Ajax-loader

Hársing László könyvei a rukkolán


Hársing László - Irányzatok ​az etika történetében
Ez ​az etikatörténeti szöveggyűjtemény azokat az irányzatokat mutatja be rövid szemelvényekben, amelyek a XX. század európai etikai gondolkodását meghatározták. Felvázolja azokat a társadalom- és eszmetörténeti tényezőket, amelyek az egyes irányzatok keletkezéséhez hozzájárultak és jelentősebb képviselőinek szellemi arcélét sajátszerűvé tették. Rövid értékelést nyújt az egyes irányzatokról, kiemelve hozzájárulásukat az etikai gondolkodás fejlődéséhez, és utal azokra a hiányosságokra és egyoldalú megközelítésekre, amelyek miatt bírálhatók. Munkám elsődlegesen az etikát oktatók és a felsőfokú oktatási intézmények hallgatóinak érdeklődésére számít.

Hársing László - A ​tudományos vita és érvelés
A ​gondolkodás megismerés előtti és alatti folyamatától nagymértékben különbözik a feltárt igazságelemek utáni helyzet: amikor az a feladat, hogy a már történetileg rendezett ismeretek közé besoroljon, vagy régóta bevett igazságokat felváltson az új. A rendezett és hagyományos ismeretháttér megbontása az új ismeretek speciális érvrendszerbe sorolását követeli meg. Az érvelés tehát olyan logikai művelet, mely a különböző vélekedések, állítások, meggyőződések igazságértékét elemzi, rangsorolja és igazolja – természetesen az igazságok egy bizonyos halmazától determináltan, a kutatói attitűdtől befolyásoltan. E tevékenység a vita színterén és dramaturgiájával megy végbe. Egészséges, demokratikus közéleti viszonyok között a vita a legalkalmasabb módszer a versengő álláspontok tisztázására, az új tudományos eredmények elismertetésére. A szerző a leggyakoribb érvelési módok szemléletes bemutatásával segítséget nyújt a tudományos vitakultúra emeléséhez.

Hársing László - A ​filozófiai gondolkodás Thalésztől Gadamerig
A ​filozófiai gondolkodás Thalésztől Gadamerig azok számára íródott, akik első megközelítésben szeretnék megismerni az európai filozófia kiemelkedő képviselőinek gondolati teljesítményeit. Ennek megfelelően nem több filozófia-történeti bevezetésnél. Nem tart igényt sem eredetiségre, sem arra, hogy meghatározott nézőpontból értékítéletet mondjon az egyes gondolkodók érdemeiről. A könyv megszületését a filozófia hazai oktatásban bekövetkezett változások indokolták. Az európai filozófia két és félezer éves történetének rekonstruálása szükségképpen csakis töredékes lehet, de talán jelen formájában is hozzájárulhat a filozófiatörténet iránti érdeklődés és főképpen az oktatás szükségleteinek kielégítéséhez.

Hársing László - Korok ​és eszmények I-II.
Az ​eszmények nem kinyilatkoztatások, nem is az emberi természetbe maradandóan bevésett életviteli minták, hanem az emberi szellem olyan alkotásai, amelyek a történelmi lét kihívásaira adott válaszként születtek meg. A valóság és a rajta mindenkor túllépni inspiráló eszmény feszültségének gondolati számbavétele feltétele annak, hogy ne menjünk el értetlenül azon hatalmas erőfeszítések mellett, amelyek az élet és a kultúra maradandó értékeinek létrejöttéhez vezettek. Az eszmények legtöbbször elérhetetlenek, nemegyszer tévutak megjárására csábító illuzórikus válaszok. Ezek azonban olyan történelmileg mindenkor szükséges bizonyosságok, amelyek nélkül aligha lehetne emberhez méltóan élni.

Hársing László - A ​politikai filozófia történeti vázlata
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hársing László - A ​tudományos érvelés logikája
A ​tudományos kutatás válaszkeresés jól formulázott kérdésekre. E keresés során alternatív válaszlehetőségek fogalmazódnak meg, amelyek mint "igazságjelöltek" versengenek egymással. E rivális hipotézisek összemérésénél alkalmazott logikai eljárásokat nevezzük tudományos érvelésnek. Az adott korban elérhető tudományos igazságot az a válasz képviseli, amely győztesként kerül ki ebből a küzdelemből. A szerző a magyar logikai irodalomban elsőnek vállalkozik a tudományos érvelésnek mint megismerési szituációnak az elemzésére. Megismerheti az olvasót az argumentáció egyszerűbb és bonyolultabb formáival. Tárgyalja a klasszikus és a valószínűségi logika, valamint a szemantikai információelmélet jelentősebb tételeit, és ezek segítségével a főbb érvelési módok egzakt formulázását adja. Az egyes argumentációs eljárásokat igyekszik tudománytörténetileg jelentős példákon szemléltetni. Olyan szabályokat is megfogalmaz, amelyek lehetőséget nyújtanak a versengő hipotézisek közötti ésszerű választásra.

Hársing László - Tudományelméleti ​vázlatok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hársing László - Az ​ember élettana
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hársing László - Az ​európai etikai gondolkodás
Ez ​a könyv kísérlet az európai etikai gondolkodás történetének felvázolására a görögöktől a 20. század végéig. Terjedelmi korlátoknál fogva azonban főleg azokkal az erkölcsi felfogásokkal foglalkozik, amelyek valóban jelentős hatást gyakoroltak korunk erkölcsi arculatának alakulására és hatásuk napjainkig is kimutatható. Az etika kezdetektől fogva és mindmáig filozófiai tudományág és ebből következik, hogy az etikusok többsége a filozófia más területének is művelője volt. A legtöbb etikus gondolatvilágára erőteljesen hatott az a társadalmi környezet, amiben élt, sőt az egyéni életforma is, amit folytatott. Ezért ha szükségesnek látszott, utalás történt néhány életrajzi adatra is. Az etikai elméletek központi problémája: mi a jó és mi a rossz, a helyes és a helytelen az ember magatartásában, amelyért felelősséggel tartozik. E könyv megírására elsődlegesen nem a tudományosság igénye, hanem a szerző oktatói tapasztalata volt az irányadó. A kiadvány elsődlegesen az etikát közép- és főiskolákon oktató tanárok és az említett intézménye hallgatói számára készült.

Hársing László - Filozófiai ​antropológia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hársing László - Az ​etikai gondolkodás rövid története
Etikai ​gondolatok a görögöknél már akkor megfogalmazódtak, mielőtt a görög filozófia, még inkább a görög etika létrejött. Nagyon korán keresni kezdték a választ arra a kérdésre, mikor nevezhető az olyan viselkedés jónak vagy rossznak, amelyért az ember felelősséggel tartozik. Később a boldog élet elérésének útjait kezdték kutatni. E végső cél elérését az emberi élet értelmének, az ember rendeltetésének tekintették.

Fehér Márta - Hársing László - Földesi Tamás - A ​tudományos problémától az elméletig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hársing László - Bevezetés ​az etikába
Hársing ​László munkája rendkívül széles problémakört ölel fel. A korábbi kiadást kibővítve, újszerű fejezetekkel kiegészítve jelentetjük meg. Az ember; A cselekvés; Értékek és értékelés; Jólét és boldogulás; Magánerkölcs stb. című fejezetei a manapság sokat hangoztatott fogalmak jelentésében ad útmutatást. Bátran nyúl az utóbbi években nagyobb nyilvánosságot kapott témákhoz; abortusz, eutanázia, halálbüntetés, cigánykérdés, kisebbségek diszkriminalizációja is. A jegyzet alapul szolgálhat az egyes etikai problémák, tanítási órákon történő feldolgozásához, valamint a pedagógus-képzés segédleteként az Erkölcstan-Embertan tantárgycsoportok oktatásában.

Kollekciók