Ajax-loader

Tóth László könyvei a rukkolán


Zsinkó Erzsébet - Tóth László - ÉKSZER - matematika munkafüzet
Általános iskola 5. osztálya számára.

Tóth László - Gyógynövény- és drogismeret (Farmakognozia)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth László - Zahola Tamás - Géprajz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Herdovics Mihály - Komka Gyula - Tóth László - A sertéstartás és -takarmányozás gépesítése
Könyvünk a Mezőgazdasági Gépesítési Intézet (MGI) fejlesztési munkái: a szemes termények szárítása, a takarmánykészítés, a sertéstartás gépesítése és technológiai vizsgálatai alapján került összeállításra.

Tóth László - Alternatív energiaellátási rendszerek az agrárgazdaságban
A könyv az energiagazdálkodás leglényegesebb területeit - szükséges mértékig elméleti összefüggéseket is, de leginkább gyakorlati szempontokból fontos megoldásokat - tárgyalja. Bemutatja általában az energiatermelést, az energiaátalakítást, a települések energiaellátásában fontos megoldásokat, az energiamegtakarítás lehetőségeit és az energiatárolás főbb kérdéseit. Kiemelten foglalkozik a mezőgazdasági termelés során előállítható, vagy annak melléktermékeként keletkező energiahordozók - mint például a biomassza és biogáz - előállításával, az energia kinyerésével és felhasználásával, de részletesen tárgyalja a geotermikus energia, napenergia, szélenergia és a mesterségesen előállított tüzelőanyagok felhasználásának kérdéseit a termálvíz hőszivattyúzásától a tüzelőanyag-cellás villamos autó működtetéséig. A kötetet ajánljuk az energiagazdálkodással, a vidék- és településfejlesztéssel, a megújuló energiaforrásokkal, a mező- és környezetgazdálkodással foglalkozó szakembereknek és az e területen munkálkodó beruházóknak egyaránt. De hasznos segédeszköz a mérnöki tanulmányokat folytató egyetemi hallgatóknak, valamint a felnőtt szakirányú képzésben résztvevő szakembereknek is.

Tóth László - Az ellopott nagymama
Ez gyönyörűen illusztrált mesekönyv a József Attila-díjas Tóth László legnépszerűbb meséinek áttekintő összefoglalása. Lenyűgöző, kaleidoszkopikus képe annak a színes mesevilágnak, képi és nyelvi teremtőerőnek és nem lankadó kísérletező kedvnek, mely a szerző több mint három és fél évtizedes gyermekirodalmi munkásságát jellemzi.

Tóth László - Határsértők
A József Attila-díjas író új kötete emlékező esszéket, vallomásokat tartalmaz mestereiről, írói mintáiról, a 20. század második felének magyar irodalmáról, irodalmi világáról s íróiról.

Tóth László - Olasz nyelvkönyv
A sok és különféle olasz nyelvkönyv után, bizonyos fokig újat és egyénit óhajtunk nyújtani, ezért tartjuk szükségesnek e módszertani bevezetőt. Fokozatos haladással fölépített könyvünk, a következő módszertani lépéseket fogja magában foglalni: -először, a nyelvtani szabály közlése, -másodszor, képletszerű, példával való illusztrálása, -harmadszor, néhány etnikailag jellegzetes közmondásban, vagy bizonyító értékű irodalmi, zsurnalisztikai, anekdótaszerű példában való fölismertetése és rögzítése, -negyedszer, a nyelvtani szabály tős-gyökeres szólásmódokban, italianizmusokban való szemléltetése, amivel egyszersmind zárul is az úgynevezett receptív rész.

Tóth László - Átváltozás
A neves költő három és fél évtizedes lírai termésének eddigi legteljesebb összefoglalása. A már kötetekben megjelent anyagok mellett jó néhány újdonságot is tartalmaz, továbbá rendhagyó módon tartalmazza költészetének recepcióját, olvasói-kritikusi értelmezését, illetve annak változásait is az időben.

Süli Attila - Hermann Róbert - Ács Tibor - Németh György - Jankó Annamária - Kedves Gyula - Vajda László - Tóth Orsolya - Tóth László - Klinghammer István - Tóth Ágoston honvéd ezredes, a katona és a térképész 1812-1889
2012-ben az MH Geoinformációs Szolgálat és a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kiállítást és konferenciát szervezett a 19. századi katonai térképészet és a hadászat tudósa, illetve az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc jeles ezredese, Tóth Ágoston születésének 200. évfordulóját ünnepelve – A polihisztor térképész címmel. Jelen kötet gazdagon illusztrálva fűzi össze a konferencia előadásait, Tóth Ágoston 1848–1849-es leveleit és jelentéseit, illetve a kiállítási katalógust, bemutatva a tudós sokszínű életművét.

Pocsai Judit - Tóth László - Csöndes ​kertek
Könyvünk ​a temetőbe járókhoz, azokhoz szól, akik valakit elvesztettek, akik valakit gyászolnak, akiknek ezt a valakit már csak egy sír, egy hant jelképezi. Mit tegyünk, hogy ez a sír méltó legyen ahhoz, aki alatta nyugszik, méltó legyen hozzánk, akik kijárunk oda, és méltó legyen érzelmeinkhez, amelyek gondolatainkat mindig újra odaiszik ahhoz a sírhoz. Könyvünkben a néprajzkutató és a kertész mondja el, ami mondanivalója van a temetőkkel kapcsolatban.

Füstös Gábor - Szalay Ferenc - Tóth László - Mi ​micsoda?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth László - Kísérletek ​a geometriai fénytanból
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth László - Az ​olvasás pszichológiai alapjai
Hogyan ​lesz az olvasni nem tudó gyermekből olvasni jól tudó diák? Hogyan tanul meg olyan szimbólumrendszert, ami ismeretlen volt addig számára? Hogyan ismeri fel a szavakat és miképp érti meg a szövegeket? Mik azok a pszichológiai mechanizmusok, amelyek ebben az összetett folyamatban közreműködnek? Ezek az ismeretek hogyan segíthetik a pedagógusokat az olvasás tanításában és a szövegmegértési képesség fejlesztésében? A könyv ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kíván választ adni. Az olvasás elsajátításától a bonyolult szövegek megértéséig kalauzol. Sorra veszi mindazokat a fontosabb tényezőket, amik az olvasott szöveg megértésében szerepet játszhatnak. Célja egyfajta rendszerezésben bemutatni az olvasás szerteágazó jelenségkörének különböző területeit, tanulmányozni a pszichológiai kutatásokat, és e kutatások nyomán kirajzolódó a gyakorlatban is hasznosítható elvi megállapításokat. A kötet elsősorban pedagógusok számára készült. Azoknak, akiknek foglalkozásukból adódóan napi feladatuk az olvasás tanítása, az olvasáson keresztül történő tanulás előmozdítása. Valamint azoknak, akik a hatékonyabb munka érdekében többet szeretnének tudni az olvasás természetéről.

Árvai Zoltán - Csala Péter - Fár Attila Gergő - Kopacz Botond - Novák István - Reiter István - Tóth László - Silverlight ​4
Webes ​alkalmazásokat fejleszteni már az internet gyermekkorában is kihívás volt, ám amíg korábban egy webes alkalmazás alapvetően egy böngészőben használható honlapot jelentett, a mai alkalmazásaink már kiléptek a böngésző kereteiből, és önálló életre kelve kápráztatnak el bennünket multimédiás képességeikkel - a háttérben a webet használva. A feladatok változásával együtt újabb és újabb technológiák, fejlesztőeszközök jelentek meg. Ez a könyv azt tűzte ki célul, hogy a Microsoft Silverlight 4 technológiáját mutatja be, hozzásegítve a szakmai közösséget ahhoz, hogy magyar nyelven juthasson el hozzá az alapok elsajátítását biztosító információkhoz. A könyv egy tömör áttekintést ad a Silverlight 4 képességeiről, segít megérteni szemléletmódját, felhasználási lehetőségeit. Nem törekszik minden részlet aprólékos elmagyarázására, inkább azokat a gyakorlati tapasztalatokat igyekszik átadni, amelyek segítségével a technológia birtokba vehető. Az egyes fejezetek egymásra épülnek abban a tekintetben, hogy az első fejezettől az utolsóig folyamatosan feldolgozhatók, de azok mégsem tankönyvszerűen íródtak — inkább egy felhasználói csoport kötetlen összejövetelének hangulatát hordozzák. A szerzők szándékosan választották ezt a megközelítési módot, hogy közvetlenebb kapcsolatot teremtsenek olvasóikkal.

Kiss Viktória - Komlós Péter - Könczei György - Hernádi Ilona - Hegedűs Valéria - Laki Ildikó - Tóth László - A ​nemzetközi és hazai fogyatékospolitika 21. századi körképe
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth László - Az ​ellopott nagymama
Ez ​gyönyörűen illusztrált mesekönyv a József Attila-díjas Tóth László legnépszerűbb meséinek áttekintő összefoglalása. Lenyűgöző, kaleidoszkopikus képe annak a színes mesevilágnak, képi és nyelvi teremtőerőnek és nem lankadó kísérletező kedvnek, mely a szerző több mint három és fél évtizedes gyermekirodalmi munkásságát jellemzi.

Tóth László - Tehetség-kalauz
A ​tehetség-kalauz nem a hagyományos értelembe vett tankönyv, hanem oktatási, továbbképzési és tájékozatási célokra összeállított kézikönyv. Elsődleges célja oktatási: segítséget kíván nyújtani a tanárképzés egyik kötelezően választható kurzusához, másrészt a pszichológusképzés Tehetségfejlesztés című specializációs alprogramjához. A Tehetség-kalauz az enciklopédiák szokásos felépítését követi. Az ábécé sorrendbe szedett szócikkek mindegyike egy-egy témakör rövid foglalatát tartalmazza.

Bodnár Gyula - Tóth László - Nyomkereső
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Zsuzsanna - Tóth László - TELC ​Angol B2
A ​tesztkönyv a B2-es szintű vizsgákra és a középfokú nyelvvizsgára való felkészülésben segít, továbbá gyakorlásra, információszerzésre és vizsgáztatók képzésére is használható. A könyv a vizsgaközpont munkatársai és vizsgáztató tanárok együttműködésével készült, és a magyarországi vizsgakövetelményeknek megfelelően íródott.

Bak János - Kelemen Zsolt - Tóth László - Szálastakarmányok ​betakarítása, tárolása és etetése
A ​könyv újabb kiadásába a szerző részletesen ismerteti a szálas- és tömegtakarmányok betakarítását, a szárítást, a takarmányok erjesztéses tartósítását, tárolását, illetve a szarvasmarhatartó telepeken való takarmányozást.

Fülöp Gábor - Jován Dániel - Tóth László - A ​gyepgazdálkodás gépei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth László - Nagy ​teljesítményű fejőberendezések üzemeltetése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth László - Éjjelenként ​a semmivel avagy A tett nélküli színhelyek
Tóth ​László 1949-ben született, Budapesten. Gyerekkorát a csehszlovákiai Izsán töltötte, Komáromban érettségizett, majd főiskolai tanulmányokkal, utóbb többféle foglalkozással próbálkozott. Volt újságíró, szerkesztő, dramaturg és szabadúszó. 1986-tól Magyarországon él. A hatvanas évek második felében kezdett publikálni; szerepelt a fiatal csehszlovákiai költők 1970-ben megjelent Egyszerű éjszaka című antológiájában. A verseken kívül írt irodalmi publicisztikát, színházi és irodalomkritikát, színháztörténeti tanulmányokat, műfordítással is foglalkozik. Művei: A hangok utánzata (versek, 1971), Ithakából Ithakába (versek, 1975), Átkelés (versek, 1977), Ákombákom (mese, 1980), Vita és vallomás (interjúk, 1981), Az áldozat (dráma, 1982), Istentelen színjáték (versek, 1983), Lyuk az égen (gyermekversek és mesék, 1985), Ötödik emelet, avagy Éden bugyrai (versek, 1985). Tóth László válogatott versei a vonzás és választás variációinak hatnak. A választott szülőföld tárgyi valósága és érzelmi kötése mögött, azzal párban, úgy sejlik fel a tágabb világ a maga időtlen mítoszaival, ahogy a szerelemben a búcsúzás, a dolgok mélyén a beléjük érzett tartalom, a tettel helyén a cselekvés lehetetlensége, a szövetségek úgy foszlanak szét, akár a gyerekkor, a nyelvek keverednek és kiválnak - egyszerre oldódnak-sodródnak a különféle, gyakran ellentétes elemek, akár a szép emlékezetben.

Tóth László - Gyakorlatok ​a pszichológia tanításához
Aki ​az elmúlt tíz évet az oktatásban töltött e, tapasztalhatta, hogy nagyot fordult a világ kereke. Egy évtized ugyan nem nagy idő, mégis e rövid időszak alatt komoly változások történtek a magyar oktatásban. Új szemlélet honosodott meg az oktatás teljes vertikumában, melyet "kompetencia-alapú" jelzővel illetünk. Az alapszakos és mesterszakos képzés bevezetésével kétciklusúvá vált a felsőoktatás, továbbá – hogy saját szakterületünkről szóljunk – a pszichológia (igaz, más néven) ismét jelen van a középfokú oktatásban. Jelentik-e ezek a változások, hogy az eddig tanított pszichológiai ismeretek aktualitásukat vesztették? Aligha. Ami korunkban új követelményként jelentkezik a pszichológiával szemben (de más tárgyakkal szemben is), az a tanítás hogyanja. A kompetencia-alapú oktatás ugyan nem teszi félre a pszichológiai kutatások nyomán felhalmozódó elméleti ismereteket, azonban a gyakorlat felé kíván nyitni, és ez nem hagyható figyelmen kívül a pszichológia oktatásában sem.

Tóth László - Telc ​English C1 Vizsgafelkészítő könyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth László - Érettségi ​angol feladatsorok
Kötetünk ​a sikeres középszintű angol írásbeli érettségire való felkészüléshez nyújt segítséget a következőkkel: oötletek és tanácsok a felkészüléshez o10 teljes feladatsor és megoldókulcs oaz érettségivel azonos feladattípusok: olvasott szöveg értése, nyelvhelyesség, hallott szöveg értése és íráskészség oa hanganyag a www.felvesznek.hu weboldalon ingyenesen (HAMAROSAN) letölthető okulturális és országismereti információk KIADVÁNYUNKAT AJÁNLJUK odiákoknak otthoni és egyéni felkészülésre, opedagógusoknak tanórai vagy felkészítő munkához

Tóth László - Honti Vince - Környezetkímélő ​energiaforrás a szélmotor
A ​szél energiáját már ősidők óta hasznosítja az emberiség. Napjainkban a vitorláshajók és a régi, helyreállított szélmalmok emlékeztetnek erre a láthatatlan, de befogható energiára. A településektől távoli helyeken is lehet vizet kiemelni a kutakból, sőt villamos energia is termelhető a hangtalan és a környezetet nem szennyező szélmotorokkal. Működésük feltétele a viszonylag állandó és közel egyenletes eljárás. Bár olyan egyenletes szélre, mint a tengerparton, Magyarországon nem lehet számítani, mégis olyan energiaforrás a mezőgazdaságnak, a kisgazdaságoknak, a tanyáknak, amiről érdemes tudni és kipróbálni.

Balogh Eszter - Thoma László - Tóth László - Bevezetés ​a szociológiába
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth László - A ​magyar királyi honvédség egyenruhái 1926-1945
Igazi ​szakkönyv, a maga műfajában úttörő, az első összefoglaló viselettörténeti munka a két világháború közötti magyar fegyveres erők egyenruházatáról. Látványos és reprezentatív kiállítása mindenben megfelel a XXI. század igényeinek, bátran felveheti a versenyt a hasonló jellegű külföldi szakmunkákkal is. A könyv első része viselettörténeti tanulmány, sokéves – levéltári, múzeumi – kutatómunka eredménye, közel száz , eddig publikálatlan archív fényképpel kiegészítve. A második részben olvasóink háromszáznál is több színes felvételen láthatják viszont a megelevenedett magyar katonai viselettörténetet. A képek kizárólag eredeti, teljes öltözeteket mutatnak be élő modelleken, így nem csak azt tudhatjuk meg, milyenek voltak a korszak egyenruhái, felszerelési cikkei, hanem azt is, miként viselték ezeket, milyen összképet nyújtott egy gyalogos, pilóta, huszár, folyamőr vagy egy tüzér. Láthatjuk a Honvédség tisztikarát és legénységét társaságban, kimenőn, szolgálatban, gyakorlaton és a fronton, téli és nyári ruházatban, teljes felszereléssel, megelevenedik apáink, nagyapáink ifjúsága, a snájdig magyar katonatiszt és a keleti front poklában küzdő baka. 90 archív fotó, 460 színes fotó (tárgyfotók és öltözeti képek összesen).

Tóth László - Pszichológiai ​vizsgálati módszerek a tanulók megismeréséhez
Ez ​a módszertani gyűjtemény pedagógusok számára készült. Célja, hogy bemutassa azokat a pszichológiai vizsgáló eljárásokat, amelyeket a pedagógusok szakirányú (pszichológusi) képzettség nélkül is fel tudnak használni tanítványaik megismerésében. A kötetbe válogatott eljárások elsősorban a 10-18 évesek vizsgálatára alkalmasak. Ott, ahol a módszer ettől eltérő vagy szűkebb korcsoportot érint, azt külön feltüntetésre került. A módszereket a szerző az áttekinthetőség kedvéért öt nagyobb csoportba sorolta. A könyv ennek megfelelően tagolódik részekre. Az első rész olyan vizsgálati módszereket tartalmaz, amelyek a tanulók személyi sajátosságainak feltárásával foglalkoznak. A második rész a tanulási helyzettel kapcsolatos pszichológiai vizsgáló eljárásokból ad ízelítőt. A harmadik rész az osztályközösség megismerésének néhány módszerét ismerteti. A negyedik részben olyan eljárások kaptak helyet, amelyek a családi hátteret hivatottak felderíteni. Végül az utolsó rész a pályairányulás feltárására alkalmas módszerekből mutat be néhányat. Mindegyik módszer leírása után feladatokat talál az olvasó. Ezek elvégzése természetesen nem kötelező. Afféle támpontoknak szánta a szerző, hogy ne kelljen sokat töprengeni, mi mindent is lehet egy-egy módszerrel kezdeni. Ugyanakkor ötleteket is adhatnak azok számára, akik valamilyen képzés keretében empirikus témájú szakdolgozatot szándékoznak írni. Ezek a módszerek nem egyforma kidolgozottságúak, és elméleti megalapozottságuk sem azonos mélységű. Míg egyesek tudományos kutatás céljaira is alkalmasak, addig mások inkább iránymutatónak tekinthetők. Egy dolog azonban közös bennük: gyorsabbá és megbízhatóbbá teszik a tanulók megismerését, mintha a pedagógus pusztán a megfigyeléseire, benyomásaira támaszkodna. Ajánljuk ezt a kötetet mindazoknak, akik a tanulók megismeréséhez a pszichológia eszköztárát szeretnék igénybe venni.

Vas Zoltán - Fuisz Tibor - Privigyei Csaba - Tóth László - Hazai ​ragadozó madaraink felismerése, vedlése, kor-és ivarhatározása
MIT ​NYÚJT EZ A KÖNYV? Tartalmas, hasznos olvasmány bárkinek, akit lenyűgöz a ragadozó madarak szépsége, és szeretné felismerni ezeket a fenséges madarakat akár terepen a távcsövön át, akár gyűrűzőtáborokban! - 35 nappali ragadozó és 12 bagolyfaj - megbízható, terepen és múzeumi példányokon tesztelt határozóbélyegek - néhány újonnan bevezetett, eddig nem használt határozóbélyeg - részletes kor- és ivarhatározás - új kutatások eredményei a ragadozók vedléséről először olvasgatók magyar nyelven - a gyűrűzővizsga hivatalos felkészülési anyaga

Kollekciók