Ajax-loader

Gelléri Andor Endre könyvei a rukkolán


Gelléri Andor Endre - Válogatott ​novellák
Gelléri ​Andor Endre (1906-1945) világa maga az élet: vaskos valóság és éteri álom keveredik benne. Kosztolányi szavaival - ez a tündéri realizmus...

Gelléri Andor Endre - Matyika
"Kedves ​kis Ágnesem! Ma visznek a háborúba, mire olvasni tudsz, megérted, hova mentem. Én azt akarom üzenni: mindenem voltál; könyvet akartam Neked írni; gyönyörű könyveket, hogy tetszenek Neked! S még csak annyit, ha valami érne, az elmúltak minden erejével, lépésről lépésre melletted leszek. Ha bajban vagy: kiálts hozzám. Jövök, segítek..." 1941. április nyolcadikán írta ezt a levelet kétéves kislányának Gelléri Andor Endre. Háborúba ment, és onnan azok közül nem sokan tértek haza, akiket fegyverrel küldtek harcolni, hát még akik egy szál ásóval, lapáttal indultak munkaszolgálatra. A megígért, a gyönyörű könyveket már nem írhatta meg kislányának és a magyar gyermekolvasóknak. Ezt a jóvátehetetlen hiányt akartuk pótolni ezzel a kötettel, amelyet a "tündéri realizmus" írójának gyermekekről szóló elbeszélései közül válogattunk.

Gelléri Andor Endre - Ezüstből ​gyúrt kenyér
"Gellérit ​költőnek érezzük elsősorban, mert novelláit újszerű, meghatott líra hatja át. Ha valakinél, úgy őnála olvad át igazán költészetbe az elbeszélés. Elbeszélései valóságos kis novellaköltemények, friss zenedarabok, szonatinák - a próza határait az író szüntelenül átlépi, Őt is megihlette a játékosságnak, a szürrealista látásnak az az áramlata, mely a harmincas években az egész európai irodalomban annyi izgalmat kelt. De nyugati írótársaitól eltérően Gelléri a szegények világában játszatja le a maga tündérjátékait... Az ő tündérjátéka alatt ott bujkál valami, amit nem leplezni akar, hanem inkább költőivé és meghatóvá, szívszorongatóvá és megrendítővé emel: ott lappang a nyomor, a nélkülözés, a kenyérgond, a létbizonytalanság valósága. Ez a lappangó motívum kapcsolja őt a mi harmincas esztendeinkhez - s ez különbözteti meg őt a szürrealizmus bármely európai iskolájától. De nemcsak tündérjátékot mutatott be nekünk Gelléri, hanem egy látomás, egy lázálom részeivé is tett bennünket. Novelláiban szétrobbannak a voltaképpeni történet körvonalai, s némelyik írásában a balladák előadásmódja, éneklő-deklamáló stílusa jut uralomra. Gelléri játékosságában megtaláljuk a vádat emelő, az igazságot sürgető indulat hevét is" - írja Sőtér István. Az elmúlt években Gelléri több kiadatlan vagy elfeledett írása került elő, amelyeket 1979-ben, első megjelenésekor, Az ezüstből gyúrt kenyér című gyűjtemény már szinte teljes egészében tartalmazott. Ez a kötet - a keletkezés sorrendjét követve - Gelléri Andor Endre novelláinak eddigi legteljesebb gyűjteménye.

Gelléri Andor Endre - A ​nagymosoda
1930 ​őszén kezdte közölni regényét a Magyar Hírlap, könyv alakban 1931-ben jelent meg, a Pantheon sorozatában, Kassák és Márai modern regényei mellett. Realizmus és ábránd sajátos övezete ez. A mosoda agyonhajszolt nőrabszolgáinak, illetve a basáskodó művezetőnek "kegyetlenül valós" rajzába otthonosan illeszkednek be az olyan, szinte mesebeli figurák, mint Angelov, a megaláztatás elől a halálba menekvő kelmefestő, vagy Tir, a nagyszívű és gyermeklelkű fűtő, aki Kínába készül, harcolni a forradalomért... Legendás a befejezés is: a tőkés iszonyatos bűnhődése iszonyatos bűneiért.

Gelléri Andor Endre - Álmok ​kószálása
Novellagyűjtemény ​attól a prózaírótól, akinek stílusát kortársai a "tündéri realizmus" - ellentmondó szerkezettel - jellemeztek. Gelléri írásművészete a novelláiban érte el a legmagasabb szintet, a hétköznapok költészetét fedezte fel. Hősei a társadalom perifériáján élő kisemberek, szállítómunkások, munkanélküliek, csavargók, lumpenproletárok, akikkel mindennapos kapcsolatban állt

Gelléri Andor Endre - Jamaica ​rum
A ​kötet Gelléri Andor Endre legszebb, legemlékezetesebb novelláit tartalmazza, olyasféleképpen, ahogy maga az író tervezte egyszer: mintha "nagy távolságokban", novelláról novellára haladva egész "életregényt" szövögetett volna "sok letörés árán", de "a teljes kifutás boldog fáradalmát" áhítva; ahogy az első, gyermekien őszinte, naiv és lázas vallomásoktól eljutott - a harmincas évek nagy ciklusán át - kései, ragyogóra csiszolt "szonátáinak" üveghangjáig: az egymással feleselő életképek, költői látomások, abszurd helyzetek varázslatos homályáig, amelyek mögött hányatott életének megrázó eseményei húzódnak meg.

Gelléri Andor Endre - Dal ​a női szívről
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gelléri Andor Endre - Femicska ​csókjai
Nyolcévesen ​kamasz kislányok szexuális játékszere, tizenegy éves korában idős zenetanárnő szeretője, két év alatt harminc (!) munkahelyen dolgozott, megismerte a mélyszegénységet, s Kosztolányi szerint a tündéri realizmus páratlan művelője. Alig 130 elbeszélése, egy regénytöredéke és egy megnyirbált önéletrajza maradt ránk, de még 40. életévét sem érte meg, amikor a fasiszta barbárság elpusztította az írózsenit. Az itt bemutatott 26 ismeretlen írása és a róla szóló emlékezések, tanulmányok kiegészítik és gazdagítják életművét, illetve az íróról való ismereteinket. A felfedezett írások között találunk humoreszket, szociográfiai riportot, igazi tündéri realista novellát, hátborzongató horror-históriát, szalon-elbeszélést, nosztalgikus gyermekkori történetet, a mélyszegénység naturalisztikus ábrázolását, szerelmes románcot, azaz révükön az írói karakter teljes színskálája jelenik meg az olvasó számára. A kötet második részében többek között Déry Tibor, Zelk Zoltán, Fodor József, Szabó Magda, Bálint Tibor, Jókai Anna, Hajdú Ráfis Gábor írásait olvashatjuk és egy tudományos megközelítésű tanulmányt Palkó Istvántól. A feltalált írások huszonöt lapban jelentek meg, s nem lehetetlen, hogy újabb írások is előbukkannak.

Gelléri Andor Endre - Ház ​a telepen
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gelléri Andor Endre - Gelléri ​Andor Endre válogatott művei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gelléri Andor Endre - Hold ​ucca
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gelléri Andor Endre - Hűvösvölgyi ​nászutasok
Angyalszárnyak ​suhogását hallotta ki Gelléri Andor Endre első elbeszéléséből felfedezője, Mikes Lajos - s csakugyan angyali küldött jelent meg személyében e szomorú földön, hogy hasonlíthatatlan, utánozhatatlan hangján jelentse: hogy s mint éltek a huszadik század húszas, harmincas éveiben Magyarországon, annak is a fővárosában és még közelebbről Óbudán a szegények, a megnyomorítottak és megszomorítottak, munkások és munkanélküliek. Egyszerű történeteket mondott el nehéz életű emberekről, igazat beszélt, igazul, és mégis úgy, mintha mesét mondana: az ő utcáin álomszellő seper végig, a porban heverő cserepek drágakőként szikráznak, és az este úgy jár, mint a kéményseprő. Írói világának minden kövét és szegletét ezerszer bejárta, örömét-keserűségét saját bőrén érezte, hőseinek minden mozdulását belülről és meghitten ismerte, és a teljes azonosulás, teljes együttérzés alapállásából ábrázolta - egyre zengőbb, gazdagabb, színesebb hangon, egyre szigorúbb fegyelemmel, egyre mélyebben és teljesebben, ahogy előbbre és feljebb jutott pályáján. De azért mindvégig ugyanazon a hangon szólt, s ugyanarról a világról, mint legelső novelláiban. Lázítóbb és lázadóbb az indulat, komorodnak a színek, ahogy kívül a valóság, mégis mindig ott villódzik a novellák minden során az a sajátos, tündéri fény, költészet és képzelet játszi visszfénye, ami a magyar és a világirodalomban egyaránt mindenki mástól megkülönbözteti Gelléri Andor Endrét, a szegény emberek szomorú életének angyali költő-krónikását.

Gelléri Andor Endre - A ​szerelmes ágyfestő
Az ​író válogatott elbeszéléseit tartalmazza a kötet. Gelléri igazi novellista volt, ezt azért is lényeges hangsúlyozni, mert a mai érdekes és színvonalas magyar széppróza éppen a kisprózában szűkölködik. A könyvből megismerhetünk egy alig több mint húsz évig tartó pálya ívét. A kötetben található elbeszélések: A doktor úrnál; Beszélgetés; Munkám akadt; Egy fillér; Csönd; A szállítóknál; Messzeség; Zsíros kenyér és alma; A szakácsnő kegyében; Szövőlegény; A kulcs; A csákányos; Birkózó mészárosok; Kikötő; A szerelmes ágyfestő; Vera naplója; Hűtlen macska; Farsang; Nyitás; A vándor; Pirók, üvegkalapáccsal; Varázsló, segíts!; Parázs; Élet; Részegen; Halhatatlanság; Facipő; Villám és esti tűz; Találkozás száz évvel.

Gelléri Andor Endre - Gelléri ​Andor Endre összegyűjtött novellái I-II.
A ​harmincas évek Magyarországának lelkiállapotáról, hangulatáról kevesen tudnak olyan jellemzőt és lényegesen mondani, mint Gelléri Andor Endre. Novellái szívszorítóan költői vallomások egy távoli korról, távoli világról. Valami ősi meseszövő készség, valami bibliai-mítoszi, rafináltan elbeszélő báj, újszerű, meghatott líra hatja át írásait. Mindez a báj és kedvesség igazi hitelét, otthonosságát a nehéz életű kisemberek világában leli meg. S a vádat emelő, igazságot sürgető indulat heve is sokszor ott lappang - a játékos derűben. Mert a kor, amely annyi más társával, a magyar szellemi élet annyi nagy képviselőjével és ígéretével Gelléri Andor Endrét is elpusztította, kegyetlen kor volt, kultúrát és művészetet gyűlölő kor. S Gelléri éppoly szenvedélyesen tagadta meg ezt a kort, mint a haladás, a humanizmus többi harcosa világszerte. Nemcsak mártírsorsa biztosítja helyét a fasizmussal szembeszegülők között, hanem egész írói és emberi magatartása, életműve. Életműve csonkán maradt - és mi teljesnek érezzük. Beteljesülést nyújtott, mielőtt még teljességet ígérhetett volna. Remekművet alkotott, mielőtt végleg beléfojtották a szót. A kötet az életmű legjelentősebb részét - összegyűjtött novelláit tartalmazza, az eddigi legnagyobb teljességben.

Gelléri Andor Endre - Tréfa, ​csillagok
Gelléri ​Andor Endre csodagyerekként tűnt fel a húszas évek elején, és a csodagyerek beváltotta felfedezőinek reményét: a legmelegebb hangú kritikák jelentek meg róla a legigényesebb kritikusok tollából. A köztudat Kosztolányi Nyugatban megjelent cikkét tartja számon, amelyben nevet adott Gelléri ábrázolásmódjának: "tündéri realizmus". Noha nem Gellérivel jelenik meg a munkástematika a XX. századi magyar prózában, de eredeti látásmódjával itt is, sőt elsősorban itt hozott újat: életművének számban és súlyban legjelentősebb része a proletárok világát örökítette irodalomba. Természetes hát, hogy "tündéri realizmusát" munkásfiguráiban is érvényesíti. Olyan pillanatképei a proletáréletből, mint a Hűvösvölgyi nászutasok, az Ifjúsági vagy a B, méltóan sorakoznak Móricz Zsigmond megrázó falusi tudósításai vagy a Csibe-novellák a Kiserdei angyalok mellé.

Gelléri Andor Endre - Egy ​fillér
"Micsoda ​gazdagság és változatosság, a lehetőségek milyen szép ígérete s a művészi eszközök milyen kemény kezelése. Költő ez a fiatalember, és művész is. Ha valaki naturalistának nevezi, nyíltan szemébe nevethet. Nála a valóság csak ugródeszka. Képzeletéből alkot. Ahhoz, hogy egy szállítómunkást megformáljon, több képzelet kell, mint bármi holdbéli ábránd kimódolásához. Tündéri realizmusa fölött könnyűség és fényesség lebeg." (Kosztolányi Dezső)

Gelléri Andor Endre - Egy ​önérzet története
"Ha ​van elütő látású szem, a naturalistáé és a meseköltőé bizonyára az. A nyers illúziótlanság világa az egyiké, a csupa-illúziók varázskertje a másiké. De íme, ez a kétfajta szem most egyetlen arcból ragyog elő. Gelléri Andor Endre a jobb szemével egyebet se lát, mint fenekedő mészároslegényeket, durva napszámosokoat, facér munkásokat, nyomort, pincét, műhelyek gőzét - «naturát»; a bal szemével pedig ezt az egész naturalista világot tündéri fátylakba látja, öltözteti, a levegőbe emeli s ott ringatja, mint egy mesét, egy álmot. A legérdekesebb stílusjelenség, stílusbravúr ez. Primitív népek életérzésében, látásában van így együtt az érdes valóság s a képzelet arany játéka." (Kardos László) "Egyszóval költő ez a javából. Nem megfigyelő, hanem álmodó. Álmok a valóságról: így lehetne talán legjobban megközelíteni ezt a folyamatot, amely benne végbemegy. Ő nem ceruzával a kezében jár a kocsmákba, nem valószínű, mert hiába is menne. Mert nem abból áll ő, nem megfigyelésből, ha figyel is. Neki egészen másirányú álomra van szüksége, hogy amit látott, életre keljen benne, minthogy a teremtés nála nem abban a síkban van, mint a világ, mások a pólusai. S bár olykor az álma megtévesztésig közel jár ahhoz, amit valóságnak nevezünk, de aztán el is kanyarodik tőle hirtelen, felcsap valahova, ahol még sohsem járt ember előtte." (Füst Milán)

Gelléri Andor Endre - Szomjas ​inasok
Gelléri ​első novelláskötetének tizennégy írásában különféle városi munkások szerepelnek, akik egyszerre gyűlölik és szeretik az anyagot, amellyel dolgoznak. "A szállítóknál" című elbeszélésben egy hatalmas, betonfenekű kasszát kell néhány munkásnak felcipelnie a második emeletre, gyürkőznek, káromkodnak, és mire végeznek és megkapják a szerény fizetséget, mindannyian csak aludni tudnak. A "Szomjas inasok" három szereplője kirándulni indul, de a nagy melegben nem visznek elég vizet, és mikor végre találnak egy házat, csak pénzért kapnának inni, de pénzük sincs. Elkeseredésükben a földre rántják a termetes asszonyságot, ám a nő testisége láttán mindhárman rávetik magukat és - csókolgatni kezdik. A fiatal életerő jellegzetes vonása Gelléri első novelláinak. Az írót azonnal elismeri a kritika, a Nyugatban Kosztolányi ír első novelláskötetéről: "Micsoda gazdagság és változatosság, a lehetőségek milyen szép ígérete s a művészi eszközök milyen kemény kezelése. Költő ez a fiatalember és művész is. Ha valaki naturalistának nevezi, nyíltan szemébe nevethet. Nála a valóság csak ugródeszka. Képzeletéből alkot. Ahhoz, hogy egy szállítómunkást megformáljon, több képzelet kell, mint bármi holdbeli ábránd kimódolásához. Tündéri realizmusa fölött könnyűség és fényesség lebeg."

Kollekciók