Ajax-loader

Zádor Anna könyvei a rukkolán


Zádor Anna - Die Architektur des Klassizismus und der Romantik in Ungarn
A klasszicista és romantikus építészet Magyarországon - Zádor Anna képes (fekete-fehér) albuma A fotókat Kónya Kálmán, Dpbos Lajos, Pécsi József, Rados Jenő, Seidner Zoltán, Sisa József, Vargha László készítette.

Zádor Anna - A ​historizmus művészete Magyarországon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zádor Anna - A ​magyar reformkor művészete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zádor Anna - Klasszicista ​Pest
"A ​klasszicizmus stílusa, amely jórészt a felvilágosodás eszmeáramlatainak fejleménye volt, ez idő tájt Európa-szerte uralkodott. A társadalom kiegyensúlyozott és harmonikus, ésszel felfogható, szemmel áttekinthető alkotások után vágyódott. Ennek érdekében az antikvitáshoz fordult, ahol az oszloprendes tagolás, a nyugodt építészeti díszek, a zárópárkánnyal záruló épületek vagy a középső részt koronázó háromszögletű oromzatok voltak általánosak. Ezeknek kisebb méretű változatai koronázták az ablak- és kapunyílásokat is. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy lemondtak a festőien nyugtalan épületszobrászatról, lemondtak a faltömeg vagy falsík kezelésénél a megelőző barokk korszakra jellemző drámai ellentétekről. Mivel Magyarországon és főleg Budapesten ez a korszak az általános gazdasági és kulturális fellendülés szakasza, természetes, hogy ennek hatása gyorsabb és gazdagabb építészeti tevékenységben jelentkezett, így ma is álló épületek sora bizonyítja a hazai klasszicista stílus magas művészi szintjét."

Zádor Anna - Pollack ​Mihály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zádor Anna - Az ​esztergomi főszékesegyház
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zádor Anna - A ​Magyar Nemzeti Múzeum épülete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dercsényi Dezső - Zádor Anna - Kis ​magyar művészettörténet
Több ​mint fél százada annak, hogy Divald Kornél ismeretterjesztő céllal írt Magyarország művészeti emlékei c. egykötetes műve az Egyetemi Nyomda kiadásában megjelent, s amelyet néhány év múlva Hekler Antal rövid összefoglalása követett a magyar művészettörténetről ugyanennél a kiadónál. Mindkét könyvnek egyik jellemző tulajdonsága, hogy az előmunkálatok, monográfiák, részlettanulmányok hiányára hivatkozik mint mentségre, ami megakadályozta, hogy tökéletes áttekintést nyújtsanak a szerzők művészetünk egészéről. A valóságban a két kitűnő tudós saját kutatásainak eredményeivel igyekezett áthidalni a hiányokat. Főleg a régi művészetre helyezték a hangsúlyt, és az 1800 utánival alig foglalkoztak. Mi nem hivatkozhatunk erre, noha művészetünk történetének bőven vannak még fehér foltjai. Ennek ellenére, hála az elmúlt évtizedek gazdag kutató munkájának és publikációinak, ma azért van szükség ilyen összefoglalásra, hogy az újabb és újabb eredmények között eligazítsa az olvasót. Követni szeretnénk azonban elődeinket abba is, hogy saját kutatásaink, eredményeink egyike-másikéval bővíteni kívánjuk olvasóink ismereteit. Ha valamit elöljáróban fel szabad és kell említeni, az a könyv terjedelme, amely szövegben és képben egyaránt e rendkívül gyorsan népszerűvé vált sorozat keretei közé szorított bennünket. Ezek a keretek arra ösztökélték a szerzőket, hogy a főbb áramlatok bemutatására törekedjenek s mellőzzenek sok minden kevésbé fontosat. Ugyanígy részletesebben foglalkozzanak a kiemelkedő értékekkel és művészettörténetünk múltjának legfontosabb jelenségeivel, néha hallgatva, avagy csak az említés szintjén szólva az általuk jelentéktelenebbnek vélt törekvésekről. Örülnénk, ha ez az elhatározásunk megnyerné az olvasók tetszését, de azért is hálásak lennénk, ha olvasóink hiányérzetükről vagy feldolgozásunk vitatható pontjairól tájékoztatnának. A könyv eredetileg napjaink művészetéig szándékozott elkalauzolni olvasóinkat. Megírás közben azonban kitűnt, hogy ez a Prokrusztész-ágy már túl szűk és az utolsó háromnegyed század önálló könyvet vagy könyveket érdemel. Úgy véljük, itt feltétlenül meg kell köszönnünk Entz Géza, R. Várkonyi Ágnes és Szabad György lektorainknak, valamint számos kollégánknak értékes észrevételeit, tanácsait, a kiadónak áldozatkészségét és a könyv megjelentetése érdekében kifejtett erőfeszítését.

Zádor Anna - Klasszicizmus ​és romantika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zádor Anna - A ​Magyar Nemzeti Múzeum
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zádor Anna - Rados Jenő - A ​klasszicizmus építészete Magyarországon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zádor Anna - Az ​építészet és múltja
A ​művészettörténeti kutatásnak mindig voltak kedvelt témái, amelyekről kötetek és cikkek sokasága jelent meg, és olyanok is, amelyeket évtizedeken át elhanyagoltak. Egy-egy elkötelezett tudós vagy nagy tanáregyéniség sokat tehet azért, hogy ezek az ismeretlen területek is felkerüljenek a tudomány térképére. Zádor Anna tudósként úttörő munkát végzett a magyar klasszicizmus és romantika megismerésében, vagy - nemzetközi vonatkozásban - a nagy olasz reneszánsz építész, Palladio oeuvre-jének teljesebb felkutatásában, professzorként pedig tanítványok generációinak figyelmét keltette fel nemcsak saját kutatási területe, hanem a magyar művészet egyéb, kevéssé vizsgált témái iránt is. A kötetben szereplő tanulmányok felrajzolják egy több mint öt évtizedes tudóspálya ívét, egyaránt utalnak következetességére és sokrétűségére. Zádor Anna érdeklődése mindig elsősorban az építészetnek szólt, egyes alkotóknak és műveknek csakúgy, mint az átfogó, általános problémáknak. Az építészethez a barokk kortól kezdve oly népszerű kertművészet csatlakozott, módot adva nemcsak egy új műfaj alkotásainak elemzésére, hanem az azt megteremtő szellemi áramlatok bemutatására is. A cikkgyűjtemény ennek következtében jóval több egy tudós eddigi életpályájának dokumentumánál, egyúttal összefoglaló áttekintést ad a magyar művészet fejlődésének fontos szakaszairól.

Zádor Anna - Klasszicizmus
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zádor Anna - Építészeti ​szakszótár
Ez ​a kis könyv mintegy 1000 leggyakrabban előforduló építészeti kifejezést értelmez alapfokú képzettségű olvasó számára. A sajtó és a könyvkiadás, a rádió és a tv naponta árasztja az építészettel kapcsolatos kifejezéseket, amelyek a laikus számára szokatlanok és sokszor nem egyértelműek. Ezen kíván segíteni ez a munka, és ezzel az építészeti kultúra elmélyítésére törekszik.

Zádor Anna - A ​klasszicizmus és romantika építészete Magyarországon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók