Ajax-loader

Molnár Judit könyvei a rukkolán


Gáborján Lászlóné - Molnár Judit - Német ​szövegek értése, fordítása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molnár Judit - Pintér Márta - Polakovits Sarolta - Szóbeli ​feladatok - német középfok
A ​GAZDASÁGI SZAKMAI NYELVVIZSGÁK című sorozat legújabb kötete a középfokú német szóbeli szaknyelvi vizsgára való felkészüléshez nyújt segítséget. A gazdasági szakmai nyelvvizsga tizenöt akkreditált szóbeli témaköréhez tesz fel kérdéseket, illetve tartalmazza a hozzájuk tartozó válaszokat is. Egy-egy témakörhöz különböző számú kérdés tartozik, hiszen bizonyos témák aktualitásuk (pl. Európai Unió) vagy átfogóbb jellegük (pl. Arbeitsmarkt) miatt részletesebb feldolgozást igényelnek. A kötet végén található irodalomjegyzék lehetőséget biztosít lelkes nyelvtanulók számára a válaszok kiegészítésére, bővítésére. A szerzők a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem tanárai és vizsgáztatói.

Molnár Judit - Witzig ​und Gescheit
Kedves ​Olvasó! Így kell megszólítanom, hiszen Ön most nem igazi nyelvtanuló a szó hagyományos értelmében: ahhoz, hogy élvezettel forgassa ezt a könyvecskét, bizony már sokévi keserves nyelvtanulási folyamaton kell túl lennie. A cél éppen az, hogy a már - legalább haladó fokon - megszerzett nyelvtudását továbbfejleszthesse vagy szinten tudja tartani, méghozzá úgy, hogy örömét leli benne. Örömét, mondom, mert ahhoz, hogy idegen nyelven a bölcsességeket és a humort megértse és észrevegye, már nagy szókinccsel kell rendelkeznie - és ha ez így van, akkor teljesen jogos a sikerélmény. A könyv kb. 25 év gyűjtését tartalmazza régi könyvekből, kalendáriumokból, valamint hetilapokból, folyóiratokból.

Emericzy Tibor - Molnár Judit - Olaszy Kamilla - Légy ​otthon a gazdaságban!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molnár Judit - Csendőrök, ​hivatalnokok, zsidók
„A ​jelen kötetben összegyűjtött tanulmányok, amelyek az elmúlt évtizedben jelentek meg, jól tükrözik Molnár Judit tudományos érdemeit. Ezek a tanulmányok [...] a holokauszt történelmi előzményeitől a német megszállás után működésbe lépő történelmi és társadalmi-gazdasági tényezők értékeléséig terjednek” – méltatja a könyvet a holokauszt egyik neves kutatója, a magyar származású Randolph L. Braham porfesszor.

Molnár Judit - Zsidósors ​1944-ben az V. (szegedi) csendőrkerületben
A ​gazdag levéltári forrásanyagra, hosszas kutatómunkára épülő mű részletesen bemutatja a mai Bács és Csongrád megyékhez ill. Jugoszláviához tartozó egykori szegedi csendőrkerület zsidóságának szomorú históriáját. Képet kaphatunk arról, hogy miként koncentrálták gettóba a zsidókat, hogyan éltek ott, milyenek voltak a deportálások körülményei. Molnár Judit történeti tanulmánya a dél-alföldi gyűjtőtáborok, gettók és deportálások eseményével foglalkozik. Egy nagy lélegzetű fejezetben szól a német megszállás előtti hazai antiszemitizmusról is. A nagyobb városokban fallal övezett gettók létesültek, a falusi nemkívánatos elemeket pedig gyűjtőtáborokba szállították. Az akkori csendőrkerületek több megyére terjedtek ki. Így e kötet Csongrád, Bács-Kiskun megyék levéltári adataira támaszkodik. A tanulmány öt fejezete közül a harmadik és a negyedik, foglalkozik magával a dél-alföldi helyzettel. A gyűjtőtáborok felállításáról, a deportálások megszervezéséről és a mentesítési ügyekről szóló határozatok tartalmáról értekezik a két utolsó fejezetben. A rendkívül alapos történeti munkát a név- és helynévmutatón kívül a dél-alföldi városok térképei, valamint korabeli fotók kísérik. Történelemszemlélete okán is figyelemreméltó mű és eddig nem poublikált forrásokra hivatkozva számos új ismeretet közöl a vészkorszakról. Az érintett megyékben helyismereti jelentőséggel is bír.

Molnár Judit - Német ​fordítástechnika
A ​tankönyv olyan nyelvtanulók számára készült, akik a német nyelv formai ismeretében haladó szintre jutottak, viszont a formák jelentésbeli viszonyait még nem ismerik. Ezek megvilágítására indult el 1976-ban egy kísérlet az akkori Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti-Módszertani Tanszékén dr. Hegedűs József professzor irányításával. Tananyagsort terveztünk az öt világnyelvből. A német lett a sorozat első tagja. S nemcsak a sorozaté, hanem az első ilyen típusú egyetemi jegyzet is az ország nyelvoktatással foglalkozó intézményeinek tankönyvei közül. Az első kiadást (1976) második (1981) és harmadik (1986) követte. Ez a negyedik, nagyon alaposan átdolgozott kiadás. Úgy gondolom ugyanis, hogy ilyen segítségre nemcsak a felsőoktatásban részt vevő hallgatóknak van szükségük, hanem minden nyelvtanulónak, akik a nyelvet magasabb szinten akarják bírni - a maga nehézségeivel és finom árnyalataival együtt, vagy akik az állami nyelvvizsgára, különösen a felsőfok letételére készülnek.

Gyekiczky Tamás - Kormos Erzsébet - Köblös Adél - Molnár Judit - Nagy Adrienn - Wallacher Lajos - Wopera Zsuzsa - Az ​Európai Unió polgári eljárásjoga
Az ​Európai Unióban a polgári ügyekben való igazságügyi együttműködés területén zajló jogegységesítési folyamat mindenekelőtt a bírósági joghatósági szabályokra, az elismerésre és a végrehajthatóvá nyilvánításra vonatkozó közös szabályozásra tekintettel tette indokolttá a könyv megjelenését. A kötet részletesen bemutatja a polgári ügyekben való igazságügyi együttműködés eljárásjogi aspektusait, a hatályos közösségi normákat, feldolgozva az Unió elemzett jogforrásaira vonatkozó háttér-anyagokat, magyarázó jelentéseket, jogirodalmat, az egyes rendeletek megalkotását megelőző tanulmányokat (Zöld könyvek) és - ahol van - az Európai Bíróság vonatkozó joggyakorlatát is. A könyv kifejezetten azzal a célzattal íródott, hogy az egyetemi oktatásban hasznosítható tankönyvként segítse az oktatók és hallgatók munkáját.

Molnár Judit - Pintér Márta - Polakovits Sarolta - Gazdasági ​szóbeli feladatok
Ez ​a kötet a középfokú német szóbeli szaknyelvi vizsgára való felkészüléshez nyújt segítséget. A gazdasági szakmai nyelvvizsga tizenöt akkreditált szóbeli témaköréhez tesz fel kérdéseket, illetve tartalmazza a hozzájuk tartozó válaszokat is. Egy-egy témakörhöz különböző számú kérdés tartozik, hiszen bizonyos témák aktualitásuk (pl. Európai Unió) vagy átfogóbb jellegük (pl. munkaerőpiac) miatt részletesebb feldolgozást igényelnek. A kötet végén található irodalomjegyzék lehetőséget biztosít lelkes nyelvtanulók számára a válaszok kiegészítésére, bővítésére. A szerzők a Budapesti Corvinus Egyetem tanárai és vizsgáztatói.

Molnár Judit - Szinna Undine - Az ​alapfokú írásbeli nyelvvizsga - német
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vicena Andrea - Szőke Andrea - Molnár Judit - Viczena Andrea - 1000 ​Questions 1000 Answers - Business English
"Business ​English könyvünk a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, a Budapesti Gazdasági Főiskola és az EUROPRO középfokú üzleti angol nyelvvizsgákra kíván segítséget nyújtani minden tanuló számára. A könyv tizenhárom témát dolgoz fel. Minden téma kérdésekkel kezdődik, melyekre modellválaszok és társalgási vázlatok adnak magyarázatot, a szószedet pedig minden olyan üzleti szakszót tartalmaz, mely a középfokú üzleti nyelvvizsgához szükséges. A tizenhárom témán kívül üzleti társalgási kifejezésekkel és szituációkkal kívántuk a nyelvvizsgára való felkészülést hatékonyabbá tenni. Az üzleti életben használt társalgási kifejezések mind a nyelvvizsgára készülők, mind a vállalatoknál dolgozók számára hasznosak." (A szerzők)

Molnár Judit - Csendőrtiszt ​a Markóban
A ​magyar holokauszt 70. évfordulója alkalmából jelenik meg ez a hiánypótló kötet: a magyar Eichmann peranyaga bevezető tanulmánnyal, kiegészítő dokumentumokkal, fotókkal, térképekkel. A magyar holokauszt legdrámaibb időszakában, a német megszállást követő hónapokban Ferenczy László csendőr alezredesnek kulcsszerepe volt az Endlösung magyarországi végrehajtásában. A kötet nemcsak a szaktörténészeknek szól, hanem mindazon magyar történelem iránt érdeklődő olvasónak, aki pontos, hiteles képet akar kapni a magyar holokauszt utolsó fejezetéről.

Molnár Judit - Olaszy Kamilla - Írásbeli ​feladatok német - Középfok, felsőfok
A ​GAZDASÁGI SZAKMAI NYELVVIZSGÁK című sorozatban elsőként megjelenő kötet németül már jól tudó nyelvtanulóknak készült, akik közép- vagy felsőfokú gazdasági szakmai nyelvvizsgát szeretnének tenni. A könyvben található feladatok elvégzésével némi rutinra tehetnek szert, ugyanakkor tudásukat is ellenőrizhetik. Mindezt tehetik otthon, minden izgalom és stressz nélkül. A könyv két részből áll. Az első rész öt középfokú, a második rész öt felsőfokú feladatsort tartalmaz. A középfokú feladatsorok azok számára készültek, akik teljes vizsgasorokat szeretnének látni és megoldani. Sokan azonban szívesebben gyakorolnak be egy feladattípust, és csak ezután térnek át a következőre. Ez utóbbiaknak nyújtanak gyakorlási lehetőséget a felsőfokú feladatok. A feladatsorok végén mind a közép-, mind a felsőfokú feladatok megoldásai megtalálhatók.

Kollekciók