Ajax-loader

Szilágyi Gábor könyvei a rukkolán


Szilágyi Gábor - Balázs Béla: Kiadatlan dokumentumok / Nyelv, film, ábrázolás: beállítás/ellenbeállítás / A filmszereplő belső nyelve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szilágyi Gábor - Video/film / A Lasky-féle világítás / Aranyember 1918, 1936, 1962
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szilágyi Gábor - Barthes (Eizenstein Fotogram) / Filmológia és összehasonlító esztétika, 1952 / Filmgyártás és -kölcsönzés Magyarországon 1896-1919 között
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szilágyi Gábor - A mozgófénykép, 1913 / Mozgás-kép / Metaforák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szilágyi Gábor - A mozgófénykép, 1911 / A filmmontázs, 1926 / A cseh film formanyelve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szilágyi Gábor - Film és cselekmény
Filmművészeti Könyvtár 68. kötet

Szilágyi Gábor - Cohen-Séat és a filmológia
Filmművészeti Könyvtár 67. kötet

Szilágyi Gábor - A mai magyar társadalom filmen
Filmművészeti Könyvtár 54. kötet

Szilágyi Gábor - Daguerre
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szilágyi Gábor - Elemi ​képtan elemei
Az ​elemi KÉPTAN elemei 570 oldalas, monumentális munka, mely tematikailag két, egymástól aránylag markánsan elkülönülő részre oszlik. Az első rész a fénykép és általában a fotografikus rögzítés szemiológiáját, a második a mozgókép, pontosabban a film elméletét tárgyalja. (...) Szilágyi Gábor markáns szemiológiai gondolatmenete lényegében olyan alapvető problémákra keresi a választ, amelyeket a tudományág "klasszikus" kérdésfelvetéseinek nevezhetnénk. Milyen viszonyban van egymással a fénykép és tárgya? Milyen kódok jellemzik a fényképet és a filmet? Létezik-e sajátos fotografikus (illetve filmi) kód? Lehetséges-e nyelvészeti módszerekkel és analógiákkal megközelíteni a filmet? Mit jelent az, hogy a film, illetve a fénykép különböző kódokból összeálló jelrendszer (langage)? Hogyan vethető össze a verbális és a képi közlés? Forrás: http://emc.elte.hu/~metropolis/9904/kritika51.htm

Szilágyi Gábor - A ​film fogalma
"Amikor ​kinyílt az üzem kapuja, és kiáradt az utcára a munkától fáradt, de mégis fürge mozgású embertömeg, s felém közeledett (...), majd néhány perc múlva a pályaudvarra befutó vonat, szinte átfúrva a vásznat, elgázolni készült bennünket (...), valamennyien kővé meredve bámultuk a csodát" -írta a közönség soraiban helyet foglaló Georges Melies. Valami különös történt, olyan ami mindaddig nem esett meg még. Valami különleges élmény, ami merőben különbözött a színpad varázsától, a bódékban látható olcsó, szemfényvesztő mutatványoktól. Más volt ez a látvány. Valami sajátos született a mechanika, kémia, az optika varázsa folytán, s az emberiség (kultúr) történetének új szakasza kezdődött el. A látvány forradalmával kezdődött, a tudat forradalmával folytatódott, és a lélek forradalmával fejeződött be az emberiség történetének XIX. százada. Száz esztendő telt el azóta, és az emberiség nem bírkózott meg eme alapvető élmények feldolgozásával, megemésztésével. Véget nem érő folyamat ez az elmúlt száz év, amelynek során az ember gondolkodott, töprengett, próbálta feldolgozni magában és mások számára, mit jelentett ez az újdonság történetében. Lépésről lépésre araszolt előre a gondolkodás, a film fogalmának megértésében, a filmélmény érzetének értelmezésében. A könyv, amelyet az olvasó a kezében tart, ezt, a megértés számára adott, feldolgozandó problémakör születését kíséri végig. Igyekszik megértetni és megfogalmazni a szerző elődei törekvéseit, illetve válaszát arra a mindannyiunkat foglalkoztató kérdésre: mi a film? Ehhez kínál fogódzót az a néhány fogalom, amely a nézők kollektív tudatának benyomása és tévelygése során fogódzóul szolgált, illetve szolgálhat...

Szilágyi Gábor - Kardos Sándor - Leletek ​- A magyar fotográfia történetéből
Másfél ​évszázaddal ezelőtt - a fényképezés feltalálásával - megszületett az emlékek rögzítésének az a módja, amellyel megmenthetővé lettek az egyéni és kollektív emlékezet múlandó élményei... ...A szerkesztők - mint a régészek - leletfeltárást és gyűjtést végeztek és ennek eredményét kapja kézhez az olvasó. Időrendben, egymásra épülő metszetekben rétegződik az anyag, mely nem a nevek, hanem a teljesítmény, s az új, időteremtette jelentések érvénye alapján rendeződött össze. Sok fényképezőről - akiket valaha oly nagy tisztelet övezett -, kiderült hogy esetlegeset alkotott, másokról, akiket korábban számba se vettek, hogy maradandót. Kötetünk nem törekszik, hisz nem is törekedhet a teljességre. Igénye egy van csupán: a magyar fotográfia még meglehetősen ismeretlen múltjából, képanyagából olyan válogatást nyújtani át az olvasónak, amelyet kedvvel és sokszor lapozhat át; amely klasszikus művek és új felfedezések élményét ígéri; képeskönyv, mint vállalt elődei: Rosner Károly 1939-es és Kaukovszky Tamás 1945-ös Magyar fényképezése, a Magyar fotóművészet 1961-62-es kötetei, melyeket Vadas Ernő szerkesztett, vagy az 1971-ben megjelent Fotografia Hungarica (Szántó Tibor összeállításában). Tükör, amely önnön képünket adja vissza. Híradás, amely másokról tudósít. Nyom, amely jelen (és volt) létünkről őríz üzenetet.

Szilágyi Gábor - Potpourri ​- Egyveleg a (krono)fotográfia történetéből
Az ​összeállítás áttekintést ad a (krono)fotográfia történetéből. Ismerteti a fotózáshoz használt eszközöket, vegyszereket, a felvétel technikáját, a hazai és az egyetemes fotótörténet kiemelkedő személyiségeinek szakmai életrajzát. Felsorolja a magyar fotográfia tisztségviselőit, intézményeit. A kötetet név- és címmutató egészíti ki.

Szilágyi Gábor - Életjel
Az ​életjel a magyar film történetének eseményekben gazdag korszakát (1954-1956) idézi fel és elemzi, Azt a korszakot. amelyben a magyar filmművészet megszületett a sematikus filmből. Kivételes időszak volt ez kivételes emberekkel és kivételes filmekkel, amelyeket sokára követtek hasonló színvonalú alkotások. A mü első felében az események, emberek és folyamatok bemutatására törekszik a szerző. Megmutatja a cselekedetek és történések mozgatórugóit. egy rendszer működését. Kiderül, hogy a történelem önmozgása látszat csupán a történelem szereplői sorsuk alakítói: és a jelen csírájában hordozza a jövőt. A történetírás kronológia. az események időrendben előadott műfaja. A történelmi folyamatok azonban viszonyrendszereket tükröznek, amelyek meghatározzák a szereplők cselekedetit. értelmet. jelentést hordoznak. E viszonyrendszerek elemzése nem történhet ugyanazon módszerrel,» mint a történeti folyamatok leírása. Az elemzés elméleti keretét az Életjel esetében a szemiotika szolgáltatja. A történeti és szemiotikai szemlélet egysége fogja össze a művet, és keresi a jelentésben és a megjelenítésben a történeti (kollektív) tudattartalmak rendszerét a történelemben kutatja és találja meg a tudat sajátos filmformáját és formálódásának folyamatát. Több mint nyolcvan ábra segít abban, hogy az elvont összefüggések vizuálisan, érzékletes formában megjelenítve, könnyebben megérthetővé váljanak.

Nemes Károly - Réz András - Bárdos Judit - Szilágyi Gábor - Lohr Ferenc - A ​film művészeti önállósága
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szilágyi Gábor - Tűzkeresztség
A ​magyar játékfilm történetének kilenc mozgalmas esztendejét eleveníti fel a szerző műve. Ebből három azzal a küzdelemmel telt el, amelyet pártok és magánszemélyek a filmgyártás megteremtése érdekében folytattak (1945-1947). Ezt a szakaszt a filmgyártás államosítása (1948) zárta Ie. A magyar filmgyártás ezután (1949-1953) mintaszerűen példázta a Kelet-Európában kialakult új típusú "szocialista filmművészet" modellértékű szemléletes ábrázolásmódját. A Tűzkeresztség terjedelmesebb része ennek kialakulását, mibenlétét tárja fel és elemzi apró részletekbe menően. Bemutatja a politika beavatkozásának következményeit, a filmről folyt ideológiai ~ "művészetelméleti" vitákat. Ismerteti valamennyi filmalkotás keletkezésének és gyártásának, fogadtatásának történetét, a filmekben megjelenő új társadalmi típusokat és konfliktusokat, a művek újdonságnak számító témavilágát. Az elemzésekből derül ki, miként szőtte be a politika a magánélet minden területét, szabályozta az emberek magatartását, alakította világnézetüket. A kötet tényanyaga összefüggésében most fogalmazódik meg és jelenik meg nyomtatásban először. Nemcsak a filmet illetően nyújt azonban új ismereteket. Azok is haszonnal forgathatják. akiket a közelmúlt politika- és kultúrtörténete érdekel.

Szilágyi Gábor - A ​fotóművészet története
Szilágyi ​Gábor könyve - A fotóművészet története - első ízben tekinti át tudományos igénnyel magyar nyelven e művészeti ág fejlődését és eredményeit. Szilágyi eredeti munkája képet ad a fényképezés technikájának történetéről, s a művészetté válás folyamatáról. Kötete végén beszámol a legújabb eljárásokról, és az azok segítségével formált alkotásokról is. A Képzőművészeti Zsebkönyvtár következő darabaja XVI. század talán legjelentősebb építészének, Andre Palladionak traktátusát adja közre, magyarul - teljes terjedelmében - először.

Szilágyi Gábor - Film ​és cselekmény
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szilágyi Gábor - A ​síron túllépve
Korok, ​életek, sorsok. Hétezer éven átívelő misztikus, spirituális utazás mindazok számára, akik egykor hittek, hisznek ma is vagy hitre vágynak. Magával ragadó, tanulságos vízió múltról, jelenről, jövőről: mindarról, ami már megtörtént, és ami csak az emberi nemzedékek sora által megélt életek függvényében létezik majd. Születés, bukás, küzdelem, pusztulás, majd újra testet ölt a lélek, az örök körforgás, amelyből egyetlen halandó számára sincs kiút. Vagy mégis? Létezik megváltás, remény egy tiszta, új jövőre? Szilágyi Gábor lebilincselő története választ ad minderre.

Kollekciók