Ajax-loader

Forray R. Katalin könyvei a rukkolán


Forray R. Katalin - Társadalmunk ​és középiskolája
A ​szerző mai társadalmunk középiskolai oktatásának kiterjedését, állapotát, a lakossági igényeket és mindazokat a tényezőket és motívumokat vizsgálja, melyek a művelődés e szintjét szembeötlően vagy rejtetten befolyásolják. Módszere sajátosan "extenzív": nem az iskolák belső, tartalmi viszonyait kutatja, hanem azt a társadalmi-szociológiai-ökológiai teret, melyben az iskolák történelmileg kialakultak, vagy a gyors, "voluntarista" fejlesztés következtében elhelyezkednek. Az elmúlt évtizedek városfejlődése és ipartelepítése; az igények ellentmondásokat kikényszerítő ereje mind nyomot hagyott a középfokú oktatási intézményeken, megbecsültségükön, preferáltságukon. Forray R. Katalin munkája nem csak tartalmilag hoz számos új felismerést: megírása, bizonyító rendszere is rendkívül gondos, élvezetes. A munkát az állami tervezés szintjén dolgozó szakembereken kívül a legkisebb helységek iskolaszervezői is haszonnal olvashatják.

Forray R. Katalin - A ​kisebbségi oktatáspolitikáról
A ​kötet két tanulmányt tartalmaz a szerző tollából. A cigányság iskolázására irányuló oktatáspolitika lehetőségei és tendenciái című írás a cigányság társadalmi és iskolázottsági helyzetének elemzése után bemutatja a kisebbségi iskolázás jogi szabályozásának alakulását, a kisebbségi oktatás célját és finanszírozását. Szól a normatív támogatás mikéntjéről és problémáiról az oktatás különböző szintjein. A cigány kisebbségi oktatás ellentmondásai című tanulmány az iskola és a családok közti főbb konfliktusok bemutatása után az iskolákban az oktatási és nevelési célok ütközőpontjait, az iskolai nevelés dilemmáit, a „magyar”iskola és a cigány család problémakört járja körül, s szól a társas légkör szerepéről a cigány diákok oktatása, nevelése során. A kötet végén egy Válogatott bibliográfia a cigányságról - különös tekintettel az oktatásra (1990-2000) című fejezetet találhat az olvasó (összeállításában közreműködött: Vargyasné Darvas Éva), amely reményeink szerint mindazoknak segítséget nyújthat szakirodalom gyűjtéséhez, kiválogatásához, akik a cigány népesség témakörében kívánnak elmélyülni, dolgozatot, vagy tudományos munkát írni.

Forray R. Katalin - Hegedűs T. András - Cigány ​gyermekek szocializációja
A ​rendszerváltás óta sok elméleti koncepció született, sok gyakorlati lépés történt a cigány gyermekek és fiatalok iskolázásának támogatására. Mindennapos fordulattá vált a "másság", az "eltérő családi szocializáció", a multikulturalizmus; az oktatáspolitikában polgárjogot nyert az interkulturális nevelés. A pedagógusnak, szociális munkásnak, szociálpolitikusnak, szociálpedagógusnak készülő hallgatók egyre több főiskolán és egyetemen vesznek részt a cigányságot ismertető kurzusokon, és szerveződnek az első romológiai/ciganológiai egyetemi és főiskolai szakok. A cigány gyermek, fiatal az iskolában és más társadalmi szervezetekben rövidesen már nem egy ismeretlen világ titokzatos tagja lesz, hanem némely tekintetben sokaktól eltérő, de megismerhető, megközelíthető fiatal ember. A kötetben három régebbi írásunkon csak stiláris átdolgozást hajtottunk végre. Az empirikus adatokat nem lehet "felfrissíteni", ám a kibővített szakirodalmi apparátus, és a szakirodalom alapján elvégzett elemzések felhasználhatók a felsőfokú oktatásban és a továbbképzésekben. Az egyik újabb tanulmány a multikulturális/interkulturális nevelés szakirodalmát tekinti át, a másik pedig a cigány lányok és fiúk eltérő családi nevelését és karrieresélyeit elemzi. A könyvet az egyetemek és a főiskolák hallgatóinak és oktatóinak ajánljuk, de haszonnal olvashatják politikusok és az érdeklődő nagyközönség is.

Forray R. Katalin - Hegedűs T. András - Két ​tanulmány a cigány gyermekekről
Két ​tanulmány egy kötetben. 1985-ben, Az együttélés rejtett szabályaiban bemutattuk egyetlen, aránylag zárt, budapesti cigány közösség életén keresztül, hogy vannak olyan csoportok is, amelyeket társult helyi alakzatként kell megérteni, nem elegendő sem a hátrányos helyzet, sem a marginalitás magyarázó elve. 1990-ben jutottunk el ahhoz az elmélethez, hogy többféle cigány kultúra és újjászülető cigány etnikum található Magyarországon. Sok a probléma, sok a konfliktus, kevés az eredmény, mert kevesen és keveset teszünk. Ezért kísérleteztünk azzal, hogy az elméletet a gyakorlatban is ellenőrizzük: 1990 nyarán három héten keresztül csináltunk továbbtanulási ambíciókat ébresztő tábort. A tábor több résztvevőt eljuttatott a középfokú képzésbe. Ez sok is, kevés is. De álmunk egy sokszínű, multikulturális országról csak akkor valósulhat meg, ha a cigány etnikum eljut oda, hogy saját értelmiséggel rendelkezzen, hogy szilárd identitása legyen. Fontosnak tartjuk, hogy a kísérlet gyakorlattá váljon – bárki csinálja, bármilyen konkrét céllal, biztosan segíti a magyar nép és a cigány nép együttműködését, s ez regionálisan is, etnikailag is modell lehet Európának ebben az övezetében.

Forray R. Katalin - Az ​iskolakörzetesítések rövid története
A ​rövid történeti áttekintéssel az a célom, hogy érzékeltessem, a közoktatási intézményhálózat szűkítésére tett erőfeszítések egyidősek a ma csak idézőjelben emlegetett szocialista forradalommal. Ezt a törekvést csak korlátozottan szabad azonosítani a mai vagy hivatkozott európai hálózati átalakulásokkal. Talán a legfontosabb megkülönböztető jelük, hogy a nagy célok kitűzése során az egyének, a közösségek, lakóhelyelyek erejére, értékeire nemcsak hogy nem építettek, hanem figyelmen kívül hagyták őket, ha éppen nem ellenségnek tekintették. (Részlet a szerző bevezetőjéből.)

Hegedűs T. András - Forray R. Katalin - Az ​újjáépítés gyermekei - a konszolidáció gyermekei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók