Ajax-loader

Kulcsár Zsuzsanna könyvei a rukkolán


Kulcsár Zsuzsanna - Várnai Dóra - Rózsa Sándor - Sági Andrea (szerk.) - Tegyük helyére az undort!
A kötet tanulmányai az undoremóció pszichológiai jellemzőivel, ezen belül a morális undor jelenségével, az undor idegélettani mechanizmusával, az undor és az immun funkciók viszonyával és az undor evolúciójával foglalkoznak, rámutatva arra, hogy az evolúció során elsőként a protektív undorreflex jelenik meg, amely később komplexebb védekező mechanizmussal, az immunitással egészül ki. Az undor (averzió) egyedülálló, paradox pszichológiai jellemzője, hogy gyakran szélsőségesen pozitív élményekből ered; a korábban szenvedélyesen kívánt tárgyak képesek a legmélyebb undort kelteni, elsősorban a leginkább ösztönközeli (a táplálkozással és a szexualitással kapcsolatos) területeken – eredendően a betegségelkerülés szolgálatában. Az undoremóció azonban – amely kizárólag humán funkció – az ösztön-szférából „átterjedt” a morál területére (,‚morális undor”), és a komplex jelentésalakulás szempontjából releváns emócióvá alakult. Az undor eredendően szabályozó funkciókat teljesít, mégpedig zsigeri értékelés, illetve döntés alapján; majd bekapcsolódik a morális szintű szabályozásba, és egyúttal negatív, merev előítéletek meghatározójává válik. Ez a komplex emóció integratív egészségpszichológiai modell kialakításához nyújthat támpontokat. A kötet az ELTE PPK Pszichológiai Doktori Iskola hasonló című szemináriumainak anyagára épül. A kötet tizenhárom fordítást tartalmaz, amelyek az alapemócióknak a pszichológiában és az idegtudományokban az elmúlt két évtizedig elhanyagolt kérdéskörével, az undorral kapcsolatos legújabb kutatásokból adnak ízelítőt; a könyv emellett két rövid elméleti összefoglalót közöl a szeminárium résztvevőinek tollából.

Kulcsár Zsuzsanna - Eretnekmozgalmak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kulcsár Zsuzsanna - Egészségpszichológia
A ​kötet több szempontból is kiemelkedő, nemzetközi mércével mérve is egyedülálló vállalkozás. Személyiség-lélektani szempontból újrafogalmazza az egészséglélektan tárgyát és tartalmát, a pszichológia és az orvostudomány összefüggéseinek legfontosabb, mindmáig szinte érthetetlenül negligált területeit állítja középpontba. A két legfontosabb, a kötetben alapvető, de máshol alig tárgyalt kérdéskör: a betegség, haldoklás, halál mint személyiségfejlődési lehetőség aspektusai; valamint az altruizmus és az empátia összefüggései, a segítőhivatás személyiségfejlődési feltételei. A könyv nem csupán a szakembert, hanem a lét alapkérdései iránt érdeklődő valamennyi olvasót megszólítja, újszerű szempontokkal gazdagítja, miközben mindvégig megőrzi a legigényesebb tudományos színvonalat.

Kulcsár Zsuzsanna - Traumafeldolgozás ​és vallás
Ez ​a kis könyv a szerző Vallás és Spiritualitás. Pszichológiai tanulmá­nyok I-II. című, megjelenés előtt álló szöveggyűjteményének szatellitje, két előzményével együtt (A spiritualitás, mint a személyiség hatodik dimenziója, Kulcsár, szerk. 2007; Komplex humán emóciók, összetartozás és felépülés, Kulcsár, 2007). Közvetlenül kapcsolódik a Teher alatt. Pozitív traumafeldolgozás és poszttraumás személyi­ségfejlődés c. kötethez (Kulcsár, szerk. 2005), amelynek egy speciá­lis témáját, a vallásos hit személyiségformáló hatását vizsgálja neuro­biológiai és pszichológiai megközelítésben, számos ó- és újszövetségi illusztrációval. A kötet a kritikus élethelyzetekkel - elsősorban a betegséggel - való megküzdés néhány konkrét 'fortélyát' tárgyalja: olyan beépített me­chanizmusokat, amilyen a stressz indukálta analgézia (SIA) és az el­fogadás... A szerző értelmezése szerint ezek mozgósítják az emberi elmének az 'isteni irányítás' észlelésére való képességét, amely az életeseményeket szimbolikus üzenetekké változtatja át. Az elfogadás - értelemszerűen - nyitottságot, bátorságot és önkontrollt feltételez; a passzivitást konstruktív aktivitásba fordítja, a tehetetlenséget ,,jelentudatossággá" (mindfulness) alakítja, és az istenélmény és hit hátterén az elkötelezett, felelős emberség letéteményesévé válik.

Kulcsár Zsuzsanna - Így ​éltek a lovagkorban - Nyugat-Európa a XI-XIV. században
Kulcsár ​Zsuzsanna történész-író volt. Műfaja a történelmi esszé, az a szinte szépírói érzékletességgel és stílussal művelt történettudomány, amely főként az angol és a francia kultúrhistória sajátja. A könyv lebilincselően izgalmas olvasmány. Akár egy egzotikus távoli világot, úgy rajzolja meg, varázsolja elő és láttatja velünk négyszáz távoli év életmódját: a XI-XIV. századét, annak természetesen európai színterein. A szerző mindent ismer, a kolostorok és szerzetesek mindennapjait, a várak és várurak világát, a hős lelkű lovasok, uralkodók, parasztok, polgárok életét, születés és keresztelő, halál és temetkezés, házasságkötés és szerelem - mindennek meghatározott szertartásrendje volt. Megismerkedünk ezekkel a szertartásokkal, de ugyanúgy hírt kapunk az életet keserítő sötét praktikákról is: babonákról és betegségekről, kegyetlenségekről és megkínzatásokról. Az írónő jártas ebben a világban, mintha bizony ismereteit nem oklevelekből és krónikákból, lovagi eposzokból és trubadúrkölteményekből merítette volna, mintha csak egy jelen idejű óriási festményt mutatna be nekünk. Amikor évtizedek után ismét kiadjuk ezt a könyvet, tudjuk, hogy hiányt pótolunk vele.

Kulcsár Zsuzsanna - Így ​éltek a lovagkorban - Nyugat-Európa a XI-XV. században
Útikönyv ​ez a mű, de nem távoli tájakkal, távoli népekkel ismerteti meg az olvasót, hanem a XI-XV. századi Nyugat-Európával, a középkor világának köznapi életével, szokásaival, ünnepeivel. A szerző elvezet a várakba, kolostorokba, kis falvakba, a középkori városok falai közé. Az urak, parasztok, polgárok életét látjuk: gondjaikat, bajaikat. Születés és halál, gyerekkor, tanulókor, szerelem, házasság, munka, szórakozás, betegség és temetés - ezekről ad alapos és érdekes tájékoztatást ez az olvasmányos munka, amely az oklevelek, krónikák által megőrzött adatok mellett a lovagi eposzokból, trubadúrkölteményekből is merít. A középkori Európa élete tárul fel az olvasó előtt, a "sötét" és gyakran oly titokzatosnak tűnő középkor elevenedik meg a könyv lapjain

Kulcsár Zsuzsanna - Inkvizíció ​és boszorkánypörök
A ​könyv első része a különböző középkori szektákkal ismerteti meg az olvasót. Ezek tagjai, az eretnekek bátran fordultak szembe a feudalizmus korának leghatalmasabb intézményével, a katolikus egyházzal, s ezzel tulajdonképpen a fennálló rend ellen intéztek támadást. Az uralkodó osztály könyörtelenül üldözte veszélyes ellenfeleit, s felkutatásukra külön szervezetet épített ki: a ˝szent inkvizíciót˝. Ez az egyházi törvényszék ezrével küldte máglyára a ˝hit és a rend˝ ellenségeit. A könyv nyomon követi a ˝szent törvényszék˝ szerencsétlen foglyát a letartóztatás pillanatától a kínzókamrán keresztül egészen a máglyáig.

Kulcsár Zsuzsanna - Rejtélyek ​és botrányok a középkorban
Táncosnő ​és hetéra volt-e Theodóra császárné? Megégették-e az Orléans-i Szüzet? Igaz-e, hogy kéjvágyból gyermekeket gyilkolt az Orléans-i Szűz vitéz fegyvertársa, a titokzatos Kékszakáll? Valóban őrült volt-e Őrült Johanna és gyengeelméjű Don Carlos? Mi az igazság a hírhedt Borgiák mérgéről? Miért vetette börtönbe Szép Fülöp francia király országra szóló botrányok közepette mindhárom menyét, és miért töröltette el fantasztikus vádaskodással a dúsgazdasg templomos lovagrendet? Miért ölték meg Nápolyi Johanna férjét, András magyar királyfit, Nagy Lajos királyunk öccsét? stb. - mind olyan kérdések, amelyek annak idején izgalomban tartották a kortársakat, a közpkor emberét, amelyeket széltében-hosszában tárgyaltak, vagy legalábbis borzadva suttogtak róluk. Kulcsár Zsuzsanna maguknak az eseményeknek érdekes, fordulatos bemutatása után, a rájuk vonatkozó régebbi és legújabb történeti kutatások eredményeit összegezve, próbálja e rejtélyes, sokszor elképesztő történetek titkát kibogozni

Kulcsár Zsuzsanna - Korai ​személyiségfejlődés és énfunkciók
A ​könyv előszavából: „Aki forgatja majd a könyvet, kétfajta hatást és egy sajátos törekvést fog felismerni, vagy arra ismer rá a munkámban. Az egyik a pszichoanalízisé, amely klasszikusaival és modern irányzataival áthatja gondolkodásomat, ahogyan áthatja a magyar pszichológiát és – talán túlzás nélkül állítható – a magyar kultúrát. A pszichoanalízis fejlődik és változik. Freud műve nem statikus szöveg, hanem folytonosan módosuló gondolatok készlete, amely egy mindenkori dialógus kontextusában alakul. Az új pszichoanalízis nem érthető meg a klasszikus nélkül és viszont, a régi sem az új nélkül. Nézetem szerint azonban a klasszikus és modern pszichoanalízis nem érthető meg a pszichológia és környéke, a határtudományok új ismeretei nélkül sem. Ez a könyv akkor éri el a célját, ha e gondolat belátásához segíti az olvasót. Az az ismeretanyag, amelyet a pszichoanalízissel ütköztetni fogok, a modern idegélettan, nevezetesen a fejlődés-neurofiziológia, konkrétan annak néhány, általam relevánsnak talált eredménye és elképzelése a percepció, a memória, a szociabilitás és az önkontroll fejlődésével kapcsolatban. Megközelítésem nemzetközi összehasonlításban meglehetősen szabálytalan. Ha áttekintjük a kurrens fejlődés- és gyermeklélektani kézikönyveket, a pszichoanalitikus fejlődéselméletekre többnyire utalást sem találunk, és ez a lehangoló helyzet a pszichoanalízis belső ellentmondásaival lehet kapcsolatban. A pszichoanalízisen belül csak az utóbbi években találkozunk olyan próbálkozásokkal, amelyek a lazán használt fogalmak tisztázását célozzák, vagy az egyes iskolák mondanivalóit integrálni próbálják. Minden kritikai szempont ellenére meggyőződésem, hogy a pszichoanalízis fejlődéskoncepcióját fel fogja fedezni a pszichológia akadémikus iránya, mivel a klinikai tapasztalat alapján és közvetlen megfigyelések útján kialakított kulcsfogalmai jól illeszkednek a fejlődés-neurofiziológia korábbi és legújabb felfedezéseihez. A pszichoanalízis és az élettudományok dialógusához szeretnék kapcsolódni, amelyben mindkettő gazdagodik. Ez a meggyőződésem vezetett a könyv megírásában.”

Kulcsár Zsuzsanna - Komplex ​humán emóciók, összetartozás és felépülés
Ez ​a tanulmány a Vallás és spiritualitás című, megjelenés előtt álló szöveggyűjteményem bevezető fejezetére épül. Célja a vallási élményt megalapozó pszichológiai jelenségek, komplex pozitív humán érzelmek vizsgálata – amilyen a meghatottság vagy az emelkedettség –, amelyekkel nap mint nap találkozunk. Ezek az érzelmek olykor váratlanul, külső események hatására törnek elő, máskor magunk keresünk alkalmat és lehetőséget az átélésükre. Jobb megértésük fontos pszichológiai feladatnak tűnik, amelyre a pszichológia tudománya mindeddig alig fordított figyelmet. Az alábbi összefoglalóból ki fog derülni, hogy ezeknek az élményeknek a pszichológiai elemzésére tágabb összefüggésben, régmúlt és jelen kultúrájának kontextusában tehetünk kísérletet. Rövid tanulmányunk úttörő próbálkozás a komplex emóciók közös keretben történő, pszichológiai szempontú elemzésére. Éppen ezért nem a szigorú tudományosság igényével készült; inkább esszé, mint szisztematikus vizsgálódás. A komplex pozitív emóciók jobb megismerésén és megfelelő értékelésén keresztül igyekszik eloszlatni a vallás és spiritualitás kérdéseivel kapcsolatos – olykor megalapozott – előítéleteket, és feloldani a vallás és spiritualitás kérdéseivel kapcsolatban sokak részéről tapasztalható merev elzárkózást.

Kulcsár Zsuzsanna - Rózsa Sándor - Reinhardt Melinda - A ​poszttraumás növekedés feltételei és empirikus vizsgálata
Ez ​a kis kötet a közelmúltban megjelent "Teher alatt... Pozitív traumafeldolgozás és poszttraumás személyiségfejlődés" (Szerk. Kulcsár Zsuzsanna, 2005. Trefort Kiadó) kiegészítése és folytatása. Első, elméleti része az önközpontúság meghaladásának, a proszociális attitűd alakulásának, mint a fejlődés feltételének kérdésével foglalkozik és a pozitív pszichológia fontos vonulatát követve, a 'moralitás' sokáig elhanyagolt, mára azonban centrális jelentőségűvé vált problémáját elemzi. A kötet második tanulmánya a poszttraumás növekedés tesztelésére tervezett elméleti modell első empirikus vizsgálatát és annak biztató eredményeit mutatja be. A két tanulmányt Melléklet kapcsolja össze, amely - Hermann Hesse és Albert Camus írásai kapcsán - katasztrófa helyzetben (pestisjárványban) megmutatkozó ellentétes erkölcsi magatartások megrázó példáival illusztrálja a traumafeldolgozásnak a kötetekben elméleti szinten tárgyalt problémáját.

Kulcsár Zsuzsanna - Hahn István - Szabó Miklós - Hanák Péter - Márkus László - Ormos Mária - Ránki György - Világtörténet ​képekben I-II.
Az ​őskortól szinte napjainkig, 1970-ig rengeteg képpel vezet minket végig a „nagybetűs” történelmen. A kötet erénye, hogy nem túl bőbeszédű, hanem hagyja beszélni a képeket, így még jobban megértjük, benne fogunk élni az adott történelmi korszakban. Csodálatos könyv, általa könnyű megszeretni a világunkat és a történelmet.

Kulcsár Zsuzsanna - Rózsa Sándor - Kökönyei Gyöngyi - Megmagyarázhatatlan ​testi tünetek - Szöveggyűjtemény I-II.
A ​"megmagyarázhatatlan testi tünetek", szaknyelven szomatizációs zavarok vagy funkciónális stresszbetegségek előfordulása az orvosi alapellátásban igen magas (25-35, egyes felmérések szerint 50%). A szomatizációs zavarok jelentős szenvedéssel járnak; a betegre, környezetére, az orvosra, az egészségügyre, és a társadalomra óriási morális és anyagi terhet rónak. A kötet tanulmányai - modern kutatások fényében - cáfolják az a "kizárásos alapú" megközelítést, amely megmagyarázhatatlannak minősíti a "megfelelő kivizsgálás után ismert betegségek diagnosztikus kategóriába nem illeszthető "testi tüneteket". A szomatizációt eredetileg pszichiátriai kórképnek tekintették. Az elmúlt néhány évben a szakorvosi ellátásban (így reumatológia, gasztroenterológia, immunológia területén) a 'funkcionális szindrómák' olyan új diagnosztikus kategóriái jelentek meg, amelyek tünetei mind egymással, mind a szomatizációs zavarok tüneteivel átfedésben vannak. Ilyenek a krónikus fáradtság szindróma, a fájdalom szindrómák, a fibromialgia, az irritábilis vastagbél szindróma, vagy a töbszörös kémiai szenzivitás. Az új diagnosztikus kategóriák a szomatizációt kiváltó okok egységes rendszerének feltárásához és hatékony terápiás eljárások kialakításához vezettek. A szomatizáció értelmezésében, kutatásában és kezelésében eljött a paradigmaváltás ideje. A megmagyarázhatatlan testi tünetek szindrómájának első leírása (Briquet, 1859) óta közel másfél évszázadnak kellett eltelnie ahhoz, hogy a szaktudományok megfejtsék a szomatizáció rejtélyét. A szöveggyűjtemény 29 tanulmánya az elmúlt évtized kutatási és terápiás eedményeit mutatja be.

Kollekciók