Ajax-loader

Prohászka Ottokár könyvei a rukkolán


Prohászka Ottokár - Elmélkedések az Evangéliumról II
Belépünk a világ legszentebb s legfontosabb történésébe, az Úr szenvedésébe, és alázatosan, bánatosan, mély részvéttel kísérjük az Urat. Ó, öltözzünk érzelmeibe és hasonuljunk hozzá! - olvashatjuk Prohászka Ottokár Elmélkedéseiben a nagyböjt-húsvéti résznél, mely kilencedik kiadását érte meg, Barlay Ö. Szabolcs atya gondozásában. A jubileumi Szentév nagyböjtjének ünnepléséhez méltó szólítás, felhívás ez az újabb Prohászka-kiadvány, mely a karácsony előttihez hasonlóan elsősorban ismét a magyar kispapoknak szánt ajándék. De felhívás és invokáció is egyben a magyarság hithű nemzedékéhez népünk egykori nagy apostolától, a fehérvári püspöktől. Idén április 2-án volt 73. évfordulója Prohászka Ottokár halálának, aki azóta is tanítónk és mesterünk a mélyebb, elmélkedő imádságban, de Krisztus iránti lángoló szeretetében is.

Prohászka Ottokár - Iránytű a magyar ifjúság számára
A köztudatban az él, hogy Prohászka a felnőtt korosztálynak, azon belül az értelmiségnek volt apostola és tanító mestere. Azt kevesen tudják, hogy nemcsak a fiataloknak, hanem a magyar cserkészetnek is barátja, ügyeinek legbátrabb szószolója volt. Ő hívta életre a Magyar Jövő ifjúsági könyvkiadó vállalatot, hogy minél szélesebb körhöz jussanak el a keresztény nemzeti eszmék ismerete. Prohászka egy egész generációnak volt szellemi vezetője, spirituálisa, nemcsak az esztergomi kispapoknak, hanem a trianoni katasztrófa után az ország fiatalságának is. Az itt közreadott _Iránytű_ épp ennek kézzelfogható dokumentuma. Minden fejezete olyan kincseket rejt, hogy napjainkban is nélkülözhetetlenek mindannyiunk számára. Külön köszönet mindazoknak, akik segítettek a „véletlenül” megtalált, mára már ismeretlennek hitt _Iránytű_ szövegének közreadásában. Célunk az, hogy a Prohászka által megmutatott irányt követve segítséget nyújtsunk a szülőknek, nevelőknek, cserkészeinknek az új ezredév alapjainak megteremtésében.

Prohászka Ottokár - A ​Túlvilág Tornácaiban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Prohászka Ottokár - Prohászka ​önmagáról
Szabó ​Ferenc a francia „XY par lui-même” sorozat mintájára kezdte el szerkeszteni és kiadni Rómában a _Mai írók és gondolkodók_ c. könyvsorozatát, amely korunk nagy íróit és gondolkodóit mutatja be vallomásaik alapján. A sorozat eme nyolcadik kötete Prohászka önmagáról címet viseli. Prohászka Ottokár (1858–1927) a századforduló magyar kereszténységének meghatározó személyisége volt. Sírfelirata szerint „Magyarország apostola és tanítója”: szociális apostol, lelki író, teológus és filozófus. Prófétai szelleme megelőzte korát: modern katolicizmusa a II. vatikáni zsinat elővételezése volt. A rendszerváltás után elindult „Prohászka ébresztése”, egy kutatócsoport feltárja és közzéteszi a fehérvári püspök gazdag lelki-szellemi örökségét. Ebből ad ízelítőt ez a válogatás Barlay Ö. Szabolcs és Szabó Ferenc SJ gondozásában.

Prohászka Ottokár - Prohászka ​utolsó szentbeszédei
1927 ​Nagyböjtjében a Prohászka-életmű méltó befejezéshez érkezett. A hozzá legközelebb álló Norberta nővér feljegyzéseiből tudjuk, hogy orvosi figyelmeztetés ellenére nem vonult vissza, de még a kímélő életmódot sem vállalta. Épp ellenkezőleg, egyik lelkigyakorlatot vezette a másik után. A nővérek aggódtak érte, mert érezték, hogy Isten kerubját magával ragadja a Szentlélek lángja és elég. Lelkigyakorlatokat tartott Veszprémben, Pápán, Pécsett, majd a budapesti Egyetemi Templomban, ahol a nagyhét előtti csütörtökön a szószéken összeesett, és másnap agyvérzéssel meghalt. Ennek az életszimfóniának fináléjából nyújt át e könyv hét akkordot, mely Pápán az apácák előtt hangzott el 1927. március 14-17. között. A szentéletű püspök tudta, hogy életének utolsó szakaszához érkezett. Ezért olyan megrendítő az itt közölt egyik szentbeszéd utolsó mondata: „Igen, Uram, megyek. Köszönöm, hogy mehetek. Szeretlek, és sietek Hozzád a halálon át. Amen.” Ezen lelkigyakorlatos szentbeszédek gyorsírással leírt szövegére nemrég bukkant a könyv szerkesztője, Barlay Ö. Szabolcs. Az olvasó úgy vegye kezébe ezt a drágakincset, mint Isten kerubjának utolsó üzenetét. Olyan, mint az óceánból merített egyetlen vízcsepp: belőle kielemezhető az egész óceán.

Prohászka Ottokár - Korunk ​lelke
Prohászka ​ritka zsenialitása és gondviseléses szerepe a vátesznek és apostolnak sajátos, eredeti egysége. Neki megadatott ismerni e kor jellegét, értelmezni jeleit a kinyilatkoztatás örök igazságainak világánál, utat mutatni és nyitni az életrehivatott jövő számára. A _„Korunk lelke”_, mely Prohászka Összegyűjtött Munkáinak 10. kötete, ennek a páratlan váteszi kiválóságnak egyik irodalmi tükre. Az itt közölt dolgozatokban ugyanis Prohászka feltárja, értékeli és az örökélet mérlegén megméri azokat az eszméket, indítékokat, érzelmeket, vágyakat, célokat, melyek ott élnek és hatnak korunk áramlásainak fenékhullámaiként, melyek mint lélek a testet éltetik, kormányozzák, értelemmel ékesítik ezt a kort. A kötet felét teszik ki az első világháborúval kapcsolatos írásai _A háború lelke_ című fejezetben, melyben Prohászka a történelem káoszában megmutatja a jövő kozmosz körvonalait; és aztán e kozmosz kialakulását hathatósan műveli és irányítja is. A háború lelke nemcsak a szörnyű világháború színe előtt, hanem általában a történelem és nagy tragédiák színe előtt fölségesen és diadalmasan igazolja a kinyilatkoztatás irgalmas, lelkeket kereső és szerető örök Istenét. _Történelembölcselet_ a javából – ez ennek a kötetnek értéke és értelme. Igaz, Prohászka fáradhatatlan szellemének nem adatott meg a szintézis tudós nyugalma – bár A háború lelke valami formában ezt is nyújtja; de az elmaradt összefoglalásért bőségesen kárpótol. Előttünk, e kor gyermekei előtt külön értéket ad neki, hogy az az örökéletű történetfilozófia a mi korunknak annyira élesvágású példáján nőtt és illusztrálódott. Az a három évtized, melyet felölel a kötet, ugyancsak nem szegény eseményekben: ez a kor látta meghalni a liberalizmust és fuldokolni a kapitalizmust, látta erősödni a szocializmust és megtántorodni a demokratizmust; megérte a nagy világfelfordulást és utána a bizonytalan utakon induló és imbolygó új időket... (Schütz Antal)

Prohászka Ottokár - Élet ​kenyere
Prohászka ​püspök, aki az egyházmegyéje első adorátorának tisztében érezte magát igazán helyén, élete vége felé kezdett bele az Oltáriszentségről szóló elmélkedéseibe. Schütz Antal így ír e tanulmányokról: „Prohászka újat akar mondani arról a fölséges titokról, mely századok óta annyi kiváló lelket inspirált. És ezt csakugyan fölséges módon megtette. Ami az Élet kenyeré-ben Prohászka kezéből került ki, arról el merem mondani: így még nem írtak az Oltáriszentségről. Mintha a teremtésnek és a kinyilatkoztatásnak valamennyi hangja megszólalna tanúságot tenni a legédesebb nagy titokról, mintha az örök Szentháromság összes természeti és természetfölötti művei fölajánlanák színeiket és formáikat az eucharisztiás Krisztus-arc megrajzolására. Mintha Prohászka fenomenális kifejező tehetségének összes rostjai itt újra virágba borulnának, átitatva egy emberkorra kiterjeszkedő misztikai imaélet mélységeivel és egy hosszú apostoli és férfiúi küzdelmekkel teljes élet tónusaival. Soha lendületesebben, színesebben, sodróbb ritmussal nem írt Prohászka. Ennek meg is felel a hatás. Aki csak félig is fogékony lélekkel átengedi magát ezeknek a rembrandti színtengereknek és beethoveni hangáramlásoknak, ha még annyira száraz lélek is, előbb-utóbb belémuzsikálják a mélységes sensus eucharisticus-t.”

Prohászka Ottokár - Föld ​és ég
A ​keresztény világnézetet egyetlen egy tudomány sem tette ki oly nagy megrendüléseknek, mint a modern geologia. Rétegeiből keltek s támadtak föl az elpusztult növények s állatok típusai s beleálltak az élet alakjainak bámulatos sorába, mely egyre tömöttebb s hézagtalanabb lett s csodálatos folytonosságával elkápráztatta szemeinket s győzelmesen rámutatott a leszármazásnak gondolatára. Világ- és élet-fejlődés, ez lett jelszavunk, ez lett programmunk, melynek kimutatásán gőzerővel dolgozik a tudomány. Mily kicsiny lett e nagy gondolat világosságában a föld, ... az embernek világa; mily rövid lett a történeti időknek fonala; mily emberízű mindaz, amit a földről s életéről eddig tudtunk. ezt az emberi fölfogást, e földi gondolatokat ki kellett tágítanunk; a szűken mért s gyöngén épített alapokat szét kellett vetnünk s újra építenünk egy nagy világot; "den Blick von Unendlichkeit erweitert." S ugyan mi lesz e tágult, e nagy, szinte nem emberi, hanem igazán isteni világban a mi theologiánkkal? mi lesz a fejlődő világok egymásutánjában, a fejlődés és leszármazás kápráztató theoriáiban a keresztény világnézettel?

Prohászka Ottokár - Magasságok ​felé
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Prohászka Ottokár - Kultúra ​és terror
Prohászka ​papi tevékenységének kezdete óta szakadatlanul közvetlen érintkezésben volt a legszegényebb néposztállyal. Színről-színre látta testi, lelki, gazdasági nyomorát, és szívből „szánta a sereget”. Ennek a társadalmi rétegnek sorsa, a munkáskérdés, kitágított értelemben a társadalmi kérdés, a legteljesebb valóság és átéltség erejével harsogott bele lelkébe; s megnyílt szelleme, mely oly élénk visszhangot adott minden emberi szükségletre, nem térhetett ki korunk e legégetőbb nagy problémájának alapos tárgyalása elől, nevezetesen az evangélium követelményeivel való összemérése elől. Már első dolgozatában teljes fegyverzettel lépett ki a porondra, és sohase fogyott ki a szociális fogékonyságból, buzgalomból, eszmékből. Ez a semmiféle külső tekintettől ki nem kezdhető evangéliumi szociális érzéke vezette, mikor működése területének szélesbülésével nagyarányú tevékeny részt vett a legkülönfélébb gyakorlati társadalmi föladatokat és igényeket szolgáló mozgalmakban és egyesülésekben. Ez a kötet elsősorban a visszavonultság és alapvetés korszakának nagyobb elméleti dolgozatait tartalmazza. Az általános hallgatás közepette emelte föl először átható szavát a gyökeres társadalmi orientáció érdekében, és mindjárt egészen új hangokat ütött meg. Sokunknak még ma is szokatlan ennek a tiszta evangéliumi szónak nem egy hangja. De a jövő nemzedék alighanem éppen ezekben a dolgozatokban fogja megbámulni és tisztelő elismerésével elhalmozni Prohászka sas-szellemének korát messze megelőző nemes szárnyalását.

Prohászka Ottokár - A ​bűnbocsánat szentsége
Prohászka ​Ottokár püspök a _„A keresztény bűnbánat és bűnbocsánat”_ című tanulmányával 1893-ban a Pázmány-egyetem hittudományi karán a Horváth-féle pályázat díját nyerte el. Ennek a pályamunkának a rövidített kiadása ez a mű, amely a Szent István Könyvek sorozatában jelent meg. Schütz Antal így ír a díjnyertes pályamunkáról: A teológiát asztétikává, a dogmatikát lelki olvasmánnyá avatja; a teológiai levezetésekbe, sőt iskolás vitákba is meleg életet tud önteni, és a múltat úgy támasztja föl, hogy az élet közvetlenségével szól. S ez az életszerűség, mely a teológiát mint talán Pázmány óta soha magyar nyelven, egybe vonzó olvasmánnyá teszi, sehol nem csorbítja a mű tudományos értékét. Ma sem találni erről a kérdésről a teológia világirodalmában jobb összefoglaló monográfiát.

Prohászka Ottokár - Soliloquia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Prohászka Ottokár - Harmatozzatok...!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Prohászka Ottokár - Gondolatok ​mindennapra
Minden ​ünnep öröm és örömünk, tehát ünnepünk van, midőn Jézushoz közeledünk. Krisztust hordozni, bírni, Krisztussal élni szívtisztaságban a legmélyebb öröm. Látom az örömtelen embereket: sötétségben s az élet igájának kényszerében élnek; nincsenek megelégedve, nincs örömük... Ha van is műveltség és jó nevelés, de az életnek nem lesz tartalma és öröme Jézus nélkül. Nem lesz tisztaság s önbecsülés benne. A fennkölt, szent, erős öröm az igazi ünnep; ezt adja Jézus az Oltáriszentség vételében, misztikus csókjában!

Prohászka Ottokár - Hit ​és ész
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Prohászka Ottokár - Élő ​kereszténység
„Magyarország ​apostolának és tanítómesterének” három írását tartalmazza a könyv. Az 1910-ben megjelent _Az intellektualizmus túlhajtásai_ és _Több békességet!_, valamint _A Modern katolicizmus_ című 1907-ben megjelent tanulmány 1911-ben indexre kerültek. _Az intellektualizmus túlhajtásai_ az egyoldalú racionalizmust mint a kultúrválság egyik okozóját az életfilozófia szellemében bírálja, szemben vele a teljes életre alapozott keresztény világnézet helyességét és erejét hangoztatja. A _Több békességet!_ című tanulmány a katolikus egyház korszerűsítésének kérdéséhez szól hozzá. _A Modern katolicizmus_ prófétai előrelátással szinte a második vatikáni zsinat forgatókönyvét adja. Témái: modern apostolság, öntudatos vallásosság, a művelt katolikus hitbeli s erkölcsi kredója, a kultúra sajátos értékei, munka és vallás, tudományos kérdések, egyházias érzületünk, etikai reformtörekvések és klerus – laikus.

Prohászka Ottokár - A ​keresztény bűnbánat és bűnbocsánat
A ​keresztény bűnbánat és bűnbocsánat képezi e könyvnek tárgyát. A bűnbánatban magasra dagad az Istenkeresés világárama s csak a keresztény bűnbocsánatban simul el vigasztalóan. A sebzett lelkek, miután hiába kerestek gyógyulást, a kinyilatkoztatásban arra ébredtek, hogy a bűnbocsánat kegyelem. De a kegyelem merő szabad akaratból folyó, természetfölötti tény; hogy miképpen adatik, mily föltételek alatt nyújtatik, miképp nyíljék meg az emberi szív, hogy kelyhébe fogadhassa az égnek harmatát: mindez a kegyelmező Isten szuverén rendelkezésétől függ. Tehát merő tény, merő történés a bűnbocsánat s a bűntörlesztő kegyelem története.

Prohászka Ottokár - Az ​elme útjain
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Prohászka Ottokár - Modern ​katholicizmus
Prohászka ​Ottokár püspök (1858—1927) a századforduló magyar kereszténységének meghatározó, történelmi súlyú személyisége volt. 1945 után sajnos nálunk szellemi számkivetésbe kényszerült, 1947-ben még budapesti szobrát is ledöntötték. Szellemi, lelki örökségének ápolásáról ennek ellenére nem mondott le sohasem a magyar egyház, de csak a hetvenes évek közepétől kezdődhetett el valamelyes újraértékelése és felidézése korszakalkotó életművének. Nagyjából egy évtizedbe került ennek a Válogatásnak megszületése is, amely félszázados hallgatás után ismét nyilvánossághoz segíti azt, aki sírfeliratának márványtanúsága szerint „Magyarország apostola és tanítója". E válogatás készítésekor arra voltunk tekintettel, hogy mind kevesebben vannak, akik Prohászkát ismerik, s már egészen új nemzedékek számára is kell megpróbálnunk közel hozni a századforduló nagy apostolát, ráadásul egy gyökeresen megváltozott világban. Ezért igyekszünk bemutatni — amennyire lehetséges — a teljes Prohászkát: a főpaplelkipásztort, a hittudóst, lelki írót, szociális apostolt, de különösen a látnoki géniuszt. Mert Prohászka — bár egész odaadással és együttszenvedőn saját korának élt —, messzire látón a jövőt is érzékelte, és e jövő számára is tudott eszmei irányt mutatni. Ez a Prohászka utat talál a mához, és a ma új nemzedékei számára is van mondanivalója a magyar jövő formálásánál. Ilyen impulzusokat és prohászkai tanácsokat kaphat pl. az elmélyült olvasó: „Voltunk-e már apostolai a kereszténységtől elidegenedett kultúrának, kik égni, fölvilágosítani, megérteni, szánni és szeretni tudnak? Azokra van szükség!... Mert a kultúra összes vívmányai dacára látjuk, hogy nem boldog a modern ember." „A 20. század hullámzó tengerén küzdő egyháznak millió szívre s kétszerannyi kézre van szüksége ... Ezért ne tartsa magát a laikus az egyházban másodrendű katolikusnak! Mindnyájan testvérek vagyunk, ... s mint királyi papság arra hivatva, hogy apostolkodjunk... A krisztusi élet nem kész, azt ki kell alakítanunk." „Mi a mai kor ragyogó eszméje? A demokrácia... Ezért az egyház fogjon össze a néppel!" „A szocializmus irreális váltóval dolgozik, földi jövővel biztat, csakhogy tele van utópiával és illúzióval." „Tudni, ismerni kell az igazat, alakítani a szépet, gyakorolni a jót s átélni az Istent!"

Prohászka Ottokár - Világosság ​a sötétségben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Prohászka Ottokár - Új ​elmélkedések
Ez ​a könyv a szerző _Összegyűjtött munkái_ 19. kötete. Itt azok az írások kaptak helyet, amelyek az _Elmélkedések az evangéliumról_ című gyűjteménybe nem illettek bele. Az itt közölt 109 elmélkedés a következő ünnep-, ill. témakörökhöz tartozik: karácsony, húsvét, pünkösd, a túlvilág tornácában, a szép szeretet anyja, a szentségi Jézus előtt. Ezek az elmélkedések is bizonyságot tesznek arról, hogy Prohászka géniusza micsoda pazar gazdagsággal és eredetiséggel tudta folyton új meg új színekbe és hangokba öltöztetni és fogható közelbe hozni hitünk nagy távlatú és nagy távolságú misztériumait.

Prohászka Ottokár - Sion ​hegyén
Ez ​a könyv Prohászka püspök _Összegyűjtött Munkái_nak utolsó, 25- ik kötetének az anyaga. Ennek a kötetnek az a rendeltetése, hogy foglalat és tornác legyen: foglalata annak a forrásnak, mely a magyar Sion hegyén fakadt nekünk Prohászkában, mely sűrített formában itt még egyszer föltárja összes értékeit; és tornác, nyitja annak a szellemi forrásnak, mely Prohászka műveiből buzog, hogy szükség és igény szerint könnyebben lehessen meríteni belőle. Ezért mindenekelőtt végigvezet Prohászka pályáján, hogy megfelelő keretbe állítsa a műveket. Ezt a tanulmányt, mely a kötet első részét képzi, a szerkesztő, Schütz Antal írta. Prohászka írásainak kulcsa egyénisége és élete. Meg kell tehát mutatni, mi az az ember-éthosz, mely Prohászkával megjelent köztünk; de ki kell nyomozni azt is, hogy ez az éthosz, a prohászkai ember-eszme az embersors mily változatain át bontotta ki teljes tartalmát. Meg kell tehát kísérelni egy életrajzot, sőt ennél többet: szellem-rajzot és szellemi fejlődés-rajzot. A kötet második része olyan dolgozatokat tartalmaz, melyeket a merő külsőséges együttlétnél mélyebb egységbe kapcsol a tartalmi s a formai rokonság. Ezek a dolgozatok ugyanis azon a területen mozognak, hol az Isten-szeretet és hazaszeretet, a katolikum és magyarság fölséges, termékeny egységbe folynak, hol Isten országának egy tartománya a legeszményibb akarásban mutatkozik be: mint Szent István népe. Valamennyit jellemzi a témának sajátos, prohászkai kezelése: a szempontok és gondolatok eredetisége és mélysége, a lendület egyéni ereje, az új világokba emelő szemléletesség; valóban alkalmasak arra, hogy Prohászkát megfelelően reprezentálják.

Prohászka Ottokár - Az ​én antiszemitizmusom
"S ​mit csináljanak e letargikus világ, a züllő Magyarország szomorú színterén azok, akik a kereszténység és a magyarság e dicstelen hanyatlásába belenyugodni nem bírnak, s akik az aléltság és a haldoklás dacára egy szellemileg és gazdaságilag megújhodott Magyarországról álmodoznak? Mit csináljanak azok, akik hisznek Istenben s az erkölcsi rendben, az életnek a halál ellen s a vérnek a métely ellen való küzdelmében? Mit csináljanak, akik a fehérre meszelt sírokat az élettel, a nagyvárosi kultúrát a kloákákkal, a nemzet igazi érzéseit és életösztöneit nyápic zsidó kölykök és tintasíberek üvöltésével és förmedvényével össze nem zavarják? Azok nem tanakodnak és nem okoskodnak, mert teljesen tisztában vannak azzal, hogy egyre jobban szítaniok kell a reakciót a lemondás, az önlenézés, a kishitűség ellen s sürgetniök és folytatniok kell a regeneráció folyamatát a haldoklás ellen". S vajon kikben bízik, kikre számít Prohászka, kikhez intézi szavait? Óh, nem az öregebb nemzedékhez, amely a"doktriner liberalizmus és a fonnyasztó intellektualizmus maláriás levegőjében nőtt fel". Óh, nem a liberalizmus megszállottjaihoz, akiknek mindegy volt, ki fizet adót, a magyar-e vagy az idegen, akiknek mindegy volt, ki tanul az egyetemen, a magyar vagy a zsidó. Óh, nem a francia forradalom eszméinek szektárius rajongóihoz, hisz ezekből az eszmékből született a liberalizmus, a szociáldemokrácia, a bolsevizmus. Prohászka a magyar fiatalsághoz szól. Elmondja, mit vár, mit remél tőle.

Prohászka Ottokár - Elbeszélések ​és útirajzok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Prohászka Ottokár - Elmélkedések ​az Evangéliumról
Belépünk ​a világ legszentebb s legfontosabb történésébe, az Úr szenvedésébe, és alázatosan, bánatosan, mély részvéttel kísérjük az Urat. Ó, öltözzünk érzelmeibe és hasonuljunk hozzá! - olvashatjuk Prohászka Ottokár Elmélkedéseiben a nagyböjt-húsvéti résznél, mely kilencedik kiadását érte meg, Barlay Ö. Szabolcs atya gondozásában. A jubileumi Szentév nagyböjtjének ünnepléséhez méltó szólítás, felhívás ez az újabb Prohászka-kiadvány, mely a karácsony előttihez hasonlóan elsősorban ismét a magyar kispapoknak szánt ajándék. De felhívás és invokáció is egyben a magyarság hithű nemzedékéhez népünk egykori nagy apostolától, a fehérvári püspöktől. Idén április 2-án volt 73. évfordulója Prohászka Ottokár halálának, aki azóta is tanítónk és mesterünk a mélyebb, elmélkedő imádságban, de Krisztus iránti lángoló szeretetében is.

Prohászka Ottokár - Iránytű ​a magyar ifjúság számára
A ​köztudatban az él, hogy Prohászka a felnőtt korosztálynak, azon belül az értelmiségnek volt apostola és tanító mestere. Azt kevesen tudják, hogy nemcsak a fiataloknak, hanem a magyar cserkészetnek is barátja, ügyeinek legbátrabb szószolója volt. Ő hívta életre a Magyar Jövő ifjúsági könyvkiadó vállalatot, hogy minél szélesebb körhöz jussanak el a keresztény nemzeti eszmék ismerete. Prohászka egy egész generációnak volt szellemi vezetője, spirituálisa, nemcsak az esztergomi kispapoknak, hanem a trianoni katasztrófa után az ország fiatalságának is. Az itt közreadott _Iránytű_ épp ennek kézzelfogható dokumentuma. Minden fejezete olyan kincseket rejt, hogy napjainkban is nélkülözhetetlenek mindannyiunk számára. Külön köszönet mindazoknak, akik segítettek a „véletlenül” megtalált, mára már ismeretlennek hitt _Iránytű_ szövegének közreadásában. Célunk az, hogy a Prohászka által megmutatott irányt követve segítséget nyújtsunk a szülőknek, nevelőknek, cserkészeinknek az új ezredév alapjainak megteremtésében.

Prohászka Ottokár - Az ​igazi karácsony
Prohászka ​Ottokár püspök a 20. század egyik legnagyobb hatású magyar egyházfője: teológus, filozófus, országgyűlési képviselő és elismert író. A kötet karácsonyi írásait gyűjti egybe. Szépirodalmi igényességű esszék, elmélkedések, időnként novellisztikus, elbeszélő vonásokkal. Ugyanakkor nem a gyertyafényes, csillagszórós, szentimentális karácsonyi hangulat felkeltése az író célja; ellenkezőleg: a földre szállt Istengyermek és a betlehemi történet minden szereplője alkalmat ad neki, hogy az ünnep újragondolására késztessen minket, vagyis hogy az egyetlen napig tartó öröm, béke és boldogság érzete helyett egész évben hassa át gondolkodásunkat, tetteinket az evangélium eszméje. Székesfehérvár szentéletű püspöke apostoli elhivatottságában úgy tudta megfogalmazni ünnepi gondolatait, amelyek így, csokorba gyűjtve nemcsak szebbé teszik a karácsonyt, de felemelik, imádságra, s nem utolsó sorban lelkiismeretvizsgálatra késztetik az olvasót. A kötetet Albrecht Dürer fekete-fehér metszetei illusztrálják. _"Sokan, akik az evangéliumot nem értik, a néptől karácsonyi, édes lelkületet várnak. Ők olyan szeretetet gondolnak, mely Magyarország koldus népét jászolhoz köti, s ott szegényes abrakon tartja. Ők a szeretetet cukrosnak, az evangéliumot málnaszörpnek gondolják, s a kis Jézus barlangját marcipán-házikónak nézik, melyből kedvükre törhetnek ingerkedő angyalkák és cukorkát váró gyermekek. Igaz, hogy az evangélium szeretet és béke; de olyan szeretet, amely tüzet hozott a földre…"_ (Prohászka Ottokár)

Prohászka Ottokár - Modern ​katolicizmus - Válogatás Prohászka műveiből
Prohászka ​Ottokár püspök (1858—1927) a századforduló magyar kereszténységének meghatározó, történelmi súlyú személyisége volt. 1945 után sajnos nálunk szellemi számkivetésbe kényszerült, 1947-ben még budapesti szobrát is ledöntötték. Szellemi, lelki örökségének ápolásáról ennek ellenére nem mondott le sohasem a magyar egyház, de csak a hetvenes évek közepétől kezdődhetett el valamelyes újraértékelése és felidézése korszakalkotó életművének. Nagyjából egy évtizedbe került ennek a Válogatásnak megszületése is, amely félszázados hallgatás után ismét nyilvánossághoz segíti azt, aki sírfeliratának márványtanúsága szerint „Magyarország apostola és tanítója". E válogatás készítésekor arra voltunk tekintettel, hogy mind kevesebben vannak, akik Prohászkát ismerik, s már egészen új nemzedékek számára is kell megpróbálnunk közel hozni a századforduló nagy apostolát, ráadásul egy gyökeresen megváltozott világban. Ezért igyekszünk bemutatni — amennyire lehetséges — a teljes Prohászkát: a főpap-lelkipásztort, a hittudóst, lelki írót, szociális apostolt, de különösen a látnoki géniuszt. Mert Prohászka — bár egész odaadással és együttszenvedőn saját korának élt —, messzire látón a jövőt is érzékelte, és e jövő számára is tudott eszmei irányt mutatni. Ez a Prohászka utat talál a mához, és a ma új nemzedékei számára is van mondanivalója a magyar jövő formálásánál. Ilyen impulzusokat és prohászkai tanácsokat kaphat pl. az elmélyült olvasó: „Voltunk-e már apostolai a kereszténységtől elidegenedett kultúrának, kik égni, fölvilágosítani, megérteni, szánni és szeretni tudnak? Azokra van szükség!… Mert a kultúra összes vívmányai dacára látjuk, hogy nem boldog a modern ember." „A 20. század hullámzó tengerén küzdő egyháznak millió szívre s kétszerannyi kézre van szüksége … Ezért ne tartsa magát a laikus az egyházban másodrendű katolikusnak! Mindnyájan testvérek vagyunk, … s mint királyi papság arra hivatva, hogy apostolkodjunk… A krisztusi élet nem kész, azt ki kell alakítanunk." „Mi a mai kor ragyogó eszméje? A demokrácia… Ezért az egyház fogjon össze a néppel!" „A szocializmus irreális váltóval dolgozik, földi jövővel biztat, csakhogy tele van utópiával és illúzióval." „Tudni, ismerni kell az igazat, alakítani a szépet, gyakorolni a jót s átélni az Istent!"

Prohászka Ottokár - Isten ​és a világ
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Maróthy-Meizler Károly - Prohászka Ottokár - Prohászka, ​a napbaöltözött forradalmár I-III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Prohászka Ottokár - Élő ​vizek forrása
Az ​Élő vizek forrása című könyv Jézus Szívéről szóló elmélkedések. A bevezetőben így ír a szerző, Prohászka Ottokár: Az ,,Élő vizek forrása'' alatt Jézus Szívét értem. Jézus Szíve a nagy indulatok, a nagy akarások s a nagy eljárások organuma. Aki a szív alatt a lágyságot érti, az a legkevesebbet mondja róla; figyeljen inkább a Megváltót jellemző indulatra s arra a lelkületre, melyet Krisztus lelke s Szíve a Szentlélektől vett. E Szívben lakik az Isten, de e Szív maga a kispolgári názáreti házban dobog s nem únja azt a szürke életet harminc éven át, akárcsak más dolga sem volna a világon. De hát mi dolga legyen, s mi különb s sürgősebb lenne mint az isteni élet, melyet ő épen a közönséges hétköznapba s még annak macskazúgaiba is bele akart vinni? Aki e két jellegnek, a külső igénytelenségnek s a belső kiválóságnak szinthézisét megcsinálja, az Jézus Szívében őserőt, mélységet, küzdelmet és békét, hősiességet és szent örömet s végtelen érdemet lát, -- az talál benne szívet, mely a világot érti s mely a földön is már mennyországot tud számunkra teremteni. Boldog ember, aki a Szentszív imádását, tiszteletét s utánzását, a Szentszív életének saját szívébe átplántálását tűzte ki magának célul s aki azon töri magát. E könyvecske az ilyen törekvőnek társa és segítője akar lenni!

Prohászka Ottokár - Keresztút
Mi ​nem mondjuk jó kereszténynek, aki misére jár és böjtöl, de Krisztus szellemét nem bírja. Mi nem érjük be ájtatossági gyakorlatokkal, szenteltvízzel, skapulárékkal, olvasókkal; mi krisztusi életet kívánunk. (Prohászka Ottokár mondatai a hátoldalról)

Kollekciók