Ajax-loader

Gömöri Endre könyvei a rukkolán


Gömöri Endre - Rejtett ​szolgálat
A ​szerző írja könyvéről: "A kémkedés és az elhárítás mestersége olyan régi, mint maga az emberiség történelme. Ennek a könyvnek a megírását az a páratlan történelmi lehetőség sugallta, hogy az Egyesült Államokban a 70-es évek derekán a társadalom morális züllését és szövetének bomlását tükröző események (a külpolitikában a vietnami háború, belül ...tovább pedig a Watergate-botrány) minden korábbinál jobban szétfeszítették a titkosság kereteit. Így a történelemben először vált lehetségessé, hogy nemcsak forrásmunkák, hanem hivatalos törvényhozási jegyzőkönyvek alapján lehessen megírni a CIA, az amerikai kémszolgálat történetét. Pontosabban: felvázolni azt a torzulást, amelynek során éppen a legbrutálisabb és legszégyenletesebb módszereket alkalmazó Rejtett Szolgálat eluralkodott a CIA tevékenysége felett, és háttérbe szorította annak -hagyományos - tevékenységét. Nincs jellemzőbb portré az önarcképnél. Ez a könyv forrásait tekintve a Rejtett Szolgálat önarcképe kíván lenni, és egyben annak a társadalomnak kórképe is, amely létrehozta."

Gömöri Endre - Szupergazdagok
Hogy ​hogyan lesz egy kis pénzváltó, kereskedő, kisiparos családjából az idők folyamán multimilliomos dinasztia, s a nagy cápák hogyan kebelezik be a kis halakat - mígnem ország-világot átszövő, gazdasági-politikai hatalmi befolyásra tesz szert egy-egy multimilliárdos, nemzetek feletti monopólium - , ezt mutatja be Gömöri Endre könyvében Rothschild, Getty, Springer, Rockefeller, Shell, Hughes, Dassault, Flick, Krupp, Aga Kán, Ford, Mitsui és az ITT történetével. Nem egyszerű "karriertörténetek ezek... a legendák mögött a tőkés gazdasági rend több évszázados történetének sötét lapjaira vetnek fényt - az igaz, hogy a rendkívül érdekes sztorikat olvasva: igen szórakoztatóak...

Gömöri Endre - Indonézia ​népének harca
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gömöri Endre - Irán
A ​"császárok császára" kénytelen volt elhagyni fenekestül felfordult birodalmát, amely több évtizedes - kemény kézzel kikényszerített - nyugalom után, történelmi mértékeel mérve, pillanatok alatt sodródott a polgárháború szélére. Milyen erők működtek eddig is a síma felszín alatt; milyen elégedetlenségek, keserűségek halmozódtak fel; mely pontokon találkozik politikailag a polgári ellenzék, a radikális baloldal és a nagyhatalmú egyház, s mely pontokon válik el? Mi az, ami nem sikerült - és talán nem sikerülhetett - a sahnak? Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ a szerző az iráni történelemnek, főként századunk történelmének ismertetésével, egy pillanatra sem tévesztve szem elől, hogy az ország egyébként is saját fejlődését nagymértékben befolyásolta közvetlenül a nemzetközi erőviszonyok alakulása ebben a stratégiailag kényes térségben.

Gömöri Endre - Az ​igazi Trebitsch
Igen, ​ezúttal valóban az igazi Trebitschről van szó, nem arról a karikatúraszerű figuráról, aki Rejtő Jenő népszerű regényében, a Piszkos Fredben megjelenik. Arról a Trebitschről, aki a XX. század "legnagyobb" politikai kalandora volt. Ez a bizonyos Trebitsch-Lincoln Magyarországon született 1879-ben. Kalandos pályafutása, amely a Duna menti kisvárosból, Paksról végül is Sanghaj egyik buddhista kolostorába vezetett, bővelkedett a különleges fordulatokban és eseményekben. Az eredetileg zsidó származású Trebitsch elhagyva ősei hitét, protestáns lelkészként több országban is tevékenykedett, majd egy időre angol alsóházi képviselő lett. Közben különböző politikai és kémfeladatokat látott el. Mindmáig tisztázatlan, hány ország kémje volt voltaképpen egyidejűleg. Kalandvágy? Pénzhajhászás? Misztikum iránti vonzalom? Ezek kétségtelenül fontos szerepet jászottak Trebitsch-Lincoln életében. De hogy milyen volt valójában az igazi Trebitsch (és kora, "mely szülte őt"), ez igen érzékletesen kirajzolódik a neves külpolitikai újságíró, Gömöri Endre könyvében.

Gömöri Endre - Francótól ​Felipéig
Az ​ismert külpolitikai újságíró ezúttal azzal a gyökeres társadalmi-politikai átalakulással foglalkozik, amely Spanyolországban ment végbe a Franco-diktatúra bukása, a caudillo halála óta. Részletesen, gazdag tényanyagra támaszkodva tárja fel az olvasó előtt a lényeget. Spanyolországban felülről irányított átalakulás ment végbe, és zajlik ma is. Ez a folyamat történelmileg rövid idő alatt vezette el az országot a polgári demokráciához, s teremtette meg a feltételeit annak, hogy az Ibériai-félsziget nagyobbik országa beilleszkedjen az európai államok közösségébe. A Franco-diktatúra már a diktátor életében is maga volt az eleven önellentmondás, a demokratizálódás, a fordulat előfeltételei valójában már az ő uralma idején is kibontakozóban voltak. Gömöri Endre bemutatja a spanyol gazdaság sajátosságait, a szocializmus útját a hatalomhoz, ábrázolja a király és a francoisták, valamint a hadsereg küzdelmeit, felvázolja a kiemelkedő politikai személyiségek portréját, értékeli az egyház szerepét, és részletesen megírja a Közös Piachoz, valamint a NATO-hoz való csatlakozás történetét is. A témák közül nem hiányzik a baszk szeparatizmus és a terror leírása sem.

Gömöri Endre - A ​sas és a sárkány
Gömöri ​Endre, neves külpolitikai újságíró ebben a könyvben nem kisebb feladatra vállalkozik, mint az amerikai-kínai kapcsolatok majd másfél százados történelmének feldolgozására. Bőséges forrásanyagra támaszkodva lépésről lépésre vezeti az olvasót a nemzetközi kapcsolatok történetének egyik legszövevényesebb területén, elemezve olyan látszólag apró változásokat, jelenségeket is, amelyek a későbbi szenzációs fordulatok elindítói voltak. Nemcsak Kína legújabb kori szovjetellenességének a történelmi múltba nyúló gyökereit tárja föl, hanem érzékelteti azokat a dilemmákat is, amelyek hosszú időn át bénították meg a washingtoni Fehér Ház és külügyminisztérium urainak nézeteit, késleltették azt, hogy az Egyesült Államok gazdasági és katonai súlyának megfelelő mértékben befolyásolja a Kínában lejátszódó eseményeket. A kínai szándékok meg nem értése, illetve félreértése, a Kínában zajló hatalmi küzdelem, az amerikai Kína-politika irányáról kialakuló, egymásnak ellentmondó nézetek és lobbyk, valamint a világpolitika sorsdöntő fordulatai, ezek azok az erők, amelyeknek bonyolult kölcsönhatása szabta és szabja meg Washington és Peking kapcsolatainak alakulását. Gömöri Endre könyve tanulságos olvasmány. Arra ösztönzi a kérdés iránt érdeklődőt, hogy más szemmel olvassa a Kínából érkező híreket, jelentőséget tulajdonítson olyan "apróságoknak" is, amelyek egyébként elkerülnék figyelmét.

Gömöri Endre - A ​cár vakaródzik
"Semmi ​sem fontosabb ma az ország jövője szempontjából, mint a külpolitikai helyzet. Magyarország 1989 óta válaszút előtt áll. Csatlakozhat a Nyugathoz. ha annak legmélyebb alapértékeihez köti sorsát. Vagy pedig tudatlanságból, nemzeti érdekeinek és racionális lehetőségeinek téves értelmezéséből vagy esetleg - félreismerve a függetlenség mai jelentését a globalizált világban - lesüllyedhet a Balkánra. A választás a magyar külpolitika irányítóitól függ. De részben azoktól is, akiknek alkalmuk van arra, hogy megmagyarázzák a közvéleménynek: mi a tét és mi a valódi tartalma, jelentősége a külvilág rezdüléseinek. Ehhez tudás kell, elemzői tehetség és szavahihetőség. Ezt nyújtja cikkeiben Gömöri Endre, ezt tanúsítja ez a kötet is." _Charles Gati_ politológus, egyetemi tanár Washington D.C.

Kollekciók