Ajax-loader

Gerő László könyvei a rukkolán


Gerő László - A ​Budai Vár
Mi, ​akik Budapesten élünk és nap mint nap járjuk utcáit, meglepődve hallgatjuk a külföldiek lelkendezését városunk szépségéről. Kivételes pillanat, amikor friss szemmel, a messziről jövők élményváró keresésével állunk meg az Erzsébet-híd pesti hídfőjénél, s elgyönyörködünk a méltóságteljesen hömpölygő, hidak kecses ívével átfogott Duna és a fölötte emelkedő hármas magaslat: a Gellérthegy, a Várhegy és a Rózsadomb déli napfénytől csillogó panoráma képében. Hasonló élményszerűséggel döbbenünk rá Pest-Buda szépségére a Citadelláról, amikor az alkony kék párapalástot borít a Várra, vagy a Halászbástya mellvédjére könyökölve elgyönyörködtünk Pest végtelenbe vesző fényeiben és a hidak lámpadiadémjaival ékes, ezüstszegekkel kivert Duna éji pompájában. Amennyire a pillanat ajándékának érezzük a város természeti fekvéséből, évszázadok építő munkájából egységessé ötvöződő megragadó városképet, annyira tudatosan, szinte pártos odaadással csüggünk városunk legfőbb élményformáló elemén, múltunk egyik - hangulatában talán legjobban megőrződött - történelmi műemlékegyüttesén: a Buda Váron. Ezért nem múlik el év, hogy legalább egyszer-kétszer ne kerülne sorra szívbéli programként egy-egy séta a Budai Vár csendes utcáin. Hogy ne kukkanthatnánk öblös boltívű kapualjaiba, száma ne vennénk gótikus ülőfülkéit, s örömmel ne fogadnánk a százados vakolatréteg alól egy-egy újonnan előtűnő középkori részt, íves ablakot. A Vár a miénk. Mindnyájunké. S mint a gazda földjét, mindent szemügyre véve vizsgáljuk a termést: a Várban folyó helyreállító munka eredményét. Hol örömmel, hol aggállyal, de mindig féltő szeretettel, szerény büszkeséggel keressük a régmúlt kövekben, falakban megőrződött Buda sajátos varázsát, mával ölelkező szépségét, hangulatát. E barangolásokhoz kíván segítséget nyújtani szóban, képben ez a könyv, kis töredéke mindannak, amit a Budai Várról el lehetne mondani.

Gerő László - Magyar ​városképek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gerő László - Történelmi ​városrészek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gerő László - Ismerjük ​meg az építészeti stílusokat
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gerő László - Mátyás ​király budai palotája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dercsényi Dezső - Gerő László - A ​sárospataki Rákóczi-vár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gerő László - A ​pesti belvárosi plébániatemplom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Entz Géza - Gerő László - A ​Balaton környék műemlékei
Az ​évezredek óta változatlan szépségű balatoni tájban mindenütt a legváltozatosabban jelenlevő emberi kultúra nyomaival találkozunk. Avar földvárak, római villák maradványai, középkori falvak és települések emlékét őrző templomromok, meredek hegyek ormain omladozó régi várfalak, barokk és klasszicista stílusú épületek gyakran beszédesebb történeti forrásoknak bizonyulnak, mint az oklevelek, vagy leírások. Entz Géza és Gerő László könyvében a balatonvidéki építkezések menetét végigkísérve bepillantunk a kor gazdasági és társadalmi viszonyaiba, megismerjük a Balatonvidék népeinek mozgalmas életét, kultúráját. Az egyes műemlékeket helységenkénti csoportosításban és a tudományos kutatás legújabb eredményeinek közlésével ismerteti a könyv, melynek gazdag képanyagát alaprajzok, metszetek és szebbnél szebb felvételek teszik változatossá.

Gerő László - Az ​építészeti stílusok
Gerő ​László könyvében arra vállalkozik, hogy az időrendet betartva a legfőbb építészeti stílusok kialakulásának leglényegesebb vonásait tömören összefoglalja, rajzokban szemléltesse. Az építészet stílusait nemcsak formaelemein, hanem jellegzetes szerkezetein, részletein, az épületek külső homlokzatának alakításán és belső térformálásán át kívánja megközelíteni. Gerő László könyve igen alkalmas arra, hogy az építészeti kérdésekben járatlan érdeklődőket bevezesse az építészeti stílusok ismeretébe, de ugyanakkor minden művészetkedvelő számára összefoglaló kézikönyvül is szolgálhat, melynek szép kiállítása gyönyörködteti majd az olvasókat.

Gerő László - Pest-Buda ​építészete az egyesítéskor
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gerő László - Magyarországi ​várépítészet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gerő László - A ​budai várnegyed
A ​szerzõ a magyar mûemlékvédelem jeles képviselõje: a budai vár legjobb ismerõinek egyike. Jelentõs részt vállalt a palota helyreállítási munkálatainak vezetésében is. A kötet, szép, gazdag fényképanyaggal, térképpel leírással segít megszeretni és megismerni Budát.

Gerő László - Eger
___Eger ​egyik legszebb műemléki városunk, méltán tarthat számot az érdeklődésre. Történeti múltjának kiemelkedő eseménye várának védelmében a törökök felett 1552-ben aratott nagyszerű győzelem. Az egykori bár ma is látható bástyáival, középkori épületeinek romjaival; köréje épült a város, mely hangulatában elmúlt századok emlékét őrzi. ___Gerő László a város és a vár történetét és kulturális emlékeit a történelmi események sorrendjében ismerteti. A város mai képe építészeti stílusok szerint csoportosítva bontakozik ki előttünk; a XVIII. századbeli barokk és copf stílusú épületek, művészi kiképzésű terek és utcák építtetőik nemes ízléséről, a közreműködő mesterek kiváló tehetségéről tanúskodnak. ___Műemlékvédelmünk megszervezésében Egernek különösen döntő szerepe van. A könyv részletesen foglalkozik a múltban és jelenben e téren elért eredményekkel és felhívja a figyelmet a megoldásra váró nagy feladatokra is.

Gerő László - Régi ​orosz építészet
A ​könyv kizárólag a Szovjetunió régi orosz területének építészetével foglalkozik, és jelentős emlékeit a XI. századtól a XIX. század közepéig mutatja be. A szerző az általános társadalmi-gazdasági-politikai fejlődés folyamatába helyezve, az egyetemes európai kapcsolatok, párhuzamok kimutatásával tárja fel az orosz építészettörténet csaknem ezer évét, az első középkori megmaradt emlékektől a XIX. század nagyszabású városépítészeti tevékenységéig.

Radnóti Aladár - Gerő László - A ​Balaton régészeti és történeti emlékei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gerő László - Magyar ​műemléki ABC
A ​mai ember egyre többet utazik, egyre szélesebb területeket ismer meg. Idegen városokban jár, ahol az épületek gyakran régi korokat idéznek. De itthon is találkozik a múlt különböző építészeti emlékeivel: városokkal, várakkal, kastélyokkal és egyszerűbb kúriákkal, valamint a nép építészetének olyan hagyatékaival, amelyek felkeltik érdeklődését, nem ritkán csodálatát. Az építészet, azaz architektúra, összetett fogalom, amelyben az építőanyagok, szerkezetek épp oly fontosak, mint a körülhatárolt belső terek és az épület külsejének művészi megjelenése, az épületegyütteseknek és környezetüknek harmóniája. Az építészet görög megnevezésének kettős gyökere is utal bonyolultságára. Közülük egyik (arch), az elkezdést, elindítást, a vállalkozást jelenti, míg a másik (tekton), a feltalálást, rögzítést, az alkotást, építést. Az építészet mind e tevékenységeknek summája. Legszebb darabjai a műemlékek: a történelemnek ezek a tartós és hiteles dokumentumai. Még sok évszázad múltán is megbízható adatokat nyújtanak keletkezésük korának alkotókészségéről. A történelemkutatás szélesebb alapokon Európa-szerte a XIX. század óta foglalkozik velük -, az első nagyarányú műemlék-helyreállításokkal (kölni Dóm, párizsi Notre Dame, athéni Akropolis) egyidejűen.

Gerő László - Történelmi ​városmagok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gerő László - Építészeti ​műemlékek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gerő László - Műemlékről ​mindenkinek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók