Ajax-loader

Tóth László könyvei a rukkolán


Zsinkó Erzsébet - Tóth László - ÉKSZER - matematika munkafüzet
Általános iskola 5. osztálya számára.

Tóth László - Gyógynövény- és drogismeret (Farmakognozia)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth László - Zahola Tamás - Géprajz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Herdovics Mihály - Komka Gyula - Tóth László - A sertéstartás és -takarmányozás gépesítése
Könyvünk a Mezőgazdasági Gépesítési Intézet (MGI) fejlesztési munkái: a szemes termények szárítása, a takarmánykészítés, a sertéstartás gépesítése és technológiai vizsgálatai alapján került összeállításra.

Tóth László - Alternatív energiaellátási rendszerek az agrárgazdaságban
A könyv az energiagazdálkodás leglényegesebb területeit - szükséges mértékig elméleti összefüggéseket is, de leginkább gyakorlati szempontokból fontos megoldásokat - tárgyalja. Bemutatja általában az energiatermelést, az energiaátalakítást, a települések energiaellátásában fontos megoldásokat, az energiamegtakarítás lehetőségeit és az energiatárolás főbb kérdéseit. Kiemelten foglalkozik a mezőgazdasági termelés során előállítható, vagy annak melléktermékeként keletkező energiahordozók - mint például a biomassza és biogáz - előállításával, az energia kinyerésével és felhasználásával, de részletesen tárgyalja a geotermikus energia, napenergia, szélenergia és a mesterségesen előállított tüzelőanyagok felhasználásának kérdéseit a termálvíz hőszivattyúzásától a tüzelőanyag-cellás villamos autó működtetéséig. A kötetet ajánljuk az energiagazdálkodással, a vidék- és településfejlesztéssel, a megújuló energiaforrásokkal, a mező- és környezetgazdálkodással foglalkozó szakembereknek és az e területen munkálkodó beruházóknak egyaránt. De hasznos segédeszköz a mérnöki tanulmányokat folytató egyetemi hallgatóknak, valamint a felnőtt szakirányú képzésben résztvevő szakembereknek is.

Tóth László - Az ellopott nagymama
Ez gyönyörűen illusztrált mesekönyv a József Attila-díjas Tóth László legnépszerűbb meséinek áttekintő összefoglalása. Lenyűgöző, kaleidoszkopikus képe annak a színes mesevilágnak, képi és nyelvi teremtőerőnek és nem lankadó kísérletező kedvnek, mely a szerző több mint három és fél évtizedes gyermekirodalmi munkásságát jellemzi.

Tóth László - Határsértők
A József Attila-díjas író új kötete emlékező esszéket, vallomásokat tartalmaz mestereiről, írói mintáiról, a 20. század második felének magyar irodalmáról, irodalmi világáról s íróiról.

Tóth László - Olasz nyelvkönyv
A sok és különféle olasz nyelvkönyv után, bizonyos fokig újat és egyénit óhajtunk nyújtani, ezért tartjuk szükségesnek e módszertani bevezetőt. Fokozatos haladással fölépített könyvünk, a következő módszertani lépéseket fogja magában foglalni: -először, a nyelvtani szabály közlése, -másodszor, képletszerű, példával való illusztrálása, -harmadszor, néhány etnikailag jellegzetes közmondásban, vagy bizonyító értékű irodalmi, zsurnalisztikai, anekdótaszerű példában való fölismertetése és rögzítése, -negyedszer, a nyelvtani szabály tős-gyökeres szólásmódokban, italianizmusokban való szemléltetése, amivel egyszersmind zárul is az úgynevezett receptív rész.

Tóth László - Átváltozás
A neves költő három és fél évtizedes lírai termésének eddigi legteljesebb összefoglalása. A már kötetekben megjelent anyagok mellett jó néhány újdonságot is tartalmaz, továbbá rendhagyó módon tartalmazza költészetének recepcióját, olvasói-kritikusi értelmezését, illetve annak változásait is az időben.

Süli Attila - Hermann Róbert - Ács Tibor - Németh György - Jankó Annamária - Kedves Gyula - Vajda László - Tóth Orsolya - Tóth László - Klinghammer István - Tóth Ágoston honvéd ezredes, a katona és a térképész 1812-1889
2012-ben az MH Geoinformációs Szolgálat és a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kiállítást és konferenciát szervezett a 19. századi katonai térképészet és a hadászat tudósa, illetve az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc jeles ezredese, Tóth Ágoston születésének 200. évfordulóját ünnepelve – A polihisztor térképész címmel. Jelen kötet gazdagon illusztrálva fűzi össze a konferencia előadásait, Tóth Ágoston 1848–1849-es leveleit és jelentéseit, illetve a kiállítási katalógust, bemutatva a tudós sokszínű életművét.

Tóth László - Kísérletek ​a geometriai fénytanból
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth László - Éjjelenként ​a semmivel avagy A tett nélküli színhelyek
Tóth ​László 1949-ben született, Budapesten. Gyerekkorát a csehszlovákiai Izsán töltötte, Komáromban érettségizett, majd főiskolai tanulmányokkal, utóbb többféle foglalkozással próbálkozott. Volt újságíró, szerkesztő, dramaturg és szabadúszó. 1986-tól Magyarországon él. A hatvanas évek második felében kezdett publikálni; szerepelt a fiatal csehszlovákiai költők 1970-ben megjelent Egyszerű éjszaka című antológiájában. A verseken kívül írt irodalmi publicisztikát, színházi és irodalomkritikát, színháztörténeti tanulmányokat, műfordítással is foglalkozik. Művei: A hangok utánzata (versek, 1971), Ithakából Ithakába (versek, 1975), Átkelés (versek, 1977), Ákombákom (mese, 1980), Vita és vallomás (interjúk, 1981), Az áldozat (dráma, 1982), Istentelen színjáték (versek, 1983), Lyuk az égen (gyermekversek és mesék, 1985), Ötödik emelet, avagy Éden bugyrai (versek, 1985). Tóth László válogatott versei a vonzás és választás variációinak hatnak. A választott szülőföld tárgyi valósága és érzelmi kötése mögött, azzal párban, úgy sejlik fel a tágabb világ a maga időtlen mítoszaival, ahogy a szerelemben a búcsúzás, a dolgok mélyén a beléjük érzett tartalom, a tettel helyén a cselekvés lehetetlensége, a szövetségek úgy foszlanak szét, akár a gyerekkor, a nyelvek keverednek és kiválnak - egyszerre oldódnak-sodródnak a különféle, gyakran ellentétes elemek, akár a szép emlékezetben.

Németh András - Tóth László - Halálos ​tavasz a Balkánon
Századunk ​tragikus története a Balkánon kezdődött, s talán ott is fejeződik be. A búcsúzó utolsó évtized legdrámaibb jugoszláviai eseményeit olvasmányosan tárgyaló, sok újdonsággal szolgáló, lebilincselő ismeretterjesztő könyv összefoglalja mindazt, ami a NATO-légicsapások 78 napja alatt történt. A szerzők a szemtanú hitelességével mutatják be az egykori kommunista apparátcsik, Szlobodan Milosevics hadseregét és rendőrségét, amelyek a fegyvertelen polgári lakosság elűzésével, falvak felgyújtásával, "etnikai tisztogatással", tömeges kivégzésekkel "szereztek dicsőséget". A szerzők meggyőző erővel bizonyítják, hogy a civilizált világ, a demokráciák sikeresen képesek szembeszállni a diktatúrával.

Füstös Gábor - Szalay Ferenc - Tóth László - Mi ​micsoda?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth László - Az ​utolsó idők
Az ​Utolsó Idők! Tóth László vagyok, egy ember! Sem több, sem kevesebb. Aki ezt a könyvet olvassa, Alapjaiban dől össze minden természet feletti tudományos meggyőződése. E könyv feltárja az igazságot, Halálról, Istenről, Jézusról! A természet feletti Erőkről, bebizonyítom e könyvben mi az amiben éltek. És mi az ami befolyásolja életetek. Megmutatom benne a Biblia rejtélyét. Megismerhetitek mindazt, ami ezután jön. Azt a véres valóságot, ami eddig elképzelés volt. A világvége! Mikor?! És Hogyan! Tudom sokak el fogtok engem ítélni! Lesznek közöttetek olyanok is, akik megköveztek majd! Azt mondom, aki belölem iszik, az örökké oltja szomját.

Bodnár Gyula - Tóth László - Nyomkereső
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Árvai Zoltán - Csala Péter - Fár Attila Gergő - Kopacz Botond - Novák István - Reiter István - Tóth László - Silverlight ​4
Webes ​alkalmazásokat fejleszteni már az internet gyermekkorában is kihívás volt, ám amíg korábban egy webes alkalmazás alapvetően egy böngészőben használható honlapot jelentett, a mai alkalmazásaink már kiléptek a böngésző kereteiből, és önálló életre kelve kápráztatnak el bennünket multimédiás képességeikkel - a háttérben a webet használva. A feladatok változásával együtt újabb és újabb technológiák, fejlesztőeszközök jelentek meg. Ez a könyv azt tűzte ki célul, hogy a Microsoft Silverlight 4 technológiáját mutatja be, hozzásegítve a szakmai közösséget ahhoz, hogy magyar nyelven juthasson el hozzá az alapok elsajátítását biztosító információkhoz. A könyv egy tömör áttekintést ad a Silverlight 4 képességeiről, segít megérteni szemléletmódját, felhasználási lehetőségeit. Nem törekszik minden részlet aprólékos elmagyarázására, inkább azokat a gyakorlati tapasztalatokat igyekszik átadni, amelyek segítségével a technológia birtokba vehető. Az egyes fejezetek egymásra épülnek abban a tekintetben, hogy az első fejezettől az utolsóig folyamatosan feldolgozhatók, de azok mégsem tankönyvszerűen íródtak — inkább egy felhasználói csoport kötetlen összejövetelének hangulatát hordozzák. A szerzők szándékosan választották ezt a megközelítési módot, hogy közvetlenebb kapcsolatot teremtsenek olvasóikkal.

Tóth László - Gyógynövények, ​drogok, fitoterápia
Mit ​nevezünk drognak? A drog a gyógynövény hatóanyagot tartalmazó, szárítással tartósított része, amelyet (vagy amelyből előállított készítményt) gyógyítás céljára használunk. Ez a könyv átfogó, sokoldalú ismereteket ad a gyakorlatban dolgozó gyógyszerészek, orvosok számára, de eredményesen tudják alkalmazni a benne leírtakat az egyetemi hallgatók és bárki, aki drogokkal kívánja gyógyítani magát. Mindeddig e tárgyban egyetlen olyan magyar nyelvű könyv sem jelent meg, amely az utóbbi években egyre gyakrabban használt drogokat, illetve más földrészeken régebb óta alkalmazott és napjainkra Magyarországon szintén használatossá vált drogokat is ilyen alaposan ismertetné; amely útmutatást adna a készítmény elkészítésének és alkalmazásának hogyanjáról.

Tóth László - Angol ​B2
Az ​Angol B2 - Vizsgafeladatok a középfokú nyelvvizsgához című feladatgyűjtemény a B2-es szintű nyelvvizsgákra (TELC, EURO Exam, BME, Origo, Cambridge FCE, ECL) való felkészülésben nyújt segítséget. A könyvben 4 darab teljes nyelvvizsgateszt található, az azokhoz tartozó, anyanyelvi beszélők által felmondott hanganyagokkal, azok szövegeivel, és megoldókulccsal az önellenőrzéshez. A könyvben 5 különböző feladattípus található: Olvasott szöveg értése (Reading Comprehension) Nyelvi elemek (Language Elements) Szövegalkotás (Letter Writing) Hallott szöveg értése (Listening Comprehension) Szóbeli feladatok (Social Contacts, Presentation, Discussion stb.) A feladatgyűjtemény segítségével könnyen szimulálható az éles vizsga is, de felhasználható az egyes feladattípusok alapos begyakorlására és ismétlésére. kevesebb

