Ajax-loader

Adamik Tamás könyvei a rukkolán


Adamik Tamás - Római irodalom a kezdetektől a nyugatrómai birodalom bukásáig
A római irodalom egészét összefoglaló, a felsőfokú oktatás igényeit is kielégítő kézikönyv magyar nyelven még nem készült. A korábbi magyar nyelvű munkák az egyes korszakokra összpontosítottak; a Római irodalom című, kivételes jelentőségű monográfia azonos terjedelemben és súllyal kívánja tárgyalni az összes korszakot.

Adamik Tamás - Római ​irodalom az aranykorban
A ​római irodalom egészét kellő terjedelemben és mélységben összefoglaló, a felsőfokú oktatás igényeit is kielégítő kézikönyv magyar nyelven még nem készült. A korábbi magyar nyelvű munkák az aranykorra és az ezüskorra összpontosítottak, az archaikus kor, de különösen a késő császárkor irodalmát éppen csak érintették. A Római irodalom című munka azonos terjedelemben és azonos súllyal kívánja tárgyalni mind a négy korszakot, azzal a nem titkolt reménnyel, hogy az egyetemi oktatás és a művelt nagyközönség elvárásait egyaránt kielégíti. A jelen kötet az aranykori római irodalom történetét nyújtja Cicero felléptétől, azaz Kr. e. 81-től Augustus császár haláláig, Kr. u. 14-ig.

Adamik Tamás - Latin ​irodalom a kora középkorban (6-8. század)
Adamik ​Tamás, az ELTE Latin Tanszékének professor emeritusa, 2009-ben jelentette meg _Római irodalom a kezdetektől a Nyugatrómai Birodalom bukásáig_ című könyvét a Kalligram Kiadónál. E kötetének folytatása a _Latin irodalom a kora középkorban (6-8. század)_ című munkája, amely részletesen bemutatja azt a latin nyelvű irodalmat, amely Itáliában, Észak-Afrikában, Galliában, Hispániában, Britanniában és Írországban keletkezett a középkor első századaiban. Könyvének tematikáját hosszú tanítási tapasztalat alakította ki. 1992-ben ugyanis mint az ELTE Latin Nyelv és Irodalom Tanszékének vezetője létrehozott egy _Középkori latin filológiai program_ot, és ennek keretében többször is végigtanította a latin irodalom a középkorban című tantárgyat. Magyar nyelven ez idáig még nem látott napvilágot olyan könyv, amely a kora középkor teljes latin irodalmát tárgyalta volna. Olyan kézikönyvet pedig még külföldön sem tettek közzé, amely a latinul alkotó szerzők életrajzi adatain és műveik kritikai értékelésén kívül latin nyelvű eredeti műveikből kellő terjedelmű részleteket közölt volna formahű fordítással együtt. Az eredeti latin részletek közlését két körülmény indokolja. Egyrészt a középkori szerzők műveinek kiadása csak nagy könyvtárakban lelhetők fel sokkötetes külföldi sorozatok tagjaiként, tehát nehezen hozzáférhetők. Másrészt a középkori latin nyelvről és irodalomról olykor még művelt irodalmároknak sincs fogalmuk, vagy ha van is, meglehetősen ferde és egyoldalú. A közölt részletek felmutatják a középkori latin nyelv és irodalom sokarcúságát.

Adamik Tamás - Sanctissima ​Religio
Cicero ​és Vergilius az a két pogány szerző, akiket a nagy keresztény gondolkodók - Lactantius, Ambrosius, Hieronymus és Augustinus - folyton-folyvást emlegetnek és citálnak, mert nemcsak hasznos gondolatokat köszönhetnek nekik, hanem azokat a nyelvi fordulatokat is, amelyekkel új keresztény eszméiket érthetően és meggyőzően kifejezhetik. Végül is Cicerónál találtam meg az ide illő címet, azt, amelyben minden tartós emberi érték benne foglaltatik: _Sanctissima Religio,_ amelyet így is fordíthatunk: _ a vallás a legszentebb, a vallás a legértékesebb."_

Adamik Tamás - Római ​irodalom az ezüstkorban
A ​római irodalom Kr. u. 14-től 117-ig terjedő időszakának alkotói Germanicustól Martialisig és Juvenalisig. A tartalomból: I. Tiberius kora: Germanicus, Manilius; A próza Tiberius korában; Velleius Paterculus; A római meseirodalom: Phaedrus; Curtius Rufus; Tudományos irodalom; A Nero korabeli irodalom; Seneca, a prózaíró és költő; Lucanus és az eposz; Petronius: Satyricon; A Flaviusok korának irodalma: a neoklasszicizmus; A realista irányzat: Martialis és Iuvenalis; Ifjabb Plinius; A római történetírás csúcsa: Tacitus.

Adamik Tamás - Martialis ​és költészete
A ​kötetben Martialisnak, az epigrammairodalom klasszikusának íróportréját kapja kézhez az olvasó. Adamik Tamás, a Martialis-művek alapos ismeretének birtokában újraértékelve a korábbi szakirodalmat, bebizonyítja, hogy a költő nem volt "szegény cliens", de nem tartozott a legfelső rétegek tagjai közé sem; nem volt műveletlen, de nem akarta a tudós látszatát sem kelteni; elítélt mindenféle hangos bölcselkedést, de alkalomadtán szívesen hangoztatott epikureista elveket.

Adamik Tamás - Római ​irodalom a késő császárkorban
A ​jelen kötet a késő császárkor római irodalmának történetét nyújtja Hadrianus császártól, Kr. u. 117-től a Nyugat-római Birodalom bukásáig, 476-ig.

Adamik Tamás - Adamikné Jászó Anna - Aczél Petra - Retorika
A ​retorika elméleti és gyakorlati vetületeire egyaránt kitekintő tudományos kézikönyv a klasszikus diszciplína teljes bemutatására törekszik. A retorika több ezer éves történetének áttekintésével, a főbb fejlődési folyamatok kijelölésével és a fogalomtár rendszerszerű bemutatásával kezdődik a munka, amelyet azután a meggyőzés mint hatás és mint tulajdonság meghatározása, a hatás kiváltásának és létrejöttének, lehetséges megvalósulásának leírása, a szöveg és beszéd felépítésének tárgyalása, illetve a működéséhez szükséges elemek felsorolása követ.A könyv egyedülálló értékét adja a magyar retorikai tankönyv- és szakirodalom áttekintése és alapos vizsgálata. A kötetet közéleti kitekintés, valamint a retorika gyakorlati alkalmazásának területeit bemutató fejezetek zárják.

Adamik Tamás - Római ​irodalom az archaikus korban
A ​római irodalom egészét összefoglaló, a felsőfokú oktatás igényeit is kielégítő kézikönyv magyar nyelven még nem készült. A korábbi magyar nyelvű munkák az egyes korszakokra összpontosítottak; a Római irodalom című, kivételes jelentőségű monográfia azonos terjedelemben és súllyal kívánja tárgyalni az összes korszakot.

Adamik Tamás - Római ​irodalom
A ​római irodalom akkor születik meg, amikor Róma egész Itália irodalmi lehetőségeit magában tudja összegyűjteni. A régi latinok kemény földműves munkával és katonáskodással foglalkozva egyszerű életet éltek; e primitív egyszerűség utáni sóvárgás mindvégig megmarad a római irodalomban. Az etruszk hatás nyomairól viszont az anyagi javak és az élet szépségeinek szeretete, a gladiátori játékok kedvelése árulkodik. Ugyanakkor a római állam szolgálatának eszméje is mindvégig hatott, amely a görög szellemiséggel és a lelki jólneveltséggel párosulva a homo Romanusból homo humánust nevelt.

Adamik Tamás - Carmina ​Rustica
Különleges ​verseskötetet tart kezében a kedves olvasó. Ez a gyűjtemény Adamik Tamás saját költeményeit és verses műfordításait tartalmazza, szám szerint hetvenhetet, és még három olyan költeményt, amelyet pályatársak írtak az ő tiszteletére nyolcvanadik születésnapja alkalmából. ___Ezek a versek a klasszika-filológus műveltségéhez méltó módon igényes formakultúrán alapulnak. Adamik Tamás megidézi a klasszikus verssorokat és strófákat a disztichontól a szapphóiig, de nem idegenek tőle a tradicionális hangsúlyos-rímes formák, sőt a szabad vers sem. Tematikailag jellemző rájuk a szerelem, az elmélkedés, a természet, a falu és az ember szeretete, a művészi reflexió és önreflexió, mindez egy mély szakrális réteggel átitatva. ______________________________________________________ _Deák-Sárosi László_

Adamik Tamás - Antik ​stíluselméletek
NÉLKÜLÖZHETETLEN ​ALAPMŰ A KLASSZIKUS MŰVELTSÉG ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ! Egyetemeken, főiskolákon, illetve gimnáziumokban a felvételire készülőknek nélkülözhetetlen kézikönyv, mely bemutatja a legnagyobb ókori görög és római gondolkodókat; többek közt olyanokat, mint Gorgias, Theophrastos, Platón, Aristotelés, Cornificius, Cicero, Démétrios, Quintilianus, Szent Ágoston stb. Bemutatja gondolataikat, műveiket, tanításaikat, valamint megrajzolja az antik stíluselmélet fejlődésének vonalát.

Adamik Tamás - Baka Györgyi - B. Tóth Klára - Deák-Sárosi László - Miért ​írunk verset?
föladtam ​rég a támadást a védekezést csak lélegzem a lét ölében szavam csenddé szövi a szél (Baka Györgyi) Ott, hol jó adatok sorakoznak mértani rendben, ___nincs szükség sem cifra szavakra, sem ékes igékre, ___és nem is illik a tényekhez színezni a szókat. ___(Adamik Tamás) Mi nem mondogattuk egymásnak, hogy szeretlek, együtt nőttünk föl, elnevettük volna magunkat. (B. Tóth Klára) "Nincs tovább"-on túl - ma - irónián zeng Mind, ki nem, hal, most, szerelembe, szóval? Légy segítőm, jeleink talányán Élj, te, velem, túl! (Deák-Sárosi László)

Kollekciók