Ajax-loader

Benedek Marcell könyvei a rukkolán


Benedek Marcell - Kis ​könyv a versről
Benedek ​Marcell a verskedvelő nagyközönség számára összefoglalta mindazt, amit a versről olvasó embernek tudnia kell, s ami a versolvasást élvezetessé teheti. Munkája nem törekszik tudományos teljességre, de megvilágítja a versalkotás folyamatát, kulcsot ad a méltó versolvasáshoz. Gonddal válogatott plasztikus példák illusztrálják a semmi homályt nem tűrő, egyszerű és mégis elegáns fejtegetéseket.

Benedek Marcell - Irodalmi ​hármaskönyv
Benedek ​Marcell érteni és szeretni tanítja az irodalmat. Ez a műve három külön megjelent kötetnek (Kis könyv a versről, Kis könyv a regénytől, Kis könyv a drámáról) egyben kiadott változata, s egyszerre ad élményt és tudást. A szerző így vall az előszóban: „A három kis könyv három patakocska volt, mely most folyóvá egyesül. A kis könyvek feladata az volt, hogy műfajokra szabdalja az irodalmat, s az egyes műfajok szellemét és formáját, fejlődését és alakulását világítsa meg az olvasó előtt. ... De az igazi, legfőbb feladatot mégiscsak a hármaskönyv teljesítheti." A könyv közel harminc évvel ezelőtt jelent meg utoljára, pedig ennek a sajátos irodalomtörténetnek a családi könyevspolcokon a helye.

Benedek Marcell - Világirodalom ​a XX. században
Az ​első nagy korszakok, a Felvilágosodás, romantika, realizmus címmel megjelent kötetek után ez a könyv a mű befejező része. A három könyv együtt olyan összefoglalását adja a világirodalomnak, amelyre csupán Benedek Marcell, a magyar irodalom nesztora vállalkozhatott. Az ő széles látkörű és mély megérzésű értékelései biztos vezérfonalként szolgálnak napjaink irodalmi értékeinek felismerésében is.

Benedek Marcell - Világirodalom ​I-II.
Benedek ​Marcell irodalomtörténetének nemrég megjelent első kötete a XVIII. századig mutatta be a világirodalom nagy korszakait, legjelentősebb alakjait. Ez a kötet - folytatva az előzőt - a világirodalom életrajzának új fejezeteit teszi az olvasó maradandó élményévé. Először a XVIII. századnak, a felvilágosodás korának nagy íróit ismerjük meg: Voltaire-t, Rousseau-t, majd a Robinson íróját, Defoe-t és a Gulliver utazásai íróját, Swiftet. Ezután a XIX. század első felében kibontakozó romantika jellemzése s a romantikus írók rövid pályaképe következik. A XIX. század második felének kiemelkedő világirodalmi jelenségei zárják a kötetet: a realizmus nagyjai, Balzac, Dickens, Tolsztoj és e korszak sok más írójának portréi. Hamarosan megjelenik a mű harmadik, befejező kötete is, a huszadik század, napjaink világirodalmának körképével.

Benedek Marcell - Könyv ​és színház
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Marcell - Babits
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Marcell - A francia irodalom története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Marcell - A ​bálvány
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Marcell - A ​francia irodalom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Marcell - Flóra
"A ​tervezett regényből egy sort sem írt meg Édesapánk. Hogy mit akarhatott megírni, arra a jegyzetek összeválogatásából következettem. Jórészük az akkori leánynevelésről szól, az idegen "guvernántokról", akik Petőfinek, Vörösmartynak hírét sem hallották; az idegen szellemű, felületes leánynevelőintézetekről; arról, hogy másutt már egyetemre engedik járni a leányokat, nálunk még jó magyar asszonyokat, családanyákat sem nevelnek. Hónapokig hevertek fiókomban ezek a jegyzetek, amikor egyszerre ellenállhatatlan vágy fogott el, hogy Édesapám tervét megvalósítsam. Tanulmányozni kezdtem azt a kort, amelyről az ő feljegyzései szóltak. Tizenhatéves korától tizennyolcéves koráig írtam meg Flóra sorsát." (Benedek Elek jegyzetei nyomán. )

Benedek Marcell - Magyar ​irodalmi lexikon I-III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Marcell - Hajnaltól ​alkonyatig
Benedek ​Marcell, a kiváló író és irodalomtörténetíró egy hosszú, munkában, eredményekben gazdag, könyvek között eltöltött élet legkedvesebb olvasmányairól, legmélyebb irodalmi élményeiről vall e műben. A világirodalom és a magyar irodalom számtalan nagy alkotása szerepel a könyvben Homérosztól Aragonig és Solohovig. Olvashatunk benne a népmeséről, a Hamletről, a Bánk bánról stb. Vonzó, szubjektív írás, amelyet az író sajátos szemlélete izgalmas irodalomtörténetté emel. Nyolcvan év bölcsessége sugárzik a könyvből, fejtegetései új szépségeket tárnak fel a remekművekben.

Benedek András - Benedek Marcell - Bereczky Erzsébet - Falus Róbert - Színházi ​kalauz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Marcell - Bevezetés ​az olvasás művészetébe
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Marcell - Irodalmi ​lexikon
Lexikonhoz ​nem igen szokás előszót írni: legalább is Diderot és D'Alembert Enciklopédiájának híres előljáró beszéde óta kevés példa van rá. Ennek a szokatlan előszónak az a mentsége, hogy a lexikon is, amelyet beharangoz, kissé szokatlan a maga fajtájában. Azt is mondhatnám: első és egyetlen. A mi lexikonunk abban tér el a lexikon-sablontól, hogy nemcsak évszámok és könyvcímek kényelmes megkeresésére valók a cikkei, hanem arra is, hogy - végigolvassák őket. Minden nagyobbacska cikk kritika, esztétikai értékelés, tömörített essay. Elegendő tájékoztató annak az olvasónak, aki külön, részletes tanulmányt egy-egy írónak nem szentelhet, de valami véleményt szeretne alkotni róla. A cikkekhez fűzött bibliográfia útnak indítja azokat is, akik tudományosan akarnak egyik-másik íróval vagy korral foglalkozni. De az átlagos olvasónak elég az, amit magában a cikkben megkap: az írónak és korának objektív rajza, műveinek elfogulatlan, tiszta esztétikai szempontból való megítélése. Lexikon-szerkesztők rendesen fázni szoktak attól, hogy munkatársaikat rászabadítsák az ítélkezésre. Félnek, hogy eltérő vélemények káoszává lesz a könyv, szubjektív ítéletei sérteni fogják az érdekelteket stb. Sehol nem oly indokolt ez a félelem, mint irodalmi lexikonnál - különösen pedig a mi viszonyaink között, ahol annyi világnézeti, politikai és egyéb elfogultság homályosítja el az emberek esztétikai látását.

Benedek Marcell - Szépen ​élni
Szépen ​élni - hirdeti Benedek Marcell új kötetének címe. Szépen élni - tökéletes cím: nagyjából éppen erre vágyunk mindannyian. A közhiedelem szerint a szép élet leginkább az ifjú kor nagy lehetősége. De aki nyitott lelkével, áhítatos szerelemmel egész életében a szép felé fordult - joggal írhatja le élete összefoglaló jelmondataként : szépen élni. Benedek Marcell írásai, míves, tökéletes, hajlékony fordításai generációkat neveltek és nevelnek a jövőben is a szépség tiszteletére és megértésére. "A világ szépsége a művészi szépségen át igazul" - vallja könyvének zárófejezetében, tanításai summájaként. "Életem munkásságának értelme az volt, hogy másokban, a legegyszerűbb emberekben is igyekeztem ugyanazt az érzést fölébreszteni." Új könyvét olvasva ezt köszöni az olvasó Benedek Marcellnak - a tanítást és a példát. Mert Benedek Marcell tanításai példázattá sűrűsödtek. Az irodalomtörténész, esztéta példájává, aki a lélek nemességének gyarapítását mindennél többre tartja. Az etikus ember példájává, aki az emberi erkölcs legteljesebb igazulását a kultúrában, a művészetben találta meg.

Benedek Marcell - A ​láthatatlan testőr
Mária ​Terézia kora, a magyar testőrírók - Bessenyei, Barcsay, Báróczi - világa elevenedik meg a sokoldalú író kisregényének lapjain. A szemléletes, színes korkép egy nem mindennapi szerelem keretét adja egy igen érdekes és ritka műfaj, a levélregény formájában. A végig érdekfeszítő, fordulatos történet ízét a hiteles irodalomtörténeti személyiségek jelenléte s a címszereplő -a láthatatlan testőr, a csúnya gnóm, a szerelem elől az alkímiához menekülő Báróczi Sándor (1735-1809) - nagy műgonddal megrajzolt hús-vér alakja adja. Az író tulajdonképpen neki állít emléket regényében: A kiváló stilisztának, akit Kazinczy Ferenc a nyelvművelő mozgalom ősének és saját példaképének tekintett. Irodalomtörténeti tény, hogy a szálas termetű testőrök közül kirítt vézna, rút külsejével, és boldogtalan magányában az aranycsinálás szenvedélyének rabja lett.

Benedek Marcell - Irodalomesztétika
"Van-e ​a művészetben, s annak minket itt érdeklő ágában, az irodalomban, szabály? Nyilvánvaló, hogy van: de mit foghat meg ebből az irodalomesztétika? Azt láthatjuk, hogy az irodalomtörténet a szabályok, esztétikai felfogások örökös változásának története. Mégis, ha időtlenül akarjuk nézni az irodalmat, mint az emberi lélek kifejezésének egyik örök eszközét; mi a közös mag, amit kihüvelyezhetünk belőlük? Azt, hogy nincs örök szabály? Ezért nem érdemes könyvet írni. De nem is lehet könyvet írni - sem esztétikát, sem verset, semmit - ha lelke mélyén bizonyos örök igazságokban nem hisz az ember." Benedek Marcell

Benedek Marcell - Az ​olvasás művészete
Szeretett ​mesterem, Riedl Frigyes mondotta egyik egyetemi előadásán: "az irodalomtanárnak az a hivatása, hogy megtanítsa a növendékeit - olvasni..." A megformálás művészete: adomány, ezt megtanulni nem lehet. Voltaképpen adomány a többi is, de kevésbé ritka, és tanulással, elmélyedéssel, tudatosítással fejleszthető. Ezért érdemes, ezért lehet, ezért kell könyvet írni az olvasás művészetéről.

Benedek Marcell - Naplómat ​olvasom
A ​napló első bejegyzései a Kossuthot temető, millenniumot ünneplő Magyarország világából, az alig nyolc esztendős kisfiútól származnak még. Az utolsókat a második világháború szörnyű éveiben vetette már papírra az időközben nemcsak felnőtt, de "nagyra nőtt" Benedek Marcell, a világirodalom kitűnő magyar tolmácsolója, a műelemzés, az olvasás művészetének, az egyetemes kultúrának nagy honi propagátora. S a több mint fél évszázadot felölelő "egykorú" beszámolót végigkísérik és egységbe fogják a napló írójának, irodalmunk egyik nagy öregjének bölcsen szomorkás, ironikus vagy komoly, felindult vagy meghatott kommentárjai, és lezárja a felszabadulástól a hatvanas évekig eltelt időszak rövidebb, összefogottabb krónikája. Naplóból, kommentárból együtt kirajzolódik a példás pályakép mellett egy példás és töretlen emberi élet és lélek képe. És mellette még sok, nagyon sok más portré, családtagok, pályatársak, barátok, ismerősök portréja, finoman, könnyedén, de határozott vonalakkal - rézkarc-technikával - felvázolt arcok egész sora, egy hosszú és gazdag élet sok-sok emléke. A legteljesebb, legszebben, legmegragadóbban talán annak a három férfinak arcéle, akiket Benedek Marcell tanítómestereinek vallott élete után: Benedek Elek apostoli figurája, Riedl meghatóan törékeny és finom tanáralakja és Romain Rolland, a humanista, Európa lelkiismerete.

Benedek Marcell - Először ​életemben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Marcell - Victor ​Hugo
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Marcell - Babits ​Mihály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Marcell - Kis ​könyv a regényről
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Marcell - Pokoljáró ​Tar Lőrinc
Tar ​Lőrinc történelmünk valós alakja, és 1411-ben valóban megfordult az írországi Purgatórium szigetén, Szent Patrik barlangjában. Az ott átélt misztikus élményeit megírta, és korában igen népszerű traktátusnak számított. Benedek Marcell regénye Tar Lőrinc feljegyezései nyomán idézi fel főhőse „pokoljárását”.

Benedek Marcell - Romain ​Rolland
Aki ​Romain Rolland életéről és művéről ír, annak egy folyvást fejlődő és változó gondolatvilágot s egy sziklaszilárd, változatlan és rendíthetetlen emberi magatartást kell ábrázolnia. Nehéz elképzelni, de mégis így van: a Rollandról szóló írás a mozgófénykép és az ércszobor keveréke. Művét és életét egyszerre kell művészi és erkölcsi szempontból értékelnünk. A halhatatlanságot jelentő ércszobrot talán inkább erkölcsi, mint művészi szempontból érdemli meg. Sokat írt és egyik-másik alkotását bizonyára kikezdi az idő. Jól mondja Anatole France: a halhatatlanság országába csak kis poggyásszal lehet bejutni. De Rolland emberi magatartása halhatatlan példakép- Az emberiségnek egyre nagyobb szüksége lesz rá. Hogy milyen helyre tarthat számot Rolland az írói tehetségek rangsorában: azt majd a jövő dönti el. Én csak az emberről merek végleges értékelést kimondani: az emberi magatartás lángelméje volt...

Benedek Marcell - Shakespeare
Egyéni ​gondolatokban gazdag mű kerül e II. kiadásban az olvasók kezébe. Neves irodalomtudósunk, Benedek Marcell vezeti be olvasóit Shakespeare művészetének titkaiba. Az adatszerű részeket tömören fogja össze, hogy annál több teret szenteljen a nagy drámaíró hagyatékának. Nemegyszer bevallottan szubjektív fejtegetéseinek fényében az olvasó világosan felismeri Shakespeare szinte utolérhetetlen drámaszerkesztő és emberábrázoló készségének jellemző vonásait. A kötet többi fejezete az angol drámairodalom klasszikus szakaszának történetét foglalja össze, gazdagítva az olvasó irodalmi ismereteit

Benedek Marcell - Ibolyaszín ​bárány
Az ​a könyvtárnyi tanulmány, regény, színdarab, vers, amit Benedek Marcell megírt és lefordított, kissé irodalommá formálta, s egy írott történet hősévé tette őt magát is. Ezt a történetet tartja kezében az olvasó. Mert Benedek Marcell elbeszélései, novellisztikus példázatai, naplójegyzetszerű önvallomásai minden kompozóciós trükk nélkül is egész történetté állnak össze, egy élet összefüggő dokumentumává teszi őket a mindegyikben megnyilatkozó írói egyéniség, humánus magatartás. Hosszabb elbeszéléseinek, színműveinek fordulatos cselekménye gyakran fantasztikus vagy meseszerű környezetben zajlik. De a cselekmény kifejezte igazság a jelenhez szól, rokonságot tart a vallomásokkal és példázatokkal, amelyek minden álcázás nélkül fejeznek ki morális figyelmeztetést, megszívlelendő, személyes élményből fakadtó, de általános érvényű tanulságot. Az Ibolyaszín bárány nemcsak szórakoztató és gondolatébresztő elbeszélésgyűjtemény, de Benedek Marcell gazdag és sokszínű életművének a kulcsa is.

Benedek Marcell - Arany ​János
Irodalmi ​pályafutása az 1845-ben született Az elveszett alkotmány című szatirikus eposszal kezdődött, de igazán ismertté az 1846-ban készült Toldi tette. Arany János (Nagyszalonta, 1817. március 2. – Budapest, 1882. október 22.) magyar költő, a Kisfaludy Társaság elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia igazgatója és főtitkára.

Benedek Marcell - Irodalmi ​miniatűrök
A ​magam könyveihez nem szeretek előszót írni. Ha magyarázat az előszó, akkor bizonyosan van valami baj a könyvvel. a dicsekszik: ízléstelen. Ha szerénykedik: szánalmas. Ezt a könyvet azonban, amelynek nem apja, csak nevelője vagyok, szívesen vezetem a világ elé, hogy minden magyarázgatás, dicsekvés és szerénykedés nélkül egyszerűen bemutassam. Az Irodalmi miniatürök gondolatát a magyar olvasóközönség sajátságos átalakulása érlelte meg. Ez az átalakulás hihetetlenül rövid idő alatt, a háború derekától máig eltelt három-négy esztendő folyamán ment végbe. Megváltozott az olvasóközönség társadalmi összetétele. Megváltozott az olvasók száma. És természetesen megváltoztak a könyvhöz fűzött igények is. Ezekről a változásokról nem lehet egy-két mondatban beszámolni. Mozgalmas időket éltünk és a könyvesboltok forgalma alapján meglehetősen hű grafikont lehetne készíteni ezekről az időkről.

Benedek Marcell - G. ​B. Shaw
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benedek Marcell - A ​francia regény a XIX. században
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók