkvalifikálja a román tudományos felfogást is.

Száraz György - A ​budai várnegyed
Építészek ​tették fel a kérdést: nem tekinthetjük-e épp a Várnegyedet a maga anakronisztikusnak ható zártságával mégiscsak eleven modellnek? Nem kéne mesterséges "várhegyeket" építeni, a "hegy" gyomrában többszintes garázsokkal, fenn pedig sétálóutcák szövevényével a teraszos megoldású kertes házak között? Meglehet csakugyan a Várhegyen élő múlt az, ami megoldást kínál a jövőnek. (Száraz György)

Száraz György - Császárlátogatás
A ​vezérkari főnök Gyilkosok Hajnali szép csillag Császárlátogatás III. Béla

Száraz György - Egy ​előítélet nyomában
_Száraz ​György_ (1930-1987) vallomásos történelmi nagyesszéje ma is éppen olyan eleven, mint első megjelenésekor volt. Az elmúlt két évtizedben, a demokrácia esztendeiben rengeteg könyv, cikk és tanulmány látott napvilágot a magyar-zsidó közös múlt témakörében. Ezek közt találunk jó, rossz és közepes szakmunkákat, unalmas és érdekfeszítő dokumentumköteteteket, tudományos és áltudományos műveket vagy éppen szélsőséges nézeteket megformázó füzeteket. Száraz György írásának nagyságát az is mutatja, hogy az elmúlt évek során semmit sem fakult, ebből a szabad világban született, hatalmas anyagból is kimagaslik emberségével, tiszta logikájával. ___ _"Minden esetben nehezemre esett leírni: »mi és ők«, »itt és ott«. De hát muszáj volt: e nélkül képtelen lettem volna megértetni magam. Csakis azért használtam ezt a viszolyogtató ellentétpárt, hogy kimondva megsemmisítsem. Primitív néphit és modern pszichoterápia: ki kell mondani a démon nevét, beszélni kell a neurózis okairól, hogy megtörjön a rontás, oldódjék a görcs."_

Száraz György - Budapest ​- A city set in time
A ​Corvina új reprezentatív fotóalbumot jelentet meg a külföldi turisták számára a mai magyar fővárosról. A vadonatúj képanyag bemutatja Budapest legszebb panorámáit, legértékesebb műemlékeit, a nyüzsgő nagyváros fényeit, hangulatait, pihenésre hívó tereit. A Corvina új reprezentatív fotóalbumot jelentet meg a külföldi turisták számára a mai magyar fővárosról. A vadonatúj képanyag bemutatja Budapest legszebb panorámáit, legértékesebb műemlékeit, a nyüzsgő nagyváros fényeit, hangulatait, pihenésre hívó tereit. A fotókat Száraz György immár klasszikusnak nevezhető Budapest-esszéi kísérik, a képaláírások írója ifj. Száraz György. Megjelent 1999-ben németül, 2001-ben angolul.

Száraz György - A ​fejlődő lélek útja
A ​vízöntő kor hajnalán járva egyre többen kezdik érzékelni, hogy a valóság több, mint amennyinek eddig a vallások, az ezoterikus irányzatok és a titkos társaságok beállították. A kíváncsi ember már nem éri be féligazságokkal, szép ígéretekkel és kész dogmákkal, mi több, igényli az élet rejtett összefüggéseinek teljes megismerését. Mindemellett egy másik vágy is gyökeret ver benne: nem elégszik meg a csalóka hittel, hanem személyes visszaigazolásokon kersztül akarja felidézni és átélni a titkokat. Ezt kínálja a fejlődő lélek útja.A könyv közérthető és lebilincselő stílusban tárja fel az olvasó előtt múltunk homályba burkolt emlékeit, tabuként kezelt tényeit és jelenünk elhallgatott igazságait. Nem mindennapi mondanivalója olykor megrendítő, olykor kijózanító, ám mindenki számára komoly tanulságokat szolgáltat.A könyv elolvasása után már nem olyannak fogod látni a világot, mint előtte.

Száraz György - A ​kém meg a vadkan
Kém ​volt Redl ezredes, vagy "koncepciós per" áldozata? Szabó István emlékezetes filmje inspirálta Száraz Györgyöt annak feszegetésére, hogy a "koncepciós perek" divattémájának túlburjánzása nem okoz-e rombolást, legalábbis zavart, az értéktudat válságaitól amúgy sem mentes nemzeti köztudatban. Mert makacs naivitást tükröznek az olyan visszhangok, amelyeknek szerzői a teátrumban bámészkodó Göre Gábor módján, a nézőnek szóló rendezői "utasítások" ellenére, csak azért is valóságként nézték a filmet, amelynek "sztorijában" vélték felfedezni nem is az osztrák, de a magyar történelem újabb "sötét rejtélyét", ezúttal Ferenc Ferdinánd trónörökösre osztva ki az ominózus Habsburg vadkan szerepét. Mások viszont tudomásul veszik, de némileg félreértik a rendezői instrukciókat, s úgy emlékeznek a filmre, mint olyan "áttételes" alkotásra, amelyből többet között kihámozható a Rajk-per "igaz története" is.

Horváth Zoltán - Száraz György - A ​magyarok beavatása
Életfilozófia ​és gyakorlati módszerek a magyarság szakrális tudásának és képességeinek felélesztéséhez. Egy ősi erő ébredésének a hajnalán vagyunk, amely visszavezetheti az egész emberiséget Istenhez és átsegítheti egy szebb, békésebb és magasabb rezgésű világkorszakba a Földön poroszkáló lelkeket. Ebben a szellemiségben íródott eme könyvünk, amely az egyetemes napvallásnak elsősorban a magyarsághoz kapcsolódó titkaival foglalkozik. A magyarságnak mint az emberiség szakrális ősmagjának lelkülete egyelőre még nagyon sérülékeny állapotban van, amit együtt, közösen emelhetünk fel az isteni eredetű, szakrális tudásunkkal és energiáinkkal táplálva. Tradícióink felélesztése során önmagunkat is megismerjük és felélesztjük magunkban a magyar virtust, őseink lelki erejét és bölcsességét, ami az időtlen időkbe nyúlik vissza. A magyar szakrális tudás képes a világ sorsát jó irányba befolyásolni. Végre megérett az idő a felébredésre, de ezért tennünk kell!

Száraz György - Beszélgetés ​a Kristálykoponyákkal
Térkép ​életeid működéséhez A Kristálykoponyák az Univerzum legősibb tudásának spirituális könyvtárai. Ne tévesszen meg senkit a küllemük, mert ők korántsem csupán nagy műgonddal megmunkált faragványok, hanem eleven őrzői annak a Kozmikus Intelligenciának, melynek a földi életformák is a létüket köszönthetik. A Kristálykoponyák rezgései éppen ezért mindenkoron a legtitokzatosabbak és a legvédettebbek a Földön megtalálható szent ereklyék közül, s csupán a kiválasztottak elitje kommunikálhat a bennük-mögöttük rejtező felsőbb Értelemmel. Elérkezett az idő. A Kristálykoponyák galaktikus Mesterei mostantól beavatkoznak az emberiség kollektív tudatmezejébe és hangolásokat végeznek rajta. Ez azonban nem kívülről, hanem az emberek egy részének bevonásával történik. Ezen a könyvön keresztül olyan információkat és technikákat adnak az érett telkeknek, melyek energiaáramlatokat indítanak el a lényükben és emlékeket aktivizálnak bennük. Szeretnél részesülni a Kristálykoponyák bölcsességének erejéből? Ha felkészültél, akkor bátran vágj bele!

Száraz György - Alexa Károly - Budapest-dekameron
A ​Kossuth-díjas szerző Budapest-dekameron című munkája nagy ívű esszé, sajátos, szubjektív, budapesti útikalauz, amely a Vízivárosból, Száraz György szűkebb hazájából indul, s a Keleti Pályaudvar környékén ér véget. De amíg idáig eljut, látogatást tesz a középkori Budavárban, a kerítésen átmászva megpróbálja megtalálni Táncsics börtöncelláját, aztán megfordul az épülő világváros millenniumi díszletei között, füstös tabáni kiskocsmákba toppan be, felkapaszkodik a boszorkányok hegyére, csavarog a Margit szigeten, Petőfi lábnyomát keresi a pesti belvárosban. Aki a szerző mellé szegődik, attól kezdve másként fog a városra tekinteni. Olyan gondolatébresztő kiránduláson vesz részt, ahol megszűnik az idő, s ugyanúgy találkozhat a fürdőt építő törökökkel, mint a régi Pest-Budán megfordult porköpenyeges utazókkal, vagy a Várnegyedet védő utolsó német katonával. A kötet második része Száraz György 1956-os budapesti naplójegyzeteit tartalmazza. Ahogy ő mondta: „szenvtelen írásos fényképek ezek a forradalom napjainak budai, pesti utcáiról”. Szántszándékkal törekedett a szerző arra, hogy az október 23. és november 4. közt látottakat ne kommentálja, ne értelmezze, hanem a valósághoz lehető leghívebben rögzítse. A börtönből egy hónapja szabadult huszonhat éves fiatalember járja az utcákat, szalvétákra, apró fecnikre jegyzi fel a látottakat. Tudjuk, azt tervezte, egyszer megírja ’56 történetét. Száraz György 1987-ben meghalt. Az ’56-os nagy könyvbe nem kezdhetett bele. Ránk csak ez a „szenvtelen” nyersanyag maradt: mindannak fényképszerű rögzítése, amit ötven esztendeje látott.

Kollekciók