Ajax-loader

Bajor Andor könyvei a rukkolán


Domokos Pál Péter - Bajor Andor - Bálint Lajos - Márton Áron Emlékkönyv
Szent hivatalom kötelez, hogy egyformán püspöke legyek szegénynek és gazdagnak, tanultnak és a tanulás lehetőségeitől elzártaknak, előkelőknek és egyszerű embereknek, az élet kegyeltjeinek és az élet szerencsétleneinek, bűnösöknek és a kegyelem áldottjainak. Az Isten felé vezető utat mindenki számára kell feltárnom, egyengetnem és kívánatossá tennem. De ugyancsak apostoli hivatalom teszi kötelességemmé, hogy szent hitünk közösségi tartalmát és az abból folyó kötelezettségeket ne szűnjek meg hirdetni és munkálni. Meg kell tanulnunk, hogy egymásért munkát vállaljunk, és tudjunk együtt dolgozni az élet minden területén. A válaszfalakat, amelyeket emberi rövidlátás, hiúság vagy érdek emelt testvér és testvér közé, így lehet lassankint eltüntetni; a gyűlöletet, ami ellenségeket nevel, így lehet a szeretettel helyettesíteni és a krisztusi testvériséget jóakarattal megvalósítani. (Márton Áron beköszöntő szózatából, 1939. március 31 -én)

Antal András - Bajor Andor - Barabás István - Beke György - U.F.O. ​jelenségek
1829-ben ​Isztambulban, a Topkapi palotában rábukkantak néhány régi térképre, amelyek valamikor Piri Reisé, egy híres török tengerészé voltak. Piri Reis ezeket a térképeket csak másolta, de ki készíthette az eredetieket? Däniken szerint a térképek készítőinek ismeretei meghaladták az akkori világ tudományos ismereteinek szintjét. Érdemes felfigyelni több, ehhez hasonló rejtélyre; aki átrepül a perui Nazca síkság felett, geometrikusan elhelyezett vonalakat lát. Egyesek párhuzamosak, mások keresztezik egymást, megint mások trapéz alakúak, de mi szükségük lehetett a peruiaknak ezekre az egymást keresztező utakra, amelyek sehova sem vezetnek? Ugyancsak Peruban, a Pisco-öbölt határoló vörös sziklafalból különös dombormű emelkedik ki. Tiahuanacoban találtak egy rejtélyes naptárt, melynek szerkesztői fejlettebbek voltak a mai embernél. Vajon mindez csak véletlen, vagy tényleg jártak bolygónkon idegen lények???

Bajor Andor - Angyal ​Bandi illemtana
Bajor-hangütésben ​kérjük az Olvasó figyelmét: klasszikus az az író, akinek a műveit anélkül adják ki, hogy beadta volna, íme hát a nagy transzszilván szatirikusnak egy újabb beadatlan remeklése, amely alkotójának halála után önerejéből, klasszikus maradandósága révén jelenik meg. Bajor Andor tizenöt éve hagyott el minket, alig egy évvel a román rendszerváltás után. Mikor o is úgy vélte-remélte, hogy a felettünk uralkodó szellemnek egyiptomi sötétsége után megérkeztünk az ígéret földjére; szájkosaras évtizedek után a sajtószabadság kánaáni világába. Csodáltuk rendkívüli műveltségét, könnyed, otthonias eligazodását a történelem és kultúrhistória bármely földrajzi pontján és minden korszakában. Félelmetes memóriával használta fegyverül a jelen idejű nyomorúságunkra világító párhuzamokat. Bosszús cenzorai lexikonok segítségével kutatták írásaiban az úgymond rejtett viperafejeket. Ilyet akkor is találtak, ha Bajor mikulásként mesélt valamit a gyerekeknek. Ama szájkosaras idők szellemi vámtisztei jól tudták, hogy a humor és szatíra mestere valósággal személyes sértésként szenvedi meg az önkény garázdaságait. Megszenvedi és följajdul, tiltakozásba kezd, káromkodós nevettetésbe. Mindenek ellenére: Bayor Andor életműve a korszak látványos és szomorú megalkuvásai nélkül, a nagy írók szuverén szellemisége szerint alakult és teljesedett ki a nyolcvanas évek végéig.

Bajor Andor - Pokoli ​különkiadás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bajor Andor - A ​csodálatos esernyő
A ​kötetben helyet kapott írások meseként és ifjúsági elbeszélésként is olvashatók. E történetek gyakori alaphelyzete az, hogy a mesélő, egy nyolc-tízéves kisfiú, kérdéseivel mindegyre a létezés, a világmindenség nagy titkait feszegeti. És talán fölösleges is mondanunk, hogy nem kapja meg a számára hiteles választ, hiszen a körülötte levő felnőtteknek ilyen kérdések megválaszolásához nincs elegendő tudása, fantáziája, bátorsága. A kötetnyitó elbeszélésben a hóvirágméz a kíváncsi gyermek képzeletében igazi varázsszer, "a legfontosabb édesség", "amitől az ember megértheti a titkokat". A gyerekkor elmúlt régen, ám az író lelkében minden tavasszal újjáéled a vágy, hogy ezt a titokzatos csemegét megízlelhesse: "Sajnos mindeddig nem jutottam hozzá. Bár elképzelem az ízét, gyanítom a hatalmát. De mert nem ettem hóvirágmézet egy bödönnel, ma sem értem pontosan az ébredő tavasz erejét. Csak ámulva nézem, akár gyermekkoromban."

Bajor Andor - Hézagpótlások
"Amikor ​mindenki visszaemlékezést ír, merész tervvel hozakodom elő. Barátaim, írjunk felejtéseket is! Irodalmi felejtést, történelmi felejtést, kortársi, nemzedéki, zenei és filozófiai felejtést... Ne feledkezzünk el soha gyermekkorunk és ifjúságunk felejtéseiről. Ez egyébként szokványos, jól begyakorolt felejtés. Majdnem minden ember műveli, de egyik sem írja meg. Pedig egyszerű: könnyen nyomon lehet követni, amint a színek fakulnak, egybemosódik a csípős reggel a langyos délelőttel, közömbössé válik a madár és a macska, nem rejt többé titkot sem távolságuk, sem közelségük. Azután felejtsünk szülővárost, otthont, régi csörgőórát, kék pettyes tejescsuprot. Ehhez járuljon hajdani iskolánk, merész terveink, lázadásaink, eszményeink felejtése. Vagyis feledjük magunkat felnőtté, szülővé, sőt nevelővé. Feledjünk elő tekintélyt magunkból. Amúgy is eltűntek a hajdani színek, ismeretlen a régi város, átépítették az egykori házat, tarthatatlan az ifjúkor eszménye, és eltört a tejescsupor... Aztán felejtsünk hivatást, hadvezérséget, tervezett fölfedező utat, az emberek boldogítását. Barátokat is felejtsünk, akik ide-oda tűntek, megszöktek szeretetünk elől, vagy felelős munkába, vagy magányukba, vagy a semmibe. Felejtsünk távolságokat is, örökre zárt titkokat, amelyekhez el sem juthatunk: így őrzik meg láthatatlanságukat. Dalokat is felejthetünk, szokásokat, mondókákat, régi meséket, műveltségünk egyre kínosabb terheit... Írjunk tehát lelkes, jövőbe mutató felejtéseket... Van erőnk hozzá, van felkészültségünk."

Bajor Andor - Főúr, ​írja a többihez!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bajor Andor - Mi ​a manó...
Aligha ​akad kis- avagy felnottkorú gyerek Erdélyországban, aki ne ismerné Bajor Andor hétköznapi csodákkal teljes, fanyar humorú, sajátos logikára épülo munkáit. Felícián, a bátor egér mellett talán egyik legsikeresebb ilyen munka a kiadónk által 2003-ban megjelentetett Mi a manó c. kötet, amelyet Léstyán Csaba üde, míves, és gyerekszemet is gyönyörködteto grafikái tesznek teljessé.

Bajor Andor - Tücsök ​és bogár
...Megítélésem ​szerint a rémalakok nyüzsgésében a kancsi szándékúak világméretű összeesküvése húzódik meg. És ebben nem az az új, hogy hírt ad magáról a félvakság és a kancsalság. Mindig voltak fogyatékosak, akik megjelentek, megértést és jóindulatot esedezve. De most úgy lépnek elénk, mintha mindenki, akinek két szeme, egy orra és két füle van, köteles lenne számot adni furcsa megjelenéséért. Sőt, a kétszeműek irgalomért se folyamodhatnak, mert annyi gaztettet néztek végig két szemmel, hogy elvesztették jogukat a védekezésre. Ha valamit enyhíteni akarnak ítéletükön: úgy próbáljanak kancsalítani. Akkor a továbbiakban nemcsak helyesebben fogják látni a bonyolult világot, hanem moderneknek is nevezhetők! És itt kerülök szembe véglegesen a ferdepofájúakkal és kancsikkal. Én ugyanis eredetileg - ezt őszintén be kell vallanom - kancsal vagyok. De hittel, tudással és szorgalommal küzdök ellene. Egyszer-egyszer már eljutok odáig, hogy duplán látom a világot, sőt néha képes vagyok gyönyörködni a szépségeiben. Ha valami torzat pillantok meg a valóságban, először a szememet tartom bűnösnek, és számtalanszor helyesnek bizonyult e feltételezés. Ez a való: én első pillanatra mindég visszataszító és torz jelenségeket fedezek föl. De gyűlölöm a torzságot, a kétfejűeket, a káoszt, a színek értelmetlen egyvelegét. Hát hogyne lennének ellenségeim azok, akik a káoszt és az értelmetlenséget kiagyalják? Akik nehéz agymunkával jutnak odáig, ahonnan eredetileg bámészkodom?...

Bajor Andor - Apróhirdetés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bajor Andor - Lelkek ​és pasasok
Azután ​rettenetes düh fogott el, amiért megfulladok a Jankó piszoksága miatt. Ez a piszkos Jankó, ez a Júdás, ez arra használja föl a marha nagy erejét, hogy engemet, a gyöngébbet a víz mélyébe dobjon? Ezzel dühösen belerúgtam a folyó padjába, s éreztem, hogy újra repülök, de most még rettenetesebb irányba, fölfelé. - Bivalyborjú ez a Jankó! - dühöngtem. - Ki tudja, meddig fogok feljönni meg lemenni, mint a nap, mert úgy látszik, a megfulladás is nagy ceremóniával jár. Ezzel megint csobbanást hallottam, és a fejem kint volt a fényben, a levegőn. Nem fulladhatok meg... Ha erős volnék, megfulladhatnék, de mert gyönge vagyok, az én megfulladásom minden gyöngét megcsúfolna. Föltartottam a fejemet, kiegyenesítettem a hátamat - mert nem tudok élni, lélegezni, álmélkodni és ujjongani másképpen! ...Így tanultam meg úszni.

Bajor Andor - Garázda ​Karcsi rokonsága
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bajor Andor - Részleges ​vízözön
"Szegény ​fiú, ki ugratott be annyira téged? - kérdezi az író április bolondjától. - Ki tréfált ifjúságoddal? Mondd, ugrass: Ma fölfedezték a rák szérumát. És én elhiszem. Itt, az áprilist kiáltó felhők alatt fogom elhinni... Viccelj: Tengerbe dobtak minden fegyvert, testvérré lettek a Föld népei, nincs többé sírás, könny, nehéz öregség." Bajor Andor, a nemrég elhunyt kiváló kolozsvári író lírai novelláinak és humoreszkjeinek visszatérő hőse a naiv, chaplini kisember - ő maga -, aki gyanútlan jóhiszeműséggel mindent elhisz, aki értetlenül szemléli az ostobaságot és gonoszságot, s valahányszor komiszsággal, otrombasággal találkozik, riadtan megdöbben. Nem az író, nem a hősei tréfálnak -, velük tréfál kegyetlenül az élet. Pokoli humor szikrázik fel ebből az ütközésből, fájdalmasan mulatságos konfliktusokba kényszerülnek április bolondjai - és azonosulva velük az olvasó -, hogy e játékos történetekből a tegnapi és mai erdélyi élet képtelenné stilizált, bár önmagukban is képtelenül groteszk alaphelyzetei és alapproblémái bontakozzanak ki. Kötetünket, mely Bajor Andor legköltőibb és legmulatságosabb elbeszéléseit gyűjti egybe, köztük olyan novellákat, amelyek először itt jelennek meg - mint az utolsó, megrázó erejű versprózák -, még a nagybeteg író állította össze.

Bajor Andor - Betűvetők ​becsülete
Bajor ​Andorral kapcsolatban a humorista jelzőt szokás használni, és bár sokan tiltakoznak e szó ellen, mély igazságot rejteget. Hiszen nem egy bukfenceket hányó bohócról van szó, hanem arról az emberről, aki mindennek a visszáját is látja, mindenkinek a furcsaságait veszi először észre. Írásainak erényei ebből a látásmódból fakadnak; a legváratlanabb, és, ha úgy tetszik, a legfennköltebb pillanatokban lövi ki szikrázó csattanóit, melyek fénylő csíkokat húznak a csillagok közé. "Világ lesz még, de más világ lesz hiánytalan, ha meghalok" - írta Székely János "Hiánytalan" című versében. Örökre elvesztettük ezt a sistergő, egekbe tépő tűzijátékot, melyet Bajor rendezett. Életművének első kötete interjúkat, cikkeket, esszéket, tanulmányokat tartalmaz, ami azért érdekes, mert végre láthatjuk azt is, mennyire művelt és mély gondolkodó volt ez a kitűnő író.

Bajor Andor - Abodi ​Nagy Béla
Abodi ​Nagy Béla hiába változtatott látásmódján és formáin, a többi, az eredendő marad emlékezetes. Az beszél rólunk, lábnyomainkról, amelyeket betemet a szél. Ábrázolja arcunkat, emberi összefüggéseinket, kitartásunkat, megcsuklásainkat, villódzó gondolatainkat, dombjaink szelíd lejtését, forrásaink üdeségét, okos és oktalan helyzeteinket, honi tájainkat. Hogy az életműből több Abodi tűnik fel? Van egy Abodi, aki a vidámság festője, van egy, aki a komorságé. Van egy tarka Abodi, és van egy, aki a finoman elegáns színárnyalatoké. Van csendes, meghitt Abodi, van monumentalitásra ékesen célra törő. Van mesélő, van konokul hallgató, van történelmi illusztrátor, van történelem-teremtő.

Bajor Andor - Az ​éjjeliőr nem tud aludni
Abban ​áll az útjelzés, hogy az ember élénk színnel föltünteti, amerre járt. És ahol az ember végigment, ott végig tud menni a következő is. Ahol pedig két ember egymás nyomában elbandukolt, ott az út már járható. A hegyek ösvényein, a pihenés bölcselői hangulataiban mindég csodálom az útjelzések készítőit, akik a festékesbödönjeikkel szavatolják, hogy van végső cél és haladás. Holott ők maguk nem a csúcs és a haladás érdekében járják a hegyet, hanem hogy a köveket bepingálják. Igazán tudták, mennyire egyenrangú az ösvény minden pontja. Csak követőik ismerik a célt, ami számukra mindössze annyit jelentett, hogy tovább már fölösleges a sziklák megcsíkozása. A csúcson valószínűleg nem is nézdelődtek, nem fényképeztek, hanem elcsomagolták a pemzlit, és azt vizsgálták, hogy mennyire kenték össze a jelzés színeivel kabátjukat. Ebben állhatott emberi gyöngeségük és nehéz mesterségük fontosabbik oldala. Menet közben azonban nem gondolunk szakmai elferdüléseikre, nem nagyon gondolunk reájuk magukra sem. Pedig vannak a hegyekben több évtizedes jelzések is, azok mestere talán járni sem tud, nem látja azt sem, ami a világban közvetlenül a szeme előtt van. Vagy az is lehet, hogy csak a semmi van a szeme előtt, ő maga letűnt az ismeretlenbe, amely ürességével még jelzésre sem szorul. És mi, vándorok, tovább is az elpihent útjelző nyomában járunk. Mert ha az ember el is vész, a tisztességes út megmarad.

Bajor Andor - Egy ​bátor kisegér viszontagságai
A ​mulatságos mesekönyv valódi izgalmakat tartogat: Cincogó Felícián, a bátor kisegér kalandjait követheti nyomon a kis Olvasó. Felícián udvari kamarásnak készül, és kitűnő eredménnyel végzi a kamarai iskolát. Az iskola igazgatója jutalmul világkörüli vándorútra küldi Felíciánt. A hajó azonban, amellyel a kisegér útnak indul, hajótörést szenved; így a kellemes utazás helyett izgalmas kalandok sora várja Felíciánt. Hősünk megfordul a trópusokon, a Déli-sarkon, a Húsvét Hétfője-szigeten, az indiánok között, kincset kutat, kalózokkal harcol... és végül természetesen kiszabadítja Cinigin kapitány elrabolt lányát, Cecíliát. A csodálatos rajzokkal illusztrált könyvet nemcsak a gyerekeknek ajánljuk, hanem azoknak a felnőtteknek is, akik még nem felejtették el, milyen volt gyereknek lenni.

Bajor Andor - Április ​bolondja
''Akár ​szatírát, humoreszket, paródiát, gyerekmesét írt Bajor Andor: mindvégig mesélt. A mesélés öröme, felszabadultsága érződik még a gonoszkodásaiban is. Az életmű egésze akár egyetlen regénynek is felfogható, mellékszálakkal és szereplőkkel, kitérőkkel és versbetétekkel. A főhős azonban mindvégig ő maga: az esendő, a kisemmizett kisember, az álmaiban csalódott gyerek, a nagyra törő és szárnyaszegett alkotó, és legfőképpen a szemlélődő, kutató ember, aki felismeri a mások hibáit, vétkeit és azon nyomban megbocsátja, minthogy magában is felfedezi mindezeket. Nem igazságosztó, hanem figyelő társ, esetenként akár őrangyala nemcsak saját gyerekkori énjének, hanem nevetsége tárgyainak is.'' (Csiki László) Bajor Andor 1927. szeptember 30-án született, Nagyváradon. Kolozsváron élt. 1991. január 24-én hunyt el a debreceni klinikán. Február 6-án helyezték örök nyugalomra, a Házsongárdi temetőben, Kolozsváron.

Bajor Andor - Mióta ​nem tudnak számolni a varjak?
Ki ​ne emlékezne gyermeki énjére, amint az önmagára és a világra eszmélés göröngyös útján az első lépéseket megtette? A kíváncsiságra, amely hajtotta megismerni a természet törvényeit, a bizonytalankodásra, amellyel első önálló döntéseit meghozta, a vakmerőségre, amellyel félelmét leplezte, az első szerelmi fellángolásra és az első örökreszóló barátságra? Bajor Andor a gyermeki lélek és tudat csodálatos "működését" ragadja meg e kötet írásaiban, utolérhetetlen megértéssel, elfogadással, öniróniával, szeretettel, és nem utolsósorban a tőle megszokott ellenállhatatlan humorral. Írásait főleg kiskamaszoknak ajánljuk: talán sikerül meggyőzni őket arról, ne siessenek maguk mögött hagyni ezt az örök csodát: a gyermekkort.

Bajor Andor - Egy ​bátor egér viszontagságai
A ​mulatságos mesekönyv valódi izgalmakat tartogat: Cincogó Felícián, a bátor kisegér kalandjait követheti nyomon a kis Olvasó. Felícián udvari kamarásnak készül, és kitűnő eredménnyel végzi a kamarai iskolát. Az iskola igazgatója jutalmul világkörüli vándorútra küldi Felíciánt. A hajó azonban, amellyel a kisegér útnak indul, hajótörést szenved; így a kellemes utazás helyett izgalmas kalandok sora várja Felíciánt. Hősünk megfordul a trópusokon, a Déli-sarkon, a Húsvét Hétfője-szigeten, az indiánok között, kincset kutat, kalózokkal harcol… és végül természetesen kiszabadítja Cinigin kapitány elrabolt lányát, Cecíliát. A csodálatos rajzokkal illusztrált könyvet nemcsak a gyerekeknek ajánljuk, hanem azoknak a felnőtteknek is, akik még nem felejtették el, milyen volt gyereknek lenni.

Bajor Andor - A ​kastélyunk
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók