Ajax-loader

II. János Pál könyvei a rukkolán


II. János Pál - A ​Bennem Növekvő Ige
Karol ​Wojtyla műveinek ugyan a katolikus világnézet adja meg az értékét, ez azonban korántsem jelenti a mondanivaló "leszűkítését". Ezekből a művekből hiányzik a teológiai érvelés. Wojtyla mint költő és drámaíró elsősorban alkot és nem prédikál. Nem akar téríteni, senkit nem kíván a maga hitére kényszeríteni. Amit elmond, azt az irodalom sajátos eszközeivel fogalmazza meg. Nyelvezet a költészeté, amelybe természetesen bele-beleszövődik a keresztény filozófia nyelvezete is. Wojtylát, az írót és költőt a legteljesebb művészi alázat jellemzi. Ennek tudható be, hogy irodalmi művei mindig álnéven jelentek meg.

II. János Pál - Átlépni ​a remény küszöbén
A ​lengyel származású pápa, akit a "meglepetések pápájának" is neveztek, e sajátos interjúkötettel hirdeti az Igét úgy, hogy személyes hangon szól a keresztényekhez. Könyve, amelyet az Il Messagero c. napilap a század szenzációjának nevezett, joggal tarthat számot nagy érdeklődésre, mert fogódzót nyújt a hívőknek és nemhívőknek egyaránt, abban, hogy eligazodjunk mai bonyolult világunkban, buzdít, hogy ne veszítsük el a hitet és a reményt, és hogy ne féljünk, mert "gyöngeségünkben segítségünkre siet a Lélek". "Ne féljetek!" - kiáltotta a római Szent Péter téren összegyűlt hatalmas tömegnek 1978. október 22-én a frissen megválasztott pápa, II. János Pál. "Ne féljetek!", mert van remény az üdvözülésre, csak át kell lépnünk a remény küszöbét! "Krisztus vikáriusa" azon munkálkodik, s ezt cselekedeteivel bizonyította is, hogy a "jó hír" mindannyiunkhoz eljusson az evangélium által.

II. János Pál - Reménységünk ​forrása
1982. ​július 27-től 1989. november 17-ig az _Úr angyala_ imádság alkalmával elhangzott elmélkedések. "A szeretetnek nem az a lényege, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy Ő szeret minket, és elküldte a Fiát bűneinkért engesztelésül..." (1Jn 4,10), "hogy általa éljünk" (1Jn 4,9). Itt van minden titok foglalata, mely Isten Fiának Szívébe van elrejtve: a "megelőző" szeretet -- az "életet adó" szeretet. Ebben a Szívben emberi vér áramlik, mely kiontatott a kereszten. Ez a Szív kifogyhatatlan szerelemben dobog, és szerelme mindig Istenben van. Ennek az Embernek a Szívét a Szentlélek alakította. Az átdöfött Szív hangjában benne van az Evangélium és a Húsvét teljes igazsága. Próbáljuk mindjobban megérteni ezt a hangot. Tanuljuk meg a szent Szív beszédét.

II. János Pál - Minden ​napra egy ima
Ez ​a könyv az év 365 napjára és az ünnepekre kínál mindennapi imádságot, olvasmányt, elmélkedést: maga a Szentatya szól hozzánk mindenről, ami fontos lehet a mai ember válságoktól, háborúktól, viszályoktól gyötört életében. Ezzel a naponta két-három percet igénylő olvasmánnyal, mely útravalót, szellemi töltést és távlatot ad a köznapokhoz és az ünnepekhez, lélekemelő élményként olyan szívből jövő, egyszerű szavakkal szól hozzánk, mint Jézus. A Mester nem tanítani akar, hanem segíteni. Ez a "pápai kalendárium" naponta néhány perc szellemi együttlétet jelent nagy kortársunkkal, II. János Pál pápával, Krisztus földi helytartójával. E könyv esztendőről esztendőre útitársunk marad.

II. János Pál - Ajándék ​és titok
II. ​János Pál pápa e személyes hangvételű könyvében pappá szentelése ötvenedik évfordulója kapcsán hivatása felismerésének, kialakulásának belső történetéről vall: "A háború kitörése eltávolított tanulmányaimtól és az egyetemi környezettől. Ebben az időszakban veszítettem el édesapámat, az utolsó személyt, aki még megmaradt legközelebbi családtagjaim közül. Tárgyilagosan nézve ez is hozzájárult ahhoz a folyamathoz, amely elszakított előző tervemtől; olyan volt mintha kitéptek volna abból a talajból, amelyen addig a pillanatig felnövekedett emberi életem. Azonban ez a folyamat nem volt egyértelműen negatív. Tudatomban egyre világosabban felvillant egy fénysugár: az Úr azt akarja, hogy pap legyek. Egy napon ezt teljes világossággal megértettem: olyan volt, mint egy belső megvilágosodás, amely magába foglalta az új hivatás örömét és biztonságát. Ez a tudat nagy belső békességgel töltött el."

II. János Pál - A ​férfi és a nő eredeti egysége
II. ​János Pál pápa röviddel megválasztása után, 1979. szeptember 5-én egy egészen új, sokak számára meglepő előadássorozatot kezdett el szerdai nyilvános audienciáin. E beszédek gyűjteménye alkotja a "Férfinak és nőnek teremtette őket: a test teológiája" című művet. A beszédsorozat elhangzása után először csak lassan terjedt az újdonság jelentőségének felismerése, de ma már főleg a nagy nyugati nyelveken kiemelkedően gazdag irodalom, hang- , kép- és filmanyag segíti a teológia e fontos új részterületének az értelmezését a hívek széles köre számára, különös tekintettel a fiatalokra. Reméljük, hogy hamarosan a teljes mű is napvilágot láthat magyar nyelven, gazdagítva ezzel a társadalom alapvető egységének, a családnak, illetve a férfi és nő sajátos identitásának és a Teremtő által adott hivatásának megértését és hívő megélését. Dr. Erdő Péter bíboros

II. János Pál - Emlékezet ​és azonosság
Ez ​a könyv valójában a 2005. április 2-án, 84 évesen elhunyt II. JÁNOS PÁL végrendeletének készült. Írása során az 1993-as Castel Gandolfó-i beszélgetések témáihoz tért vissza. Akkoriban két lengyel filozófus, Józef Tischner és Krzysztof Michalski, a bécsi Institut für die Wissenschaften vom Menschen alapítói kérték fel kritikai elemzésre - mind történelmi, mind filozófiai nézőpontból - a XX. századot mélyen befolyásoló két diktatúráról, a nácizmusról és a kommunizmusról. Az akkori beszélgetésekből kiindulva a reflexió horizontját kitágítva akart tovább lépni. Így született meg ez a könyv, amely az emberiség sorsának néhány alapvető fontosságú témájával néz szembe a harmadik ezredév első pillanataiban. A kötet megőrzi a dialógus irodalmi műfaját, mert az olvasó így könnyebben észreveheti, hogy nem akadémikus diskurzusról van szó, hanem olyan családias beszélgetésről, amely gondosan sorra veszi ugyan a megoldásra váró problémákat, mégsem törekszik kimerítő elemzésre. A kérdések jelen formái szerkesztés eredményei. Céljuk az, hogy élénkítsék az olvasó figyelmét, s hozzásegítsék őt a pápa gondolatainak minél pontosabb befogadásához. Kívánjuk, hogy bárki olvassa is ezt a könyvet, találjon benne választ legalább egyik-másikára ama kérdéseknek, amelyeket biztosan ott hordoz szívében.

II. János Pál - II. ​János Pál bölcsességei
II. ​János Pál pápa Szent Péter 264-ik utódaként több mint huszonöt éven át állt a katolikus egyház élén. Befolyásolni tudott keresztényeket és nem keresztényeket egyaránt - sőt még ateistákat is. A világ minden pontján államelnökök és földművesek kerültek hatása alá. Az Egyház történetének messze a legtöbbet utazó pápája volt, aki saját anyanyelvén szólította meg beszédeiben és szentbeszédeiben közönségét, bárhol is járt a világon. E kötet lényegi részleteket tartalmaz Őszentsége enciklikáiból, leveleiből, beszédeiből és más, a pápasága idején keletkezett megnyilatkozásokból vagy egyéb, nem hivatalos dokumentumokból. Ezek a hit és a lelkiismeret problémáit taglalják, a mai lelkiség és erkölcsiségtől a modern világ fejlődésén keresztül az emberi jogokig, az alapvető kérdések széles skáláját fedve le. Közös jellemzőjük, hogy mindet áthatja egy olyan ember mélységes bölcsessége és megértése, aki egész életét Istennek és az Ő népének szentelte.

II. János Pál - Keljetek ​föl, menjünk
"Püspökké ​szentelésem negyvenötödik és papságom huszonötödik évfordulója alkalmából megkértek, hogy foglaljam írásba visszaemlékezéseim folytatását, az 1958-as évtől kezdve, amikor is püspök lettem. Úgy gondoltam, kötelességem teljesíteni ezt a kérést, ahogy eleget tettem annak is, amelynek nyomán az előző könyv született. További érv volt ezen emlékek és gondolatok összegyűjtése és elrendezése mellett a püspöki szolgálatról szóló dokumentum kidolgozásának előrehaladása: a Pastoris gregis című apostoli buzdításé, melyben összefoglalóan bemutattam a Püspöki Szinódusnak a 2000. évi Nagy Jubileum után tartott X. rendes általános ülésén felmerült gondolatokat. A püspökök hozzászólásait hallgatva a teremben, majd pedig javaslataik szövegét olvasgatva éreztem, hogy sok régi emlék ébred fel bennem azokból az évekből, amikor még Krakkóban volt feladatom az Egyház szolgálata, s azokból, amelyeket új tapasztalatokkal Rómában éltem át, Péter utódaként. E gondolatokat próbáltam írásba foglalni, azzal a vággyal, hogy másokat is részesítsek a Krisztus szeretetéről szóló tanúságtételben." (II. János Pál)

II. János Pál - Férfi ​és nő
"Aki ​ismeri a Megtestesülés misztériumát és realitását, nem döbbentheti meg, nem lepheti meg az a tény, hogy a teológia a testtel is foglalkozik." II. János Pál 1979-1980-ban elhangzott elmélkedéssorozatának az a kiinduló pontja az a felelet, amelyet Jézus adott a farizeusoknak, amikor a házasság felbontásáról kérdezősködtek. Jézus itt kétszer is hivatkozik a "kezdetre". És a Teremtés könyveinek lapjairól a jelenkor emberét, bennünket is foglalkoztató kérdésekre meghökkentő válaszok,a test teológiájának alapi bukkannak elő. Kincset, igazgyöngyöket rejt ez a könyv, melyekért érdemes lenne mindenünket odaadni. Nem kíván azonban mást, mint egy kis időt, figyelmet, gondolkodást és nyitott szívet, ebben a rohanó világban. II. János Pál így jutott közel a Mesterhez, általa Jézus szól hozzánk e lapokon keresztül.

II. János Pál - Gondolatok ​az életről
II. ​János Pál életműve olyan lenyűgöző, írásai olyan szerteágazóak, hogy az ember hajlamos elsiklani életének egyik fontos alapeleme felett. E nagyszerű emberben - aki egyszerre volt államférfi, teológus, filozófus és egyházfő - egy lelkipásztor szíve dobogott. Legfőbb vágya az volt, hogy a hit által átalakuljon az életünk, a többi emberhez fűződő viszonyunk, és elmélyüljön az élethivatásunk. A Gondolatok II. János Pál alapvető, rövid, tartalmas pásztori tanításait mutatják be. Két évtized írásainak, beszédeinek összefoglalása, melyek hűen tükrözik a Szentatya belső, Istenbe vetett mély hitét. Tömören, de szívhez szólóan tekinti végig, hogyan közeledhetünk Istenhez, s hogyan találhatjuk meg lelki békénket a kihívásokkal teli világban. Minden oldal inspiráló tanítás, hogyan kerüljön közelebb Istenhez.

II. János Pál - Orientale ​Lumen - Kelet világossága
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

II. János Pál - A ​fény gyermekei
II. ​János Pál pápa többet utazott, mint bármelyik elődje a történelem folyamán. Uticéljától függetlenül, mindig különleges figyelmet szentelt a gyerekeknek. Szenegától Skandináviáig, a Fülöp-szigetektől Brazíliáig, János Pál mindig, az egész világon kinyújtotta a kezét a gyerekek felé. A fiatalokkal való kapcsolata egyik legkiemelkedőbb tevékenysége ennek a kiváló egyházi személyiségnek. A könyvben a gyerekkel és a fiatalokkal való beszélgetés során elhangzott beszédeiből ragadtunk ki néhány gondolatot a hitről, családról, életről, istenszeretetről. A legfontosabb azonban János Pál üzenete a reményről - a fiatalokra és a jövőre vonatkozó reményéről.

II. János Pál - Korunk ​hitoktatásáról
Általános ​katekétikai direktórium és II. János Pál Pápa apostoli buzdítása a katolikus egyház püspökeihez, papjaihoz és híveihez korunk hitoktatásáról.

II. János Pál - II. ​János Pál pápa apostoli levele Mária évében minden Istennek szentelt személynek, a szerzetesrendekben, a kongregációkban és a világi intézményekben dolgozóknak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

II. János Pál - Az ​emberi szív
Napjainkban ​számos keresztény ihletettségű könyv jelenik meg a szerelem - házasság - családi élet tárgykörében, ám igen kevés szerző tér ki a téma már-már tabunak számító pontjára: a szív tisztaságára, vagyis a házastársi hűségre. n. János Pál pápa itt összegyűjtött előadásai Jézus Hegyi Beszédben elhangzott szavait fejtik ki: „Hallottátok a parancsot: ne törj házasságot! Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már házasságtörést követett el vele." Érzékiség, testi vágyak, az ösztönök kielégítése... aki ismeri a Szentatya megnyilatkozásait, tudja hogy a családi és emberi élet féltése és védelme vezérli őt, amikor katolikus egyházfőtől szokatlanul ilyen kérdésekben is részletes eligazítást nyújt a rábízottaknak. „Nem bújhatunk ki a kötelezettség alól, hogy a serdülőknek és ifjaknak hiteles nevelést nyújtsunk a nemiségre és a szerelemre, olyan nevelést, mely magában foglalja a tisztaságra nevelést is, mert ez az erény segíti a személy érlelődését, s teszi képessé a test «jegyesi» jelentésének tiszteletére." Evangélium Vitae enciklika

II. János Pál - Familiaris ​consortio - A családi közösség
Az ​1981. Krisztus Király ünnepén közzétett Familiaris consortio kezdetű apostoli buzdítás II. János Pál pápa legmeghatározóbb írásai közé tartozik. Bemutatja a házasságot és a családot a keresztény tanítás fényében. Elemzi a valóságnak ezt a szeletét, és megjelöli azokat a tennivalókat, melyek a családok életének kibontakozásához szükségesek, valamint azokat, melyeket a családoknak kell ellátniuk Isten országának építésében. A körlevél keletkezése idejében és ma is vezérfonal. Olyan alapmű, mely húsz év múltával is próféciaként hat. Ma is szenvedjük mindazoknak a tennivalóknak a végre nem hajtását, melyek a dokumentumban szerepelnek. Hogy üdvözített és üdvözítő közösség lehessen a család, elengedhetetlen, hogy folyamatosan és szüntelenül, a fokozatosság elvét figyelembe véve megtérjen. Ehhez segít pontos, hiteles és szép tanításával az újra kiadott Familiaris consortio, melyet Isten áldását kérve ajánlok minden olvasó figyelmébe Bíró László, püspök, rektor, az MKPK családreferense

II. János Pál - II. ​János Pál megnyilatkozásai I-III.
A ​Szent István Társulat 1978-ban, II. János Pál pápa megválasztásának évében indította el Pápai megnyilatkozások című sorozatát, mely a Szentatya legkülönfélébb tárgyban és műfajban kiadott dokumentumait volt hivatott megismertetni a magyar olvasóval: püspökökkel, papokkal, szerzetesekkel, hívekkel és minden jószándékú emberrel. A sorozatnak 2005. április másodikáig 41 kötete látott napvilágot. E dátum, Szentatyánk halála, fájdalmas aktualitást adott a most megjelenő összkiadásnak. E három kötet, összességében mintegy 2200 oldalnyi terjedelemben, II. János Pál pápának, az Egyház legfőbb tanítójának megnyilatkozásait tartalmazza. Hatalmas életművének alighanem a legfontosabb részét, azon megnyilatkozásait, amelyeket kormányzásának huszonhét éve alatt az Egyház egészéhez vagy nagyobb közösségeihez intézett. Az első és második kötetben a nagy dokumentumok találhatók: bullák, enciklikák, szinódus utáni buzdítások, apostoli levelek. A harmadik kötetben pedig a különböző alkalmakkal elmondott beszédek és a kisebb közösségeknek szóló üzenetek olvashatók."" (Erdő Péter bíboros, Magyarország prímása, esztergom-budapesti érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke)

Kollekciók