Molnár Claudia - Rézműves Zoltán - Tóth László - Exam ​Training telc English B2
A ​telc B2 angol vizsgatréning-kiadvány a leghatékonyabb segítség a felkészüléshez! - tartalmaz egy eredeti telc vizsgafeladatsort - minden vizsgarész gyakorlásához ad segítséget - letölthető online hanganyagokkal

Tóth László - Közlekedésünk ​európai mértékkel
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth László - A ​képességstruktúrák és az iskolai teljesítmény
.. ​ennek a kötetnek a célja éppen az, hogy megismertesse az olvasót az iskolai teljesítmény alapjául szolgáló képességek pszichológiai sajátosságaival, egy-egy specifikus teljesítmény megvalósulásának érdekében szervezõdõ képesség-együttesek összetevõivel. Ha ezt a kötetet áttanulmányozzuk, nem lesz kétségünk afelõl, hogy a pszichológia eme ágának mûvelõi milyen sokat tettek és tesznek annak érdekében, hogy a képességekrõl való tudásunk mind szélesebb legyen, és ezeket az ismereteket a gyakorlat szolgálatába lehessen állítani.”

Tóth László - Honti Vince - Környezetkímélő ​energiaforrás a szélmotor
A ​szél energiáját már ősidők óta hasznosítja az emberiség. Napjainkban a vitorláshajók és a régi, helyreállított szélmalmok emlékeztetnek erre a láthatatlan, de befogható energiára. A településektől távoli helyeken is lehet vizet kiemelni a kutakból, sőt villamos energia is termelhető a hangtalan és a környezetet nem szennyező szélmotorokkal. Működésük feltétele a viszonylag állandó és közel egyenletes eljárás. Bár olyan egyenletes szélre, mint a tengerparton, Magyarországon nem lehet számítani, mégis olyan energiaforrás a mezőgazdaságnak, a kisgazdaságoknak, a tanyáknak, amiről érdemes tudni és kipróbálni.

Tóth László - Nagy ​teljesítményű fejőberendezések üzemeltetése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pocsai Judit - Tóth László - Csöndes ​kertek
Könyvünk ​a temetőbe járókhoz, azokhoz szól, akik valakit elvesztettek, akik valakit gyászolnak, akiknek ezt a valakit már csak egy sír, egy hant jelképezi. Mit tegyünk, hogy ez a sír méltó legyen ahhoz, aki alatta nyugszik, méltó legyen hozzánk, akik kijárunk oda, és méltó legyen érzelmeinkhez, amelyek gondolatainkat mindig újra odaiszik ahhoz a sírhoz. Könyvünkben a néprajzkutató és a kertész mondja el, ami mondanivalója van a temetőkkel kapcsolatban.

Bak János - Kelemen Zsolt - Tóth László - Szálastakarmányok ​betakarítása, tárolása és etetése
A ​könyv újabb kiadásába a szerző részletesen ismerteti a szálas- és tömegtakarmányok betakarítását, a szárítást, a takarmányok erjesztéses tartósítását, tárolását, illetve a szarvasmarhatartó telepeken való takarmányozást.

Tóth László - Az ​olvasás pszichológiai alapjai
Hogyan ​lesz az olvasni nem tudó gyermekből olvasni jól tudó diák? Hogyan tanul meg olyan szimbólumrendszert, ami ismeretlen volt addig számára? Hogyan ismeri fel a szavakat és miképp érti meg a szövegeket? Mik azok a pszichológiai mechanizmusok, amelyek ebben az összetett folyamatban közreműködnek? Ezek az ismeretek hogyan segíthetik a pedagógusokat az olvasás tanításában és a szövegmegértési képesség fejlesztésében? A könyv ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kíván választ adni. Az olvasás elsajátításától a bonyolult szövegek megértéséig kalauzol. Sorra veszi mindazokat a fontosabb tényezőket, amik az olvasott szöveg megértésében szerepet játszhatnak. Célja egyfajta rendszerezésben bemutatni az olvasás szerteágazó jelenségkörének különböző területeit, tanulmányozni a pszichológiai kutatásokat, és e kutatások nyomán kirajzolódó a gyakorlatban is hasznosítható elvi megállapításokat. A kötet elsősorban pedagógusok számára készült. Azoknak, akiknek foglalkozásukból adódóan napi feladatuk az olvasás tanítása, az olvasáson keresztül történő tanulás előmozdítása. Valamint azoknak, akik a hatékonyabb munka érdekében többet szeretnének tudni az olvasás természetéről.

Tóth László - Gyakorlatok ​a pszichológia tanításához
Aki ​az elmúlt tíz évet az oktatásban töltött e, tapasztalhatta, hogy nagyot fordult a világ kereke. Egy évtized ugyan nem nagy idő, mégis e rövid időszak alatt komoly változások történtek a magyar oktatásban. Új szemlélet honosodott meg az oktatás teljes vertikumában, melyet "kompetencia-alapú" jelzővel illetünk. Az alapszakos és mesterszakos képzés bevezetésével kétciklusúvá vált a felsőoktatás, továbbá – hogy saját szakterületünkről szóljunk – a pszichológia (igaz, más néven) ismét jelen van a középfokú oktatásban. Jelentik-e ezek a változások, hogy az eddig tanított pszichológiai ismeretek aktualitásukat vesztették? Aligha. Ami korunkban új követelményként jelentkezik a pszichológiával szemben (de más tárgyakkal szemben is), az a tanítás hogyanja. A kompetencia-alapú oktatás ugyan nem teszi félre a pszichológiai kutatások nyomán felhalmozódó elméleti ismereteket, azonban a gyakorlat felé kíván nyitni, és ez nem hagyható figyelmen kívül a pszichológia oktatásában sem.

Tóth László - Telc ​English C1 Vizsgafelkészítő könyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth László - Pszichológia ​a tanításban
Ez ​a könyv a pszichológiáról szól – kimondottan pedagógusjelölteknek és pedagógusoknak. Célja, hogy tudományosan megalapozott ismereteket nyújtson rendszerezett formában a fejlődésről, a tanulásról, a motivációról, az értékelésről, az egyéni sajátosságokról, egyáltalán a pszichológiának az oktató-nevelő munkával összefüggő legfontosabb területeiről. Emiatt tartalmában és megközelítési módjában különbözik minden más, a pszichológiát bemutatni kívánó munkától. Tartalmában azért, mert arra koncentrál, amire a pedagógusnak szüksége lehet a pszichológiából, megközelítési módjában pedig azért, mert ezen ismereteknek a gyakorlati pedagógiai munkában, a tanításban való alkalmazását tartja szem előtt. A könyv további erénye, hogy tankönyvként van megírva. A szerző a tudományos igényességet megőrizve, ugyanakkor didaktikus formában és élvezetes stílusban úgy mutatja be a pszichológiát és annak alkalmazási lehetőségeit a pedagógiában, hogy a közölt ismeretanyag önállóan is feldolgozható. Ötvöződik benne a tudomány, az olvasmányosság és a tanulhatóság. Aki ezt a könyvet áttanulmányozza, nem lesz kétsége a felől, hogy a pszichológia hasznos segítőtárs lehet a gyakorlati pedagógiai munka során. Szempontjai, felvetései új oldalról világítják meg a pedagógiai folyamatot, hozzájárulva ahhoz, hogy a pedagógus a munkáját hatékonyan, tanítványai és önmaga megelégedésére végezze. Mint ilyen, egyetlen pedagógus könyvespolcáról sem hiányozhat.

Holics László - Horváth Gábor - Horváthné Szabó Anna - Major János - Magyar Ferencné - Nagy László - Légrádi Imre - Párkányi László - Varga Antal - Tóth László - Összefoglaló ​feladatgyűjtemény fizikából
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fülöp Gábor - Jován Dániel - Tóth László - A ​gyepgazdálkodás gépei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók