Ajax-loader

Papp Imre könyvei a rukkolán


Papp Imre - Ember ​a lépcsőn
"Ma ​már ilyen csavargó életmódra senki nem szorul rá. Ennek ellenére vannak még mindig olyanok, akik koldulnak, csavargó életmódot folytatnak. Mondhatnánk úgy is, hogy csöveznek: hol itt találhatóak, hol ott találhatóak. Egyszer lehet velük beszélni, de a következő nap esetleg már egy másik kerületben vannak, ahol egy másik apparátusnak kellene foglalkozni ezzel a problémával. Harmadik nap ismét egy másik körzetben vagy pedig vidéken tűnnek fel. Gyakorlatilag elérhetetlenek..." A Fővárosi Tanács szociálpolitikai főelőadójának nyilatkozatából idéztünk, akit a riporter Láda Gábor rokkant, foglalkozásnélküli ügyében megkeresett. Miként került az egykori Fejér megyei pásztor a főváros csövezői közé? Mennyiben felelős helyzetéért ő, s mennyiben felelős a család? Mit tehet a társadalom érte? Erre keres választ Papp Imre, a dokumentumjáték készítője, végigjárván vele megszégyenüléseinek helyeit, s végül kiharcol neki egy szociális otthonba való beutalót is. És Láda Gábor hat hónap múlva szociális otthonból megszökik...

Fitz Jenő - Császár László - Papp Imre - Székesfehérvár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dezső Márta - Fürész Klára - Papp Imre - Sári János - Alkotmánytan I.
A tankönyv az alkotmányos intézményeket történetiségükben és nemzetközi összehasonlításban dolgozza fel.

Papp Imre - A ​francia nemesi társadalom a XVIII. században
A ​francia nemesség a 18. században is fontos társadalmi szerepet töltött be, annak ellenére, hogy a korábbi századokhoz képest társadalmi helyzete ellentmondásosabbá vált. A nemesi állapot a felvilágosodás századában is vonzó volt, a nemessé válást társadalmi felemelkedésnek tekintették. Ugyanakkor a nemesi privilégiumokat egyre több kritika érte. A könyv több olyan kérdésre keresi a választ, amely a 18. századi társadalmi folyamatokon túl a forradalom és az elkövetkezendő század történetét is befolyásolták. Az egyik ilyen a nemesi társadalom zárt vagy nyitott voltának vizsgálata, amellyel szorosan összefügg a nemessé válás és a lesüllyedés/kihalás folyamata. Kiderül, hogy a 18. században csökkent a nemesség létszáma. A másik fontos probléma a nemességen belüli átrétegződés és a nemesség tagoltsága. Tekinthetjük-e egységes rendnek? Az azonos privilégiumok összetartó ereje, vagy a felerősödő vagyoni és műveltségbeli különbségek hatottak-e erősebben? A gazdag udvari arisztokratát vagy a nagyvárosi taláros nemest egy világ választotta el a szegény vidéki kisnemestől. Az átrétegződés talán legvitatottabb kérdése az új társadalmi elit keletkezése, amelyet már nem a privilégiumok határoltak, hanem a nagy vagyon, az azonos műveltség és a nagy társadalmi befolyás fogott össze. Az összefogottság mértékének megítélése azonban igen ellentmondásos a történeti irodalomban. A kötet végül arra is választ keres, hogy a polgári forradalom milyen változást hozott a nemesség számára.

Angi János - Bárány Attila - Barta János - Orosz István - Papp Imre - Pósán László - Európa ​az érett és a kései középkorban
Az ​egymást gyorsan követő két kiadást megért Európa a korai középkorban folytatását veheti kézbe az érdeklődő. Az érett és késő-középkort áttekintő kötet célja azonos az előzőével. Elsősorban a felsőoktatásban történelmet tanuló hallgatók számára kíván segítséget nyújtani a felkészülésben, ugyanakkor szeretné kielégíteni a történelem, azon belül is az oly romantikusnak tűnő,de a modern ember számára sok vonatkozásban nehezen érthető középkort kedvelő olvasók igényeit is. Az előző kötettel megegyező magas színvonalat, szakmai felfogást, a történetírói módszert a közel azonos szerzőgárda biztosítja. A jelenlegi kötet mégis gazdagabb, mint az előző korszak összefoglalása. Az egyes népek és országok történetén túl külön fejezeteket szentel a kor társadalmi, gazdasági, népesedési viszonyainak, a hűbériség és a rendiség értelmezésének, az egyház és a vallás szerepének, valamint a mindennapokat meghatározó olyan sajátosságoknak, mint az életmód, a társadalmi normák, a hiedelmek és a középkori világkép. A politikai események hátterében így fény derülhet azok okaira, objektív és szubjektív mozgatóira is.

Papp Imre - Deveraux ​- A hazavezető út
Megjelent ​a legújabb egész estédet betöltő, önálló képregény, Deveraux címmel (ejtsd: Deveró)! A humora gyilkos, a története elképesztő, a látványa lehengerlő, és a poénok még mindig nagyot ütnek. :) Kísérjétek végig Ti is Michael Deveraux, és két társának elképesztően abszurd és hihetetlen kalandjait! Az olvasásához erős idegzetűeknek nem szükséges szülői felügyelet!

Angi János - Bárány Attila - Orosz István - Papp Imre - Pósán László - Európa ​a korai középkorban
Egyedülálló ​vállalkozás eredményét tartja kezében a tisztelt olvasó: 1936 óta, Váczy Péter nevezetes Középkor története óta senki nem írt Magyarországon hasonló összefoglaló munkát Európa történetének talán legnehezebben kutatható periódusáról. Egy másik tekintetben is igazi unikum e kötet. Nem a hagyományosan az 5. század közepén meghúzott határtól tárgyalja a középkor eseményeit, hanem a kései császárkorhoz visszanyúlva mutatja be azon gazdasági, társadalmi és politikai tényezőket, amelyek az antikvitásból a feudalizmusba vezették át kontinensünk nyugati felét. Bemutatja a germán népeken kívül a népvándorlás más szereplőit, Európa keleti felére kitekintve Bizáncot, valamint a korai szláv államalakulatok létrejöttét is. A könyvet a kora középkori kultúra áttekintése zárja.

Papp Imre - A ​Napkirály
"Az ​állam - én vagyok" - mondta gőgösen az ifjú XIV. Lajos a párizsi parlament (akkoriban bírói testület) ülésén; így tudja mindenki, s ha így, akkor tévesen. Mégis, a királynak tulajdonított szállóige tökéletesen fogalmaz meg egy magatartást és egy kormányzati formát: a feudális abszolutizmust. A Napkirály életrajzából megismerhetjük a fényes Versailles csodáit s a népnyomort, az oktalan hódító háborúkat s a francia kultúra néhány csillagát. Hogyan lehetséges, hogy a húszmilliós francia királyságtól egész Európa rettegett? Kik alkották a csodapalota galaxisát, hogyan éltek a hölgyek és urak egy olyan korban, amikor Párizs palotái bűzös patkányodúk voltak? Kik voltak a janzenisták? S a camisard-ok? Hogyan élt ebben a fényes, mégis nyomorúságos országban paraszt és polgár, nemes és hivatásos szerető? Ezekre a kérdésekre is választ ad a könyv, amely rávilágít Franciaország fény- és árnykorára.

Papp Imre - A ​francia mezőgazdaság a XIX. században
A ​kötet a francia mezőgazdaság XIX. századi történetét öleli fel, azt a korszakot, amikor az Ipar és a harmadik szektor minőségi átalakulása mellett a mezőgazdasági termelés is a megújulás útjára lépett. Az olvasó a magyar nyelvű agrártörténeti szakirodalomból eddig elsősorban az angol mezőgazdaság látványos fejlődését Ismerhette meg. A francia mezőgazdaság XIX. századi átalakulásáról vajmi kevés irodalmat vehetett kezébe. Pedig a francia mezőgazdaság a XIX. században is jelentős szelete volt az európai agrártörténetnek. A kontinens egyik legnagyobb népességű országát élelmezte, s néhány termékével - például a bor - elsőséget élvezett a korabeli világban. A nyugat-európai viszonylatban lassan fejlődő francia mezőgazdaság megismerése jelentősen hozzájárul a magyar mezőgazdaság jobb megértéséhez is. A vidéknek, a paraszti világnak nemcsak Európa keletebbre fekvő régióban maradt nagy súlya a XIX. században, hanem Franciaországban is. A kötet részletesen feltárja a mezőgazdasági termelés átalakulását ösztönző és fékező tényezőket, mint a francia forradalom agrárpolitikáját, a francia iparosítás és urbanizáció jellegzetességeit, a fogyasztási szerkezetet, a földbirtok megoszlását, a mezőgazdasági szakismeretek terjedését stb. Meggyőződhetünk arról, hogy az 1789- 99-es forradalom alapvetően nem változtatott az agrárfejlődés útján. Megtudhatjuk, hogy a XIX. századi Európa egyik „nagy nemzete" mennyi kenyeret, húst, bort és sajtot fogyasztott. Megismerhetünk egy olyan agrártársadalmat, amelyben a földbirtok megoszlása kevésbé volt szélsőséges, mint Magyarországon. A termelés viszonylag lassú megújulását a művelési rendszerek, a termelési technika, a termelés szerkezeti változásán, a terméshozamok és a termelékenység növekedésén keresztül mutatja be a könyv. Kiderül, hogy a termelési technika és a terméshozamok terén nem volt nagy különbség a francia és a magyar mezőgazdaság között. Részletes képet kapunk a termelés „piacosodásáról", a mezőgazdasági világpiac születéséről és következményeiről. Külön fejezet foglalkozik a XIX. század végi agrárválsággal, mely a termelést Nyugat-Európa-szerte új profil kialakítására ösztönözte. A válság következtében olyan új folyamatok bontakoztak ki, amelyek hatása napjainkig érezhető. A munka a francia mezőgazdasági fejlődés európai összehasonlításával zárul.

Papp Imre - Nagy ​Károly és kora
Kiváló ​összefoglalás a kora középkor legjelentősebb uralkodójáról és koráról. A Merovingok hanyatlásától kezdve Nagy Károly hódításain keresztül a verduni szerződésig minden fontos esemény megtalálható a könyvben. Természetesen nem hiányozhat a korabeli gazdaság, társadalom és kultúra leírása sem. Emellett a szerző a frankok mindennapi életvitelére is kitér. Kiegészítésként nem hiányozhat a kronológiai táblázat sem. Ajánlom bárkinek, akit érdekel a középkor!

Kollekciók