Ajax-loader

Benedek Elek könyvei a rukkolán


Herceg Ferenc- - Hevesi Sándor - Rákosi Jenő - Ferenczi Zoltán - Benedek Elek - Surányi Miklós - Pekár Gyula - Tanulmányok
A Petőfi-Társaság fönnállásának ötvenedik évét azzal vélte legméltóbban megünnepelni, ha erre az alkalomra egy sorozatos kiadványban bemutatja tagjainak irodalmi munkásságát. A szép terv megvalósítását a Singer és Wolfner irodalmi intézet rt. áldozatkészsége tette lehetővé. Így a Magyar írómesterek 12 kötete a Társaság és az irodalmi intézet közös munkájának eredménye. A szerkesztés föladatát a Társaság részéről az elnökség (elsősorban Császár Elemér alelnök), az irodalmi intézet részéről Fodor Gyula végezte. A szerkesztő-bizottság azt szerette volna, ha a Társaság minden tagja egy egész kötettel szerepelhetett volna ebben az ünnepi kiadványban, de erre gondolni sem lehetett. Nemcsak a jelen gazdasági viszonyai miatt, hanem még inkább azért, mert a tagok jó része nem volt abban a helyzetben, hogy egész kötetre való, eddig még meg nem jelent anyagot bocsáthatott volna szerkesztőség rendelkezésére. Mégis sikerült tizenegy tagunknak nagyobb-szabású munkáját vagy elbeszélés-gyűjteményét 9 kötetben megjelentetni. A Társaság többi tagja kisebb dolgozatokkal szerepel a gyűjteményben. Ezeket a dolgozatokat műágak szerint három csoportra különítve, ugyanannyi anthologia-kötetben bocsátjuk a közönség elé. Jelen kötet a Társaság essayistáit szólaltatja meg. A szerkesztő-bizottság nagy szomorúságára minden tagtól csak egy-egy tanulmányt közölhetett - olyan nagy számmal vannak a Petőfi-Társaságban jeles esztétikusok és kritikusok! A tanulmányokat megelőző életrajzok az illető szerzők művei - tehát önéletrajzok. TARTALOM Előszó Benedek Elek 1 Benedek Elek: Mikes Kelemen 5 Berzeviczy Albert 13 Berzeviczy Albert: Zrinyi Miklós, a költő 15 Császár Elemér 25 Császár Elemér: A hid 28 Ferenczi Zoltán 41 Ferenczi Zoltán: Az egyszerűség elve Petőfinél 43 Herczeg Ferenc 55 Herczeg Ferenc: Jókai Mór emléke 55 Hevesi Sándor 72 Hevesi Sándor: A mai dráma válsága 73 Kern Aurél 102 Kern Aurél: A magyar zene problémája 104 Pekár Gyula 124 Pekár Gyula: Ünnepi beszéd a párizsi Petőfi-ünnepen 124 Pintér Jenő 136 Pintér Jenő: Bírálatok - Herczeg Ferenc: A fekete lovas 139 Rákosi Jenő 144 Rákosi Jenő: Tavasz 148 Rákosi Jenő: Blaháné szíve 158 Surányi Miklós 163 Surányi Miklós: Tömeg, tehetség, lángész 163 Voinovich Géza 180 Voinovich Géza: Jókai 182

Benedek Elek - A ​farkas és a róka
"Réges-régen ​a farkas meg a róka nagy erős barátságban s komaságban voltak. Erdőn-mezőn együtt jártak, egymást el nem hagyták. No, ha együtt jártak, egyszer együtt is estek bele egy verembe. Orgonáltak, ordítoztak szegények, de senki lélek nem jött arrafelé. Nap nap után, éjszaka éjszaka után múlt. Majd megvesztek a nagy éhségben, mert sehogy sem tudtak kiszabadulni."

Benedek Elek - Hazánk ​története
A ​magyarok története a honfoglalás előtti időktől.

Benedek Elek - Öcsike ​és az őzike
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Nagy ​magyarok élete
Benedek ​Elek 1905-ben hatalmas vállalkozásba fogott, meg akarta írni a magyar történelem és szellem nagyjainak 18 kötetre tervezett életrajzi gyűjteményét: 13 kötet el is készült a Nagy magyarok életéből, de a történelmi földcsuszamlás, a világháború megakadályozta az írót, hogy bevégezze a "nagy magyarok Patheonjának" fölépítését. E félbeszakadt, nagyratörő sorozat legszebb darabjait: Mikes Kelemen, Kőrösi Csoma Sándor, Kölcsey Ferenc, Wesselényi Miklós, Széchenyi István életrajzát veheti most kezébe az olvasó e válogatásban.

Covers_24842
elérhető
0

Benedek Elek - Katalin
Aki ​elolvassa ezt a tiszta levegőjű írást, rádöbben arra, hogy minden során átsüt a valóság. Az író, Katalin történetével az előítéletek, a köznapi ember-telenségek ellen küzd úgy, hogy sorai mögött ott csillog mindig a szeretet és az emberség. Katalin élete a munka, a gond és a lemondás szavakban fejeződik ki legtökéletesebben. A felvilágosult, sikerorientált világban egy olyan törékeny leányalakból formál óriást, aki a mindennapi kötelességteljesítések hőse lett, és kemény munkával felneveli testvéreit. Katalin lemond a boldogságáról a mások boldogságáért.

Benedek Elek - A ​szabadságharc kora
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Magyar mese- és mondavilág 1. [Rovásírással] - A csodaszarvas
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Benedek Elek Magyar mese- és mondavilág 2. [Rovásírással] - A fekete kisasszony
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Benedek Elek Magyar mese- és mondavilág 3. [Rovásírással] - A tűzmadár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Többsincs királyfi és más mesék [Rovásírással]
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Többsincs királyfi és más mesék
Negyedik kiadásban lát napvilágot ez a válogatás, mely Benedek Eleknek, a nagy mesemondónak félszáz meséjét tartalmazza. Többségükben rövid, fordulatos és vidám mesék ezek, amelyek híven tükrözik a nép egészséges erkölcsi felfogását, talpraesettségét, meleg kedélyét. Mindezt a maga megvesztegetően kedves, eleven és tréfás elbeszélő modorán közvetíti az író a kis olvasóknak.

Benedek Elek - A magyar történelem nagyjai II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - A magyar történelem nagyjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Nagy magyarok élete I-VII.
Benedek Elek népszerű történeti jellemrajzokat tartalmazó könyvsorozata, a Nagy magyarok élte, 1905-1914 között jelent meg 13 kötetben. Könyvünk az első hét könyvet foglalja egybe. A háború előtt több kiadást megért sorozat mára hiánycikké vált, az elmúlt évtizedekben jobbára csak válogatások jelenhettek meg. Könyvünket elsősorban a tanulóknak ajánljuk, hiszen e sorozat több nemzedékre volt jellemformáló hatással.

Benedek Elek - A ​magyar nép múltja és jelene I. - A szolgaságtól a szabadságig
Ez ​a könyv változatlan utánnyomása (új borítóval) Benedek Elek A magyar nép múltja és jelen című könyve első kötetének, ami az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat kiadásában, 1898-ban jelent meg Budapesten. A borítón látható színes kép képek a könyv illusztrációinak színezett változatai. Az eredeti kiadás nem jelölte az illusztrációk készítőit.

Benedek Elek - Erdélyi ​népmondák
A ​nagy mesemondó Benedek Elek ismét szűkebb pátriájának, Erdélyországnak a kultúrkincséből válogat. Mondák-e vagy mesék ezek? Elek apó ajkain a mondák mesékké színesednek. Rövid történetek ezek, melyek meseként és a magyar mondakincs részeként felnőttnek-gyermeknek egyaránt élményt hoznak. Ajánljuk napi meseadagként is, hiszen a történetek rövidek, néhány perces meseként is szórakoztatók, lefekvés előtt beragyogva a gyermek estéjét, fölgyújtva fantáziáját. (a Kiadó)

Benedek Elek - Székely ​népballadák
"Bokrétát ​kötöttem a székely népballada-költészet legszebb virágaiból és szeretettel nyújtom át nektek, magyar testvérek... Lássátok, milyen gazdaglelkű nép ez s a világ minden népe közül a legszomorúbb.. Vidámsága fölött is ott borong az egetverő zord hegyek közé szorult, életét, földjét, házát védő székelység mélabúja." Néhai Benedek Elek, kinek ezt a gyűjteményt köszönhetjük, ilyen szívből fakadó szavakkal ajánlja a válogatott székely balladákat az olvasó szeretetébe. Benedek Elek ott nőtt fel a székely havasok közt, de nem kell semmiféle lokálpatriotizmus ahhoz, hogy a népköltészet e drágaköveit értékelni tudjuk. És nem kell hozzá az az aktualitás sem, amely ma kétszeresen drágává tesz szemünkben mindent, ami székely. A világ minden finomlelkű embere át tudná érezni ezeknek a dalos történeteknek a szépségét. A kötetben megtaláljuk a török császár tömlöcében senyvedő Szilágyi és Hagymási történetét, Júlia Szép Leány históriáját, Kőmives Kelemenné világhírű balladáját. Látjuk Budai Ilonát, hóna alatt kincses ládájával, melyet jobban féltett gyermekeinél, Kádár Katá, a feneketlen tóba vetett jobbágyleányt, Világszép Erzsókot és Kis-Gergő Istvánnét. De a közismert balladákon kívül nem egy olyant, mely éppúgy megérdemli, hogy közkinccsé váljon. Nem is szólva azokról a pajkos, mosolygós, furfangos történetekről, amelyek a székely nép humorát mutatják.

Benedek Elek - Rózsaszín ​mesekönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Uzoni ​Margit
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Csudalámpa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Válogatás ​Benedek Elek meséiből
Csali ​mese Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, meg az üveghegyeken is túl, ahol a kurta farkú malac túr, volt egyszer egy szegény ember. Ez a szegény ember kiment a fiával a földre szántani, s amint egyet fordul, egyszerre csak elkiáltja magát a fiú: – Nézze, apámuram, nézze, egy kulcsot találtam. – Az ám, egy kulcs – mondja a szegény ember. –Ejnye, de jó volna, ha egy ládát is találnál hozzá! Na, ez annyiban maradt. Tovább szántanak, kettőt-hármat térülnek-fordulnak. Megint elkiáltja magát a fiú: – Nézze édesapám, megtaláltam a ládát is! Próbálják a kulcsot, hát jól belétalál a zárba. Kinyitják a ládát, felemelik a fedelét, nézik, mi van benne, hát abban bizony nem volt egyéb, csak egy kurta farkú egerecske. Ha az egérnek hosszú farka lett volna, az én mesém is tovább tartott volna. Pallas Antikvárium Kft., Gyöngyös, 2006.

Benedek Elek - Pajkos ​Peti újabb huncutkodásai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Fehér ​mesekönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Édes ​Anyaföldem!
A ​nagy székely mesemondó hatvanesztendős korában kezdte papírra vetni emlékeit, amikor már Erdélybe visszaköltözve a Cimbora című gyermeklap szerkesztésén és szülőföldje szellemi föllendítésén munkálkodott. Számot ad származásáról, nemzetségéről, fölidézi szülei, nagyszülei alakját, feleleveníti a kisbaconi tündérkertet, megrajzolja a székely házak belső világát, saját gyerekkori önarcképét, mely a falu lakóinak csoportképébe illik. Szól a szülői háztól való elszakadásról, föltárja a székelyudvarhelyi kollégium mindennapjait, szokásrendjét, érdekes figurákkal és epizódokkal jelenítve meg ottani diákéveit. Egymásra halmozódó emlékrétegekből bontakozik ki az erdélyi táj és a benne élők, a szerzőt oly mélyen érintő világa. Fogyhatatlan kedély, mesélő közvetlenség, friss ábrázolókészség és a szeretet líraisága hatja át a könyv minden sorát. "Az önéletrajznak természettől fogva szerénytelen és szemérmetlen műfajában páratlan írás ez, nemcsak Arany János szemérmével és tartózkodásával, ami a személyes vallomásokat illeti, hanem azzal a szerénységgel is, amellyel írója a tenorista helyéről a kórusba húzódik vissza" - írja a kötet előszavában a szerző fia, Benedek Marcell. Az önéletrajz utolsó fejezeteiben már a székely kollégiumból kinőtt, pesti bölcsészetre került Benedek Elek sorsát is nyomon követhetjük. Tanúi lehetünk például a találkozásnak, amikor az egyetemista diák első népköltési gyűjteményét teszi le Gyulai Pál asztalára. A fiatalember, aki a pesti aszfalton sem szégyell az édesanyja szőtte-fonta ruhában járni, a kötet utolsó soraiban is így búcsúzkodik: "- Tiéd a szívem, tiéd a lelkem, tiéd mindenem, édes anyaföldem!" Erdély szépségeit, az ott élő emberek szokásait lírai képsorokban megelevenítő munka.

Benedek Elek - Benedek ​Elek legszebb meséi 2.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - A ​honfoglalás mondái
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - Galambok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - A ​csodaóra
Benedek ​Elek születésének százötvenedik és halála nyolcvanadik évfordulójára újabb meseválogatással készült kiadónk. Korábbi köteteinkhez hasonlóan (Az aranyalmafa, A kék liliom, Jégország királya, valamint A kétszívű királyfi) újabb összeállítását olvashatják Benedek apó meséinek, amely örömet szerezhet mindenkinek, aki kedveli az ízes nyelvezetű, ám nagyon is mai, élő elbeszéléseket. A címadó mese különös történet egy száműzött királyfiról, aki, hogy a búbánatos szomszéd uralkodó arcára mosolyt csaljon, kiadja magát a király elveszett fiának, és minden kívánságát megoldó csodaórájával lenyűgözi öreg „apját”. Benedek Elek halhatatlan gyűjteménye a klasszikus mesék kedvelőinek nagy kincs; Bányai Éva csodálatosan színes illusztrációi pedig minden bizonnyal elvarázsolják majd a legkisebbeket is.

Benedek Elek - Ezer ​esztendő
Ezt ​a könyvet 100 évvel ezelőtt hatósági határozattal elkoboztatták, majd szigorú cenzori utasításra bezúzatták Ferenc József császár személyes parancsára! Ha végigolvassuk ezt a nemzeti múltunk jeles és tanulságokkal terhes epizódjait megörökítô könyvet, értetlenül állunk a császári parancs előtt. Hiszen ez az írás önismeretre, jó erkölcsre és soviniszta gőgtől mentes hazafiságra oktat. Benedek Elek tudta, hogy enélkül nem találjuk meg helyünket, küldetésünket a világban, de ha az ezer esztendő tanulságait életünkben kamatoztatni tudjuk, lesz jövőnk. Ahhoz, hogy emberek maradjunk, múltunk mérlegére kell állnunk. önismeretre kell jutnunk. Ez a könyv nemzeti önismeretünk egyik tankönyve. Szeretettel ajánljuk mindazoknak akik vállalják, hogy történelmünk az élet tanítómestere legyen. Orthutay Gyula ötven évvel ezelőtt mondott szavai ma is igazak: „Benedek Elek most is itt él, mesél és tanít közöttünk, köréje ülünk most is, hallgatjuk őt el nem múló emlékezéssel.”

Benedek Elek - Zrínyi ​Miklóstól Mikes Kelemenig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Elek - "Jézus ​tanítványa voltam"
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók