Ajax-loader

Fodor István könyvei a rukkolán


Járai Zsigmond - Fodor István - Parragh László - Túl ​az idők jelein
Nem ​igaz, hogy Magyarország ne tudna olyan jól teljesíteni, mint bármelyik más ország, csak jó kormányzás és jó gazdaságpolitika kell hozzá, s azt gondolom, hogy ezt nem is lenne olyan nehéz Magyarországon megteremteni. Persze, ma nehezen lehet a szükséges nem könnyű lépéseket elfogadtatni, mert az esetleg jó gazdaságpolitikai törekvéseket sem hinnék el, ha hiteltelen emberek próbálnák nekik elmondani, hogy az valóban a jó irányba vezet. (Járat Zsigmond) Gyorsan romlik az európai gazdasági helyzet is... Arra a kérdésedre, hogy Magyarországnak hol a helye Európában?, az a válaszom, hogy magunkat kellene felkészíteni arra, hogy erősebbek, professzionálisabbak legyünk tervezésében, működésében, együttműködésben az európai frontokon, hogy legalább visszaszerezzük a néhány évvel ezelőtti pozíciónkat. (Fodor István) Ma a fő kérdés az, hogy a világban hol és milyen módon kívánjuk elhelyezni Magyarországot. Szinte minden pályán hátrányból indulunk: kicsi ország vagyunk, nincsenek természeti erőforrásaink, tartalékaink egyre fogynak. Tele vagyunk adóssággal, rossz a morális helyzet, közönyös, hitevesztett a társadalom. Márpedig ha szociális piacgazdaságot szeretnénk, azt a magunk erejéből, nekünk kell megteremteni - ajándékba nem fogjuk megkapni senkitől. (Parragh László)

Fodor István - Őstörténet ​és honfoglalás
A ​történelem, bármilyen furcsa, nem egy állandó valami. Persze a dátumok nem változnak, így Hunyadi Mátyás halála nem képezi vita tárgyát, de az okok, a hogyanok, no meg az, miként élték meg mindezt a kortársak, az bizony folyamatosan módosul.

Fodor István - A ​világ nyelvei és nyelvcsaládjai
E ​könyv megjelenéséig a hazai és a nemzetközi könyvpiacon is hiánycikknek számított egy olyan, nem túl nagy terjedelmű kézikönyv, amely eligazítja az érdeklődőket a világ kisebb és nagyobb nyelveiről, és szakszerűen ismerteti a rokon nyelvek közötti kapcsolatokat. A nyelvészeti könyvek kiadójának, a Tinta Könyvkiadónak a felkérésére Fodor István, a kérdés ismert szakembere pótolta ezt a hiányt. Számos szakmunka és egy lexikon összeállítása után ő vállalkozott arra, hogy a világ nyelvei közül több mint 500-ról a legfontosabb tudnivalókat egy enciklopédikus jellegű kézikönyvben, népszerű, közérthető stílusban mutassa be az érdeklődőknek. A szerző az olyan közismert nagy nyelvcsaládokon kívül, mint az uráli, az altáji és az indogermán, természetszerűleg tárgyalja az olyan kevésbé ismert nyelvcsoportokat is, mint például a pápua, az amerikai indián nyelvek, az afrikai bantu és a szudáni. Az élő nyelvek mellett a szerző kitér a már kihalt (etruszk, sumer, elámi stb.) és a mesterséges (pl. volapük, ido, eszperantó) nyelvekre is. A kötetben megadjuk földünk 190 országának jegyzékét az adott ország hivatalos nyelvének és az ott beszélt fontosabb nyelveknek a megnevezésével. A nagyobb írásrendszerek és ábécék (pl. sémi, görög-latin, szanszkrit, indiai, örmény) 18 összefoglaló táblázatát is közöljük. Az egyes nyelvek könnyebb visszakereshetősége és az áttekinthetőség kedvéért mutatóban ábécé rendben felsoroljuk a tárgyalt nyelveket. A kötet szöveges részét színes térképek egészítik ki, amelyek bemutatják a világ főbb nyelvcsaládjait, Európa nyelveit és Észak- és Dél-Amerika indián nyelveit. Jelen kötetet a széles nagyközönség kezébe szántuk, de bevezető nyelvészeti stúdiumoknak is hasznos segédkönyve lehet.

Fodor István - Verecke ​híres útján...
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fodor István - Mikor ​volt a honfoglalás?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fodor István - Mire ​jó a nyelvtudomány?
A ​könyv fő témája a nyelvtudomány és a vele érintkező tudományágak kölcsönös kapcsolata: az irodalom, történelem, filozófia, néprajz, lélektan, matematika és informatika körén túl még számos más tudományág - szociológia, orvostudomány, régészet, állattan, kriminalisztika, zenetudomány, filmtudomány - nyelvészeti vonatkozásait, összefüggéseit ismerteti. Az első kiadás, amely a jelen kötet alapjául szolgált, több mint harminc esztendeje, azonos címmel jelent meg a Gondolat Kiadónál, ám az új tudományos ismeretek, különösen az informatika mindenre kiterjedő hatása arra késztet, hogy egy, a mai ismeretekre támaszkodó, teljességre törekvő, korszerű áttekintést adjunk közre. A könyv nemcsak a nyelvészet művelői, hanem minden, a nyelvészet, illetve a nyelvek iránt érdeklődő olvasó számára íródott.

Fodor István - Kovalovszki Júlia - Kovács Tibor - Tóth Endre - Lovag Zsuzsa - A ​Magyar Nemzeti Múzeum
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fodor István - A ​magyarság születése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fodor István - Lehmann Antal - Bodnár László - A ​természet- és környezetvédelem földrajzi alapjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bod Péter Ákos - Fodor István - Freund Tamás - Granasztói György - Király Miklós - Kodolányi Gyula - Körösényi András - Mádl Ferenc - Martonyi János - Roska Tamás - Vizi E. Szilveszter - Magyarország ​ma és holnap
MAGYARORSZÁG ​MA ÉS HOLNAP - a gondolat, hogy ilyen írások, ilyen misszióval könyv formájában az Olvasóhoz jussanak, beszélgetéseink közben alakult ki, és valójában Granasztói Györgytől származik. Ahhoz aztán, hogy ez a kötet megszülessék, kellett a kiteljesedő szerzői közösség, kellettek az alkotók, akik megteremtették azt a közeget, amelyben a könyv gondolatai létrejöhettek. Szerzői közösséggé pedig egy sajátos folyamatban alakultak. Elsősorban bizonnyal azáltal, hogy évek óta az egymáséhoz hasonlatos tudományos, szellemi, politikai, közéleti és etikai értékrendben élték a maguk egyéni és közösségi életét, ki-ki a maga területén. Ebben a történelmi helyzetben mintha annak ébredtünk volna tudatára, hogy közreműködő felelősségünk harmonizáló hajtóerejére is szükség lehet, és hogy szükség van a szellemi cselekvésre. A kérdések, amelyekben a közvélemény a közelmúltban várta a tudomány, a politika, a szellem és az írástudók válaszát, jórészt felbukkantak a mi vitáinkban is, és olyan válaszokat inspiráltak körünkben, amelyeknek, úgy éreztük, érdemes nagyobb fórumot biztosítani. Beszélgetéseinknek ez volt a döntő inspirációja, túl a szakmaiságon. Hiszen mindnyájan ismerjük a megdöbbentő születési arányszámokból extrapolálható középtávú előrejelzéseket. Mindnyájunkat aggaszt az ország egészségi állapota, az egészségügy és az oktatás súlyos és megoldatlan válsága. Tapasztaljuk napról napra a kutatás és a kultúra sanyarú helyzetét. íme, csak néhány a könyvben felvetett kérdések és gondok közül, amelyek mindannyiunkat érintenek, s amelyekben indulatok és tanácstalanság között hányódva keresi a kiutat az ország.

Antal László - Csongor Barnabás - Fodor István - A ​világ nyelvei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fodor István - Diószegi György - Legeza László - Őseink ​nyomában
Kik ​vagyunk, honnan jöttünk? Erre a minden népet izgató kérdésre keresi és adja meg a választ ez a különleges képeskönyv. Szerzői - neves régész-történész professzor és két főiskolai tanár - arra vállalkoztak, hogy megismétlik eleink időben és térben egyaránt hosszú útját az Uráltól a füves pusztaságon át a Kárpát-medencéig. Sőt, tovább is, a kalandozók lovascsapatainak nyomát követve. Azokat a tájakat örökítették meg, amelyeken egykor a keleti hazákat váltogató ősmagyarok áthaladtak, nyomára akadtak a régmúlt hírmondóinak, épületeknek, nevezetes helyeknek, a földből előkerült régészeti leleteknek, s válogattak egykorú írott forrásokból, tudósításokból. Különleges történelmi útikönyv született hát, amely érdekes, újszerű kalauz lehet korai történelmünk színterein az Olvasó számára. És több is annál. Hiszen megelevenedik előttünk az a több ezer éves folyamat, amelynek során a magyarság keleti műveltsége kialakult, megismerjük az egykori hétköznapok mestereinek - fazekasoknak, kardkovácsoknak, ötvösöknek - magas színvonalú tudását, a szántóvetők munkáját, a harcosok haditechnikáját, amely oly félelmetes volt a nyugati ellenség előtt. Egyszóval: részeseivé válunk az egykori magyar életnek. Több mint 300 illusztráció - túlnyomórészt színes fotó -, valamint rekonstrukciós rajz, térkép gazdagítja kötetünket, amely reményeink szerint a millecentenárium kiemelkedő könyvújdonsága lesz.

Fodor István - A ​bantu nyelvek
A ​kötet az első magyar nyelvű összefoglalás a bantu nyelvekről. A bantu nyelvcsaládhoz tartozó 600 különböző nyelvet 170 millióan beszélik Afrikában, az Egyenlítőtől délre fekvő területeken. Közülük 150 létezik írott formában is. A bantu nyelvek többsége a 19. század első harmadától kezdődően vált ismerté, megközelítőleg hatvan nyelvről születtek alaposabb leírások német, angol, francia és más utazók, hittérítők, gyarmati tisztviselők, valamint nyelvészeti és néprajzi szakemberek tollából. A kötet első része a bantu nyelvek az európai nyelvektől meglehetősen eltérő szerkezetét, alaktani és lexikai jellegzetességeit mutatja be. Második része 46 bantu nyelvet ír le, legrészletesebben a szuahélit, melyet Kelet- és Dél.Afrikában közvetítő és államnyelvként 35 millióan beszélnek. A nyelvi jellemzést demográfiai, néprajzi, kulturális és történelmi adatok egészítik ki - megkönnyítve az olvasónak a bantu nyelvek világában való tájékozódást.

Fodor István - Környezetvédelem ​és regionalitás Magyarországon
A ​szakkönyv feltárja a regionális fejlődés földrajzi-környezetvédelmi összefüggéseit Magyarországon, ugyanis e témakör kritériumai egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az Európai Unióhoz való csatlakozás során. A természethez közeli táj gazdagságának megőrzését elemzi a természetvédelem alatt álló magyar területek során. Bemutatja a magyar természeti értékeket, nagy folyóink páratlan ökológiai folyosóit, a védett területek, nemzeti parkok fejlesztési erőforrásait, a korlátozó és serkentő tényezőket, a környezetterhelés és környezetfejlesztés regionális különbségeit, a környezetszennyeződés ártalmait. Részletesen tárgyalja a környezetvédelem állami és regionális intézményeit, a regionális központok kialakítását, a nemzetközi egyezmények hatását a magyar környezetvédelemre.

Kollekciók