Ajax-loader

Fercsik Erzsébet könyvei a rukkolán


Fercsik Erzsébet - Keresztnevek
A ​munkafüzet a Keresztnevek enciklopédiája című kézikönyvre épül, amelyet a TINTA Könyvkiadó 2009-ben jelentetett meg Fercsik Erzsébet és Raátz Judit munkájaként. Ez a kiadvány sokoldalú tájékoztatást nyújt a 100 leggyakoribb magyar női és férfinévről. A nyelvi, névhasználati és néprajzi ismeretek mellett bepillantást kínál a keresztnevekhez kapcsolódó gazdag kulturális örökségbe. A munkafüzet elsődleges célja az információkeresés és az információ­feldolgozás készségének elmélyítése a kézikönyv használatával. Mindez hozzájárul a kommunikációs kompetencia fejlesztéséhez, elsősorban a szövegértés és a szöveg­alkotás területén. Első olvasásra talán nem mindig tűnnek könnyűnek a feladatok, vagyis „fejből” nem lehet megoldani őket. De nem is kell, hiszen a cél a kézikönyv sokrétű használata. Ennek gyakorlását szolgálják a fejezetcímek után található utalások, amelyek az enciklopédia megfelelő részeihez irányítják az olvasót. A több mint száz feladatot tartalmazó kompetenciafüzet az általános névtudományi ismeretterjesztést is szolgálja, a kézikönyv tartalmának meg­felelően a keresztnevek csoportjához kapcsolva az egyéb tulajdonnév­fajtákat. Valamennyi feladat megoldása megtalálható a munkafüzet záró fejezetében, vagy kikereshető a Keresztnevek enciklopédiájából. A feladatok elsősorban a 12–16 éves korosztály számára készültek, de tanári segítséggel – vagy vegyes életkorú csoportokban – a fiatalabbak is sikeresen használhatják a munkafüzetet. A legtöbb feladattípus lehetővé teszi, hogy a diákok többféleképpen: egyéni munkával, párban vagy csoportban dolgozzanak. A fejezetcímek azt jelzik, hogy a feladatok csoportosítása a szócikkek belső rendjét követi. Az utolsó fejezet a családjuk névadásának megfigyelésére, valamint önálló kutatásra buzdítja a diákokat.

Fercsik Erzsébet - Helyesírási ​kalauz
A ​könyv, amely a nagy sikerű Ki szavatol a helyesírás biztonságáért? című kötet átdolgozása, olyan feladatsorokat kínál, amelyek megoldását, illetve a megoldás magyarázatát az új helyesírási szabályzat tartalmazza. Segítségükkel a könyv használója nemcsak bizonyos ismereteket sajátít el, de megtanul a szabályzatban tájékozódni, valamint a szabályok önálló alkalmazásában is eljut egy készségszintre. A könyv második fejezete válogatás az Édes Anyanyelvünk és egyéb lapok helyesírási témájú írásaiból. A cikkek főleg olyan kérdésekre adnak választ, amelyek az Akadémiai helyesírás legújabb kiadásának megjelenése után foglalkoztatták a közvéleményt. A harmadik rész alapja olyan, szabályzaton kívüli, gyakran a második fejezet olvasmányaiban fellelhető szóanyag, amellyel a helyesírás egy-egy aktuális részkérdése tisztázható.

Fercsik Erzsébet - Helyesírási ​kalauz I.
Az ​értelmező kéziszótár meghatározása szerint a kalauz olyan személy, aki az idegeneket valahol alkalmilag vezeti, kíséri. Az a tapasztalatunk, hogy a kalauz akkor végzi jól a munkáját, ha egyre kevésbé van rá szükség, ha a valamikori idegen már nem igényli a vezetőt, mert otthonosan és biztonságosan mozog a megismert vidéken. Reméljük, a Helyesírási kalauz jól teljesíti a feladatát, eléri a célját: az az olvasó, aki kezdetben rábízta magát, hamarosan önállóan is eligazodik a magyar helyesírás területén.

Fercsik Erzsébet - Raátz Judit - Keresztnevek ​enciklopédiája
Fercsik ​Erzsébet és Raátz Judit nyelvész-tanárok magas szakmai színvonalon megírt névmagyarázatait irodalmi idézetek, népi rigmusok teszik olvasmányossá a hagyományok iránt érdeklődők számára. Keresztneveink családi és földrajzi névi vonatkozásai miatt pedig nélkülözhetetlen könyve a szakembereknek. A nevek történetét látványosan egészítik ki a rokon neveket és a nevek becéző alakjait bemutató ábrák. Ez a hiánypótló kötet egybegyűjti a hazánkban leggyakrabban használt keresztnevek minden magyar vonatkozását.

Fercsik Erzsébet - Raátz Judit - Hogy ​hívnak?
Hogy ​hívnak? - Így szólítják meg a szerzők - dr. Fercsik Erzsébet és dr. Raátz Judit az olvasót, aki betekintést nyerhet a keresztnevek gazdag tárházába. Megtudhatja, hogyan történt a névválasztás az ősi népeknél, hogyan alakult ki a magyar személynevek rendszere, milyenek a névnapi ünneplési szokások. Mindezt olvasmányosan, sokoldalú megközelítésben teszik a szerzők, akik egy-egy név ürügyén soha nem ismert összefüggésekre hívják fel a figyelmet. Miután a legtöbben kíváncsiak nevük jelentésére, történetére, az azonos nevet viselő híres emberekre, bizonyára érdeklődéssel veszik kézbe a könyvet, amelyet a gyermeket váró szülőknek is figyelmébe ajánlunk.

Fercsik Erzsébet - Raátz Judit - Kommunikáció ​és nyelvhasználat
A ​nyelvről való gondolkodás kezdetei az ókorba nyúlnak vissza, a szigorúan vett kom­munikációelméleti kutatások a XX. század 70-es éveiben kezdődtek. Szemléletmódjuk nagy hatással volt más tudományterületekre is. A kommunikáció terén nemcsak elméleti kutatások zajlanak, hanem óriási az igény az emberi kommunikáció hatékonyságát növelő gyakorlati ismeretek iránt is. Többek között ez az oka annak, hogy az egyetemi képzésben több szinten és képzési formában jelen van a kommunikáció oktatása. A szerzők a nyelv kommunikációs szerepét gyakorlati szempontból vizsgálják. A kommunikáció általános elméleti kérdései mellett foglalkoznak a hatékony kommunikációval, a nyelv, a beszéd és az írás jellemzőivel, valamint a nem nyelvi kommunikációs eszközökkel. A nyelvhasználat kérdéseit tárgyalva felhívják a figyelmet a helyes beszéd és a helyesírás fontosságára. Ismertetik a tudományos dolgozat és az előadás készítésé­nek alapvető fogásait, a bemutatás, a felolvasás buktatóit, a hatásos érvelés módjait, a hatékony álláskeresés általános szabályait. Mindegyik fejezet az elméleti ismeretek alkalmazását, valamint a készségfejlesztést szolgáló feladatokkal zárul.

Adamikné Jászó Anna - Fercsik Erzsébet - Édes ​anyanyelvünk
A ​tankönyv fejezetei: Kommunikáció ( a kommunikáció fogalma, a kommunikációs folyamat, kommunikációs helyzetek), A szavak jelentése, Szófajtan, Szövegalkotás, Összefoglaló táblázatok. Újdonság a nyelvhelyességi tanácsokat tartalmazó Álljunk meg egy szóra! rovat.

Fercsik Erzsébet - Raátz Judit - Keresztnevek
A ​nevek fontos szerepet játszanak a mindennapi életben, hiszen ha valakivel megismerkedünk, a név az első, ami tudomásunkra jut. Ha tisztában vagyunk az adott név jelentésével, talán magához az illetőhöz is közelebb kerülünk. A Keresztnevek kisszótárában 166 női nevet és 132 férfinevet, azaz összesen 298 nevet mutatunk be. Ajánljuk a könyvet mindazoknak, akik érdeklődnek az egyes nevek eredete, jelentése iránt, valamint szívesen megismerkednének a hozzájuk kapcsolódó szólásokkal, népszokásokkal. A kiadvány többek között azt is elénk tárja, hogy egy-egy nevet hányféleképpen becézhetünk, sok lehetőséget kínálva ezzel szeretteink kedveskedő megszólítására. Az egyes nevek mellett található statisztikai adatok a gyermeket váró szülők számára is fontos információt jelenthetnek. Az ékesszólás kiskönyvtára sorozat 46. tagja.

Fercsik Erzsébet - Helyesírási ​munkafüzet
A ​magyar helyesírás szabályai 12. kiadása (AkH. 12.) a Magyar Tudományos Akadémia kiadványaként 2015-ben jelent meg. A Tinta Könyvkiadó Helyesírási munkafüzete az új helyesírási szabályzat alapján készült. Sorra veszi a szabályzat fő pontjait, és ezekhez kínál feladatokat a következő csoportosításban: Általános tudnivalók A betűk A hangjelölés A kiejtés szerinti írásmód A szóelemző írásmód A hagyományos írásmód Az egyszerűsítő írásmód A különírás és az egybeírás A jelentésváltozás mint az egybeírás forrása Az alaki jelöletlenség mint az egybeírás forrása Az íráshagyomány mint a különírás és az egybeírás forrása A többszörös összetételek írása A kis és a nagy kezdőbetűk A tulajdonnevek írása Személynevek, állatnevek, tárgynevek Földrajzi nevek, csillagászati elnevezések Intézménynevek, márkanevek, kitüntetések és díjak, címek Az idegen közszavak és tulajdonnevek írása Az elválasztás Az írásjelek A mondatok, tagmondatok és mondatrészek közötti írásjelek A szövegbe ékelődés. A szavak és szórészek közötti írásjelek A rövidítések, a jelek és a mozaikszók A számok és a keltezés A Helyesírási munkafüzet jelöli, hogy a korábbi szabályzathoz képest hol történt változás. A kiadvány végén fel vannak tüntetve a helyes megoldások. A feladatok elsősorban iskolások számára készültek, de a feladatsorokkal akár az iskolapadokat már elhagyó felnőttek is próbára tehetik helyesírási tudásukat. Anyanyelvi kompetenciafejlesztő munkafüzetek sorozat tagja.

Adamikné Jászó Anna - Fercsik Erzsébet - Fejlesztő ​olvasókönyv
A ​Fejlesztő olvasókönyvet azoknak ajánljuk, akik számára gyakran problémát okoz az olvasás és a szövegértés: tizenéveseknek, esti és levelező iskolák idősebb tanulóinak, a szakképzésben résztvevőknek, valamint az ún. diszlexiás osztályokba járó diákoknak. A könyv nem kapcsolódik speciális tantervhez, éppen ezért minden iskolatípusban használható. Az olvasmányokhoz kapcsolódó számos feladat a készségek kis lépésekben történő, fokozatos kialakítását biztosítja. A könyv rendkívül alkalmas a felzárkóztatásra, az általános iskolai tananyag elmélyítésére, valamint az otthoni gyakorlásra.

Fercsik Erzsébet - Raátz Judit - Kommunikáció ​szóban és írásban
A ​fejezetek áttanulmányozásával, a feladatok megoldásával az olvasó jártasságra tehet szert az általános kommunikáció területén. Tudatosíthatja tapasztalatait, előhívhatja az egyes kommunikációs helyzetekhez kapcsolódó élményeit. Ezáltal sokat megtudhat a másik emberről, a kommunikációs partnerről is. Képessé válhat arra, hogy tudatosan tervezze meg megnyilatkozásainak feltételeit, hogy valóságos emberi kapcsolatokat kialakítva befolyásolja mind az írásos, mind a beszédbeli kommunikációs helyzeteket.

Adamikné Jászó Anna - Fercsik Erzsébet - Világvándor ​I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fercsik Erzsébet - Dolgozatírás ​- felsőfokon
A ​felsőoktatásban részt vevő hallgatók legtöbbje már elsőéves korában olyan feladat elé kerül, amelyre a középsikola csak részben készítette fel: dolgozatot kell írnia. Kezdetben szemináriumi dolgozatokat, majd évfolyamdolgozatot, esetleg tudományos diákköri dolgozatot, végül szakdolgozatot. Könyvünkkel ehhez a feladathoz kívánunk segítséget nyújtani. Példáink zömmel a humán tudományterületeken készülő dolgozatokból valók, de tapasztalataink szerint az általuk megszerezhető űltalános ismeretek egyéb területeken is jól alkalmazhatók. Könyvünk segítségével a dolgozatot író hallgatók megfogalmazhatnak bizonyos kérdéseket a témavezető tanár számára, vagy akár önállóan dönthetnek egyes esetekben, és elkerülhetik a dolgozatírás közben felmerülő tipikus hibákat. Arra törekszünk, hogy ne merev szabályokat állítsunk fel, hanem tanácsokat adjunk, és lehetőleg megmutassuk egy-egy választás következményeit.

Kollekciók