Ajax-loader

H. Nagy Péter könyvei a rukkolán


H. Nagy Péter - A ​betűcivilizáció szétrobbanása
Szombathy ​Bálint sokat citált művészetdefiníciója („művészet az, amit annak tekintünk”) vagy ennek valamilyen variációja persze lépten-nyomon felbukkant már a művészet történetében, sőt számtalan teoretikus érvelt amellett, hogy bizony ingatag területre téved az, aki megpróbálja rögzíteni, mi a művészet. Emellett rendkívül sok irodalmi szöveg szembesít azzal, hogy a művészet, az irodalmiság, a költőiség stb. a tulajdonítások szférájába tartozik. Természetesen nem feladatunk, hogy végigkísérjük e dilemma karrierjét. Az viszont, hogy a fenti mondat éppen a vizuális költészet kapcsán hangzik el, nagyon is beszédes, hiszen kinek jutna eszébe mentegetni mondjuk egy szonettkoszorút. Az új monográfia Szombathy Bálint pályáját követi nyomon a legkorábbi versektől, képektől, fotóktól, performanszoktól egészen napjainkig.

H. Nagy Péter - Médiaterek ​Lady Gaga korában
H. ​Nagy Péter legújabb könyvecskéje, a Médiaterek Lady Gaga korában trilógiát alkot ugyan a Szisztematikus káosz és a Piknik az aknamezőn c. opusokkal, de koncepcióját tekintve eltér azoktól. Homogénebb szövegfelület, az Új Szó Szalon mellékletében az utóbbi két évben megjelent publicisztikai írásokat tartalmazza (nem 10-12 év terméséből kialakított válogatás). Az egyes darabok sorrendje nem kötött, a témák vissza-visszatérnek, az összekötőerő Lady Gaga tevékenysége, illetve a gagaizmus alakzata. A másik két kötet tagline-ja így szólt: "Ennek a helyes kis könyvecskének az égvilágon semmi jelentősége sincs." A Médiaterek Lady Gaga korában bemozdítja ezt a jópofa állítást, mert Gagáról éppen az nem állítható, hogy jelentéktelen lenne. Innen nézve a könyvecske - szerény körülmények között, de olykor tanulmányvázlatnak is beillő módon - a popkultúra átrendeződéséről ad hírt. Ötven laza gondolatmenet, mely szórakoztatva tanít.

H. Nagy Péter - Paraziták
A ​kötet a szerző kritikusi munkásságának keresztmetszetét nyújtja. Maguk az írások és az azok tárgyául választott tanulmánykötetek, monográfiák az élősködő műfajok széles spektrumába illeszkednek.

H. Nagy Péter - Hibridek
_Hibridek_ ​című könyve a szerző – csak látszólag összefüggéstelen – Kaleidoszkóp-trilógiájának harmadik – de lehet, hogy nem befejező? – darabja. Az ebben szereplő írások által szőtt tartomány (értelmezői látószög) azonban kitágul. Ha az olvasót már nem köti le maradéktalanul az irodalomról való beszéd, ne csüggedjen, szóba kerül itt például a hűtőszekrény vagy az optikai médiumok viselkedésmintázata is. A hibridek elvileg szaporodásképtelenek a természetben, ám nem így a fantázia világában, a különnemű szövegszervező elvek párosítása pedig valószínűleg az irodalom egyik hajtómotorja. Vagyis ezek a társulások nem életképtelen organizmusokat hoznak létre (mint pl. az ide vonatkozó biológiai „képtelenségek”), hanem éppen ellenkezőleg: az egyik legtermékenyebb forrást biztosítják a hagyomány, az emlékezet jövőbeli folytonossága számára. Ha ez így van, akkor e kötetet „nemre”, „fajra” való tekintet nélkül érdemes lehet fellapozni. Pláne az előzmények _után._

H. Nagy Péter - Orfeusz ​feldarabolva
Az ​Aktuális avantgárd című könyvsorozat tizenhetedik darabja (a sorszám nem a kronológiai sorrendiségre, hanem a huszonöt kötetesere tervezett monográfiasorozatban elfoglalt „hierarchikus” helyre utal) Zalán Tibor költészetének az avantgárdhoz — vagy hogy pontosabban próbáljunk fogalmazni: a neoavantgárdhoz — való viszonyát tárgyalja. E kismonográfia értelemszerűen nem törekedhet a teljességre: azt az optimálisnak tűnő, „kimetszéses” módszert alkalmazza, mely a — magyar mezőnyben talán a legeklektikusabb, de az experimentalizmustól bizonyosan egyre inkább távolodó — szerző életművéből csak a (neo)avantgárd rétegeket veszi figyelembe és használja fel elemzései során; célja éppen ezért (és ennek következtében) nem a Zalán-líra ellentmondásmentes leírása (már ha képzelhető ilyen), hanem a lényegében új avantgárd szemléletformák hatása alatt létrejött művek interpretációja és az ezekben szimptómaszerűen feltűnő, felismerhető poétikai eszközök feltérképezése. Módszere a lehető legegyszerűbb (és jelen esetben valószínűleg a legcélravezetőbb): időrendben tárgyal minden egyes Zalán-kötetet — illetve azoknak az adott feltételrendszernek megfelelő részleteit —, s még azt a praktikus könnyebbséget is megadja, hogy a fejezetcímek az adott kötetek címét viselik; miközben logikus érvrendszere egyetlen gondolati ívvé, kerek egésszé, mondhatni koncepcióvá alakul; következtetései pedig minden bizonnyal a még élő alkotó további munkásságára is komoly hatással lesznek. (Talán ebben áll a kortársi monográfiák legnagyobb előnye s veszélye is egyben.) Mindenesetre a későbbi Zalán-értelmezők és -monográfusok sehogy sem kerülhetik ki majd e munkát; az összképet azonban nagyban rontja, hogy a viszonylag bőven illusztrált könyv több esetben nem az eredeti képverset (annak fotókópiáját) közli, hanem egy „újratördelt” verziót, mely viszont épp az „eredetit” hamisítja meg a maga módján (s ezt sehogy sem nevezhetjük alkotó interpretációnak).

H. Nagy Péter - Féregjáratok
H. ​Nagy Péter _Féregjáratok_ című könyvében távoli világok kerülnek egymás mellé. Ahogy a modern irodalom és a kortárs líra, az életrajz és a vizuális költészet, a formabontó próza és a science fiction, a vámpírtörténet és a fantasy, a felvidéki posztmodern és a horror kaleidoszkópszerű alakzatokba rendeződik, úgy váltakozik a hosszabb-rövidebb írások műfaja is a kritikától, a tanulmánytól az esszén át a könyvbemutatókig. Ez a sokszínűség azt eredményezi, hogy a kötet bárhol felüthető: csak a befogadón múlik, rátalál-e „saját” témájára. Ha valami ugyanis összeköti ezeket a darabokat, az éppen a műtől a művekig vezető olvasás nyitottsága. A címben jelölt – és a kozmológiából ismerős – „féregjárat” fogalma ebben az értelemben a szövegközi kapcsolatok metaforájának tekinthető.

H. Nagy Péter - Extrák
A ​szerzőnek, aki irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő, a sorozatban megjelenő negyedik kötetét veheti kézbe az olvasó, amely ezúttal filmértelmezéseket tartalmaz. Az írások egy része a filmmel mint médiummal foglalkozik, másik része a produkcióhoz rendelhető természettudományos kérdéseknél időzik. Vagyis az _Extrák_ban összefonódik a szerző műértelmezési érdeklődése és tudománynépszerűsítő hajlama. Mindez olyan ötletgazdag könyvet eredményez, mely széles körű tájékozottságról ad számot – olvasmányos nyelven, szórakoztató formában.

H. Nagy Péter - Kánonok ​interakciója
"H. ​Nagy Péter írásainak "beszélője" úgy kezd di­alógusba (...) a művel, hogy benne az esztétikai minőségek megjelenésének hogyanját keresi, ezt igyek­szik feltárni, ezzel párhuzamosan elhatárolódik az ideológiai meghatározási kísérletektől, sőt, ez utób­biak leleplezését éppen az esztétikai érték képződé­sének elemzésével végezve, az "esztétikai" tovább-gondolhatóság kimunkálásán fáradozik. így nem­csak a mű, hanem a róla szóló beszámoló vagy bírá­lat is"nyitott" lesz..." Fried István, Bárka, 1999/3.

H. Nagy Péter - Alternatívák
A ​könyv a popkultúra kapcsolatrendszereit elemzi hat fejezetre bontva, hatféle megközelítést alkalmazva. Az első blokk az oktatás és a tudományos gondolkodás felől tekinti át a popkultúra (elsősorban a tömegfilm és a populáris irodalom) lehetőség-feltételeit, miközben kitér a sztárképződés kérdéskörére is. A második blokk a kánonképződés felől vizsgálja a populáris irodalom néhány alapszövegét, és figyelmet fordít az alternatív kánonok (sci-fi, fantasy, horror stb.) megváltozott helyzetére. A harmadik blokk a populáris irodalomban működődő intertextuális és médiumközi stratégiákkal foglalkozik, kiemelve egy-egy centrális jelentőségű problémakört (pl. az emberkép változásait). A negyedik blokk a kortárs popkultúra talán legfontosabb jelenségéről, Lady Gagáról szól, de a többi blokk is sok szállal kötődik Gaga tevékenységéhez. Szóba kerül többek között a művésznő médiastratégiája, a megközelítését igénylő komplex szempontrendszer (performance studies), irodalomhoz való viszonya és show-inak felépítése. Az ötödik blokk film- és klipelemzéseket tartalmaz, Giger alkotásait kezelve kontextusként, illetve a Star Wars-franchise-t elemzi. A hatodik blokk a populáris kultúrával kapcsolatos kritikai reflexióra épül, két jelentékeny monográfia alapján. Majd a kötetet bibliográfia és filmográfia zárja.

Kollekciók