Ajax-loader

Potó István könyvei a rukkolán


Lévai Anita - Potó István - Római ​caesarok titokzatos élete
Kik ​voltak ők? Emberek millióinak sorsát irányították, népeket kényszerítettek rabságba, vagy töröltek el teljesen a fold színéről, miközben meghódították az akkor ismert világ nagy részét. Nemegyszer bűzlő holttesteken átgázolva jutottak el Rómába, az örök városba, és kiáltatták ki magukat császárrá, míg mások véres összeesküvést szőve kaparintották meg a trónt. Akadt közöttük megszállott, őrült, kegyetlen, de zseniális hadvezér, nagyformátumú gondolkodó, művelt filozófus, és bölcs államférfi is. Mintegy kétezer esztendő telt el az uralkodásuk óta, megítélésük változhat, de egy dolog bizonyos: amit tettek, az ma már történelem, az egyetemes kultúra fontos és kitörölhetetlen része. VENI, VIDI, VICI

Lévai Anita - Potó István - Királygyilkosságok ​a magyar történelemben
A ​mindenkori király trónra lépésekor ereje teljében lévőnek, és kiváló egészségi, szellemi állapotban kellett lennie ahhoz, hogy a hatalom gyakorlását és az ország vezetésének a súlyát elbírja. Mégis a magyar történelemben számtalan példát találunk uralkodóink tragikus, hirtelen haláleseteire és végzetes, szinte megmagyarázhatatlan „baleseteire”. Könyvünkben nemcsak jeles uralkodóink országlását, a történelemben fellelhető titkait, diplomáciai cselszövéseit, rejtélyes haláleseteiknek felderítetlen körülményeit kíséreljük meg bemutatni, nyomon követni, hanem megpróbáljuk felfejteni az intrikusok, királygyilkosok, méregkeverők tetteinek mozgatórugóit is. Kísérletet teszünk arra, hogy kinyomozzuk, az adott cselekmény kinek állt érdekében, milyen hasznot remélt megvalósításától, milyen közvetlen előnye származott belőle, hogyan volt képes lebonyolítani a hatalomátvételt, és végül kik voltak ebben segítségére. Most kezdődjék tehát egy elszánt kutatás, melynek igyekezete a magyar történelem homályos fejezeteinek kendőzetlen leleplezésére irányul, előtérbe helyezvén nemzeti tragédiáink porlepte és hazugság övezte bonyolult részleteit.

Lévai Anita - Potó István - Egyiptomi ​fáraók titokzatos élete
Az ​ókori Egyiptom megunhatatlan téma, s az ókori fáraók (titokzatos vagy kevésbé titokzatos, csak általunk már kevéssé ismert) élete is. Az emberiség egyik legősibb kultúrájának isten-uralkodói között vannak olyanok, akikről többet, s olyanok is, akikről kevesebbet tudunk. Történelmi tetteiket megőrizték a feliratok, magánéletükről azonban nehezebb biztosat tudni - ezeknek a titkoknak a feltárására tesz kísérletet Lévai Anita könyve.

Lévai Anita - Potó István - Katolikus ​pápák
Az ​egyház mindig szilárd helyet foglalt el az emberek életében, éppúgy, mint a társadalom rendjében, emiatt az évszázadok folyamán a hatalma rendkívüli mértékben megnőtt. A katolikus egyház formálisan a szigorú moralizmus alakját öltötte magára, amely a bűn és halál, a tisztítótűz, a pokol és kárhozat révén bűntudatban tartotta a híveket, és a klérus általi feloldozástól tette őket függővé. Eközben az érsekek, a püspökök és a magas egyházi méltóságok, pápák hovatovább világi főurak módjára éltek, mit sem törődve a hivataluk által rájuk rótt kötelezettségekkel és a keresztényi tanításokkal, emiatt sokak számára úgy tűnt, hogy az egyház végleg az erkölcstelenség mocsarába süllyedt. A középkorban a pápa a római katolikus egyház fejeként korlátlan egyházi, illetve politikai hatalommal rendelkezett, népek, nemzetek és királyok felett uralkodott, sőt bárkit meg is alázhatott, sőt előfordult, hogy megparancsolta az egyik királynak, hatoljon be egy másik király országába, és fossza ki őt. Mai szemmel megdöbbentő bűncselekményeket és vérlázító gonosztetteket hajtottak vagy hajtattak végre a katolikus egyház pápái, lássuk őket sorban!

Lévai Anita - Potó István - Elátkozott ​királyaink
Az ​átok a szerencsétlenség ítélete valaki felett. Az ember kimondhat ugyan egy átkot, de korántsem áll hatalmában tragédiák, illetve szerencsétlenségek egész sorozatát megindítani. Erre csak az isteni erő, a mindenható, a természetfeletti hatalom képes. De valóban megbünteti az Úr az ellenszegülőket, az alázat nélküli szolgákat? Tetteink súlyos következményeit gyermekeink viselik? Isten önkényesen dönt a bűnről és bűnhődésről? A világ első királya, a magyar nép első ősi uralkodója Noé legrosszabb fiának, Hámnak egyik leszármazottja, a legendás, lázadó Nimród király volt. Rendkívüli hadvezéri tehetségével és óriási tekintélyével kora legkimagaslóbb politikai és katonai vezetőjévé vált, olyan királyságot épített, amely nyíltan szembeszegült Istennel. S lőn, hatalomra kerülése óta isteni átok sújtja a magyar népet. Krónikáink és a néphagyomány Nimródtól származtatja Attilát és az Árpád-házat, és tudjuk azt is, hogy Árpád-házi királyaink egyúttal Isten kegyelméből uralkodó, szakrális királyok voltak. Az átok pedig azóta apáról fiúra száll. Elátkozottak a magyar uralkodók az idők végezetéig? Lehetséges lenne, hogy nemzedékről nemzedékre teljesedik be a büntetés? Könyvünk e kérdésre is keresi a választ.

Lévai Anita - Potó István - A ​Magyar Királyi Csendőrség története
A ​"csendőrség" szót hallva ambivalens érzések kerítenek hatalmukba, de többségünkben egyértelműen negatív gondolatokat ébreszt, így a fizikai erőszakot, az általános félelmet, a közutálatot, melyet alátámaszt a rend mindenkori őreivel szembeni hagyományos ellenérzés. Az állig felfegyverzett hatósági közeg hihetetlen tiszteletet parancsolt külső megjelenésével úgy, hogy távolban feltűnő alakja reszketést váltott ki, amit a mindig fényesre bokszolt fekete csizma, a köpeny, a kakastollas csákó és a puskára feltűzött szurony tett igazán nyomatékossá. Nincs ellentmondás, nincs ellenszegülés, nincs ellenvélemény. A csendőr tehát maga volt a hatóság, az állami erőszak metaforája, aki hírhedt "csendőrpofonjai" által a pofozkodó államot reprezentálta, a politikai és közbiztonsági feladatokat pedig késlekedés nélkül végrehajtotta.

Lévai Anita - Potó István - Elátkozott ​királyaink
Az ​átok a szerencsétlenség ítélete valaki felett. Az ember kimondhat ugyan egy átkot, de korántsem áll hatalmában tragédiák, illetve szerencsétlenségek egész sorozatát megindítani. Erre csak az isteni erő, a mindenható, a természetfeletti hatalom képes. De valóban megbünteti az Úr az ellenszegülőket, az alázat nélküli szolgákat? Tetteink súlyos következményeit gyermekeink viselik? Isten önkényesen dönt a bűnről és bűnhődésről? A világ első királya, a magyar nép első ősi uralkodója Noé legrosszabb fiának, Hámnak egyik leszármazottja, a legendás, lázadó Nimród király volt. Rendkívüli hadvezéri tehetségével és óriási tekintélyével kora legkimagaslóbb politikai és katonai vezetőjévé vált, olyan királyságot épített, amely nyíltan szembeszegült Istennel. S lőn, hatalomra kerülése óta isteni átok sújtja a magyar népet. Krónikáink és a néphagyomány Nimródtól származtatja Attilát és az Árpád-házat, és tudjuk azt is, hogy Árpád-házi királyaink egyúttal Isten kegyelméből uralkodó, szakrális királyok voltak. Az átok pedig azóta apáról fiúra száll. Elátkozottak a magyar uralkodók az idők végezetéig? Lehetséges lenne, hogy nemzedékről nemzedékre teljesedik be a büntetés? Könyvünk e kérdésre is keresi a választ.

Lévai Anita - Potó István - Álmok ​kézikönyve A-Z
Az ​álmok világa csupa látszat és illúzió, megtévesztően sokféle, azonkívül rendkívül kockázatos zóna. E varázslatos labirintus képes rabul ejteni, megbabonázni, elkápráztatni, égi magasságokba emelni vagy megrendítő mélységekbe lökni, de kellő ítélőképesség híján súlyos következményekkel járó tévedések előidézője lehet. Az álomfejtés nem más, mint egy nyitott ablak, amelyen át az álmodó önnön lélekfolyamataiba nyer betekintést. A kulcs a tiszta megértéshez minél több szimbólum jelentésének az ismerete, ezek minél reálisabb összerakása. A szimbólumok az emberi természet legmélyebb rétegeinek kifejeződései, melyek ma is szólnak hozzánk, hatnak intellektusunkra, érzelmeinkre és lelkünkre. Álmoskönyvünk pedig arra szolgál, hogy felébressze az álmodó kíváncsiságát, érdeklődését, hogy megtalálja a kulcsot önmagához, és elinduljon azon az úton, amely önmaga legbelsőbb Énjéhez vezeti, és én viszont abban hiszek, hogy mindig segíti a gondviselés azt, aki keres. Íme, táruljon fel hát egy kapu, melyen át reményeink szerint egy csodálatosan gazdag, titokzatos palotába léphetünk. Egy ősi legenda szerint az istenek a tudás kulcsáról tanácskoztak: el szerették volna rejteni. Felvetődött a kérdés: hova? "Talán rejtsük el a magas hegyen? Nem. Mert az ember ott meg fogja találni. Akkor az óceán mélyére helyezzük? Nem. Mert az ember ott is meg fogja találni." A tanácskozás végén így hát arra a megállapításra jutottak: "rejtsük el magában az Emberben". Jelen kötet a hogyan fejtsük meg álmaink üzenetét kérdésre ad válaszlehetőségeket a felfedező kedvű Olvasó számára.

Lévai Anita - Potó István - A ​magyar arisztokrácia bukása
A ​társadalmi elvárásoknak és egy illuzórikus arisztokrata bálványnak való megfelelni akarás számos főúri család krónikáját baljóslatú szerencsétlenséggel terhelte meg, amit ravaszság, az erőszak, nemritkán a gyilkosság vagy öngyilkosság, illetve a vagyon- és birtokszerzés elkeseredett szenvedélye mozgatott. A felső tízezer nemzedékről nemzedékre csakis saját belső köreiből házasodott, a családfők pedig lelkiismereti megfontolás nélkül rendelkeztek a kiházasítandó vagy férjhez adandó fiatal jövőjéről. A nők korai terhességekbe, szülésekbe haltak bele, míg a férjek máshol kerestek érzelmi és szexuális vigaszt, ezáltal súlyos, gyógyíthatatlan nemi betegségek áldozataivá lettek. A problémák sokasodtak, ráadásul tovább tetézte a bajokat a magyar mágnás lelke, fennkölt szellemisége és sajátosan magyar vérmérséklete, melyből fakadt a fékezhetetlen játékszenvedélye és az a tény, hogy továbbra is képtelen volt döntéseiért felelősséget vállalni. A tények ismeretében talán már nem is csodálkozunk, hogy a magyar arisztokrácia, az elérhetetlen, mintaszerű nagyság, a hideg tökély, az elsőrendű szellemiség hordozói jelen korunkra eltűntek, lesodródtak a társadalom színpadáról.

Kollekciók